Április:
„Minden  pillanatban létem egészét élni!”

Alapítók:
Dr. Szilágyi Imre /1933-1999/ filozófus,
Kürthy Sándor /1921-2005/ festőművész,
Darabos Pál /1931-2012/ könyvtáros,
Lám Edit tanár, levéltáros,  
László Ruth pszichológus,
Miklóssy Endre /1942 - 2018/ építész, író 
Szathmári Botond  vallásfilozófus, orientalista.

Hamvas Béla  /1897.03.23. – 1968.11.07./

Hamvas Béla informális úton jutott a köztudatba.
Akadémikus szempontból még nincs a helyén. De úgy is fogalmazhatunk, hogy ahová Ő való, olyan hely nincs az irodalmárok körében, rendjében Mivel Ő nem a szó köznapi értelmében vett „író”. Élete és életműve szellemi horizonton helyezkedik el:

 • sorsa a totálisan kontraszt környezetben, vagyis az ateista, materialista kockabolsevizmusban „embernek” maradni,
 • írásai pedig a teljességről szólnak, a mindenre ráfogalmazott világegyetemről, legyen szó rántott levesről, vagy Henóch Apokalípsiséről
 • mindez sajátságos stílusban, műfajban, hamvasi nyelvezetben.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy az esszé nem írásai műfaja, hanem ő maga az esszé, nem író, hanem ő maga  az írás. ,
Életét művészetté, művészetét életté alakította.
Sajátságos társadalmi helyzetben ,amelynek lényege, hogy társadalmon kívüli.

A halálát követő második évtizedben először undergrand  terjesztették sokszorosított könyveit. A szerb háborúban Száva Babits fordításainak köszönhetően többen olvasták, mint itthon. Szerbiában az egyetemi tanszéken tanították őt.


Ez nem csoda, ha belegondolunk, hogy jelentősége messze túlmutat a magyar horizonton. Egyetemes, miként Bartók Béla, aki emigrációban halt meg, vagy Madách Imréé, aki beavatási művet írt.

Hamvas Béla egyike azon kevés magyar alkotóknak, akiknek sikerült az öt géniuszt integrálniuk. Az előbbiek  után még ide kell sorolnunk Csontváry Kosztka Tivadart és Jókai Mórt.

Hírverés nélkül a lelkekben él.
Ez mindennél fontosabb.
Naponta kell olvasnunk őt.   

 
Május:
Meditációs objektum

 

Szélsőségesen extrovertált és nyüzsgő világunkban szerencsére a befelé fordulásra is találunk példát és igyekezetet. A zajos tülekedést, a szétszórt figyelmet, a felületes száguldást , az űzött kapkodást meg kell tanulnunk belső nyugalommal, igaz békével, áldott csenddel ellensúlyozni.
A „modern” embernek a magány sem igazán kenyere. Legtöbb esetben a tevékenységet előnybe helyezi a szemlélődéssel szemben.
A buddhizmus nyugati térhódításával karöltve a „meditáció” is divat lett, tért hódított. Különféle formában gyakorolják, egyik változat például a 3 évig, 3 hónapig, 3 napig,  3 óráig tartó, a Vipasszan a csendet gyakorolja  és sorolhatnánk az egymástól igen eltérő metódusokat és időtartamokat.
Hamvas Béla telitalálat fogalma egyfelől árnyaltabb, másfelől megfoghatóbb tartalmat takar, mint a fentiekben idézett változatok. Első pillanatban gondolatibbnak tűnhet, amely ellentétben áll a klasszikus keleti meditációval, amelynek lényegi eleme a gondolatok lecsillapítása, sőt, leállítása. De nem szabad azt feltételeznünk, hogy Hamvas Béla ne lett volna tisztában a meditáció lényegével.


Hamvasi értelemben a meditációs objektum a meghitt élettárs szerepével analóg, akitől soha nem válunk meg, hiszen társunk. Ily módon a meditációs objektumként kezelt gondolatok, képek, eszmék, címszavak, kulcsfogalmak, ideák életünk személyes tartozékai. Lelki irányultságunk örök és kimeríthetetlen személyes tartozékai, tárgyai, forrásai. Szemlélődésünk „témái”, amelyet számtalan olvasatban járhatunk körül, a megértésig vezető úton. Legszemélyesebb „foglalkozásunk, amely folytonosságban munkál bennünk és amelyet folytonosságban művelünk.

 

Ilyen volt C.G. Jungnak a személyiség 12 éves korától, Goethének a Faust, amelyet 25 évig írt, Madách Imrének a Tragédia, Hamvas Bélának a Hagyomány.
Mint kagylónak a gyöngye.

 

 

 

 

 Az Antológia Humana című könyve előszavában szép példáját láthatjuk annak, miként munkál a lélekben a meditációs objektum, miként segíti az isteni erők felvételét, miként tesz arra alkalmassá bennünket. Miként emel az olyan nyugalom és béke szférájába, ahol már nem a homályos és zavaros ösztöntendenciák érvényesülnek, vagy az önmagukért való egoisztikus próbálkozások, ahol a kísértésektől, vágyaktól és szenvedélyektől már mentesek vagyunk. Ahol szinte már tiszta létezéssé válhatunk.
Három meditációs objektumot idéz saját sóul makingjéből, amelyek első pillanatban egymásnak ellentmondani látszana, de valójában egyensúlyt hordoznak:

 

 • Ahol pedig nő a veszély, közeledik a megmentő.
 • Amilyen mértékben közeledsz Isten felé, olyan mértékben közeledik feléd a sátán.
 • Közeledjetek Istenhez, hogy ő is közeledjék felétek.Június:
A pseudoegzisztencia mint világjelenség

 

A Patmosz két kötetében olvashatunk az elhazudott életről.
Egy pillanatra időzzünk el ennél a kopár, terméketlen szikla szigetnél az Égei tenger kisázsiai partjainál, ahová  Domitianus császár János evangélistát száműzte. Ma is őrzik a barlangot, és föléje emelték az Apokalypsis nevű kolostort. Itt írta meg az evangélista a Jelenések Könyvét, itt tesz tanúbizonyságot arról, hogy Jézus Isten fia.
Az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET, vagyis az életszentségben való létezés, amelyen minden személy létezése nyugszik. Szemben a korrupt élet léthazugságaival, amelyet Hamvas pseudoegzisztenciának nevez.  
Mint látjuk, minden korban a fő kérdés: „a lélek az örökléten lemérve miként legyen igaz.”
Vissza - visszatérő gondolat a Patmoszban a pseudoegzisztencia, mint világtény, mint démoni métely, amelyben egyik hazugság szüli a másikat, mígnem állandósul  a hamisban és a lényegtelenben való tévelygés veszi kezdetét. Ez olykor az igazságon való bosszúhadjárattá alakul.
A nyelv is korrumpálódik ebben a folyamatban, hiszen a valóságot látni és megnevezni csak az igaz ember képes.
A normalitásról való tudást a boddhiszattva tartja ébren. A boddhiszattva az eredendő isten hasonlóságot az egész életben helyre akarja állítani. Élete a biológiai határokon és a múlandó időn  túlemelt élet és szolgálat. Visszajön a Földre, de a létrontásban nem vesz részt. Azáltal, hogy kimarad a világőrületből, vagyis nem erősíti azt, fékezi.
Írói hitvallás tekintetében: - szemben a bértollnokokkal -, nem szabad szakadéknak lenni aközött, amit ír és amit él az ember. Igaz életet kell élni, hogy az igazság sugárzóvá válhasson benne.


„Nem sikerült, hogy olyan legyek, mint Csuang ce  görcsös  fűzfája, amit senki nem tud felhasználni semmire.”

 

Hommage


Sava Babic /1934-2013./ szerb írónak, műfordítónak

Aki emlékfát ültetett Hamvas Bélának Balatonfüreden a Tagore sétányon.

Hamvas Béla műveinek szerb fordítója.

A szabadkai bölcsészettudományi kar magyar irodalmi tanszékén tanított 1998-ig, amíg a kormány a tanszéket meg  nem szüntette.

A Magyarországon szervezett Hamvas konferenciák résztvevője volt.

Szeretettel és tisztelettel őrizzük emlékét. 

 

 


Július:
„Elég, ha egyetlen ember válaszol a szfinxnek”

„És ha valaki magányos hegységben, elhagyott barlangban az igazságot elgondolja, az igazság a földről nem távozhat többé.”

/Scientia Sarca/

Többször előfordult már a világirodalomban, hogy művek posztumusz kiadásban jelentek meg. De Hamvas Béla esetében, a művei és írói sorsa összefonódása révén sokkal többről van szó. Mert az Ő írásai egy korban nyújtanak  archimédeszi pontot a válságba jutott emberiség kimozdításához, amikor a spirituális pólus hiánya gazdaságban, politikában, társadalomban, művészetekben, személyes kapcsolatokban és életvitelben csődbe jutott. Az archimédeszi pont pedig a személyes élet és az egyetemes létezés kapcsolódása.


Műfaját, nyelvezetét, stílus intenzitását tekintve életműve az írások írásának mondható. A létező létének elmondása.
Kultúrtörténetileg azért helyezhető el nehezen, mert az Vízöntő korszak előfutára, amely korszak éppen az átmenetét éli.
Hamvas Béla földi pályafutásának nagy törései

– a kitelepítés, a bombatalálat, amelyben elpusztultak könyvei, kéziratai, a könyvtárból való elmozdítása, a publikálás megakadályozása, végül a segédmunkás élet
– valamiféle sorsmegoldási forgatókönyvvé  tette életét  és írásait. Belső emigrációjában megnyíltak előtte az egész emberiség „láthatatlan történetének” metafizikai dimenziói.

Ezt a látásmódot az múlt század ötvenes éveinek proletárdiktatúrájával nem lehetett összhangba hozni, annak alárendelődni pedig végképp lehetetlenség volt. Inkább vállalta a teljes számkivetettséget.
De a „nevezetes névtelenségben” született művek isteni szikrája nem aludt ki. Előbb uderground sokszorosításban és terjesztésben, majd megtervezett életmű kiadásban kerülhettek oda, ahol a helyük van, az „univerzális érdeklődésű” emberek körébe. Egyre jobban kirajzolódik, hogy belső emigrációja a magyarságért vállalt szolgálat is volt.
Válasz a szfinxnek.
A nyitott Hamvas Kör felvállalt missziója a hamvasi szellem őrzése, és műhely munka  keretében kultúrkapcsolatok ápolása.

 

Augusztus:
Öt géniusz

Bartók Béla pentaton zene kutatásai és Martin György magyar néptánc gyűjtései szépen egybecsengenek Hamvas Béla 1959-ben írt Öt géniusz című könyvével. Ebben azt olvashatjuk, hogy az európai kultúrát és életrendet  alakító nyolc  szellem közül hazánkban öt fellelhető. Magyarország szellemi földrajzában a nép öt géniusz uralma, alakító hatalma alatt áll. A közösség objektív pszichéje, a kultúra, a civilizáció, az állam, a társdalom, a nemzeti sorskérdés transzcendentális nézőpontból az ég – ember – föld tengelyében vizsgálható.
A hely géniusza alakítja ki az emberek között a legmélyebb összetartozás tudatát, mindenek előtt a szellemi értékek realizálása által. A hely szelleme jelenti a stílusegységet az ember, a táj, az életrend között, analógiában az éghajlattal, a vérmérséklettel, a kedéllyel, a szokásrenddel, az ételekkel, az ünnepekkel.
Ismeretesek a nézetek hazánk Kelet és Nyugat közötti ütközőpont helyzetéről, de azt a magyarság gondolatot, hogy határainkon belül öt géniusz ötvözete fejezi ki szellemiségünket, Hamvas Béla felismerése volt. Kivételes adottsága és nehézsége a magyar népnek, hogy objektív pszichéjében öt archetípust kell összekapcsolnia. Kivételes  lehetőség a tehetséghez, zsenialitáshoz, és óriási esély az elveszéshez, a széthulláshoz, megzavarodáshoz annak függvényében, hogy mennyire képes az itt élő ember egységet, harmóniát teremteni, a töredékesség, a hiány és egyensúlytalanság helyett.

A földrajzi tájakhoz kötődő géniuszok Hamvas Béla rajzán a következőképpen néznek ki:

 

„Az öt géniusz ereje a derűs életeszmény  / délnyugat /, a kultiváltság és szociális egyensúly  / nyugat /, a természetközelség és érzékenység  / észak /, a szabadságvágy  / kelet /, és a szövevényes gazdagság  / Erdély / ma és most elsősorban a személyiség kérdése.
Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni.” – írja.

Új aspektust kínál a könyv a nép, a kultúra, a civilizáció, a közösség, a társadalom, az állam és vezető hatalom megértéséhez, a fajelmélet, a nacionalizmus, az osztályharc hátteréhez.
A hely géniuszán keresztül az egyetemes szellemre irányítja a figyelmet.
Az egyetemes szellemre, amely felette áll a nemzetnek, fajnak, osztálynak.

Szeptember:
„Malum metapsychicum”

Az 1936-ban írt könyv aktuálisabb, mint valaha. Hamva Béla már közel nyolcvan évvel ezelőtt olyan átfogó képet fest a világválságról, amely ma is bárkinek kézikönyve lehetne, aki a válság okait meg akarja érteni és a kiutat keresi. C.G. Jung a társadalmi problémákról azt írja, hogy azok elintézetlen pszichológiai problémák. Hamvas ezt összefoglalóan félbemaradt küzdelmeknek nevezi. Senki ne gondoljon keserű vagy ostorozó hangvételre, inkább becsületesen végigvitt alkímiára, amely eljut az aranyig, vagyis a szellemi felismerésig:

 • a transzcendens kapcsolat hiánya,
 • az ateizmus, irregiolizitás, a belső elszegényesedés, az élet ellaposodása,
 • amelynek tünetei az államok felbomlása, a társadalmi zavarok, a gazdasági válság, az amoralitás, a korrupció, a közöny, a türelmetlenség, a züllés.

A könyv elején lajtsromozza a kudarcokat, vagyis a szerteágazó megfeneklést, mint a kor hulladékait. Boncolgatja, ki képes katarzisra, újjászületésre, önmegújulásra, és ki nem. Fellebbezhetetlenül járja körül és támasztja alá, hogy a modern kor politikai, társadalmi, gazdasági, művészeti és filozófiai válsága mind a transzcendens pólusát vesztett emberiség tévelygéseiből fakad, amelyeket a töredékekből és részletekből helyrehozni már nem lehet, mert azok újabb eredménytelenségek, csődök lehetnek, mint a többi félmegoldás.
Szellemesen taglalja a krízishez viszonyuló típusokat, amelyek maguk is krízist okozó magatartások:

 • 1. a lótoszevő úgy tesz, mintha nem is lenne probléma
 • megpróbál kilépni az időből, amely a megoldást hozhatná, hátat fordít, mintha az semmissé tehetné, amit nem akar vagy nem képes meglátni.”  
 • 2. az outsider kívülről kísérletezik a megoldással, absztrakt módon, elméletileg, a probléma aktualitásától időben is függetlenedve. Természetesen lemarad, visszaesik a múltba, kikapcsolódik a történések élő ritmusából.
 • 3. A „korszerűtlenségi koefficiens” /Ortega kifejezése/ azzal védekezik,  hogy a mai idő nem alkalmas a problémák megoldására, a régi az jobb volt, ezért nem is akarnak a mában részt venni, csupán élvezik az elődök kulturális javait. Ez az idő kifogásolás nagyon komoly áruló jel arra nézvést, ahogyan az egyéni és közös emberi sors szakadék által választódik el egymástól.

Az utolsó részben áttekinti a szerző a krizeológia irodalmát. Három részre tagolja:

 • 1. profetikus krízis művek az 1. világháborúig. Ezeket az írásokat filozofikus hangvétel jellemzi. .
 • 2. kulturális és történeti szempont, a 2. világháború végétől. Ezt az időszakot az amerikai pénzválság idejének mondhatjuk, Spengler munkássága fémjelzi.
 • 3. szekularizálódás kora, amelyben a főleg politikai, társadalmi és gazdasági, egymástól független elemzései a szétziláló erők.

Október:
„Társadalmi helyzete az, hogy társadalmon kívüli”

„Társadalmi helyzete az, hogy társadalmon kívüli” olvashatjuk   „A magány szociológiája” című esszében.
Megrázóan hiteles önarcképet  fedezhetünk fel az egyén és társadalom paradox helyzetéről szóló fejtegetéseiben:

 • Míg egyfelől az egyén csak a közösségben válthatja be lelki-szellemi értékeit,
 • addig  a társadalom és a közösség – legfőbb kohéziós erejéből, a kollektív felelősségből fakadóan – mindig az alacsonyabb értéknívónak megfelelő szinten működik. Még ha látná is a vele szemben álló egyén igazát, közösség mivoltát nem számolhatja fel annak elfogadásával.

Ily módon alakul ki a paradox helyzet: a társadalommal való szembenállás végső soron a közösség érdekében vállalt opponálás. Egy magasabb érték követése és követelése jegyében alakul ki, amely követelésnek a közösség nem tehet eleget,  mivel nem rendelkezik azzal, az nem sajátja. Hamvas Béla viszont azzal, hogy elfogadta a kívülállást – például nem emigrált – egyéni érdekeinek a feláldozásával, a külső – felső távlatból az EGÉSZRE való rálátással tett hitet a magyarsághoz való eltéphetetlen odatartozásáról.
Nem magának élt és nem magának írt.
Hamvas Béla sorsa az írás.
Írásaiban egyszerre az legszemélyesebb és legegyetemesebb. Minden sorából az univerzális orientáció sugárzik. Bravúros tájékozottsággal idézi az i.e. 600 körül élt legendás szerzőket: Lao cét, Buddhát, Zarathusztrát, Hérakleitoszt, Püthagoraszt, vagy a század eleji orosz emigráns Bergyajevet, a legmodernebb nyugati gondolkodóig, René Guenonig.
A műveit kísérő rengeteg kommentár is jelzi azt az elementáris érdeklődést, amelyet írásainak intenzitása vált ki, legyen szó a  kövekről, a fákról, a számokról, a zenéről, a költészet metafizikájáról, a rántott levesről, a tejfölös eperről, vagy a sorsmegoldási forgatókönyvről.
Amit a szociológia nem képes felismerni, azt Hamvas Béla meggyőzően írja:

 • egyén, közösség, nép, nemzet, társadalom élete a hely géniuszától függ, amelyet objektív pszichénkben hordozunk.
 • A hely géniuszát nem csak a táj, hanem a nép is őrzi, amely ott született és generációkon keresztül ott élte életét.
 • Az emberiség évezredes tapasztalatai a kultúrával genetikusan öröklődnek, ezért a nép élete transzcendens eredetű.
 • Nyelvet, mítoszt, morált, szokást, törvényt csak közösségben lehet alkotni.
 • A nép, mint szakrális közösség, az égi közösség földi mása, Isten erejének és jelenlétének hordozója.

November:
Az élet zarándoka


Hamvas Béla gyakran utal a lét és az élet koordinátájára.:

 • a lét az egyetlen, amely nem a teremtéssel jelent meg, hanem öröktől fogva van,
 • mivel a lét maga a Teremtő: The Divine is only real.
 • Isten a teremtményeitől nem különül el,
 • Isten a teremtményeiben, a teremtmények Istenben vannak,
 • A teremtmények a vízszintességben,
 • a függőlegesség az öröklét iránya.
 • Visszajutni csak oda lehet, ahol már voltunk.
 • Ez a visszajutás a beavatás.
 • A beavatásnak nincs mintája, forgatókönyve, nem tanulható, mindenkinek önerőből kell megvalósítania.

A Scientia Sacra III. kötet arról szól, hogy a kereszténység nem vallás, hanem hagyomány. Vagyis az időtlen megismerése az idői életben, az egyetemes létezésre való ráébredés a személyes életben.

A KERESZTÉNYSÉG A SZEMÉLYISÉG METAFIZIKÁJA.

Hagyomány, kinyilatkoztatás, beavatás.
Az Evangélium létesemény.

Hihetetlen mennyiségű energia kötődik meg az anyag, a múlandóság, a hiábavalóság  szféráiban, miközben az élet szentsége elkallódik a gondolkodásunkban, életérzésünkben. Pedig a szakralitás az Archimédeszi pont, amely a helyes alapállásba teheti az embert.
Hamvas Béla írásaiban a személy és szakralitás, vagy a kultúra és szakralitás kérdése átvilágított. A modern kor tudatlanságának belső vízözönében a szakralitás a Noé bárkája, amellyel ki lehet kötni Ararát hegyén. Ezt nagyon egyszerű hangvételben fogalmazza meg:

KORUNKBAN A SZEMÉLYISÉG A SZAKRALITÁS HORDOZÓJA.

Következésképpen az ember egyetlen célja lehet: személlyé válni.
Megszólíthatónak lenni, felelősséget vállalni életünk megvalósításáért, vállalni az áldozatokat a magasabb dimenzióba emelkedésért.

Ez a személlyé válás az OPUS MAGNUM.

A többet a kevesebbért, az alacsonyabbat a magasabbért, az értéktelenebbet a magasabb értékért feláldozni. ez a szellemi rang megtartása.

Az élet 4 szakasza vonatkozásában azt írja egyhelyütt:

 • vertikálisan az ember útja a tanítvány, a családfő, az erdei remete és az élet zarándoka.
 • Ez utóbbi nem gyűjt vagyont, de mindenét odaajándékozza, evőcsészéjét övére kötve  indul kifelé az emberi társadalomból, az életből.
 • Útja már nem a keresés, hanem a   létbe vezető zarándoklat.

49 éves korában  teljesen kívül rekedt a társadalmon. De ez a zátony, határeset, krízis, légüres tér, a csend, amely övezte még 22 éven át, belső hangját, belső vezéreltséget juttatott érvényre.
Az ez idő alatt „árokparton megírt” hatalmas  művei jó útravalók minden zarándoknak.

45 éve halt meg.
A példa, amelyet nyújtott nem halványult, arra utal, miként lehet a lét magasabb és alacsonyabb szférái között az egyensúlyt, a kapcsolatot fenntartani.

December:
Logosz

Ha beszédünk bontatlanul őrizné és érvényesítené égi eredetét, szentségét, akkor Hérakleitosz szava magától értetődő lenne a mai időkben is. Mindenki értené, miként jelent a „logosz” szót, beszédet, és mit jelent a „logika” származék kifejezése.
Talán még jobban összeáll a kép, ha a hasonló jelentésű „mítosz” szót is segítségül hívjuk, amely a beszéd, a monda, a mese, a példázat, a történet, az elbeszélés jelentést hordozza.
A két megközelítésben elkülönül és egyesül a valamit elgondolni, és az egy tényállást elmondani. Jobban érthetővé válik a beszéd és gondolkodás kapcsolata. A logosz jobban kötődik a gondolathoz, az elgondoláshoz, míg a mítosz talán azért kapcsolódik a meséhez, az elmeséléshez, mint fantázia tartalommal bővült változathoz, mert mi emberek teszünk rá vagy hozzá szubjektív vonatkozásokat. Épen ebben rejlik élettelisége, ezáltal őrződik az emberek hagyományaiban. A két „beszédet” a  szent jelleg köti egybe, mindkettőben az isteni nyilatkozik meg.
Eme kinyilatkoztatás alapján mondhatjuk a logoszt ősszónak, amely a legmélyebb egyetemes összefüggéseket fejezi ki. Teremtő szónak, amely az egész világot létrehozta:

 • Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és az Isten vala az Ige.
 • Ez kezdetben Istennél vala.
 • Minden Ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
 • Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.
 • És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta azt be.
 • Olvashatjuk János Evangéliumában.

A LOGOSZ tehát az Úr és teremtő igéje. Egy mondatban kifejezve.
Hamvas Béla Scientia Sacra három kötete erről a szóról íródott, és az emberiség "láthatatlan története" is.

 

Január:
A láthatatlan történet

"A világnak nincsen olyan része, amelyben magasabb erők ne tartózkodnának.” 
                                                                                                          Franz Baader   

Hamvas Béla "A láthatatlan történet" című könyvében azt írja, a jelenlegi emberiség most belső vízözönben él, az ösztön és a tudattalan lélekrész vízözönét, amely alig más, mint az a vízözön, amelyet Atlantisz elsüllyedése témájában őriz mélyemlékezetünk az  i.e. 13000 évvel ezelőtti időkből.
A világ tele van szörnyűségekkel, eltűntek a szakrális személyek, mint a király, a főpap, a bíra, a tanító, a főnemes, az államférfi, a tudós, a katona, a művész, és helyükbe gyanús alakok léptek. Sokszor elveszettnek tűnik az állam, a nemzet, a nép, a munka, a vallás, a szerelem, a szépség, az erő, a  nemesség, az ízlés, az igazság. Középpont helyett a periférián lődörgünk és felelősség helyett önös érdekek vezetik a világot, vezérlik a dolgokat. Út, cél és irány helyett támolygás, zavar, tévedés, és szégyen jellemzi életünket. Nyomor, ínség, rémület, gond, bűn, gyalázat.
A FÉNYT a sötétség nem fogadja be, de a fény elűzi a sötétséget. Ahol a fény megjelenik, ott az áthatolhatatlan tárgyak legfeljebb árnyékot vetnek. Délben, amikor legmagasabban van a Nap, akkor legkisebb az árnyék.
Atlantisz fizikai megsemmisülése, a földrész elsüllyedése az emberi tudat elkorcsosulása miatt következett be.
De a világon mindig vannak beavatottak, akik a szent, ősi tudást átmentik, megőrzik, alkalmazzák. Ők ellensúlyozzák minden időben az elkorcsosult tudat önzésének destruktivitását, zavarosságát, bomlasztó erejét, primitívségét, beteg és bűnös tendenciáit. A torzult tudat olyan rádióhoz hasonlítható, amely csak korlátozott mértékben tudja venni a frekvenciasávokat.
Az étertestünkben lévő csakrák is frekvenciatartományok, amelyekkel vehetjük a magasabb világok rezgéseit.
A modern ember állandóan versenyt fut az idővel, nem fejezi be a dolgokat, állandóan retteg, hogy kimarad valamiből, és főleg folytonosságban elégedetlen. Ez a folytonos nyugtalanság további kapkodásra ösztönzi, olyan keresésekre, amelyekben nincs megérkezés.
A két szlogen, hogy „meghalni sincs időm” és „az idő pénz” hatékonyan destruál az amúgy is romlásnak indult társadalomban és lelkekben. Hol az élet szentsége a klónozásban és az eutanáziában?
A fényre vágyás a bénító sötétségből soha nem huny ki a lélekből, sőt, minél mélyebben vagyunk, annál nagyobb a szenvedés átfordító ereje, amely az átokból áldást, a gyűlöletből szeretetet, tévedésből igazat, zavarosból tisztát formál.
Mivel a világnak minden pontján és minden időben jelen van az a magasabb rezgés, amelyet vennünk lehetséges.

 

Február:
Fényvaluta

„Rég volt, amikor az emberek természetes bölcsességgel táplálkoztak és a csillagokból áradó gondolatokat ették.” – olvashatjuk Paracelsusnál.
Paracelsus /1493-1541/ igazi alkimista gyógyító volt, aki még tudta, hogy mi fénylények vagyunk, aki ismerte az elemeket, azok műveleteit, azok egymásba való átalakulását, az aranyat és a bölcsek kövét. Ismerte a fény és az élet titokzatos egységét, a titkot, amely a látható világ mögött van.
Ha természetes bölcsességről, az aranyról és a csillagokból áradó gondolatokról szólunk, máris a FÉNY, mint a legmagasabb értékdimenzió felségterületére jutottunk.
A mi földi életünk legfőbb fényforrása a Nap, minden istenhit és vallásos érzés alapja, hordozója. A keresztény vallás napistensége Krisztus, akinek születése a hosszabbodó nappalok kezdetére esik, vagyis Karácsony lényegében a fény születése. Krisztus előtt is csak napvallások és napistenek léteztek.
A fizikai világban az ARANY az a nemes fém, amely nem rozsdásodik, amely minden valutát hitelesít, a fedezetet nyújtó érték, amely valamiképpen az égi fénynek a megsűrűsödése, a fényerő.
Összecseng az emberi lélekkel, ha értékről, fedezetről, hitelességről, állandóságról akarunk szólni. Romolhatatlanság, amely képes ellenállni a pusztulásnak.
Fénylények vagyunk, de hová lett belőlünk a fény, a szellemi erő, a romolhatatlanság, a világosság?
Van-e olyan részünk, amelyet öröknek, halhatatlannak gondolunk?
Tudunk-e hinni a szellemi aranyban, az üdvösségben, a virágzó jólétben, a bőségben, a tudásban, létezésünk értelmében?
A világteremtés műveletében a világosság és sötétség kettévált.

A”világ” szó a világosság alapja. Világra jönni egyenlő a világteremtés megismétlődésével: megszületni az anyaméh világtojásának ősyízéből, a sötét csendből.

A világ világossága a sötétség sötétségével ellensúlyozódik.


Minden okkultista társaság – panszofisták, alkimisták, rózsakeresztesek, teozófusok és sorolhatnánk tovább – kultusza valamiképpen fényszolgálatnak mondható.

Ez a fényszolgálat nem ego ügy, mert

 • a Nap nem birtokolható,
 • a Nap az egész emberiségé.

Hamvas Béla egyik telitalálat szava a fényvaluta:
„Az emberiség gazdasági értékelésének alapja mindig is az arany volt, és az is lesz.
Az emberiségnek fény-valutája van.
A legfőbb érték a világosság.
Ez minden gazdaság Nap-alapja, írja a Mágia Szútra 188. Doxájában.

Ilyen fényvalutánk:

 • az önismeret,
 • a világismeret,
 • az istenhit,
 • a létértelem,
 • maga az ember, akiben megvalósul a világ,
 • a puszta élet szentsége megkérdőjelezhetetlenül.

 

 

Március:
A szavak járműve

A tibeti hagyomány, a BÖN, időben nehezen helyezhető el.
A spirituális megszabadulás teljes útját jelenti.
Három ajtaja, forrása, vagy járműve azzal kapcsolatos jelkép rendszer, hogy a nagyon is különféle fejlettségi szinten álló emberek képességeik folytán nem alkalmasak, nincsenek készen a megszabadulás magas tanításaira.
Ily módon az alacsonyabb „járművekre” szállhatnak, mint a tanulás, az odaadás, a szorgalom és egyéb előkészületek.
A szútra vagy tantra magasabb járművei pedig később jöhetnek.
Maguk a nyelvi töredékek is mítosznak számítanak, amelyek ezeket a tanításokat rögzítették, őrzik és továbbadják, tízezres évek távlatában.
Ilyen mítosz az is, hogy az első hét tibeti királyról feltételezték, hogy magas spirituális beteljesedésük révén  fizikai testük hátrahagyása nélkül  távoztak a földről, haltak meg.
Mai megfogalmazásban ezt úgy mondanánk:

 • megvalósították fénytestüket,
 • megvilágosodtak.

Szellem és kultúra


A „szellem” kétségkívül szótárunk egyik legnehezebb fogalma. Valamiféle magasabb valóságot jelöl, nevez meg, próbál leírni.
Korunk nagy szellemi ínsége intenzív várakozással is társul, a nagy kételyek mellett, amely arra irányul, hogy a szellem hol, mikor, miképpen nyilatkozik meg. Van, aki csodával határos gyógyuláson keresztül emelkedik túl tudatlansága korlátain és merít szellemi inspirációt. Van, aki az alkotás folyamatában tapasztalja meg a szellem irányába való nyitottságot, befogadást. A művész a képben, szóban, hangban, színben, formában éli meg szellemiségét. A parasztság a Föld szellemét őrzi szokásokban, életmódban, stílusban, a kézműves a motívumokban. A díszítőelemekben  elementáris valóságok szólalnak meg: a fák évgyűrűiben, a kőzetek erezetében, a növények indáiban, a felhők gomolygásaiban elemi vonalak, formák, árnyak, színek nyilatkoznak meg.
A lélek az óceánhoz, a szellem a csillagos éghez hasonlítható. A szellem szabad, végtelen, független. Semmiféle érdek vagy szükségszerűség nem kötheti gúzsba. A művészi szabadságról szólva  azt kell mondanunk, hogy csak a legnagyobbaknak sikerülhet   önkifejezési kényszerük nehézségi erején túlemelkedve a szabadság intenzív dimenziójába emelkedni.
A magyar kultúrában ez elsősorban Madách Imrének, Csontváry Kosztka Tivadarnak, Bartók Bélának, Hamvas Bélának sikerült.

A KULTÚRA AZ EMBER SZELLEMI MIVOLTÁRÓL SZÓL.

A modern ember kultúrához való kötődését csodálat  és elégedetlenség kettőssége jellemzi. Csodálat a megkérdőjelezhetetlen alkotások kapcsán, elégedetlenség pedig a vesztett szellem miatti felületesség, súlytalanság miatt.
Sokan önálló elvnek gondolják a kultúrát, mintha az embertől független, különálló módon teremtene életrendet, szokásokat, társadalmi formákat, használati eszközöket, művészetetet, tudományt, jogot, törvényeket, világszemléletet, filozófiát, morált .Pedig a kultúra nem autonóm létformáló erő, hanem a kinyilatkoztatásokban, hagyományokban őrzött szellemi megvalósítás.
Azok a tevékenységek, amelyek a szellemet nélkülözik, kiműveletlen ösztönökre, gondolkodásra, szenvedélyre, akaratra vallanak. Ha a szellem nem hatja át a tevékenységet, a tevékenység nem éri el a szellemet, üres, léleknélküli, erőtlen tett lesz az, amelyben nem valósul meg semmi. A végtelen szellem örökös áramlásának eme önös, önkényes leszállítása torz akaratot és törekvéseket eredményez. Ha csupán múlandó énünkkel akarunk kultúrát teremteni, akkor a szellemi formálódás alól kiszabadult erők garázdálkodnak, elvadulnak, mind az egyéni lélekben és sorsban, mind az állam és társadalom életében. Az élet értéke és szentsége elvész, a cselekedetek mértéke eltorzul. Jót a rossztól, igazat a hamistól már nem lehet megkülönböztetni, nihilizmus, anarchia, káosz, gyökértelenség lesz úrrá az embereken.
A modern kultúra politikában, humanitásban, társadalomban, filozófiában, lélektanban, művészetekben, - és sorolhatnánk tovább – fellelhető általános válsága mind a szellem hiányából fakad. A haszonelvű „kultúra” megszentségteleníti a munkát, nyűggé, rabszolgasággá, kényszerré, igavonássá, átokszerű, keserű, lélekölő szenvedéssé alacsonyítja, holott az igazi munka világformáló erő.
Az ember, aki elvesztette Istenét, maga is elveszett a hétköznapok külsőségeiben. Elvesztette örömét, nyugalmát, biztonságát. Sorsát nem a szeretet és bölcsesség irányítja, élete elsatnyul, kiszárad, eldurvul, megfakul.

SZELLEM ÉS  KULTÚRA EGYMÁSTÓL ELVÁLASZTHATATLAN.

Ezért lényegében csak spirituális kultúra van.
Azok a cselekedetek és beszédek, amelyek a szellemet nélkülözik, nem mondhatók kultúrának, vagyis értékteremtő művelésnek, csupán pótcselekvések.
A világot romboló sötét, gonosz, kártékony, bűnös erőket csak az élő szeretet örök szellemet realizáló igazi kultúra győzheti le. Az egyetemes emberiséget és a természetet szolgáló megszentelt élettevékenység.
Az elidegenedettség, kiégettség, meghasonlottság mind a félbemaradt, kiforratlan, felnőni nem tudó ember betegségbe menekülését jelenti, jelzi, saját erőinek eltékozlását, amelyért cserébe mások erejét szeretné megkapni.

A KULTÚRA AZ EGYÉNEK LÉLEKTANI JELENLÉTE A MINDENSÉGBEN, olvashatjuk Mircea Eliade román vallástörténésznél.
A kultúra életünk láthatatlan, metafizikai szövedéke.
Csak a nyelvi kifejezés korlátai miatt szólunk spirituális kultúráról, hiszen a kultúra csak spirituális lehet és élesen elválik minden profán próbálkozástól.
Hasonlatos ez ahhoz, amikor alany és állítmány segítségével fejezzük ke nyelvünkben, hogy a folyó folyik. Pedig a folyó szó önmagában is tartalmazza és kifejezi a folytonos tovahaladást.

SORS - ARITHMOLÓGIA

Megszokhattuk már, hogy Hamvas Béla nemcsak a soraiból, vagy egy-egy gondolatából ismerhető fel azonnal, de olykor egyetlen szavából is. Mert ilyen szavakat, mint kvalitástalan számkoncepció és kvalitástalan ember, devalvált élet, fényvaluta, pseudoegzisztencia, vagy sors-arithmológia valóban csak ő tudott létrehozni. Mindez összefügg nemcsak páratlan műveltségével, pallérozottságával, speciális lényeglátásával, hanem extrémen mostoha sorsával, amely nem keserítette el, de egyenesen kaput nyitott arra, hogy saját bőrén tapasztalja meg a világ romlottságát, válságát, paradoxonjait, és ezáltal saját "sorsmegoldási forgatókönyvén" keresztül üzenjen a világnak a megoldás halaszthatatlanságáról és mikéntjéről. Extrém mostoha sorsa a totálisan kontraszt környezetéből fakadt: egy materialista, ateista, két világháborús század szülötte, mint fogalmaz, terrorisztikus rémállamok és kapitalisztikus bábeldemokráciák kövületei közé született, a szellem követeként. Minél nagyobb értetlenség övezte, annál mélyebbre tudott menni önmagában, az időben, a történelemben, az 5000 év bölcsességének felkutatásában és összegyűjtésében. Természetes, hogy a számok igazi lényegét is értette, az archaikus arithmológiákat, az orfikus tízest, a kaldeus tizenkettest, a kínai hatvannégyest, a szánkhja huszonötöst, a Kabala huszonkettest. De persze túllép ezeken, amikor minden beavatás alapjává a számokat teszi. Teljesen érti a sors paradoxonját, a sorskereket, amelyet mi magunk forgatunk, illetve amelyben mi magunk forgunk az újraszületések kényszerű ismételgetésével, romlott létünkkel, a számszárát tartván fenn.
Csodálatos, ahogyan analógiát lát a szám és a személy között:

- az analógia az egyszeri és megismételhetetlen lét,
- ahol az alap az életszentség,
- és legfontosabb az életterv készítése.

Ezek hiányában a szám minősége mennyiséggé, technikává süllyed, amely nem tud határt vonni az életről való gondoskodás és az élet elpusztítása közé. Ez az ego Gólem, az én kolosszus, a mohó bekebelező, életet habzsoló, mindenben mértékét vesztett ember határ nélküli, forma nélküli, túltomboló elértéktelenedése, maga az enyészet. Mint a világon minden, a sors is a számokon nyugszik, a sorsot is a számok irányítják. Aki hatványozott deficitben él, azt a sors felszámolja. A sors átalakítása a megtisztított életrenddel lehetséges. A cél nem az úgynevezett jólét, hanem az ÜDV. Az üdvöt építeni a jó tettekkel, jó sorssal lehet, amely a személyes életen túlmutatva az egyetemes létezést fókuszálja. Tiltakozna, ha beskatulyáznánk valamilyen teóriába, de mai szóhasználattal ő az igazi holisztikus szerző:

- minden pillanatban létem egészét élni,
- a valóságot a maga teljes egészében kell felismerni
- az öröklét és a mindenhatóság titka éppen az önmagáról való lemondás olvashatjuk nála.

Ebben a könyvében a Tabula Smaragdinához ír kommentárt, majd a tarot kapcsán az alkímiát ismerteti, miként kell szellemi arannyá változnia az embernek, majd leírja számmisztikáját és az egészet tetézi a 100 mágia szútrával. Áthidalván a. személyes élet és egyetemes létezés nagy távolságát az emberiség "külső" történelmének minden krízisével és tévútjával, beleértve évezredek embereinek hömpölygését az üdv, a fény felé vezető úton.

 

AZ ÖTÖDIK EVANGÉLIUM

.

 

Hamvas Bélának ajánlom

 

   

Ki az Utam,
     aki neved szentségét,
     fényed fényességét,
     élő vized áradását,
     örök szavad igazságát
ajkára veheti,
áldásodat kérvén?

Mely ima érhet fel Hozzád
     földünk ólomhegyeiből,
     fagyott szavaink jégörvényéből
     keserű lelkünk lúgköveiből,
     sötétben tévelygő életünk
     hínár örvényeiből
felhang nélküli
tiszta rezgésedhez?

Kinek lelkében lobog ma
az apostoli láng?

Ki mondhatja ki
     az ötödik evangélium kvintesszenciáját
     a Feléd sóvárgó lelki szegény
     szellemre való intenzív vágyát,
     a hideg közöny jégfalát megolvasztó
     szeretet szikrát?

A hibavaló szócséplés helyett
     az ÖRÖK NÉV,
     az ÖRÖK SZÓ,
     az ÖRÖK ARC,
     az ÖRÖK FÉNY felvillanását.

Nem tollal-tintával írt
betű szerinti törvényt,

     hanem:

ISTEN ORSZÁGA A SZÍVEKBEN VAN örömhírét.

 

Bp. 1996.02.16.                                                                                     

 

PATMOSZ

„Nem sikerült, hogy olyan legyek, mint Csuang-ce görcsös fűzfája, amit senki nem tud felhasználni semmire.”                       (Patmosz II. 83.o.)

A Patmosz is posztumusz kiadásban jelent meg 1992-ben az Életünk Könyvek kiadásában. Adódik a következtetés, hogy Hamvas Béla János evangélista szellemét idézi a kötetben, a meg nem nevezett és a későbbiekben a kiváltképpen szeretett tanítvány bizonyságtevését.
Ismeretes, hogy Domitianus császár Patmosz szigetére száműzte az evangélistát. Ma is őrzik a  barlangot, látomásai színhelyét. Föléje emelték az Apokalypsis nevű kolostort. A hegy tetején pedig a citadella szerű Szent Chirtodulos kolostor áll.
Ez a kopár, terméketlen sziklasziget az Égei tenger kisázsiai részén található, egy városkával és egy kikötővel. A Jelenések I/9-ben olvashatjuk:

 • Én, János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában  és tűrésében,
 • a szigeten valék, amely Patmosznak neveztetik,
 • az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.

Jézus tanúbizonyságot tesz az Úrról,
János evangélista Jézusról, hogy ő Isten fia,
Hamvas Béla pedig János evangélistáról.

János evangéliuma az igazságot az  a l é t h e i a  szóval jelöli, amely szó a valóságot, a valóságban való létezést is magában foglalja. Az életszentséget, amelyen minden személy létezése nyugszik. Szemben a léthazugsággal, amelyet – igazi hamvasi szóval – pseudoegzisztenciának nevez.
Mindez az evangéliumi „Én vagyok az Út, az Igazság, az Élet” jelenkori megfogalmazása.
Mint látjuk, a nagy kérdés minden korban az, hogy „a lélek az örökléten lemérve miként legyen igaz.”
Vissza-visszatérő gondolat a Patmoszban a létrontás, mint világtény, mint démoni métely, mert egyik hazugság szüli a másikat, mígnem állandósul a hamisban és lényegtelenben való tévelygés, amely olykor az igazságon való bosszúhadjárattá változik. A nyelvünk is korrumpálódik ebben a folyamatban, hiszen a valóságot látni és megnevezni csak az igaz ember képes.
A normalitásról való tudást a boddhiszattva tartja ébren.
A boddhiszattva az eredendő istenhasonlóságot az egész életben helyre akarja állítani.
Élete a biológiai határokon és a múlandó időn túlemelt élet és szolgálat.
Visszajön a földre, de a létrontásban nem vesz részt.

Az evangélista:

 • Ezek pedig azért írattak meg,
 • hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Istennek fia ,
 • és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.  (Ján. 20/30.)

Hamvas Béla írói hitvallása:

 • túl az írói teljesítményen,
 • a prófétikus vízión
 • a művészi produkción
 • ne legyen szakadék és összemérhetetlenség aközött, amit mond és amit él az ember,
 • mert az igazságot nem mondani, hanem élni kell,
 • sugárzóvá tenni a lelkünkben, az életünkben.

Apokalipszis barlang (Patmosz)

 

TAO ÉS VIA
A LÉT NEM CÉL, HANEM ÚT
VERITAS, VITA.

 
ORFIKA

Íme a vándor, porlepte énekes, akinek garast hajítsz,
az idegen, a másféle, akit rettegve keresztre vonsz,
önnön benső, igazi arcod, akit nem ismersz,
nélküle tested akollá sötétül, eszméleted ura.

(Weöres Sándor)

Orpheust, a görögök dalnokát, Apollón isten és Kalliopé múzsa fiát, a mitológiából is ismerjük. Lantját utolérhetetlen tökéletességgel tudta megszólaltatni, gyönyörű éneke a köveket is életre keltette, a fák, állatok és sziklák lépteikkel követték őt hallgatván. Ezeket a dalokat nejéhez, Euridiké nimfához írta. Euridiké azonban egy kígyómarást követően fiatalon elhunyt és az alvilágba került. Orpheus gyásza betöltötte a földet, a levegőt, az eget. Végül az istenek megengedték neki, hogy lemenjen az alvilágba és felhozza nejét. Lantjával rábírta Hadészt és Perszephonét, hogy feleségét elengedjék, de volt egy kikötésük: addig ne nézzen hátra, amíg ki nem jutnak az alvilágból. Orpheus azonban hátrapillantott, és ezzel Euridikének vissza kellett térnie a halottak országába.
Orpheus ezután sokat bolyongott, segítette a hősöket. Híres volt jóstehetségéről. Ezek jelentését csak a beavatottak értették meg. Összefoglaló néven orfikus misztériumoknak hívják titkos szertartásait.
Trákiában vad bacchánsnők tépték szét testét, lantja csillag lett az égen.

Hamvas Béla 1960. áprilisában írt Orpheus esszéje első ízben 1970-ben jelent meg a Híd című folyóiratban. Ebben az orfikát nem egyszerűen költészetnek, hanem hagyománynak mondja. Egész munkásságát valamiféle szellemi kaszt megteremtésének tekinti, amely nem jött létre. De az összegyűjtött fragmentumok, mint írja, teljes hagyományt képeznek az ezotériával, metafizikával, üdvtannal, kozmogóniával, antropológiával, mítosszal, társadalomtannal, aritmológiával. A 33 fragmentum növényekről, asztrológiáról, erkölcsi tanításokról szól. Talán éppen azért vált mítosszá, mert orvos, csillagász, gondolkodó, vallásalapító prófétikus lénye messze túlemelkedik a hétköznapi horizontokon. De ebben a sokoldalúságban  - mai szóhasználattal élve – nem valamiféle polihisztorságot kell látnunk, hanem azt a belső egyöntetűséget, amely őt az isteni rendhez kötötte, amely minden  megnyilvánulásának forrása volt.
Ez az  egyöntetűség az egész görög építészetben, szobrászatban, versmértékben, arcokban, tragédiákban, geometriában, matematikában szinte kézzelfoghatóan jelen van, minden formában, és a görög kultúra meghatározója. Ez az emberfeletti tudás egyfajta öröklét-mámor, vagyis a hagyomány, az ősi örök tudás átsugárzása minden időben.
Orpheus himnuszt írt a számokhoz, mint minden létező alapjához. A szám mennyiség, minőség, ritmus, rend, arány, mérték, forma és geometria. Egyszóval valóságlátás.

Az orfika az élet, a világ, az idő  megbonthatatlan és szétválaszthatatlan harmóniája.

A  lélek sorsa a világban a testet öltés, az alászállás, amely szükségképpen beszennyeződéssel jár, és amelyből katarzissal kell és lehet megtisztulni. Orpheus pokoljárása ezt a megtisztulást jelképezi, megjárni az éjszaka, a sötétség, a mélység, a bűn, a halál misztériumát.

Orpheusz világa az éneklő világegyetem.

Szellemi kasztot a mai időkben sem lehet létrehozni.

A múlandóság világában Orpheus mítosza, alakja, fragmentumai az öröklétről való jeladások.


 

ARS MAGNA

Good men spiritualise their bodies, bad men incarnate their souls

A helyes út az, ha az ember a testét átszellemiesíti, a helytelen az, ha az ember a lelkét húsba öltözteti.

De hogyan?
Talán az alkotás a test át szellemiesítésének egyik módja, amikor az energia  átemelődik képbe, zenébe, versbe, írásba, építményekbe, etc.

 • Átjut a tettek világából a hatások szférájába,
 • a hangoktól a hangzásba,
 • a rezgésből az utórezgésbe.

Leszületünk valahonnan valahová valamikor, és csupán az erre való ráeszmélés adatott meg nekünk abból az egyetlen isteni cseppből, vagy szikrából, amely a szívünkbe van oltva.
„Alkotásnak” szoktuk mondani, ha valamit létrehozunk, megnevezünk, kiemelünk a múlandóság körforgásából, mókuskerekéből, de ez azért  még nem a világ. Sokkal kisebb horderejű annál. Ha egy férfi épít egy házat, ültet egy fát és nemz egy fiúz, az még csak a kezdeti lépés élete kiteljesítésében.

Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép megáll, az alkotó pihen.
Évmilliókig eljár tengelyén,
Míg egy kerékfogát újítni kell.

(Madách Imre: Az ember tragédiája
az Úr az első színben.)

A teremtés művét felülmúlni nyilvánvalóan nem lehet.

A hiábavalóságok, hazugságok, tévedések, tévelygések után elő- előbukkannak belőlünk olyan kérdések, hogy minek születünk, ha úgyis meghalunk, vagy luciferi stílusban: „Mi végre az egész teremtés?” Hiszen erőfeszítéseink,, örömeink, de még tragédiáink is áldozatul esnek a múlandóságnak.
A Világörökség számba veszi, regisztrálja, óvni próbálja az emberiség kincsnek tartott alkotásait, természeti adottságait etc. De ezen túlmenően kevesen foglalkoznak azzal, amivel igazán érdemes, vagy kell tennünk, ami a létezésünk célja, feladata, nagy kihívása.
Hamvas Béla azon kevesek közé tartozik, aki úgymond erre tette fel egész életét

 • a külső ínségben
 • a kontraszt környezetben
 • a számkivetettségben azt a belső fix pontot kereste, amelyet ő ALAPÁLLÁSNAK nevez, amely szerint élni kell

Lehántolni a sors, a körülmények csonthéját, hogy a belső maghoz juthassunk, a lényeghez, az élet szívéhez.
Nem szabad, hogy a körülményeink, környezetünk rabjai, vagy merő termékei legyünk. Olykor a kényszerítő körülményeket kell legyőznünk, hogy azzá lehessünk, akik vagyunk, akivé lennünk kell.

Ez az ARS MAGNA, a tudatos élettervezés művészete.

„Nem találtam fel semmit, s ezért nincs mit tanítanom.
Mindössze a szentkönyveket értettem meg, és megkísérlem azokat alkalmazni.
A szentkönyvek tartalma az alapállás.
Az alkimisták szavával a príma matéria.
A szentkönyvek au eredeti élettervet mondják el.
A modern kor általános rongáltságában felépíteni az élettervet, ez az Ars Magna.
A rongáltságban élni és az eredetit helyreállítani.” – olvashatjuk nála.

„Valódi élettémám: a személyes kapcsolat Istennel, Isten megismerése.”

Az ember nem a művében teljesedik ki, hanem lényében.
Testét kell átszellemiesíteni, és nem a lelkét húsba öltöztetni. 

Hamvas Bélánál az élet és életmű egyben van.
Ezért bízvást mondhatjuk, a hamvasi Ars Magna mintegy Noé bárkája lehet a 21. század emberének és a Vízöntő korszaknak.

UNICORNIS

 

 

 

A könyv az 1 misztériumáról szól, a meghatározhatatlanról,
vagyis arról, ami az egyetlen valóság és az egyetlen tapasztalható.

 

A két szarv és a két szem, a két kéz, a két nem, a kettősség, a két here, a két méhkamra jele.

Az egy szarv a homlokszem, az egy a lingam, a jóni, a szív, az androgün.

Az egyszarvú a szent erdőben  a szürreális állat.

Kung-ce anyjának, mielőtt fia megszületett, álmában megjelent.

Az első egyszarvú a föld közepéből ugrott ki.
Elevenen alig látták.

Az egy a megismételhetetlen.
A  misztérium.

A sorsdémon, korbácsa, amely az embert űzi,
vagy
a lélek vezetője, amikor az ember a földet elhagyja, elől megy és az utat mutatja.

Életem legnagyobb erőfeszítése, hogy az örök ismétlődések körét parabolává tudjam szétfeszíteni.

 

„EVEZŐ NÉLKÜL A NYÍLT ÓCEÁNON”A Halak vize a kristályos kék víz, a lélekóceán, a tudattalan világa, az ember belső végtelene. Ha a Vízöntő lényege a levegőn való átcsorgatás, a függőlegesbe emelt víz, a Halaké a határtalanság, a kimeríthetetlenség. A lélekben az ösztönök, a vágyak, álmok, fantáziák, képzetek, indulatok, szenvedélyek, megérzések, sugallatok, képek örökös áramlása, színe és hangja él. Identitásunk keresésében a tenger és az erdő mindenkor főszereplő. A Halak ura Poseidon, vagy Neptun, az erdők és a tengerek istene.. Jele a háromágú szigony:

A szigony a világ jogara, mágikus jogar.
Három ága a három világot jeleníti meg: a víz, a föld és az ég világát.
Neptun a három világ ura: a földön az erdő istene, a tenger királya, és a szelek fejedelme.
Atlantisz teremtője, megtartója és pusztítója.
A szigony a titokzatos tengermélyek felkorbácsolója és megzabolázója.

A Halak korszak másik nagy szimbóluma az avatárt megfeszítő kereszt.
Sokféle kulcsfogalommal próbáljuk megfejteni a keresztény kultúra lényegét. Ilyenek a szeretet, az áldozat, a lemondás, a felmagasztosulás és folytathatnánk.
Ehelyütt a kereszt világtájakat átfogó teljességére akarjuk a figyelmünket fókuszálni, a vízszintesség és függőlegesség metszéspontjával. Ez a metszéspont:      

 • az ég és föld,
 • az időtlenség és az idő,
 • a természeti és a természetfeletti
 • a személyes és az egyetemes,
 • a múlandó és az örök metszéspontja.

A kultúra még adós olyan felismerések kimunkálásával, mint:

 • az élet megölhetetlen,
 • az én feladás szükségessége a magasabb valóságok eléréséhez,
 • mi történik halálunkkor a személyiségünkkel?
 • milyen halmazállapot változásokon megyünk át, amikor meghalunk?
 • etc.

A mi kultúránk túlságosan hangsúlyozza az Istennel szembeni dependenciát, és nem annyira a saját felelősségünket és erőfeszítéseinket a szellemi kibontakozásban.
De jelentheti a vízszintes vonal a tudattalant, a függőleges a tudatos gondolkodást.
Saját lelkünkben, mint belső végtelenben őrizzük és hordozzuk  a világegyetem ősképét, az idő körforgását. Az „itt és most” az „ott és akkor” által váltódik ki, miként a a mássalhangzókat a magánhangzókkal ejtjük ki, vagy az állítmány aktívumához az alany passzívuma kell.

A belső ás külső világ ugyanegy.

Amikor arról beszélünk, hogy evező nélkül vagyunk az óceánon, valójában belső apokalypszisunkat éljük vívódásainkban.

.

 

A KRISTÁLY ÖRVÉNYLIK

avagy a lét paradoxona

 

Arlequin verhetetlensége abban va, hogy felismerte a paradoxonokat, megértette, hogy a létezés logikája paradox.

Ő a szakrális / diabolikus ember.

A zérus, a tarot 22. lapja:

 • nem oszt, nem szoroz,
 • műveleteket nem lehet végezni, mert sorstalan
 • attribútumokkal nem ruházható fel, mivel a műveletekben intakt marad, csak önmagával azonos
 • a matematika kiindulópontja
 • a + és – határpontján a sűrűség és tágulás dimenzióján a kétirányú végtelent jelöli,
 • ő a centrum, a lét és nemlét köreinek centruma, a mozdulatlan mozgató, aki ismeri a nem cselekvés hatalmát,
 • a teljesség dimenzióinak metszéspontján sorsot nem épít.

„Az élet logikája paradox, mert a nyelv, a magány, a közösség, a hatalom, a sors és a szellem logikája paradox.

AZ ÉN PARADOX:

 • aki képességeit, tehetségét, tudását, alkotó erejét, énje gyarapítására használja csupán, az a kozmikus ősléttől elszigeteli magát, holott minden cselekvésünkkel a belsőleg elvesztett üdvöt kell visszaszereznünk.

A HATALOM PARADOX:

 • Aki a hatalommal él, azonnal elveszti.
 • Aki a hatalom kísértéseit egyéni életének, érvényesülésének, gyönyörének, élvezeteinek szolgálatába állítja, az a magasabb létbe való egyetemes beolvadást nem érheti el.
 • Arlequin az, aki a hatalmi ösztönt legyőzte, aki a hatalmi őrületen nevet.

A SORS PARADOX:

 • mert mi magunk építjük karakterünkből,
 • belső korlátainkból külső akadályokat.

A LÉLEK PARADOX:

 • mert önmagát önmagával kell megismernie,
 • az életet az élményen, az átélésen keresztül, élő módon.

A TUDAT PARADOX:

 • mert külvilágot teremt,
 • kivetít,
 • perifériára teszi világunkat,
 • elidegenít,
 • centrum nélküli ürességé tesz bennünket.

A SZELLEM LOGIKÁJA PARADOX:

 • mert önmaga kifejezésére önmaga ellentétét használja fel,
 • a szellemet a természettel,
 • a fényt a sötétséggel,
 • az időtlent az idővel,
 • a tudatot a tudatlannal,
 • a végtelent a végessel,
 • a létet a nemléttel fejezi ki.

Ebben a polarizálódásban az isteni lényeget feloldotta, elaprózta, szétszórta.
Az egyetemes létezést az egyedi személyiségekbe oltotta

Ezáltal a lét kristályrendje zúgó örvényléssé lett.

Arlequin a lét kristályrendjének ismerője.
A Vízöntő korszak archetipikus alakja.,

Aki az égi bölcsességet a levegőn átcsorgatva az égi pohárból a földi pohárba önti.

A KERESZTÉNYSÉG A SZEMÉLYISÉG METAFIZIKÁJA

Hamvas Béla a Scientia Sacra III. kötetét 1960-64 között írta Tiszapalkonyán, illetve Bokodon, ahol raktárosként dolgozott.
Már a 30-as években megírta a modern apokalipszist, a világválságot, amely az Istentől eltávolodott, transzcendens pólusát vesztett emberiség zaklatott tévútja. De eben a kötetben tömör összefoglalását adja annak a törésvonalnak, amelyet a történelmi egyház teremtett az eredeti evangéliumi kinyilatkoztatás és a vallásgyakorlás között. Holott a kereszténységnek nincs külső útja, csak belső, mivel a kereszténység beavatás. Nincs teremtésmítosza, sem kozmológiája, antropológiája, társadalomtana vagy pszichológiája. A kereszténység az Isten és az ember egységét akarja helyreállítani.
Rámutat, hogy az Antikrisztus három alakban is munkálkodik a világ szétzilálásán:

 1. A farizeus a morális feddhetetlenség álarca mögött kizárólag hedonista életvezetésnek, vagyongyarapításnak és a harácsolásnak él.
 2. A klérus, aki a dogmatika mögé világhatalmi ösztönét rejti.
 3. Az apparátus, amely a személytelen bürokratizmusban megmenekül a tettek felelőssége elől.

Mint írja, az evangélium a valóság elszenvedésének megfogalmazása.

A KERESZTÉNYSÉG A SZEMÉLYISÉG METAFIZIKÁJA.

Mert a személy és emberiség egymást feltételezi, egymástól elválaszthatatlan. Az egyén azáltal válik személyiséggé, hogy felismeri a létezésben Istennel való azonosságát.
A vallási dogmatika külső Isten-képpel dolgozik, mintha két világ lenne, egy isteni és egy emberi. Holott a LÉT nem a teremtéskor keletkezett, ezáltal a teremtés a lét teljességét nem meríti ki. A teremtmény Istenben, Isten a teremtményben van.
Gondolatok, áramlatok, irányzatok, iskolák, eszmék jönnek-mennek, sűrűn váltják egymást, bármily gyermetegek, súlytalanok, sőt, legtöbbször igen kártékony és félrevezető rögeszmék, anélkül, hogy bárki is értené, mi történik valójában a világban?
Az entrópia elméletektől a katasztrófa elméletekig minden butaságot, szamárságot felkaroltak és meglovagoltak az emberek, miközben Krisztus tökéletes magatartásától intaktak maradtak. Az a szelídség és tapintat, amellyel az emberekhez szólni tudott, a valóságukat érintette. Vagyis mindenkiben az Istent tudta megszólítani. Ez a magatartás a szeretetről szól.
A szeretet a létezés legnagyobb hatalma, a szeretet a létezés mértéke. Nem lehet megtagadni és nem lehet beszennyezni. Minden lélekjelenlét, felsőbb tudás, ember- és világismeret és életrend a szereteten alapul. Világos, kiművelt, kifinomult, legyőzhetetlen, mint a golgotai áldozat. Ezért irányul minden antikrisztusi létrontás a szeretet ellen.
Az Evangélium az emberiség egységéről szól, a minden ember méltóságáról, az emberségről, amelyet semmilyen korrupció nem kezdhet ki. A szeretet helyére tudja tenni a gondolatokat, szavakat, tetteket. Aki a szeretet ellen vét, saját emberségét veszti el, élete  hiábavaló, semmit nem érő életté süllyed.
A hagyomány szerint az első gyilkosság után az Úr elküldte angyalát Ádámhoz, hogy majd harmadik fiára bízza „az ősi létről való tudást, hogy az megőrződjék a világ végezetéig.”

Azóta a világ bármilyen kaotikus, legalább egy ember mindig él a Földön, aki az ősi tudást őrzi.

SUMMA PHILOSOPHIAE NORMALIS

 

Újabban a nyilvános halottgyalázás különös módját eszelték ki.
Az elhaltnak, amikor már nem tud ellene védekezni, szobrot állítanak, nevére emlékbizottságot állítanak fel, még bélyegeket és érmét is készítenek és utcát is neveznek el róla.
Te nagyon jól tudod, hogy nem vagyok nagy ember s ezért a nagyságnak járó gyalázat engem nem illet meg.
Végrendeletileg meghagyom tehát, hogy rólam emlékkönyvet ne adjanak ki, barátaim rólam ne írjanak megemlékezést, fölöttem ne tartsanak gyászbeszédet, utcát vagy teret rólam ne nevezzenek el, arcképemet ne fessék, szobromat ne faragják, díszsírhelyet nekem ne adományozzanak, s nevemet ne használják fel arra, hogy költői nagydíjakat tűzzenek ki.

„A VILÁGNAK NINCSEN OLYAN RÉSZE, AHOL MAGASABB ERŐK NE TARTÓZKODNÁNAK.”

Hamvas Bélát nem szokták holisztikus szerzőként emlegetni, és egyébként sem való őt jelzőkkel illetni, méltatni, meghatározni, hogy írónak, gondolkodónak, filozófusnak tartjuk-e őt. Ám a holisztika kifejezés nemigen fordul elő írásaiban, írásalkímiája maga a teljesség, a kikerekedettség, a befejezettség élménye, világlátása egyszóval beavatásnak mondható:

 • a megmerítkezés, az alámerülés, a részvétel valamiben, ahonnan az egész valóságot kimondhatja, megfogalmazhatja, leírhatja, legyen az egy kő, egy virágillat, egy tücsökzene, vagy madárdal, mindig a végtelenre nyit rálátást,
 • vagyis beavat a láthatatlan történésbe,
 • hatalmas távlatokat nyit a lélek számára.

A fenti, Baadertől származó gondolatot a Láthatatlan történet Vízöntő című esszéjében idézi. A kötet tíz esszéje bekapcsolja az olvasót a metafizikai világ láthatatlan kötelékébe, abba az élő összefüggésrendszerbe, amelyben saját életünk is gyökerezik.
A modern embernek erre különösen szüksége van, hiszen állandóan versenyt fut az idővel, soha semmit nem fejez be, nem gondol végig, állandóan attól retteg, hogy kimarad valamiből, lemarad valamiről, de ami a legfőbb, hogy szinte állandóan elégedetlen. Ez a folytonos nyugtalanság további kapkodásra ösztönzi, olyan keresésekre, amelyekben soha nincs megérkezés.
A két szlogen, hogy „meghalni sincs időm” és „az idő pénz” nagyban munkál az amúgyis torzult társadalomban. Mert hol van az élet szentsége a klónozásban és az eutanáziában? Hogyan lehetne a pénz az ellenértéke az életnek, a léleknek, az életidőnek, a sorsnak?

Ebben a szóban forgó esszében, a Vízöntőben csodálatos választ kapunk az efféle feltett és fel nem tett kérdésekre. Hatalmas panorámában vonultatja fel a 2160 évig tartó kultúrperiódust a személy szakralitásáig. Mindezt a hangvétel, az indítás és végkicsengés olyan mesterfokán, hogy az olvasót azonnal lenyűgözi.
Azt nap, mint nap láthatjuk, mennyire nem sikerült az emberiségnek átokból áldást, gyűlöletből szeretetet, tévedésből igazat kovácsolni. Mennyire nem sikerül az isteni igazságra építeni életét. Pedig a visszaút a hírből, a sikerből, a pénzből és árulásokból még nehezebb, mint igazan élni. Sokan inkább beszállnak a lélekölő játszmákba, az olcsó versengésekbe és bosszúkba, ami által továbbviszik az ámokfutás stafétabotját, ahelyett, hogy a zavarosból tisztát formálnának.
A 20. század a tudattalan felfedezése és leírása nyomán A LÉLEK SZÁZADA is lehetne. Azonban a világháborúk, a technika, az atombomba és a materializmus százada lett.
Mégis, saját lelkünkön keresztül kell visszatalálnunk az elveszett ég felé.
Aki a paradoxonokat nem érti, nem tudja felfogni a tudatos és tudattalan lélek együttműködését. Sok szóval jellemezhetjük: kontraszt, komplementer, korreláló, kompenzatórikus. hatásokat fedezhetünk fel. Nem szabad, hogy az ember és emberiség, a külső és belső, a látható és láthatatlan világ között áthidalhatatlan szakadék alakuljon ki.
Vélhetően az új világkorszakban az individuumok már nem úszhatják meg a Teremtővel való kapcsolatuk lerendezését. Ez a korszellem légiesebb, mint a Halak aion volt. Ha ott a lelket a vérben lévőnek gondoltuk, most a lélegzetben találjuk inkább:

 • magában az életben,
 • a testetlen ritmusbab,
 • a külvilággal való kapcsolatunk eme igen finom dinamikájában.

Mindig élnek a Földön boddhiszattvák, akik az égi hatalom megragadottjai. Szétszórva, a világ különböző pontjain lelhetők fel, kapcsolatuk metakommunikatív. Nem SMS-ben érintkeznek egymással.
Uszpenszkij ír a hatodik fajról:

 • ezek az emberek pontosan értik, ami történik,
 • a tudattalan óceánját asszimilálják magukba,
 • a primitívet felemelik és megnemesítik,
 • az özönvizet átélik,
 • a sötétség mélypoklát megjárják
 • majd megerősödve és teljes tudattal lépnek a világosságba.

Ők a magasabb erők őrzői.    

Jakob Böhme: PSYCHOLOGIA VERA

A lélekről szóló negyven kérdés

Jakob Böhme (1575-1624) életművét és ezen belül a Psychologia Verát a halála óta eltelt közel fél évezred óta sem tanítják az egyetemeken, noha egyetemes ismereteket közöl az Örökkévalóról, vagyis Istenről, az életről, a természetről, a Szentháromságról, a tűz és a fény metafizikájáról, a középpontról, a tisztán látásról és a megzavarodásról, amelyet turbának nevez. Persze nem szabad elfelejtkeznünk a számokról, a szavakról, a szabadságról írt kommentárjairól sem.

Adódik, hogy összegyűjtsünk egy fogalomgyűjteményt, hogy éreztessük ezt a sokrétű életművet:De nem a kommentárokon, tanulmányokon múlik, hogy ez az életmű az emberiség eltévelyedéseinek helyreigazításában milyen szerepet tölt be, hanem azon, miként jutunk vissza saját életünk közepébe, szívébe, ahol az isteni szikránk van.
Valójában az első kérdésben, amely a lélek keletkezését taglalja, csaknem száz oldal terjedelemben, az összes többi negyven is benne van. Ám,  mint írja, az „ügyefogyottak kedvéért és gyöngeelméjűségükre való tekintettel, akik a mi tudásunk felett nem rendelkeznek, be akarjuk fejezni.”
A FILOZÓFIAI GÖMB, avagy AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG SZEME című ábrában összefoglalja, 65 szám folyamatábrájában a „látást”, mivel a két félgömb valójában a két szem, középen a szívvel és a kereszttel, amely átfogó értelmezést ad. A tűz tíz alakjának leírása külön misztika.
Hamvas Béla életmű kiadásának 22. kötete tartalmazza az írást és a képet.

Csak nyerhet, aki veszi a fáradságot a belemélyedésre.

A HÁROM KINCS

Nagy az én utam, tudja egész világ,
s nem apad soha:
mert végtelen, ezért nem apad soha.
Hogyha fogyna,
az időben már elfogyott volna.
Három kincsemhez ragaszkodom:
első a szeretet,
második a mérték,
harmadik a tartózkodás.
Szeretek, ezért bátor vagyok,
mérték által hatalmas vagyok,
visszavonulok, hát vezető vagyok.

Manapság:
szeretet nélkül merészkednek,
mérték nélkül vezérkednek,
tartózkodás nélkül hatalmaskodnak,
ezért elpusztulnak.
Aki tapintattal vezet hadat,
győzelmet arat,
a szeretettel védekező legyőzhetetlen.
A természet fegyverezi,
s a szeretet védelmezi.

Tao te king 67. vers ford.: Weöres Sándor

Ha minden könyvet úgy írtak volna meg, mint Lao ce a Tao te kinget, nem lenne szükség száz kötetre, csak száz, vagy még kevesebb füzetre. Nyolcvanegy vers az egész történetről, a lélekről, a közösségről, a sorsról, az életről, az igazságról szóló minden tudás kvintesszenciája úgy, hogy a kisgyermek is megértheti, de a nagy költő is csak kivételes pillanatban tudja kimondani. A Tao te king minden igaz életről szóló tudás eleje és vége.

 

WUNDERLINE

A Silentium című kötetben olvashatunk az Úrral való szövetség mágikus vonaláról.
Ebben a kötetben van az Apokaliptikus monológ esszé is, ez az elementárisan aktuális, személyes, tanúbizonyság a Hénochtól Keresztelő Jánosig húzható Istennel való szövetség vonala.
A Hamvastól megszokott, igen intenzíven izzó stílusban ír a kontraszt környezetben vívódó és horzsolódó ember hénochi magatartásáról, amelynek lényege, hogy gyűlölet nélkül élni az Úrral való szövetséget:

 • minden pillanatban a lét teljességét élve és írva.

A szüntelen halálközelségben azt felismerni, hogy meghalni és megsemmisülni az két teljesen különböző dolog:

 • meghalni éberségben, az a lelki alkímiai beteljesülés,
 • megsemmisülni az eltévelyedettségben, beleveszni a hamis célok, indítékok, szenvedélyek infernójába, elnyeletni a sötétség által, ez a saját álnokságunk által okozott bukás, végzet.
 • Semmivé válni a hitetlenségben, a személytelenségben, a megszólíthatatlanságban.

Ez az egyedi emberre éppen úgy érvényes, mint az egész emberiségre.
Ezért beszél a könyv az úgynevezett első és második emberiségről, amelynek választóvonala az özönvíz.
Hénóch összeköti a paradicsomi emberpárt a apokaliptikus, vagyis a történelmi emberiséggel. Ez utóbbiak vagyunk mi a belső elsötétedéseinkben, a tudatlanságban való tévelygéseinkben.
Lao-ce TAO-nak nevezi azt a fajta igaz, vagy égi tudást, amely az életmenetünk útja kell, hogy legyen:

 • Ha van igaz tudásom,
 • a nagy utat járom,
 • s csak attól félek, hogy letérek.

olvashatjuk az 53. versben.

A SZEMÉLYTELENIZMUS és PSZEUDOEGZISZTENCIA igazi hamvasi kifejezések, amelyek felvázolják a buta kényszerítő hatást, a hiábavalóságot, a kolosszális valótlanságát az Istenen kívüli létezés fiktív és őrületszerű jellegének. Ez ölt formát minden erőszakban, rémállamban, bürokratizmusban, technokráciában mint személytelen hatalom, vagy az egyetemes romlás destruktív aknamunkája.

Negatív létnek is nevezhető, az átkozott tudás folyományának.
A kinyilatkoztatás a létezés anyanyelve – írja.
A szakrális – diabolikus ember megjárja a mélységeket, az alvilágot, majd felemelkedvén egybefűzi az anyagot és a szellemet.
A valódi élettéma csak Isten megismerése lehet.

 

A BOR FILOZÓFIÁJA ÉS METAFIZIKÁJA

Az aranykor valójában nem történeti korszak, minden időben jelen van, csak az a kérdés, hogy lelki állapotunk képes-e ráhangolódni, rezonálni vele.

Utolérhetetlen szellemességgel és igen kifinomult iróniával ír Hamvas Béla „imakönyvet az ateisták számára” A bor filozófiája című művében. Egy röpke lélekrezdülésből – ki tudja honnan és hogyan – megszületik a könyv, mintegy egyszuszra, egyhuzamban kikerekedve az életörömről, a derűről, a mámorról, amely az éberség kezdete.
Ezúttal a kristallizációs mag a bor, amely a hetesség misztériumában meleg lelki folyadékként a Szaturnusz bolygóhoz, a szombathoz, a „h” hanghoz, a fekete színhez, az ólom fémhez és a 3-as számhoz fűződik egy analógia láncolatban. A Szaturnusz ugyanis az aranykor bolygója. Jobbára a múltba, vagy jövőbe helyezzük, pedig a pillanat valóságában ragadható meg. A 3 a MÉRTÉK száma, a Szaturnusz a REND bolygója, a rend pedig a világ kulcsa.
A többi ősfolyadékot, a vizet, a vért, a teát, a kávét, az olajat, a sört , szintúgy be lehet sorolni a bolygók alkímiai rendjébe, ezáltal kirajzolódik, hogy a világ szerteágazó jelenségei az EGY ISTEN megnyilvánulásai, mert:

 • minden egy,
 • és Isten a Minden a Mindenben.

Vagyis a bor egy hieratikus maszk, amely mögött a Teremtő áll, aki maga a minden szín, a minden hang, a minden fém, az idő és az időtlenség, a megnyilvánult és megnyilvánulatlan világ.

Ami finom iróniával tűhegyre lett szúrva, az az ateizmus, a materializmus, a scientifizmus, a magát vallástalannak aposztrofált ember bigott és megrögzött hite a 3 alappillérrel:

 • az ember állat,
 • lélek nincs,
 • a halál megsemmisülés.

Egy pohár bor az ateizmus halálugrása, mert az emberben szétárad az örömláng, amely elragadtatja, és ez a spirituális élmény az ateista lélekben nem fér meg. Azonnal tagadni kell azt.
Nem véletlen, hogy ókorban Boristenek voltak, mint például Dionüszosz, a mámor és tragédia istene, más néven Bacchusz. Nevéhez fűződnek a bacchanáliák.

A bornak géniusza van.
Minden bor egyedi, a fajta, az évjárat, a táj, a föld, a kor adja egyediségét, metafizikáját.
Vannak bornépek és pálinkanépek. A szerző az előbbieket zseniálisnak mondja, akik az aranykor hagyományában élnek.
A szőlőket és borokat a drágakövekhez hasonlítja, spirituális esszenciának mondja azokat. Az élet ünnepi perceit, az örömöt, a derűt, a játékot, az önfeledtséget adják. A „mámoranatómiának” lényege a VIA ILLUMINATÍVA:

 • a magasabb józanság,
 • az éberség kezdete,
 • amely a kőben, a fémben, a fában, a gyümölcsben, a csillagban, az ételekben, a drágakövekben, egyszóval mindenben Istent látja meg.

Borkatalógusa csak kísérlet és előtanulmány a kimerítő nagy katalógushoz, amelyet csak bölcs öregkorában lesz képes megírni az ízek, illatok, drágakövek, nők szerint csoportosítva, tájak, fajták, évszakok és napszakok figyelembevételével. Ehhez képest a jelen írás csak vázlat a borok természetéről, amelyben a síksági és hegyvidéki borok élesen elkülönülnek.
A bor filozófiája, metafizikája, valamint természete után a könyv harmadik gondolatköre a bor szertartástana. A táplálkozás is 3 részből áll: evésből, ivásból és lélegzésből. Ehhez igazodóan:

 • Az éhség a gyomor sötétsége, az étel a gyomor fénye, írja.
 • A bor lelki ügy, az istenközelség pillanataiban.
 • A légzéshez a dohányzás kötődik. (ismeretes, hogy Hamvas Béla nagy dohányos volt) A dohányzás összhangzattanához a szivar, a méregerős, aranysárga albán cigaretta, olykor a pipázás tartozik fő fejezetként.

A borivás törvényei a szereleméhez hasonlíthatók, sok otromba hibát lehet elkövetni, ha a múzsai nevelés nem kellőképpen hangolja a lelket. A muzsika, a vers, a séta, a képekben való gyönyörködés, a beszélgetés, a kert, mind részét képezik a bor szertartásának.
Fontos a pohár nagysága is. Ha kicsi, és két pohárral kell lehúzni, megtörik az ivás lendülete, elvész az egylélegzetűség.
Az enthuziszmuszból fakad a művészet, a zene, a szerelem és az igazi gondolkodás. A filozófia a szellemből fakad, az igazi filozófia himnusz.
A bor a kedélyt, a szellemet gyógyítja. A bortól tanulhatjuk meg, mi a via illuminatíva.

Mindez a fogyatékos értelem és a korcs kedély ellen íródott imakönyv.
A végén mintegy harminc szakirodalom, időrendi felsorolásban az Upanisádoktól J. C. Powys Az érzékek védelmében című könyvéig.
A tárgymutatóban ételek és borok arzenálja.

 

POSEIDÓN

„AZ ELSÜLLYEDT ATLANTISZ ISTENE IS POSEIDÓN VOLT”

Az életóceán, vagy lélekóceán nagy hajósa. A láthatatlan történet című könyvében egy tíz részes eszmefuttatást ír a tenger istenéről. Lévén, hogy Hamvas Béla aszcendense a Halak jelében van, írásának mind a lendületét, mind a kiterjedt asszociációs holdudvarát bízvást vehetjük valamiféle önvallomásnak. Az esszé műfajától egyébként sem idegen a személyesség.
Poseidón vad isten, vagy legalábbis igen szenvedélyes. Mint írja, eredetileg az erdő istene volt, talán azért jött az erdőből a tengerre, „mert  ebben a mozgékonyabb és indulatosabb elemben jobban lehet dühöngeni, hancúrozni, nyargalni, elrejtőzni és toporzékolni”. Egyébként pedig a tengerfenék és az erdő mélye összetett rokonságban van egymással abban a tekintetben is, hogy a különös, sőt elragadónak mondható felszín alatt a homályban tenyésző nyüzsgés, az ezer alakban zajló élet tapasztalható:

 • analógiában a tudattalan lélekkel,
 • az elsüllyedt világokkal,
 • az egész emberiség emlékezetével.

A poseidóni  lét két alaptörvénye:

 • a metamorfózis,
 • a határtalan tágulás.

Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a csillagászok többször is felfedezték a Neptun bolygót, amely a Poseidón megfelelője. 1791-ben az Uránusz bolygó felfedezésekor már nyilvánvalóvá lett, hogy kell lennie egy másik bolygónak is, amelynek hatása érezhető az Uránusz pályáján. Többször is kiszámították a matematikai egyenlőtlenségeket okozó bolygó pályáját, de csak 65 évvel később tisztázódott végleg a kérdés, akkor is két részletben:

 • 1845-ben az angol Adams,
 • 1846-ban a francia Leverrier számította ki a pályát,
 • végül a berlini csillagvizsgáló két csillagásza, Gallé és d,Arrest találta meg 1846. szeptember 23-án.
 • Neptunnak nevezték el és a Halak jel uralkodó bolygója lett.

A Neptun ködössége, kaotikussága, mérgekkel, víziókkal kapcsolatos természete nagyonis összecseng ezzel a rejtőzködő előbukkanással. Nem véletlen, hogy a pszichológia felségterülete is a lélekóceán, a küszöb alatti élet irányítója, uralkodójával, a Neptunnal, amelynek jelképe a háromágú szigony.

Ez az álomélet, a hipnózis, a médiumitás, a telepátia, sőt, még a kábítószereket is ide kell sorolnunk.
Bár Neptunt / Poseidónt a tenger urának mondjuk, mágikus jogara a 3 világ felett való uralmat fejezi ki:

 •  ég / föld / alvilág, szellem / lélek / természet, levegő / víz / föld
 • analógiában a hindu istenháromsággal, Brahmával / Visnuval / Harával, aki a teremtő / megtartó / megsemmisítő erő.

A metamorfózis kapcsán Hamvas Béla utal arra, hogy Poseidón szereti felvenni a mén alakját.
„A mén az a lény, akinél mindaz, ami lent van, a tengeralatti, a földalatti, a tudatalatti, az egész sötét, éhes, kúszó és vad has-világ, tündöklő napfénnyé tud lenni, éspedig úgy, hogy minden vércseppje szikrázó nappá válik.” Ez az isteni mén.
Utal Nagy Sándorra, akinek e nevelője Arisztotelész volt, aki a fékezhetetlen ifjúból úgy nevelt harcost, hogy vad lovakat kellett betörnie és szőrén megülni.
Ily módon vált önfegyelme meglovaglójává.
A keletiek LÉLEGZETMÉNNEK mondják, mivel a megfékezett lélegzet teszi az embert  képessé a magasabb dimenziókba való emelkedésre.

AZ ÍRÁS PLATONIZMUSA

„Az ember akkor kezdett írni, amikor az élet teljessége már hiányzott” – olvashatjuk Az írás platonizmusa című esszében, mivelhogy a teljesség maga a néma csend, és a lényeg az elbeszélhetetlenben van. Mert a beszédben a szándék és a szavak valamiképpen kettéválnak, kicsit külön életet kezdenek élni, olykor pedig egyenesen egymás ellen dolgoznak. Alkotók emiatt vonakodnak műveikről beszélni, képeiknek címet adni, mert attól tartanak, ebben az igyekezetben a szándék ereje elvész.
Hasonló okokból voltak titkosak az ókori misztériumok, nem volt szabad beszélni róluk és csak személyes részvétel tette lehetővé a bekapcsolódást.
Ha terveinkről beszélünk, lehet, hogy ellőjük puskaporunkat, nem marad meg a tetthez szükséges lendület.
Az igazi hagyományok elevensége a tanúbizonyság útján való terjedésben van, ez adja hitelességüket, megszólító erejüket. Minthogy valójában az evangélium is kanonizálhatatlan.
Amit leírunk – kiírunk magunkból – attól valamiképpen megszabadulunk, elfelejtjük azt, ezért az írás paradox módon szolgálja az emlékezést. Nem mentes az élettagadástól.
Az írásvágy mindig valamilyen hiányból hajt ki és újabb hiányokat termel. Megértésre, dialógusra, kommunikációra való vágy hajtja, önkifejeződésre való törekvés, de a mennyiségi burjánzás, a profanizálódás vadhajtásokat eredményez.
Talán a görögök életében még megvolt ez a teljes élet az időszámítás előtti időkben, bár felbomlóban. Gondoljunk csak Szókratész mártírhalálára.

EMBER és ÉLET:

 • nem az élet van az emberben, hanem az ember az életben,
 • nem az ember éli az életet, hanem az élet az embert.

Ily módon akár azt is mondhatnánk, az ÍRÁS = RENESZÁNSZ

 • visszavágyakozás a görögség i.e. életébe,
 • ahol otthon lehetett lenni,
 • az eszmék és életérzések világában,
 • pszichológiául fogalmazva: saját tudattalanunkban.

EMBER és ÍRÁS:

 • a szavak mégiscsak KAPUK, amelyek távlatot nyitnak a kalokagathia világába,
 • tanítanak,
 • felszabadítanak,
 • az „örök időbe” visznek, a nem romlandóba, a nem profánba,
 • az „aranykorba”, amelyet nem időben és térben kell keresnünk, hanem saját szívünkben.

Platón az Államban írta meg az emberiségben élő és égő örök tüzet, amely a szív szikrájából pattan ki és kezd égni, anélkül, hogy bármi kívülről táplálná.
Ez az „örök állam” a TEOKRÁCIA:

 • a LÁTHATATLAN AKADÉMIA,
 • tagjai között a hallgatólagos megegyezéssel az „örök úton” való haladás tekintetében.

Ez a platóni POLITEIA, más szavakkal az írás platonizmusa.
Mert az isteni homály erősebb minden fénynél.

Ez Hamvas Béla önmagáról is szóló számvetése a mintegy 30 kötetnyi írása nyomán.


POETA SACER

Ismét átfogó képet kapunk Hamvas Béla tollából a rend és a káosz világméretű ütközetéről, az ezt követő süllyedésről és nyomában a lelki, szellemi járványról, amely az eltűnt szentség helyébe lép. Mert – mint írja – eltűntek a szakrális személyiségek, a király, a főpap, a főnemes, az államférfi, a tudós, a katona, a művész. Az irigyelt arisztokrácia eltűnése után mindenki trónkövetelő lett, de érték és felelősség híján csak érdekek vezérlik a tömeget. Út, cél, irány helyett támolygás, zavar, tévedés, nyomor, rémület, bűn, gyalázat látható. A középpontját vesztett életben a közjó helyett az önös érdek diktál. Pedig a terekben a rend a középpont köré épül, ahol a szolgálat és az uralom együtt van, megvalósul az egységük. Nincs a magasabb érték az alacsonyabbnak alávetve.
Ezt a szentséget a múlt századi totális felfordulásban – amelyben Hamvas Béla élt – csak a művész őrzi. Elsősorban a költő, aki a történet szellemének letéteményese. Aki érti és vállalja a király uralmát, a főúr méltóságát, a papi rítust, a katona harci ösztönét, a bíró igazságtudását, a tudós ismeretszenvedélyét.
A költő átéli, egybefoglalja és megörökíti a valóságot, mert a költészet lényege a beavatás, a részvétel, a megélés.
Köznapi értelemben ő a társadalmon kívüli szegény bolond, néha szánalmasnak látják, mert nincs jövedelme, nincs állása. Pedig ő a szent ember, a kultúrateremtő, aki az emberi lét középpontját őrzi, szolgálja, uralja. Ennek az isteni létnek az őre. A költői sors:

 • a földi lét és égi mű paradoxonja,
 • szent, tiszteletreméltó és fenséges,
 • ugyanakkor átkozott, gyalázatos, nyomorult,
 • a teremtő szenvedély és a pusztító ösztön sajátságos ötvözete.

Ő közvetít az ember és a Hatalmasok világa között.
Isteni erejével a sötét erők vétkeit ellensúlyozza.

Nem nehéz felismernünk, hogy Hamvas Béla saját sorsát írja meg ebben az esszében. Saját sorsát, amelyben a legnehezebb a néppel való viszony:

 • Csak titokban veheti magára a nép sorsát, mert ha ez kiderülne, elveszne a misztérium értelme.
 • Osztályrésze a gúny, az üldözés, a szégyen, a megalázás.
 • Nemcsak, hogy nem kívánhatja a nyilvánosságot, de egyenesen védenie kell magát a népszerűség elől, magányban és elvonultan kell élnie, inkognitóban, belső emigrációban.
 • A szent lángot titokban kell őriznie a csőcselék elől.
 • De nem elefántcsonttoronyban.

A poéta sacer áldozat:

 • a tüzet saját életével táplálja,
 • ám ezen a tűzön önmagát is feláldozza.

Misztériumának lényege:

 • életével táplálja,
 • halálával fenntartja a Szent Tüzet.

A MAGYAR HÜPERION

Hüperion: titán.
A fény magasan járó istene, Héliosz, gyermekei a Nap, a Hold és a Hajnal.

A Magyar Hüperion című kötet első részének 29 levelében a Magasság Fiának magányát írja le. Az írás 1936-ból való.
A második rész 26 levele folytatja a gondolatot.
Az 1943 táján írt Az ősök útja és Az istenek útja című részben a magyar kulturális életet taglalja „kényelmetlen közkérdésekben”, majd előrukkol a farbával:

Politika helyett misztika címen.

Istentelenül élni az Isten teremtette világban. Lehet ennél nagyobb krízis?
Szociális, gazdasági, politikai, egészségügyi kérdésekké aprítódik a nagy vallásos válság, de ezekről a szintekről megoldás nem jöhet. Társadalmi változást csak az egyéni, belső, hitben és metafizikai alapon megújult emberek hozhatnak. Belső úton.
Utal a pszichológiai kultúra fontosságára is az emberismeretben és a létfilozófiában.
A nép gyökere a vallásban van, nem a politikában.
És végül a magyar vonatkozású esszékben rövid áttekintést nyújt a magyar írókról és műveikről, a 48-as és a 67-es szakadásról, a világháborúkról, a magyar sorskérdésről.
Arról is olvashatunk színvallást, hogy miért maradt itthon népével, miért nem sikerült elszakadni gyökereitől és miért vonult inkább magányba, mintsem a tiszavirág éltű megértést és elismerést kereste volna.

Lássunk néhány gondolatot a kötetből:

 • Annyira magam vagyok, hogy nemcsak egyedül tudtam megcsinálni azt, amit megcsináltam, hanem egyedül én vagyok az, aki tudom, mi az, amit megcsináltam.
 • A magyarok elveszett mítoszáról akartam még beszélni.
 • A Magasság fia vagyok, és istenhordozó.
  A többi nem az én dolgom.
 • Az istenek útja nehéz. Ha az ember erre lép, a föld megtagadja. Számolni kell azzal, hogy a javakból nem kap semmit, egyedül marad és szegényen. De az istenek megadják neki azt, amit az ember csak az istenektől kaphat.
  Biztos.
 • REALIZÁLÁS: az egész lét egyszerre van adva, mindenestől, az egész emberiségé, az egész Földé, az egész történeté, de nem, mint valóság, hanem mint megvalósításra és megvalósulásra váró lehetőség.
 • A lélek a túlvilágon, maga sem tudja, mit keresve, bolyongani kénytelen, amíg a Földön valaki akad, aki élete igazságát megtalálja és kimondja. Akkor aztán megnyugszik szegény, mert tudja, hogy amit keresett, az megvan.
 • A szellemi mű közönség nélkül is megvan.


SZAREPTA

„DICSŐITEM AZT, AMI KEMÉNY, MINT A GYÉMÁNTKRISTÁLY ÉS MEGFOGHATATLAN, MINT A JÁZMINILLAT.”

Az 1951-55 között írt esszék mottója a 1. Kir. 17. fejezete, amelyben az Úr Illést Szareptába küldi, aki ott tanúbizonyságot tesz róla.
Az 51 esszé kor- és kórképet fest a 2. világháborút követő évtizedből kiindulóan. Bár a múlt század ötvenes éveiben még nem lehetett kikövetkeztetni, hogy a kommunizmusból miként válik majd kapitalizmus, az ateista/materialista totális szellemközöny előre vetítette sötét árnyát.
Az 51 bekezdésből álló írás a mérhetetlen szakadékot próbálja áthidalni, amely a szellemi ember és a Föld népe között tátong. Ez utóbbihoz tartoznak azok az emberek, akik csupán biológiai idejüket  élik le a születés és halál között, anélkül, hogy a magasabb szférák üdvtörténeti feladatairól fogalmuk lenne. Pedig miközben a családban, a társadalomban, a korszellemben, a sorsban, a morálban, pszichológiailag részt veszünk, minden pillanat hozhat jelet, amelyben megnyílik az élet paradoxonja, amely megtöltheti lelkünket életfölötti tartalommal. Ám a láthatatlan világról leszakadt látható világ elvesztette gravitációját. Az ilyen életben csak támolyogni lehet. Mert, mint írja, a pillanat nem idő, hanem spirituális aktus.
A lélek likvidálásával és a spirituális fundamentum megtagadásával az ateizmus nem képes arra, hogy a valóságról helytálló ismereteket szerezzen és közvetítsen. Ez a  tény nemcsak az egyéni életek szempontjából tragikus, hanem a társadalmi, történelmi távlatokat is leszűkíti. Ennek politikai vonatkozásait nagy távlatokban érinti Hamvas Béla, Metternichtől kiindulóan a sztálini brutalitásig. Metternich személye paradigma, ő a diplomata archetípusa, a rulettjátékos, akinek soha nem a tények, csupán a látszat a fontos, még a megoldatlan kérdések vonatkozásában is. Charmja a személytelenségében van, az egzisztenciális közönyben, az irrealitás extrém praxisában. Lélekjelenléte a semmiben tüneményes.
Oroszország kommunista hegemóniájával kapcsolatban csak úgy odaveti, hogy a Bourbonok nélkül nem lett volna Nagy Péter, mint ahogyan Marx nélkül Lenin, és Hitler nélkül bolsevizmus sem.
A századközép kettős világténye az atomfizika és a bolsevizmus.
A démoni krudelitás a valóságlátást nem teszi lehetővé.

Ne gondoljunk azonban valamiféle pesszimista hangvételre, kétségbeesésre, vagy világvégi jóslatokra. Végülis TANÚBIZONYSÁGRÓL szól a könyv, abban az időben, amikor a szájhagyomány már nem él, és az írott betű lett nélkülözhetetlen. Ezt az írott betűt adja Hamvas Béla, abban a reményben, hogy ha kevesen is, de értik majd őt, hiszen  

SEMMI SEM VÉSZ EL!

Ebben a nagy kavalkádban, ahol a vezetők éppen úgy be vannak csapva, mint a nép, a történetírás alszik. A politikai gaztettek eszmei indoklásai című nagyszabású könyv megírása késik.

Szégyen, hogy az olimpiáért, a drámáért, a tanításért, a gyógyításért, a politikai tevékenységekért fizetséget fogadnak el az emberek. Ezekért  a szakrális cselekedetekért sem evilágon, sem a túlvilágon jutalom nem jár.
 Idézi Jób történetét, analógiát látván az ő próbatételei és a 20. század apokalipszise között. A várakozás nehéz idejét idézi, amely nem a konstelláció megváltozására, nem a vezeklés idejének lejárására vonatkozik. De nem fejti ki, mire kell várakozni.

PSEUDOLÓGIÁNAK mondja azt a hamisban, nem létezőben való egzisztálást, utalván arra, hogy az ilyen időben és környezetben is őrizni kell az igazságszenvedélyünket, mint üdvtörténeti aktust.

Mert VALÓSÁG CSAK EGY VAN!

A természetfelettivel való viszony realizálása paradox módon történik.


EKSZTÁZIS

 

… KILÉPNI A RESIDUUMBÓL OLY NEHEZEN FELBONTHATÓ CSOMÓVÁ ÖSSZENŐTT ÉNÜNKBŐL, AMELY SZÁMTALAN REINKARNÁCIÓ ALATT SZÖVŐDÖTT BENNÜNK, ÉS AMELY AZ EMBER VALÓDI HELYÉT BIRTOKOLJA…

 

A 12 részből álló, 1960-ban írt esszé harminchat év múltán, 1996-ban érte meg első kiadását Dúl Antal szerkesztésében a Médio  Kiadóban. Valójában a MÉRTÉKRŐL szól, a szentkönyvek hagyományainak kinyilatkoztatásai alapján. A kinyilatkoztatásnak az  a részese, aki a lét emberfeletti köreivel kapcsolatot képes tartani. Ilyen kapcsolat létrejöhet spontán módon is, inspiráció, sugallat, ihlet formájában, teljesen rapszodikusan. De Hamvas Béla a tudatos hangoltsági formáról ír, amelynek az elérése erőfeszítést igényel. Ez a kinyilatkoztatásra való hangoltság egyszerre nehéz és könnyű:

 • egyfelől minden pillanatban lehetséges,
 • másfelől viszont feltétele, hogy kiszabaduljunk biológiai, pszichológiai, szociológiai és egyéb residuumainkban képződött burkainkból, amelyek a szívünk ősi szikráját elfedik.

Ég és Föld kommunikációjában az ember az alacsonyabbrendűt megfékezi, a magasabbat megvalósítja.
A realizálás elsősorban morális kérdés, mint ahogyan minden szent irat azzal kezdődik: nem ártani, nem hazudni, nem lopni, ellenállni a túlzott élvezeteknek, nem gyűjteni, nem ragaszkodni, hanem erkölcsi fegyelemben élni. Önmegtagadásban, de aszkézis nélkül.
Ez az, ami a tudat architektúráját megváltoztatja, és alkalmassá teszi a lelket az ÖRÖKLÉTMÁMOR megélésére.
Ez az eksztázis lényegében.
A valóságot az eksztázisban tudjuk megismerni, a mámor magasabb hőfokán. Ilyen emberfeletti kommunikáció a művészet, a zene, a tánc, a költészet, az ének, a szeretet és minden igaz ismeret.
Ezt az eksztázist segíti a jóga, a dnyána, karma és bhakti formáiban, vagyis a megismerésben, a tevékenységben és a szeretet útján.
Olvashatunk az esszében az elmúlás elmúlásáról, az üresség ürességéről és a gyémántnál keményebb tudásról, valamint arról, hogy a látást a nem – látás tanítja.
A zen csak egy megvillanás a pillanatban. Felébredésnek, vagy ráébredésnek is mondhatjuk. Szellemi villámcsapáshoz hasonlítható, amelynek meghökkentő hatását, felriasztását csak megélni lehet. Senkitől sem vehető át és nem tanulható.

 • „A zen az, aminek nincs állítmánya.”

Nem látok, hanem a látás vagyok.

A tao a nem-cselekvés, hagyni a dolgokat a maguk természetes útján hömpölyögni, és ebben nem akadályozni. Kerülni a felesleges erőfeszítéseket, amelyek ráadásul semmire sem vezetnek. túl sem menni,
Az igazság amúgyis elrejthetetlen, minek ellene tenni.

A MÉRTÉKRŐL szól a könyv:

 • nem alulmaradni, de túl sem menni
 • középen maradni,
 • nem fizikai értelemben, hanem belső mértékben, önfegyelemben.

Ez az, amit nem az ember teremtett, ami nem kultúr produktum, hanem isteni adomány.

ÓDA A XX: SZÁZADHOZ

 

 

„ÉN, KÉREM? AZ EGÉSZRE TARTOK IGÉNYT.
AZ EGÉSZ VILÁGRA, ÉS AZ EGÉSZ LÉTRE ÉS AZ EGÉSZ KORRA. SEMMIT SEM VAGYOK HAJLANDÓ VISSZAUTASÍTANI.”

Az 1945-ben írt esszé a XX, század nagy öngóljáról szól, amely a nagy skandalumok után igen kiélezi mind az egyén, mind a társadalom kérdéseit, problémáit, ütközeteit. Az eszmeáramlatok, mint például a kollektivizmus, vagy individualizmus, csak afféle kísértetek, a morbiditások melegágyai, az őrültségek örültségei, a nagy neurózis alakítói, amelyek a valóságtól elszakítják az embereket, életüket hazug pszeudoegzisztenciába száműzvén. Kialakul az állam, az egyház, a párt, az akadémia, a részvénytársaság, a hatóság, az egyetem, az iskola, etc. és a beilleszkedésre képtelen, sértődötten visszavonuló egyén, a mafla zseni.
Saját élete is ennek az univerzális botránynak a sűrűjében zajlik, és bölcsen rálát arra, sem ítélkezni, sem ellenkezni nem célszerű a Minótauroszi szörnnyel szemben, mert az csak megerősíti azt. Minden túlzott tiltakozás gyanús. Vigyázni kell, sem morálprimitivistának nem szabad lennünk, de a morál insanity leleplezése sem könnyű, bármilyen szembeötlő, mert akik ebben szenvednek, azok belátásra alig késztethetők.
Kimerítően körüljárja a 25 szócikkben ezt az egyén és társadalom között feszülő érdekellentétet, és a FEHÉR HUMORRAL oldja azt fel, amely hazugságtól és irigységtől mentes. „A század dicsérete” című részben egyenesen azt írja, hálás, amiért olyan korban született, amelyben ezer esztendő irtózatát tömény állapotban, fél évszázad alatt át lehet élni. Nem szidja a végzetét, nem hisz utópiákban, egyszerűen csak derűsen szemléli az emberekben szunnyadó, majd elő-előtörő végtelen ellenerők megnyilvánulásait.
Ez a botrány iránt felvett magatartása.
A „Haljatok meg csendesen” – démokritoszi derű és igénytelenség emelkedett magatartása. Mert a meghalást is egyedül kell az embernek megtennie, „”megélnie”, mint a szeretetet, a szerelmet, a sorsot, az alkotást, mert ezek az át nem ruházható dolgok közé tartoznak. Lehet beszélni a halálról, mint ösztönről, vagy mint legnagyobb félelemről, de azon agyalni, mi lenne, ha nem halnánk meg, teljesen meddő futam. Közösségben élünk, és csendesen, magányban halunk meg.
A plankton a növény és az állat közötti mikroszkopikus méretű hínárlény, a tengervíz felszínén a szél sodorja, önálló mozgásra képtelen. Szellemes hasonlattal plankton embereknek nevezi azokat, akik mindig a legkisebb ellenállás irányába mozognak, a legolcsóbb megoldásokhoz folyamodnak, és meggyőződés nélkül a reklám és propaganda által hagyják magukat sodortatni.
De valójában sem a „fürge huncut”, sem a „nagy cudar”, mint rossz, nem ellenfél. Nem kell harcolni ellene, legjobb elkerülni, magára hagyni, hogy ellenállás hiányában elpusztuljon.
Hamvas Béla idéz egy görög anekdotát:

Athénba érkezik egy idegen, aki feltűnést kelt választékos beszédével, finom modorával, korrekt magatartásával. Amikor megkérdezik tőle, hol kapta ezt a remek nevelést, meglepő választ kapnak. Azt, hogy csupa hazug, ripők, pimasz, zsivány, arcátlan rabló, svihák között fejlődött ki ellenereje.

Nos, Hamvas Béla lírikus ódája abból a kényszerből indult ki, hogy a XX. századot, amelyben él, amelyben a gyökerei vannak, pozitívnak vegye, és a valóság egészét megértse. Elfogadja a kort, amely minden gonoszságot egybegyúrt magában, mert aki nem ezt teszi, az csupán létezés –fragmentumokban él.
Ehhez a teljesség látáshoz mind a Nap-, mind a Hold-tudás szükséges.

 

REGÉNYELMÉLETI FRAGMENTUM

 

 

„EURÓPA TÖBB HELYÉN EGYSZERRE, EGYMÁSTÓL TÖKÉLETESEN ELTÉRŐ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI FELTÉTELEK MELLETT, KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOKBAN AZONOS JELLEGŰ DRÁMA, GONDOLKODÁS, REGÉNY ÉS ZENE KELETKEZETT.”

Az 1948.ban írt esszé a Hamvastól megszokott hatalmas íven futtatja gondolatait, ezúttal az ember és az emberiség ÜDVÉIG. Ami a fő tanulság, hogy ez a kettő alig választható külön. Felismerhetjük Hamvas Béla belső emigrációjának kezdetén jelentkező, személyes életét érintő kihívást:

 • tilos az életműbe való menekülés,
 • a mű = ÜDVTÖRTÉNET.

A 17. század kataklizmájáig viszi vissza olvasóit, a modern kor, vagy inkább a modern krízis kezdetéig, ahol a hatalommal való visszaélés, a kapitalizmus és a tudomány racionalizálódásának kimérái bomlasztani kezdték a világot. Ám ekkor élt Shakespeare, Cervantes, Monteverdi, J. Böhme, Velasques, Pascal. Ekkor küldik máglyára Giordano Brunót, ekkor van a 30 éves háború, a politikai manipulációk azon kezdeményei, amelyekből a 20. században világháborúk, koncentrációs táborok, gulág, atombomba etc. lett. „A soha el nem képzelt kínok és bestialitások története.” Ebben a küzdelemben különösen Don Quiote szélmalomharcára fókuszál, aki nonkonformizmusával cseppet sem bolond, de olykor annak tűnhet, elindítja a bizonytalansági relációt, amely az évszázadok alatt sem vesztette érvényét, a humora pedig felettébb értékes. A kiszámíthatatlan emberek között éli szélmalmosított életét, történetét, gyűlölet, sértettség, indulat nélkül, mint aki nem vesztette bizonyosságát.
Ez a bizonyosság pedig A SZEMÉLY.
Hamvas Béla utal arra, hogy regények Cervantes előtt is voltak, pl. az Aranyszamár, de a regény csak Cervantes munkája nyomán vált a SZEMÉLY MŰFAJÁVÁ. Ő az, aki személyes történetével fricskát ad a filozófiának, a politikának, a vallásnak, mert látja, hogy a hatalmi ösztön által befolyásolt állam, kapitalizmus és tudomány mintegy hadat üzen a privát embernek, aki ezáltal nem saját életét éli, hanem kényszerhelyzetét.
Nyomatékosan megkülönbözteti az individuumot a személyiségtől:

 • Míg az individuum az „irritált társadalom válságterméke”, addig a személy túlnő a biológiai, pszichológiai, szociológiai kategóriákon.
 • A személy az igazság hordozója,
 • ÜDVTÖRTÉNETI FOGALOM.

Ismeretes a hamvasi megfogalmazás a Scientiából: Korunkban a személyiség a szakralitás hordozója.
Ezt a gondolatot bontja ki, amikor a regényt a személy műfajának  mondja, amely az új tudat jegyében fogalmazódik meg, új életkoncepciót, a valóság újrafogalmazását adja.
Akkor tud megjelenni, amikor a torzult hatalmi ösztön a közösséget agymossa, értékrendjét az átmeneti értékekre irányítja, a versenyre, a haszonra, az önkényre, az erőszakra, a nyerészkedésre. Mert az igazi közösségekben az egyének szabadok, de a torz vezetés folytán ma már alig vannak igazi közösségek.
Azzal, hogy a regény a személy műfaja, ontológiai érvényre emeli:

ami az archaikus korban a mítosz volt, az ma a regény. 

A személy a létezés magasabb művelésére alkalmas lény.
A 20. század emberének a létezés lett a tárgya és az értelme.
A regény gyónásában, vallomásában, ítéleteiben, mérlegében, vizsgálataiban a személy és a szabadság drámája játszódik le, egyszóval ÜDVÖSSÉGSZENVEDÉLYE.
A legnagyobb kérdés nem is az üdvösség megszerzése, elérése, hanem az, hogy miként lehet a közösségbe visszatérni. Hiszen a regény nagy felfedezése éppen az, hogy mindenki az üdvösségtörténetét éli.
Hiszen az üdv éppen az ember és emberiség összecsengése, egybehangzása.

Az embernek az emberiség üdve érdekében kell önmaga fölé kerekednie, önmaga felülnézetébe.

 

BIZONYOS TEKINTETBEN

Az 1960-61-ben írt regény humoros formában tekinti át a második világháborút követő feje tetejére állt világot az önmagából kivetkőzött, boldogtalan Mirabelen keresztül. Hamvas Béla utal a téma indításánál a koreai háborúra, Sztálin halálára, a Kennedy gyilkosságra, Tibet lerohanására, összegezvén:

„Később a valóság utolsó nyoma is eltűnt, csak a történet maradt meg.”
Az élvezetes odavetettségekből azért kiviláglik a lényeg:

Isten a létezés legnagyobb izgalma.

Az ultramorális Mirabel önvallomása kor- és kórkép a közösségét vesztett és társadalmon kívüli emberről.
Démoni logikával ír arról, miként lehet a legvadabb sötétséget megfékezni ahhoz, hogy a világosságot elérhessük.
Hamvas Bélánál a REALIZÁLÁS fontos kulcsszó:

 • Valóra váltani, tettekbe átvinni a tudást, a felismeréseket,
 • ám a legtöbb ember itt megtorpan, és élete ennek a megtorpanásnak a magyarázatáról szól.
 • A csökevényes megvalósítások alakítják ki a korcs embereket, akik a rögeszméjükhöz igazodnak.

Mindenki olyan, amilyennek látszik, mivel senki sem olyan, amilyennek látszik. Ez a Bizonyos tekintetben című regény hangvétele. Más megfogalmazásban:

 • Vagyok, aki nem vagyok.

A lélekismeret nem azonos az emberismerettel. A lélekismerő a misztikus, az emberismerő a pincér.
Csak tényeket akar megállapítani, nem kíván érzelmi hatást elérni. Mivel az eseményekhez minél többet hozzátesznek, azok annál többet veszítenek valóságukból.
Mi a valóság abban, amiben semmi nem igaz?

 • Ezt nevezi a szentség új megfogalmazásának.

Az üldöző és az üldözött között nincs lényeges különbség, csak egy pillanatnyi hadállás. Közismert, hogy a vicc, a szatíra, az irónia, a kritika, sőt, a szellem is az üldözött oldalán van, amely az üldözőt állítja be komikus figurának.
Az üldözött őstípusa az az ember, aki mindenki ellen fordul lázongásaival, hőzöngéseivel. Holott önmagát kellene megmentenie, mivel azt senki nem teheti meg helyette.
Ritkán születik olyan ember, aki létének fenntartása érdekében nem mocskolja be magát. Ő a hiteles ember. Más, mint az érdekes. Nem az jelentős, aki érdekes:

 • a jelentékeny ember a létrontásban nem vesz részt,
 • nem prédikál,
 • nem akar követőket, mert akkor önmagát árulná el.

A jogi realitás a valósággal nem egyezik. Ezért különbözik egymástól az igazság és a valóság.
Az ember a születéssel önmaga lett, kicsit mintegy útjában áll önmagának ahhoz, hogy önmagát felismerje. Össze van zárva önmagával. Legjobb lenne, ha gyökerestől kitéphetné magát, de ez nem lehetséges.

Bizonyos tekintetben ez a fordított gravitáció.

Szent Korona, Szent Lászlótól - Szent Istvánnak

Dr. Burucs Zoltán írása

 

A 2016. 03. 22-i Hamvas körben elhangzott előadás rövidített változata a szerzőtől.

Tisztelt olvasó! A Szent Korona az isteni kapocs, amely minden időben tartást adott nemzetünknek. Az utóbbi két évszázadban a benne való feltétel nélküli bizalom mégis csorbát szenvedett. Ehhez hozzájárultak a tudományosnak ismert vizsgálatok, amelyek számos kérdést vetettek fel megnyugtató válaszok nélkül, továbbá nemzeti tragédiáink és katasztrofális vereségeink, amelyek előbb meggyengítették a királyság intézményét, majd a II. Világháború éveiben meg is szűntették azt. A bizalmi deficitet jól jelzi, hogy az 1956-os forradalom követelései között egyáltalán nem szerepeltek a királyság revíziójára, vagy a Szent Korona visszaszerzésére vonatkozók.
A Szent Korona 1978-as hazatérését boldogan ünnepelte a nemzet, annak műtárgyként múzeumba való helyezése ellen egyáltalán nem emeltek szót. Nem tudhatjuk biztosan, de az USA akár sugalmazhatta is a Szent Koronának múzeumi tárgyként való bemutatását, hivatkozással a rajta felismert „hamis zománcokra”. A „hamisított” Szent Korona a magyarság legutolsó kapaszkodójának elvesztésével egyenlő - gondolhatták. Gyanús körülmény, hogy a szocialisták nem tiltakoztak a Szent Korona hazahozatala ellen. A néplélek a Szent Koronát ma is a legmagasabb helyen tartja számon, ezért tulajdonképpen hibásnak bizonyult az esetleges amerikai-szocialista spekuláció. Szent ereklyénknek 2000. január 1-én a törvénykezés házába való áthelyezése pedig azt is jelentette, hogy a Szent Korona-tanban élőnek tételezett koronánk 2000-ben magasabb szintre lépett, ezzel egyértelmű életjelt küldött magáról.
Számos megválaszolatlan kérdése ismeretes a Szent Koronának, amelyek arra indítottak, hogy körüljárjam ezeket a kérdéseket és megpróbáljam kibogozni az összekuszált szálakat. A következő alapelveket a kutatás első pillanataitól kezdve fontosnak tartottam alkalmazni: 1. A Szent Korona szentsége, annak isteni kapocs volta mindennél fontosabb, ezért egyoldalú materialista szemlélettel biztosan nem lehet megoldani a rejtélyét. 2. A vízmolekula térszerkezete vezetett a Szent Koronához, ezért a kereszténység vízmágián alapuló működését rajta keresztül is le kell tudni képezni. 3. A fénynek a vízhez hasonló fontos szerepe van a Szent Korona szimbolikájában, ezért a Szent Korona fejtését földi és csillagászati vonatkozásokkal is ki kell egészíteni. 4. A Szent Korona legérzékenyebb területe annak hátsó íve, ahol a hamisnak gondolt három alak megértésére kell a legtöbb figyelmet fordítani. 5. „Szent István koronáján” érdemes Szent Istvánra utaló nyomokat keresni. 6. Minimálisan két- vagy több oldalról kell bizonyítani minden egyes állítás helyességét.
Az 1. alapelv kapcsán elég korán feltettem magamnak a következő kérdést: Ha valaki ártó szándékkal közeledne a Szent Korona felé, engedné-e az élőnek tételezett korona, hogy meghamisítsák, elcsúfítsák, s ezzel megtévesszék mindazokat, akik hisznek benne? Erre a kérdésre egyértelmű NEM, NEM ENGEDNÉ választ adtam. Miért látszik mégis hamisítottnak, átprogramozottnak? Talán nem is az? A választ másfél évtizedes kitartó kutatás alapján sikerült megadni: NEM HAMISÍTOTT! Véglegesítője Szent László volt, aki beavatottként láthatta a jövőt és csillagászati léptékben gondolkozva alakította ki a hármas hátsó alakzatot. Ő pontosan tudta, hogy miért ilyen a koronánk, mi azonban mindeddig nem voltunk képesek megérteni a gondolatmenetét, ezért hajlottunk a helytelen „amerikai” következtetésre. Eljött tehát az igazság pillanata. Az igazság sajnos fájhat azoknak, akik nem nézik jó szemmel a Magyarság sikereit, pedig a Magyarság sikere az emberiség sikere, sikertelensége pedig az emberiség kudarca.
A Szent Korona részeinek bemutatását mások rendszerint az abroncsnál kezdik, hisz ez hordozza a felette elhelyezett kupolát és a kupolán elhelyezett ferde keresztet, de a róla lecsüngő láncokat is. Ha leragadunk ennél a logikánál, szinte biztos, hogy nem jutunk el célunkhoz. Vizsgálódásunkat az Atya zománcánál célszerű kezdeni, aki a világ teremtőjeként alkotott előbb pontot, majd keresztet, a kereszttel egyidejűleg megalkotta a síkot, hogy azután a kereszt szárait legörbítve a síkot görbült térré, félgömbbé-, két félgömböt pedig gömbbé egyesítsen. Ahogy eljutottunk a kereszthez máris kettősségbe botlottunk, majd újabb kettősség (ikerség) eredményezte a félgömböknek gömbökké való alakítását. A rendszerben nem mellékesek az arányok sem. A kereszt szárai a végtelenbe mutatnak, ezeket érdemes tehát bizonyos elvek alapján szakaszokra osztani. Szent Koronánk ferde keresztjének ágait gömböcskék zárják, visszaigazolva ezzel, hogy a szakaszolás megkerülhetetlen.
Az Atya zománca 2x2hk (hüvelyk) nagyságú, amely négyzetet a sarkaira helyezett képzeletbeli körív egy nagyobb négyzettel kapcsolja össze. A nagyobb négyzet szolgál a belső kép kereteként. A négyzetek és körök egymásra épülő rendszerét a végtelen nagy és végtelen kicsi irányába is folytatni lehet. Ebbe a geometriai rendszerbe illeszkednek a vízmolekula atomjai is, megüzenve, hogy a Szent Koronán felismert kör-négyzet rendszer ősforrásként értelmezhető. A kör-négyzetek tanulmányozása során hamarosan kiderült, hogy azokat ikresített változatban alkalmazták a Gizai piramisok méreteinek levezetése során is. A Szent Koronának és az egyiptomi piramisoknak tehát közös szakrális geometriai alapjaik vannak. Ezeket a közös alapokat igyekeztem bemutatni 2015-ben megjelent könyvemben (A Szakrális Ikerség Üzenetei - Hajnalpír Kiadó). A vízmolekulának szakrális kör-négyzet geometriai keretrendszerbe történő beillesztése további fontos szakrális geometriákra hívta fel a figyelmet, nevezetesen az aranymetszés alapjául szolgáló Fibonacci számokra és arányokra, valamint a Püthagorasz-féle számokra és arányokra. Utóbbiak gondoskodnak az előbbi két számrendszer összekapcsolásáról.
A Fibonacci számsor különösen fontosnak bizonyult a Szent Korona logikai rendszerének megértése felé vezető úton. A korona alapméretei általában Fibonacci számok (1, 2, 3, 5, 8), kivéve az abroncs 26hk hosszát, amely nem tartozik a számsorba. Erre megoldást jelent a 13-as Fibonacci szám, amely éppen fele az abroncs teljes hosszának. Előbbiekből logikusnak tűnik, hogy a kör nem egészként kezelendő koronánkon, hanem két félkörként, ahogy azt a gömb egyesítése kapcsán már jeleztük. A gyermekesnek tűnő 2x13=26 egyenletnek beláthatatlan következményei vannak. A Szent Koronát ugyanúgy Jézus osztja két félre, ahogy csillagászati léptékben lezárta az Ókort és elindította az Újkort. Az Ókorban ismerték a Föld keringési rendszerét és a precesszió jelenségét, miszerint a Föld forgástengelye 25920 évenként rajzol egy teljes kört az északi égboltra, eközben Földünk végigjárja az ismert csillagjegyeket, ám a kiséves sorrenddel ellentétesen. A Szent Korona abroncsát precessziós számkörnek tekintve, 26x1000 éves időszak eredményezi a 26hk teljes abroncs hosszúságot, amely időszakból a Szűzzel kezdődően Jézus leszületéséig 13000 év telt el 0,0031 pontossággal. Jézus tehát lezárta az Ókort és elindította az Újkort, amely a Halak világhónapjával kezdődött. Jézus leszületését várták, érkezését megjósolták. Ehhez legalább „három hatalom királyainak” kellett tisztában lennie a precesszió törvényével. Kereszténységünk megélését a Jézushoz és Szűz Máriához kapcsolódó ünnepek sorozata jelenti az évkörön. Ezek között az adventi várakozás különösen fontos helyet foglal el. A „lángos csillag” megüzeni nekünk, hogy csillagászati kódot követve jutottak régi mágusaink Jézus leszületési idejéhez. Könyvemben bizonyítottam, hogy már a Kheopsz járatrendszerét is Jézus várása jegyében készítették, mivel abban megörökítették Jézus legfontosabb jelképét a Szent Grált. A piramisok közelében találtak továbbá olyan kőfülkét, amelyből északi irányba nyíló furaton át lehetett fürkészni a Sarkcsillag környezetének lassú forgását. Az északi égbolt figyelése, a Kheopsz precíz északi tájolása, vagy az alább bemutatásra kerülő medál jól jelzik az egyiptomiak precessziós ismereteit, és erre épülő próféciájukat a királyság intézményével kapcsolatosan (1. Ábra.): az első kisévet (kisebb vörös korong) a Nap megszületése követi (középvonal), itt szakadás következik be a királyság intézményén, majd a második kisévben újra indul a királyság. Nem lehet véletlen, hogy a vörös oroszlánok kezeikkel és lábaikkal piramis alakzatot zárnak közre, testrészeik érintkezése nélkül. A medál próféciaként értelmezhető Jézus érkezéséről, a királyság megszűnéséről, majd annak újraindításáról. Jelenleg éppen szünetel a királyság, de közeleg a Halak világhónapjának a vége.
A Szent Korona abroncsáról feljebb már elmondtuk, hogy az a precessziós idő mérésére alkalmas hosszal rendelkezik, melynek készítői megörökölték az ókori csillagászati és ötvös műveltséget, nem úgy, mint az emberiség jelentősebb része, amely amnéziát szenvedett. Jézus zománca jól alátámasztja a fenti hipotézist azzal, hogy rajta a 999-es évszám olvasható, amikor ráfordult a képzeletbeli óra Szent István megkoronázási évére. Témánkban sem előbb, sem később nem lett volna bizonyító ereje Szent István 1000-ben történő megkoronázásának. Az sebészi pontossággal akkor történt, amikor csillagászati üzenetként használhatjuk. Nagyon fontos azonban a 2000-es év méltó megünneplése is. Láttuk, hogy a Szent Korona feljebb lépett, de Szent István is ugyanebben az évben lépett feljebb, hiszen az ortodox kereszténység szentjei közé emelkedett 2000-ben. Szent István olyan mérföldkő, akit halála után 45 évvel a „Szűzzel” való szövetség letéteményeseként Szent László emelt a szentségbe és örökített meg Szent Koronánkon (2. Ábra). A megörökítés profetikus (hasonlóan az 1. Ábrához), hiszen a csillagászati év legvégére, a Szűzre utal. Három látszólag nem odaillő zománcunk közös eleme, az öltözékeket díszítő számos szív alakzat (szeretet vallás üzenete). Emlékezzünk arra is, hogy a Magyar Királyság létrehozásában közreműködött egy erős keleti szövetség (vérszerződés), a római pápaság intézménye (nyugat), és Bizánc, amely szintén koronát küldött a „végső győzelem” reményében, amely látomás Nagy Konstantinhoz (305) kötődött. A királyság majdani győzelme a fenti hármas szövetség győzelmét jelentené, amely viszont az egész emberiség érdekét szolgálná (hagyományunkban fekete Afrikát a Szerecseny király képviseli). Szent Koronánk fentiek alapján nem a dicső múltnak kíván maradandó emléket állítani, hanem a keresztény értékeket átmentő hármas szövetség győzelmét ígéri a precessziós nagyév második felében. A végső győzelem végtelen távolinak tűnik, hiszen éppen újabb válságba sodródik az emberiség. A Szent Korona időben kitűzte a célt, a mi feladatunk, hogy tovább adjuk ezt az üzenetet, mert célok nélkül csak sodródna az emberiség és nem tudna felkészülni a sorsfordító történelmi pillanatokra.

                

                Szeszórtisz próféciája a királyságról.         Szent István portréja a Szűz szövetségeseként.

2016. 05.10-én a Hamvas Kör témája a Búcsúbeszédek volt.
A beszélgetést Lám Edit vezette be, a Kör egyik alapító tagja.

Keken András: HALOTTI BESZÉD HAMVAS BÉLA SÍRJÁNÁL

1968. november.

 

 

Eperjes, a lutheránus szabadgondolkodás városa után további két állomás van ebben az élettörténetben: a pesti könyvtár és a palkonyai raktár. Könyvtár, ahol hallatlan mennyiségű, tudást szívott magába. Szinte minden megismerhetőt megismert: a taoizmustól az egzisztencializmusig, az archeológiától az asztrofizikáig, a misztikától a matematikáig, a mitológiától a zeneelméletig, és ahol rájött arra, hogy az Újtestamentumot fölösleges felvenni a száz könyv közé, mert az minden ember szívébe írott jel, s ha ez valamely szívből hiányzik, azon a többi száz könyv sem segíthet.
A könyvtár után következett a raktár. Ott nem szellemi értékeket, hanem anyagi termékeket rendezgetett deklasszált Michelangelóként még csak nem is széklábakat faragott, hanem csak anyagot szállított a faragóknak.
További állomások a deportálás és a zuglói otthon. Az egyik helyen a kivetettség élménye nyomasztotta: senki és semmi vagy! A másik helyen a befogadottság élménye boldogította, a meleg emberi, hitvestársi szó: mindenem vagy! Láthatatlan történetének szemszögéből nézve ezt a kettős állomást egy bibliai helységnévvel Sareptának nevezhetjük. Ő is így nevezte. Egyik kiadatlan művének is ez a címe: Szarepta. Szarepta Szidonban van, nem az ígéret földjén. Szarepta Illés próféta számára exilium. De Szareptában van egy otthon, ahol a menekülő, fenyegetett prófétát befogadják. Ebben a szareptai feszültségben válik Hamvas Béla olyan keményhitű, sziklaerkölcsű prófétává, aki a logika, a szatíra és a könyörtelen analízis fegyverével öldökli Baál pogány hitű, laza erkölcsű papjait, de ugyanebben a szareptai feszültségben formálódik olyan gyengéd és szelíd prófétává is, aki ráborul a halott lélekre, hogy szeretetének szikrájával megelevenítse azt.
És most itt van Hamvas Béla utolsó földi állomásán, a ravatalon. Mi pedig itt állunk a legnagyobb, az igazán személyes kérdés előtt: mi ez? Finis, vagy annihiláció (átalakulás)? vagy teleia (eltávolítás)? Az bizonyos, hogy a látható történetnek itt a vége, de itt és most hangzik fel csendesen és mégis zúgó erővel, szívekig érő hatalommal az újtestamentumi bizonyságtétel: a láthatatlan örökkévaló!
Egyik esszéjében azt írta: ha valami remekmű, azt nem kell kinyomtatni, emberekkel megismertetni. Elég az, hogy ami remekmű, az odakerül Isten elé, az Ő szent és örök tudatába. Nem tudom, vajon Hamvas Béla kiadatlan műveit  megismerik-e valamikor az emberek. Erről a történelem ítél. Azt sem tudom, hogy ezek a művek örökkévaló művek-e. Erről Isten ítél. Csak azt tudom, hogy láthatatlan története folytatódik a hitves és a testvér, a barátok és tanítványok szívében, emlékező szeretetében. S azt is hirdetem, hogy láthatatlan élete belesimul Isten örök szeretetébe.
Ami Hamvas Bélából láthatóvá vált, annak vége van. Ami láthatatlan volt, az ott van az örökkévalóságban. Nem azért, mert roppant szellemi erőfeszítéssel ő odagyötörte magát a végtelenség kapujába, hanem azért, mert vezette, s most is tartja őt az örök irgalom, a végtelen szeretet.

ÁMEN.

FRAGMENTUMOK

 

 

Elég, ha egyetlen ember válaszol a szfinxnek.

Lehet-e tanítást csinálni abból, hogy tanítás nincs?

Minden megszólalásnak az egészet kell újrafogalmazni.

Bolond, aki nem az öröklétre rendezkedik be.

Az igazi mű posztumusz.

A XX. századra legmélyebben jellemző, hogy új szentek nem kerültek ki a koncentrációs táborokból.

Műveimet én már az árokparton is megírom.

To live by living

Az embernek nem környezete, hanem világa van.

Mikroteoszok vagyunk. Mindenütt tengely van.

A boddhiszattva magatartása metafizikai.

Az életnek nem célja, hanem értelme van.

A karma (a mű) felszámolása is mű.

A halál küszöbét teljes éberséggel szeretném átlépni.

KULCSFOGALMAK

 

SZELLEM, LÉLEK, TEST

HAGYOMÁNY

ÜDV: elvesztése az élet megtartásának és odaadásának választásában

IMAGINÁCIÓ:

 • őskép,
 • név,
 • életképzet,
 • megszólíthatóság,
 • az egész sors tudata

HAGYOMÁNY: kinyilatkoztatás, amely szüntelenül ébren tartja, hogy az ember létezése egyetemes.

Az imaginációban a létezés, megismerés és megvalósítás egybeesik.

Miként a szó / gondolat / tett körforgása a szellem / lélek / test ember analogonja.

SZEMÉLYESSÉG ÉS HITELESSÉG

 

Az emberi lét alapvető kategóriája a másik emberhez fűződő kapcsolat, a társas- társadalmi helyzet, mert ebben valósul meg a történelem. Nem, mint az emberen megvalósuló külső tény, külső erő, hanem a minden ember által alakított társadalmi történések szövedéke. Az egyéni életvitelekből, tudatokból, szándékokból, tettekből, a mindennapok eseményeiből összetevődő hatalmas folyam, amely a belső, lelki folyamatoknak mintegy a tükörképe lesz. Éppen ezért, amikor a világháborús 20. századot, és a krízisekkel telt 21. századot próbáljuk elemezni, keresve a válságok okait, eredetét, távlatait, csak a SZEMÉLYBŐL indulhatunk ki, a személy valóságából. Mert ott érhető tetten, miként vesznek el a személyiség legfontosabb összetevői, mármint:

 • a szabadság,
 • a szeretet,
 • a méltóság,
 • az öröklét.

Való igaz, hogy a társadalmi és történelmi folyamatoknak vannak olyan stádiumai, amikor a torzulások visszafordíthatatlannak és korrigálhatatlanoknak tűnnek, csakúgy, mint az egyéni összeomlások eseteiben. Ezeket általában „sorsnak” szoktuk mondani, utalva annak befolyásolhatatlan jellegére, mivel semmiféle összefüggés nem mutatkozik cselekedeteinkkel, szándékainkkal. Inkább elkerülhetetlen és kényszerítő körülménynek látjuk, mindenféle mélyebb belegondolást mellőzvén. Pedig a döntéseink pillanataiban dőlnek el a történések irányai, a döntéseinkben, amelyet mi magunk hozunk, mégha a messzemenő következményekkel nem is tudhatunk számolni.
A sok politikai, gazdasági, tudományos, művészi, filozófiai tévelygés és útvesztő közben a történelem kimunkálja a maga nagy személyiségeit, akiknek hatalmas próbákon kell átesniük, amely hitelessé teszi őket az évszázadok számára. Gondoljunk csak a máglyán elhangzott: „És mégis mozog a Föld!” utolsó mondatra, amely fél évezrede ott lebeg a történelmi levegőnkben.
A magyar történelemnek is megvannak a nagy tanúságtevői.
Hamvas Bélától hangzott el: „Műveimet én már az árokparton is megírom!”
A kiemelkedő személyiségeknek az ilyenfajta áldozatainak ÜDVÉRTÉKE van: nem csupán az egyéni életet érintő beteljesedés, hanem az egész emberiség felemelkedésének szolgálatában.
„Mindössze a szentkönyveket értettem meg, és megpróbáltam azokat alkalmazni” – írja.
Hamvas Bélát minden nap olvasni kell.
Személyessége és hitelessége miatt.
Mert nagyon emberi a szenvedéseiben, és nagyon emberfeletti írásaiban, amelynek egyetlen témája az Istennel való kapcsolata.
Műfaja az esszé: vagyis a bármilyen témára ráfogalmazott világegyetem.

Sorsa az írás, amelyben élete művészetté, művészete életté varázsolódott.

A KEGYELEM

ISTEN ÉS EMBER KÖZÖTTI ÉRINTKEZÉSI FORMA


Különös sors irgalmat nem ismerő emberekkel találkozni, főleg ilyen rendszerben élni. A 20. század ilyen volt.
Még különösebb, ha egy ember már kiskorában kirajzolódó spirituális célokkal jön a világra, de a tudatlanságból, primitívségből, brutalitásból, hatalomvágyból, önzésből, kapzsiságból, gyűlöletből és bosszúvágyból épített ”kőfalakkal” találja szembe magát, amelyek szinte áthághatatlannak tűnnek. Ez történt Hamvas Bélával.
A belső emigrációba kényszerült író ötezer év bölcsességének összegyűjtése révén a Scientia Sacrának szentelte életét, hogy a világháborúk által szétzilált életben a Szent Tudást átadhassa a következő nemzedéknek.
Senkit nem hagy hidegen Hamvas Béla különös sorsa, hogy egy ekkora szellemnek raktárosként kellett eltartania magát Tiszapalkonyán. Nyilván ő maga is mélyen átélte paradox helyzetét:

 • az áldozatot,
 • az emberi esendőséget,
 • a patikamérlegen billegő helyes viselkedést az eltűrés és szembeszállás között,
 • a Vízöntő korba való átmenet káoszát,
 • és az isteni kegyelmet.

Mindezt az igazi gondolatért, szóért, tettért, hitért abban a megtisztulási és felemelkedési alkímiai folyamatban, amelyet az Antológia Humana könyvéhez írt előszavának három meditációs objektuma így foglal egybe:

 • Ahol pedig nő a veszély, közeledik a megváltó.
 • Amilyen mértékben közeledsz Isten felé, olyan mértékben közeledik feléd a sátán.
 • Közeledjetek Istenhez, hogy ő is közeledjék hozzátok.

A tapasztalati én áldozatul kell essék a végtelennek.

 

 

 

„BOLOND, AKI NEM AZ ÖRÖKLÉTRE RENDEZKEDIK BE”.

 


Az Unikornis című kötetnek ez a darabja értekezés arról, hogy Isten nevét senki nem tudja helyesen kimondani, és mit kellene ahhoz tenni, hogy ezt megtehessük.
Hamvas Béla felsorakoztatja a különböző nyelvek Isten szavát a teológusok ság- ség képzőjén (Istenség) át az ateisták torokhangú tagadásáig, a különféle káromkodásokon keresztül. Ám jelzi, hogy mind az Isten tagadása, mind a létének bizonyítani akarása a legnagyobb ostobaság. Arra is utal, hogy az Isten szó nem név, hanem fogalom.
A nyelv Isten és az ember dialógusa, ám a valóság kifejezése többnyire hamis csengést nyer a filozófiában, a költészetben, a zenében és más alkotásokban is. Egyetlen autentikus szöveg a kinyilatkoztatás.

„A KINYILATKOZTATÁS A LÉTEZÉS ANYANYELVE” – olvashatjuk Hamvas Béla tollából.

A kommunikáció lényege és lehetősége a hangoltság.

Idézi Csontváry Kosztka Tivadar sürgönyét, amelyet a külügyminisztériumba küldött arról, hogy Istennel a kapcsolatot megtalálta. Szánakozva nevették ki, de ma már a Panaszfal, a Marokkói tanító és egyéb képei alapján érteni véljük a maga nemében páratlan festőnk szellemi útját és élményeit. Ugyancsak idéz több önkínzó, szenvedő, tehetetlen „lelki szegényt”,  Robert Schumannt, Van Goghot, Hölderlint. Persze azzal a felvetéssel, hogy ki a józan és ki az őrült?  Kik azok, akik ki tudják mondani a kimondhatatlant?
Talán üres szívvel, néma közönnyel könnyebb boldognak lenni, mint a kísértésekkel szembenézni. Akit a becsvágy, a nagyravágyás elragad, az a kicsivel nem elégszik meg, amely pedig a véglegest, a bizonyosat követeli és tartalmazza. Hamvas Béla a kereszténységet választotta:

 • jót kell tenni,
 • nem azért, hogy hős, szent vagy bölcs legyen az ember,
 • hanem mert ez a normalitás a jó,
 • az „igenek+ és „nemek+ örök körforgásában,
 • számoljuk fel a nyugtalanságunkat, a veszteségtől való félelmeinket,
 • mert a gyönyörök mögött kereszt, a szenvedések mögött a túlemelkedés lehetősége van.

A tér formáló erejében a VONAL az, amely a láthatót és láthatatlant elválasztja. Miként a zenében is a hangok teltségét a csend szünetei biztosítják.
Igen, az alakot a háttér rajzolja ki, mindennek van fonákja, a gondolatoknak hátsó gondolata.
Dionysios Aeropagita  írt egy könyvet Isten neveiről. Hamvas Béla ezen tűnődve, és a gyermek „kisebb a kisebbnél és mégis nagyobb a nagyobbnál” valósága alapján a következőképpen fogalmazta meg Istent:

 • Azért megfoghatatlan, mert ilyen egyszerű.
 • Azért olyan erős, mert olyan gyenge.
 • Azért mindenható, mert alázatos.
 • Azért határtalan, mert olyan törékeny.
 • Az ő félelmetes hangja azért mennydörög, mert ő a leghalkabb.

A világ HÍD, át kell mennünk rajta, de nem kell házat építenünk rá.
Az értekezést záró gondolatok:

 • a személy, aki megszólítható,
 • az üdvösségszenvedély,
 • nem Róla, hanem Vele beszélni,
 • a bennünk lévő Sátánt megtéríteni.

Az Angyallal való dialógus fragmentumait tekinthetjük a hívás meghívásának.

A SZENT TUDÁS


„ JOBB A VILÁGRA EGYÁLTALÁN MEG SEM SZÜLETNI, MINT BENNE ALACSONYRENDŰ, VAK, OSTOBA, ÉRTELMETLEN, ZAVAROS ÉLETET ÉLNI, A NAGY IGAZSÁGOK TUDÁSÁBAN NEM RÉSZESÜLNI.”

(Manú)

 

Hamvas Béla mindig aktuális.

Sokan felfedezték írásaiban a gyógyító erőt, támogatást nyertek írásaiból, amikor életük perifériára sodródott, inspirációt merítettek belőle, amikor átadták magukat a lélegzetelállító hatásnak, hogy így is lehet írni.
Ezer szempontból is megközelíthetjük, mégsem fogjuk körül járni és kimeríteni, mert olyan végtelen, mint a tenger és olyan mély, mint a tengerszem. Hiszen írásai a VÉGTELEN LÉTEZÉSRŐL, vagyis Istenről szólnak.
Fölösleges is rangsorolni, melyik a fő műve, mert mindegyik az.
Bizonyos, hogy naponta jó olvasni, csak úgy fellapozni akár.
Ezúttal a Scientia Sacra hatodik könyvébe lapozunk, A király és a nép fejezetének az archaikus közösségről írottakba.
Ha lehet, még zavarosabb lett a világ, mint 1943-44 -ben, amikor a könyv íródott. Aktualitása tehát megvan.
A mai materialista alapon nyugvó társadalomszemlélet politikai, jogi és törvénykezési szokásai diametrális ellentétben állnak az archaikus közösségek szellemi hierarchiájával. Életrendjük azt a hierarchiát követte, amely minden tagozódás alapja. Miként a kaszt is hierarchia, csak az idők folyamán elveszítette metafizikai kapcsolatát.
A hierarchia rendjét a számok is világosan kifejezik:

 • a közösség száma a 3,
 • az Egész a 4-ben fejeződik ki,
 • a Teljesség a 7-ben,
 • a Teremtés a 10-ben, a Mindenben.

Hasonló analógiát tár fel Hamvas Béla a gunák, a létezés három köre és a morális fokozatok között:

 • sattva    szakrális   artha
 • radzsasz   kulturális   jáma
 • tamasz   naturális  dharma

Az archaikus közösség bomlási folyamatainak kezdete a i.e. 600, amikor az individualizáció a hierarchia negligálásával sajátságos értékzavart hozott létre.
A szakrális vezető – király – nélkül az emberiség sokadalom, kuszaság, rendezetlen káoszba fullad ego érvényesítésének próbálkozásaiban.
A szakrális vezető a nép magasabb énjét fejezi ki, az irányultságot.
A király „szent tudása” nem a kémektől, besúgóktól, jelentésekből, tanácsadóktól való, hanem Égi Tudás, amely alkalmassá teszi a vezetésre.
A modern társadalom ezt a szakrális létet elvesztette, ezért a létezés metafizikája is elérhetetlen számára.

Ez hozza létre a világ „őrületszerű megzavarodását”.

Hamvas Béla művei ezt a Szent Tudást őrzik.

 

 

ARLEQUIN

A számegyenes nullája,
a semmi és a minden,
humora túlemel
a nemlétezésen.

Ki sorsa mellett él
hazug tévedésben,
tudatlan sötétség mély útvesztőjében,
azt Arlequin harsogó
hahotája éri,
megrögzött kínjából
kibukfencezteti.

Mert Ő a Bölcs Vándor,
a LÉTBEN LÉTEZŐ,
ki tudja, honnan jő, s hová megy,
a Végtelenség Vándora Ő.

Anyja az örvény, apja az Erő,
lehúzó és felemelő,
ebből lett Arlequin a bölcs nevető,
a paradoxonokban kiemelkedő.

Nem kell neki pénz, rang,
hír és hatalom,
mert önmaga ura,
így élhet szabadon.

A NEVEZETES NÉVTELEN
fikciós-dokumentumfilm Hamvas Béláról

66 perc műsoros DVD

„Nagyszerű volt találkozni egy olyan valakivel, aki ilyen igazán nagy ember és egyszerre egy ilyen „csibész”- vallja a filmben Hamvas Béláról Szervét Tibor színművész. A XX. századi magyar irodalom és gondolkodástörténet kevés olyan gazdag életművet tudhat magáénak, mint a Hamvas Béláé. Univerzális tanító, páratlan nyelvteremtő író, filozófus, gondolkodó, kertész, könyvtáros és műkritikus, egyéni és egyedi vallásmagyarázó, humorista és próféta, hedonista és aszkéta, minden és semmi nem illik rá, ha kategorizálni akarjuk, mert lényegét tekintve volt besorolhatatlan művész és ember. Ő Hamvas Béla volt, akinek tragédiákkal terhes élete és kivételes szellemi horizontot megnyitó életműve szikrázik fel A nevezetes névtelen című filmben.”

technikus: Nánásy Levente

hangmérnök: Belovári Tibor

vágó: Lecza Attila

vezető operatőr: Dala István

rendező: Katona Zsuzsa

producer: Nyeste Péter

gyártó: Aster Film

támogató: EUROHAND ZRT.

 

EXTRÁK:

Virágzás Napjai-őriszentpéteri fesztivál Hamvas Béla emlékére             

Dúl Antal, Szervét Tibor, Szathmári Botond-teljes, vágatlan interjúk

Hamvas Béla fotómontázs

 

A könyvet már több könyvesboltban és a www.hamvasbela.com oldalon lehet venni, rendelni.

 

 

Szathmári Botond: VALLÁSI RÉTEGZŐDÉSEK TIBETBEN

Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó
Budapest, 2016.

 

Szathmári Botond a Hamvas Kör egyik alapítója és fő szervezője.
Orientalista, vallásfilozófus, kulturális antropológus, aki immár több évtizede tanulmányozza a tibeti kultúrát és életet. Több keleti utazás is van mögötte. Ebbe a kötetébe saját helyszíni kutatásainak eredményeit is beépítette.
Tibet kultúrája Kőrösi Csoma Sándor óta a magyar tudományos élet és a nagyközönség figyelmét is felkeltette. Számos magyar tibetológus gyarapította munkásságával ezt a témakört. Szathmári Botond ismeretterjesztő monográfiája is ezek közé tartozik. Elsősorban az eurázsiai sámánisztikus világképbe jól beilleszthető Bön vallásról nyerhetünk könyvéből jó tájékoztatást.
Tibet vallásos világképét hajlamosak vagyunk a buddhizmussal, vagy annak „lámaizmusnak” nevezett változatával azonosítani, egységesnek tekinteni.
A kötet éppen a sokszínűség és sokrétűség árnyalt bemutatására törekszik: hogyan épülnek egymásra a buddhista és az azt megelőző, az eurázsiai sámánisztikus világképbe illeszkedő vallási rendszerek.
Ezen belül arra is koncentrál, hogy milyen a buddhizmus előtti Bön „vallás”, és hogyan fonódik össze ennek mai formája a buddhizmussal a népi vallásosság világában.

Igen informatív könyvet kaphat kézbe az Olvasó Szathmári Botond írásában.

 

 

 

AZ ÁLDOZAT MISZTÉRIUMA

AZ ÁLDOZATBAN IS AZ ISTENI ÁLDÁS EREJE MUNKÁLKODIK.

 

Minden fájdalma mellett a felemelő, távlatot nyitó hatását kell látnunk.
A TÁVLAT bonyolult kérdés:

 • egyfelől beszélhetünk belső és külső távlatról,
 • mikro- és makro világról,
 • pillanatról és végtelen időfolyamról,
 • kicsinyítésekről és nagyításokról,
 • mikroszkópról és távcsövekről,
 • sűrítésről és hígításról,
 • másfelől egyéni és közösségi életünk távlatairól.

Hamvas Béla több helyen is utal az áldozat lényegére, vagyis arra, hogy az idők kezdetén megszegtük a lét törvényét, amely által sötétségbe és tudatlanságba süllyedtünk. Az áldozat az, amely előkészítheti a lét törvényes állapotába való visszajutásunkat. Ez a „MINDEN ERŐK KÖZÉPPONTJÁBÓL” való kizuhanás a lét egységét bontotta meg, az Ég és a Föld egymástól való eltávolodását. Az áldozat ezt az egységet állíthatja helyre. A Scientia Sacra című kötet Beavatás fejezete fejtegeti ezt a tér és idő fölötti spiritualitásban való reintegráció, vagy divináció folyamatát. Minden szakrális szertartás, közös ének, játék lazítja az anyaggal való kapcsolatot, ezáltal megcsillan a misztérium. Ezen Hamvas Béla nem a tudomány ellentétét érti, hanem az átélő látást, a minden dolgok egységének felismerését. Más szavakkal a beavatódást Isten titkaiba és kegyelmébe.
Ha belegondolunk a világtörténelem nagyjainak áldozatába:

 • Szókratész ma is a „lélek bábája, aki segíti világra jönni a minden ember lelkében lévő erkölcsi erőt, bürökpoharat itattak vele.
 • Giordano Brunónak halála után 300 évvel emeltek szobrot a virágpiacon, ahol a máglyája volt,
 • Galileo Galilei híres mondata: „És mégis mozog a Föld!” az évszázadok távlatából is hallatszik, itt van közöttünk, nem kételkedhetünk az áldozat misztériumában.

De maradjunk Hamvas Bélánál, akinek az áldozata sajátságosan egyedülálló példa. Közel fél évszázad telt el halála óta, és HATÁSA egyre átütőbb, egyre több emberhez jut el. A 90-es években, a szerb háború idején valóságos kézikönyv volt a háború sújtotta szerbek számára. Mint a legsötétebb égbolt hunyorgó csillaga, nyitott távlatot a szenvedésekből, amelyeket maga is átélt élete egyes fordulataiban.
Erőszakkal és kényszerrel nem lehet az embereket a szenvedéstől megszabadítani és boldoggá tenni. Az áldozat nem erőszakkal akarja az embert a sötétségből kiemelni, hanem a példa alapján mutat a magasabb létezés felé, ezáltal növeli a közösség üdvét.
Persze a mai időkben az sem egyértelmű, hogy mi a közösség, vagy annak kohézív ereje: gazdasági, anyagi, morális erő, a nyelv, a faj, a nép, esetleg szellemi, politikai szféra? Ezek a szempontok zilálják szét leginkább a közösségeket, szabdalják darabokra. Mivel minden ember közös léte egyedül az Istenben lehet, a spirituális pólusban, a magasabb erők áldásában, az ateista-materialista nézőpont ezt nem láthatja át.
Hamvas Béla fejtegetésein áthallik a kényszerű belső emigrációba való visszavonultságának visszhangtalansága, a részvétlen környezet. Azonban nem hagyta felaprózni magát, nem hagyta írási szikráját kialudni.
Az Unikornis kötet Epilegomenéjában az Egy, az Egész, a Szent Tudás mellett tesz hitvallást:

 • „Minden pillanatban létem egészét élni!”
 • „Minden megszólalásnak az egészet kell újrafogalmazni.”
A Tőle megszokott frappáns szóhasználatban „LÉTEZÉSI KÉPLETNEK” nevezi azt, ami hat rá, ami irányítja, ami megérteti vele, hogy az áldozat paradoxonjában a transzcendens jelenik meg.

 

FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN

 

 

„NINCSEN MAGASABBRENDŰ FILOZÓFIA, MINT A SZELLEMRE VALÓ INTENZÍV IGÉNY, A FOLYTONOS VÁRAKOZÁS ÉS MOHÓ LESKELŐDÉS ARRA, HOGY A SZELLEM HOL, MIKOR, HOGYAN, HÁNYSZOR, MIKÉPPEN NYILATKOZIK MEG.”

Hamvas Béla műveit joggal nevezhetjük „írásalkémiának”, mivel a mélylélekből felszínre hozott ötezer évnyi bölcsesség – vagyis A HAGYOMÁNY – nemcsak a saját írói munkájának vezérlő csillaga, de gyógyító hatású az olvasóra is. Segíti a lelki összerendeződést, a gondolati energiák jó mederbe terelődését
Nincsen ez másképpen az első ízben 1947-ben megjelentetett, Feleségével, Kemény Katalinnal közösen írt Forradalom a művészetben című kötetével sem. A hagyomány mellé új kulcsszavak sorakoznak fel:

 • igazságkeresés,
 • korszellem,
 • jelenkortudat,
 • lelki szegény,
 • imagináció.

Ez az 5 szó a mai zavarodottságban eligazítható lehetne, már ha valaki egyáltalán szenved a töredékes, foszlányokban felaprózódó, széthulló és értelmetlennek tűnő élete miatt.
Jó érzékkel fordul a művészet és a művészek felé az elracionalizálódott világunkban, mert a „tudósok” – mármint a szociológusok, politikusok, etc. – mellett a festő, a zenész, a költő, az író jobban hagyja magát belső indítékaitól vezéreltetni a színek, hangok, gondolatok anyagtalanabb valóságától, „lelki szegényként”, aki a szellemet keresi, és nem a hírt, a „hatalmat”, a gazdagságot, a hamisságokat, a látszatokat, a káprázatokat.

Nem nehéz felismernünk a felsorakoztatott festők, zenészek mögött a hamvasi filozófiát, a szellemre áhítozó és megszólítható embert, aki a 2. világháborút követő totális felfordulásban a transzcendentális pólust megtagadó materialista/ateista proletárdiktatúrában felismeri az új idők új vonulatait a mindenféle formabontásban:

 • a Bolyai geometriát az Euklideszit követően,
 • a nem-Arisztotelészi logikát,
 • Kierkegaard egzisztenciális logikáját,
 • a hétfokú dúr-moll skála utáni atonális zenét,
 • az absztrakt művészeteket: az expresszionizmust, impresszionizmust, kubizmust, a nonfiguratív, geometrikus, szürrealista etc. ágazatokban,
 • a pszichoanalízis tudat-lélektant meghaladó tudattalan kutatását,
 • az Einsteini tér-problémát.

Egyszóval IMAGINATÍV művészetnek nevezi a múlt század derekán tapasztalható forrongást, amely természetesen kihatással van a morális és társadalmi területekre is.
A modern művészet axiómájának mondja a reproduktív és passzív nézést felváltó TEREMTŐ LÁTÁST, amelyben a kép is nézi az őt nézőt, a vers olvassa az olvasóját.
A kép, a hang és szó valóságot megragadni képes hatását a Picasso- Sztravinszkij-Joyce triász munkájában állítja elénk. Párhuzamot talál a kortárs festők, és a Kandinszkij- Chagall-Klee triász által kirajzolódott irány és a magyar festők igazságkeresése között.
Ahogy többször is hangsúlyozza, mindent előröl kell kezdeni, a dolgok megértését, a fogalmakat újra meg kell határozni, a jogot is új szemszögből kell és lehet látnunk. A Tőle megszokott éleslátással azonnal áttekintést nyújt a JOG kérdése kapcsán a politika, a vallás, a gazdaság, a tudomány, a technika túlkapásaira, a francia forradalmat követő szabadság eszme elfajzására a liberális individualizmus és/vagy állami önkény vonatkozásában, Egyértelművé teszi, hogy mind az egyéni, mind az állami önkény katasztrofálisan elszabadult. Ebben a torzultságban a művész őriz valamit a szellemből, a megalázott, „lelki szegény” minőségében, mintegy 13.-ként az asztalnál. Expressis verbis kimondja, hogy A JELENKORTUDATOT A FESTÉSZET ŐRZI. Mint írja, a festőket a kísértő ősképtől való megszállottság vezérli. A lélekmélyi őskép és a hagyomány által őrzött kép azonos a szívben fel-felmerülő ősi emberképpel. A hatalom általi törésvonal, amely az élmény és elmélet – más szavakkal a tudatos és tudattalan lélekműködés – között feszül, az egész civilizációra rányomta a békétlenség, az állandó nyugtalanság bélyegét.
Ezt hidalja át az új művészet a maga hiteles művészeivel, akik az ősi EGYSÉGET fókuszálják és élik meg.
Teljesen újszerű a házaspár művészet megközelítése a spiritualitás jegyében. Miként írják is, „a szellem megjelenéséről mindenkinek megvan a maga titkos, belső élménye.” Ez a „minden pillanatban azonosnak lenni a lényünk időn és téren kívüli metszéspontjával” olyan megfogalmazás, amelynek alapján Hamvas Béla és Kemény Katalin művészetpszichológusoknak lehetnének mondhatók, noha tudjuk, hogy Hamvas Béla nem szerette a pszichológiát. De olyan szakavatottan ír az ősképekről, a pontról, a mandaláról, a yantráról, a mantráról, a látható és láthatatlan világról, a lélekrezdülésekről, amely már-már a pszichológia illetékességi köre. Ugyanígy a kérdésről és feleletről, a csendről,, az Arlequinről, hogy ezekből az odavetettségekből új szótárt lehetne szerkeszteni, amely alapján a világ újragondolható lenne.
Hamvas Béla mindig aktuális, Őt minden nap kell olvasni.

 

Ez év márciusában a Köt témája:
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP ÉS HAMVAS BÉLA KAPCSOLATA
volt, Tompa Gábor felvezetésében.

 

 

Pirk Jánosné, Remsey Ágnes: EMLÉKEZÉS HAMVAS BÉLÁRA
Hamvas Béla Szentendrén a kertben

Amikor a Remsey-családról emlékezett meg Tompa Gábor, közelebbről Remsey Ivánról, megpezsdült a hangulat, mert a résztvevők közül többen ismerték. Remsey Ivánt. Ráadásul egyik testvérének, Remsey Ágnesnek a fia és a lánya eljöttek a Körbe. Kiderült, hogy Remsey Ágnes és férje, Pirk János festőművész, baráti és szomszédi kapcsolatban álltak Szentendrén Hamvas Bélával.
Pirk Veronika a Kör rendelkezésére bocsátotta édesanyjának egy 1997-ben keletkezett írását:

HAMVAS BÉLA ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZET című kiállítás „Párbeszéd” katalógusából.

Köszönettel vettük.
Az alábbiakban ebből idézünk részleteket:

Hamvas Bélát a második világháború előtti években ismertem meg, először írásain keresztül, majd személyesen.
A harmincas évek közepén Pesten diákoskodtam, és erdélyi diákokkal laktam egy kollégiumban.
Ugyanannak a háznak az egyik emeletén volt a Bartha Miklós Társaság székhelye, ahová neves embereket hívtak meg, akik előadásokat tartottak az irodalom, a képzőművészet, a tudomány, a jog, a nemzetgazdaság és egyéb témakörökben. Stenciles sokszorosításban szerepelt többen között Hamvas Béla ÖT GÉNIUSZ című esszéjének néhány szemelvénye is. Akkor találkoztam először írásaival. Mondhatom, szíven talált.
Szentendréről is volt benne szó, mint a mediterrán táj egyik magyar képviselőjéről, engem is szoros szálak fűztek ehhez a városhoz, ahol szüleimmel és testvéremmel gyönyörű nyarakat töltöttünk a Duna partján.
Érdeklődésemre, hogyan juthatnék a teljes műhez, a Fővárosi Könyvtárba utasítottak, ahol Ő könyvtáros volt. Elmentem, szívesen fogadott, és ettől kezdve többször kaptam Tőle kéziratot, vagy nyomtatott példányokat. Egyre jobban megismerhettem filozófiájának mélységeit, ami aztán életem vezérfonala lett.
Megjárta a frontot. Az ostrom alatt leégett a háza egy bombatalálatban. A szocialista rendszer pedig kidobta a könyvtárból, ipari nagyüzemek raktárosává degradálta. Mégis, egyre többen tartoztak táborához. Mert ha valaki, akkor ő a 20. század írója volt. Páratlanul értette a kort, amelyben élt, ezt a kegyetlen évszázadot, a maga összefüggéseiben. Nemcsak úgy, mint kortárs, aki nyitott szemmel él, hanem, mint ember, aki régmúltat és távoli jövőt hihetetlen magas horizontlátással tekint át, és tesz olyan mérlegre, ami patika-pontosan mér.
Amikor behívták katonának, azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy válaszoljak a frontról küldött leveleire. Ezek nagy része sajnos elveszett a költözéseink alatt.
Visszatérése után kaptam tőle ajándékba A LÁTHATATLAN TÖRTÉNET című könyvét, köszönetképpen a levelezésekért. Ez 1943-ban jelent meg.
Barátságunk az ötvenes évek elején szorosabbá és meghittebbé vált azután, hogy Gödöllőről Szentendrére költözött a családunk.
Ő akkor már nem dolgozott a könyvtárban, sógora kertjét gondozta Bubánban, a Kőhegy oldalában. Ez a gyümölcsös határos volt Veress Jóska szőlőskertjével. Jóska pedig az én sógorom volt, aki Erdélyből származott és az unokahúgomat vette feleségül.  Úgy került Szentendrére, hogy tagja lett a vegetárius kolóniának, amit a város akkori polgármestere, Antolik Arnold patronált. A kolónia tagjai gyümölcstermesztésből éltek. Veress Jóska és Hamvas Béla között szoros szellemi barátság szövődött.
Veresséknek is, nekünk is bérelt lakásunk volt a Pismányban, közel egymáshoz. Így alkalom nyílt, hogy hol az egyik, hol a másik helyen vitaesteket rendezzünk, amelyeken Hamvas Béla, és felesége, Kemény Katalin is részt vett. Ezek az esték voltak azokban a sötét években életünk oázisai.
Hamvas Béla egy kis vincellér házban lakott, itt írta a KARNEVÁLT, és „Az öt genius földje” című átdolgozott írásának egyik gépelt példánya nálam vészelte át az éveket.
Ez a termékeny magány korszak 1956 után tovatűnt. Ritkábban találkoztunk. Többnyire egy-egy kiállítás megnyitóján. Akkor már Inotán és Tiszapalkonyán raktároskodott.
A hatvanas években kis telket vett a Pismányban a cseresznyés úton, nyaranként itt tanyázott. A tervezett hétvégi ház végül soha nem épült meg, a Kovács családnál bérelt lakást. Anyai ágon ők is rokonaim. Így szegről-végről Hamvas Bélát már családunk tagjának tarthattuk.
Ebben az időben született meg a SCIENTIA SACRA című műve, és már mutatkoztak rajta a megfáradás jelei. Komorabb lett.
Olykor váratlanul azért felbukkant nálunk.
Férjem, Pirk János festőművész nem volt filozófus alkat. De ebben a hamis látszatoktól agyonfertőzött világban a hitelességük összehozta őket.
Amikor utoljára járt nálunk, nem találkoztam vele, mert beteg édesanyámat ápoltam Gödöllőn. Nemsokára jött a halálhíre.
Feleségével ők is áttanulmányozták egyik-másik kéziratomat, például az Aranygönb és a Lépcső című regényemet. Megőrizték és halála után Katalintól került vissza hozzám.
Egy levelet hadd idézzek, amelyben az ő sorsa is benne van. Ez férjem 1956-os kiállítása alkalmából íródott:

Kedves Ágnes!

Miután két és fél évig Inotán voltam, most már két és fél éve Tiszapalkonyán élek és nagyobbára két-három hetenként utazom haza egy-másfél napra. Ennek ellenére feltétlenül elmentem volna János kiállítására Szentendrére, ha idejekorán tudomást szereztem volna felőle. Sajnos, levelét csak akkor kaptam meg, amikor a kiállítást már bezárták. Amit János képeiről mond, azt annál inkább tudom komolyan venni, mert abból a kevésből, amit láttam, nekem is hasonló véleményem van. Ha tavasszal egyszer lesz néhány nap szabadságom, fel fogom keresni, és ha az egész kiállítást nem is, de néhány képet láthatok. Nagyon sokszor gondolok Szentendrére és azokra a boldogokra, akik bármily nehéz körülmények között is, de művészi pályájukon haladtak. Én itt művészetmentes életet élek, és elég nehéz. Kérem, adja át üdvözletemet Jánosnak, és biztosítsa őt barátságomról. Ha Veress Jóskával találkozik, üdvözlöm. Úgyszintén Veress apósát, akinek soha nem fogom elfelejteni, hogy a héber nyelv elemeire megtanított és így képessé tett arra, hogy a zsoltárokat héberül olvashatom. Az egész család őszinte barátja.

Tiszapalkonya, 1956. 11. 12.
Hamvas Béla.

Életművének nagy része, hála Istennek, ma már minden érdeklődő számára hozzáférhető.
De vajon ennyi elég?
Elég az emlékezet és tisztelet?

 

 

Hamvas Béla írásai és élete MEDITÁCIÓS OBKEKTUM.
Művei tele vannak kulcsszavakkal és kulcsmondatokkal, amelyeken át mintegy egész élete, személyisége „áthúzható”. Ezekből több füzetnyit gyűjtöttem már egybe, olykor kártyákra írom. A Körben Faragó Ferenc egy ízben Hamvas breviáriumot írt a tagoknak.

A fenti ábrán a zodiákus jeleire illesztett kulcsmondatokat találhatunk. Ezekről eszmefuttatást a folyóirat korábbi számában már olvashatunk. A következőkben a még néhány hiányzó gondolatkört fejtjük ki. Ezek:

 • Műveimet én már az árokparton is megírom.
 • A mérték.
 • Korunkban a személyiség a szakralitás hordozója.
 • A kereszt metafizikája.

„MŰVEIMET ÉN MÁR AZ ÁROKPARTON IS MEGÍROM”.

 

Az 1945-ös bombatalálat után, amelyben a könyvei és kézirati odavesztek, majd Lukács György és Keszi Imre folytonos támadásai nyomán a publikációs lehetőségek megszűntével, ezt követően pedig az 1948-as „B-listázás” és a könyvtárból való elbocsátása időszakában valóban csak az árokpart maradt számára a teremtett világban. Földmunkás, raktáros, majd segédmunkás volt 1964-es nyugdíjazásáig.
Még 4 év adatott a nagy művek megírására. Édesapja 1948-ban, édesanyja 10 évvel később, ő pedig 1968-ban hunyt el.
Nem emigrált, mint annyi más társa, akiknek azonban úgy tűnik, az evilági sorsépítés fontosabb volt, mint énük feláldozásával az egyetemes létezés felé való tágulás. Hamvas Béla magára vállalt heroikus magánya ilyesféle tágulásról szól. Hiszen életműve a hivatalos kultúrpolitikai nézőpontok szerint sehová sem sorolható. Sem irodalomnak, sem filozófiának nem mondható a szavak szokványos értelmében. Művei olyan korban nyújtanak ARCHIMÉDÉSZI PONTOT a válságba jutott emberiség kimozdításához, amikor a technikai civilizáció minden téren csődöt mond:

 • a gazdaságban,
 • a politikában,
 • a társadalomban,
 • a személyes kapcsolatokban,
 • az egyéni életvitelben,
 • a joggyakorlatban,
 • az igazságszolgáltatásban,
 • a vallásos életben.

Ez a kimozdítási pont az egyetemes lét és a személyes élet kapcsolódási pontjában, a SZAKRALITÁSBAN van, a világ spirituális pólusában, amelyet a II. világháborút követően negligálni próbáltak. A rend strukturáló ereje helyett az anarchia széthullása következett.
A lét és az élet koordináta rendszerében más kiindulópontunk nem lehet, mint hogy a lét nem a teremtéssel kezdődött, hanem:

 • öröktől fogva van,
 • nem szüntethető meg,
 • különféle életformákban ölt testet, kristályokban, növényekben, állatokban, emberekben,
 • az örök áramlásban.
 • Mert a LÉT: maga az ISTEN. A TÖKÉLETESSÉG.

Az igazi tökéletességhez pedig minden magától odaáramlik.
„Az igazi, a teljes, minden fölé terül” – írja Lao ce a 22. versében.

A minden emberi mértéket túlszárnyaló tudásszomja mellett elementáris alkotói erő is hatalmában tartotta Hamvas Bélát. Műveltsége és tájékozottsága zavarba ejtő. Abszolút jártasságot szerez a lélektanban, a filozófiában, a történelemben, a művészetekben, az irodalomban, a zenében, a néprajzban, a szociológiában, az asztrológiában és folytathatnánk a témakörök sokaságát. Az ötezer év bölcsessége után épülő tudásbálvány szétzúzása következik, az elidegenítő tudás kylkhor-szeű páncélt épít az ember köré. Ezt le kell bontani.
Mindenkinek saját magának kell az egyéni élettervét megépítenie.
Az ÍRÁS a legmagasabb intenzitású élet számára. De a bombatalálat megtanítja, hogy a műveket hagyni kell leválni magunkról, hogy élhessék önálló életüket. Nem szabad ragaszkodnunk azokhoz. Mert nem a mű a lényeg, hanem a LÉTEZÉS, amelyben azok életre keltek. Ily módon tágul életünk az alkotások révé az egyetemes tágulás felé:

TO LIVE BY LIVING.

Lelkében egybeolvad a múlandóság minden kínja a halhatatlanság boldog elragadtatásával, a legmélyebb szenvedés a legéteribb örömmel. A pokoljárás a valóság magasabb dimenzióit nyitja meg számára, és ez nem csupán személyes életének sorsmegoldási forgatókönyve, nem csupán a magyar nép öt géniuszának integrálódása, hanem az egész emberiség láthatatlan történetének metafizikai koordinátája.
Ebben a társadalmon kívüliségben tudta vállalni az „árokpartot” művei megírásához, amelyek javarészt posztumusz kiadást értek meg.
Hamvas Béla a legeredetibb, legegyetemesebb szerző. Kommentárok sokasága jelzi feltartóztathatatlan hatását.
Egy kínai legenda szerint Vu Tao-ce festő úgy tűnt el a világból, hogy belépett a maga által festett tájképbe. Elindult a festett úton, mígnem eltűnt az őt csodáló tanítványok szemi elől.
Hamva Béla transzformáló soraink erejében mindig megidéződik a kegyelem is, amely a végsőkig elhagyatott embert felkarolja.

A MÉRTÉK

 

Minden mérték szerint működik.

Minden mértéktelenség az önmaga mértékvesztésén vérzik el.

A mérték a ritmus alapja, a ritmus teszi lehetővé a folyamatos áramlást, a dolgok menetét, minden kibontakozást. A holisztikai vademecum egyik legfontosabb alapszava.
Hamvas Béla a Láthatatlan történet című kötetében a Poszeidón esszéjében ír arról, hogy a tengeristen szereti felvenni a mén alakját. A MÉN minden mitológiában szent állatnak számít, akiben a mélység erői – a földalatti, a tengermélyi, a tudatalatti – tündöklő napfénnyé képesek válni. Nyerítése, táncoló léptei, vagy éppen vágtája csupa éppen jól működtetett erő.
Arisztotelész, Nagy Sándor nevelője, fékezhetetlen tanítványát nem filozófiára oktatta, hanem vadlovakat kellett szőrükön megülnie. Ily módon zabolázta meg saját magát, alakult ki önfegyelme.
A jóga a légzést ménnek mondja:

 • a megfékezett lélegzet segíti a magasabb, kozmikus régiókba való jutást.

A LÉGZÉS MAGA A MÉRTÉK:

 • a be- és kilégzés dinamikus egyensúlya,
 • a szívritmus, a keringés, a testhőmérséklet fenntartója,
 • a légvétel a leganyagtalanabb anyagcserénk, amely nélkül nem élhetünk,
 • de még az oxigén felvételnél és széndioxid kibocsátásnál is lényegesebb a szívünk üteme, a pulzus lüktetése, mert ez a mozgás az élethordozó bennünk.

A zodiákuson az egyetlen tárgyat megjelenítő Mérleg jellel analóg, a napnyugtát, a külvilággal és az emberekkel való kapcsolódásunk mutatója.

A teremtést követően a látható és láthatatlan világ olykor megfoghatatlan, máskor nyilvánvalóan egymást feltételező kapcsolatát követhetjük, tanulmányozhatjuk:

 • a fény és árnyék játékában,
 • az emlékezet és képzelet működésében az adott pillanat valóságával szemben,
 • a természetben a rügyfakadástól a gyümölcs kialakulásáig tartó folyamatban,
 • lelki fejlődésünk alkímiájában,
 • testünk kifejlődésében alkatunknak megfelelően,
 • és minden folyamatban a keletkezés/kibontakozás/elmúlás hármasságában.

A mérték szellemi eredetű és egyetemes jelenség:

 • a múlandóság és öröklét mérlegén,
 • a rend és káosz összecsapásánál,
 • a szabadság és lehetőség szabályozottságában,
 • az önérvényesítés és az áldozat oltárán,
 • a jó és a rossz körforgásában,
 • a visszafogottságban való hatásban,
 • etc.

Isten a MINDEN A MINDENBEN szintén mérték szerint van:

 • a fényben,
 • minden falevélben,
 • a négy elemben,
 • az IGÉBEN, a teremtő szóban, a LEGYEN! –ben,
 • a szeretetben,
 • a krisztusi áldozatban.

A mérték adja a számokat, a minőséget, a mennyiséget, a sorrendet, a ritmikus ismétlődést, a hangot, a zenést, a lépéseket, a táncot, a gesztust, a szivárvány színeit.
A mértékvesztés következménye a betegség, a tudatlanság, a bűn, az erkölcsi eltévelyedés.
A mérték alakítja lelki életünkön, az etikai normákon keresztül a politikát, az egész társadalom formálódást.
Mert minden mérték szerint működik.
Az ellentéteket a közepük mozdulatlan mozgatója tartja fenn.

 

KORUNKBAN A SZEMÉLYISÉG A SZAKRALITÁS HORDOZÓJA

 

Nem szabad könnyen átsiklanunk a címben foglalt három fogalmon:

 • a jelenkortudaton,
 • a szakralitáson,
 • és a személyiségen.

Mindhárom fogalomban van valami nehezen megfoghatóság, meghatározhatatlanság, amely ellenáll a lezárásnak, inkább a végtelen felé nyit kaput, a SZELLEMI HORIZONT felé. Maga a „horizont” szó azt jelöli, ahol az ég és a föld összeérnek, találkoznak. Vagyis a vízszintességből valamiképpen a függőlegességbe kell emelkednünk, ha az öröklétet hordozó jelenben akarunk létezni, a múlt emlékeibe való beleragadás, vagy a jövő képzete helyett.
Hasonlóan vagyunk a szakralitás kérdéssel is, amely mindenkinek a legtitkosabb, legintimebb élménye. Mármint az a meggyőződés, amikor megbizonyosodik Istenről, a Magasabb Erő létéről és ez formálólag hat öntudatára, irányítólag tetteire, az élet szentségének tiszteletére.
E sorokkal nem kívánjuk a személyiséget övező spekulációkat és elméleteket szaporítani. Tény, hogy az egyszeri és megismételhetetlen személyiség nem könnyen ragadható meg. Az asztrológiából tudjuk, hogy a többmilliárd ember 360 aszcendensen osztozik, és még az azonos időben és helyen születettek, vagy az egypetéjű ikrek között is elképesztően nagyszámú variáció létezik, amely az eligazodást nem segíti.

A SZEMÉLYISÉGÜNKET MI MAGUNK ÉPÍTJÜK.

Feltett, vagy rejtett kérdése akörül forog, hogy mivégre születtünk a Földre? Mit kell és lehet itt tennünk, véghezvinnünk?

 • gondolatban, szóban, tettben

Érinti a sors és reinkarnáció kérdéskörét is, amelyről szintén rengeteg spekuláció alakult ki az idők folyamán.
A gondolatok szavakban és tettekben való testet öltése a fő része ennek a személyiség építésnek, abban a nehezen kibogozható összefüggésrendszerben, ahol minden mindennel összefügg.
Hamvas Bélát például életének a 7*7 évében mozdították el a könyvtárból, attól kezdve csak a társadalmon kívül, belső emigrációban írhatta meg műveit a még rendelkezésére álló 22 esztendőben. Szent magánynak is mondhatjuk életének ezt a periódusát, személyiségének meghatározó elemét. Megírta műveit – akkor az asztalfióknak – akkoriban nem mutatkozott publikációs esély.
A Csontváry nagy cédrusában azt írja:

 • a létezés mértéke az archaikus korban az abszolút szellem volt,
 • ma a személyiség.

A magasabb hatalom jelenlétét a jó és rossz sorsban, a kommunikációban, a gondolkodásunkban, a munkában, a társadalomban, a természetben, de még a vallásban sem egyszerű fellelni.
Szakrális személy az, aki a lét magasabb és alacsonyabb szférái között a kapcsolatot fenntartja, fejti ki:

 • a létfenntartásért folyó küzdelemben nem kompromittálja magát,
 • nem alkuszik, még az áldozat árán sem,
 • nem enged „külső” kényszereknek,
 • a magasabb értékeket nem áldozza fel az alacsonyabbakért,
 • ismeri a MÉRTÉKET, és aszerint él mindenben.

Minden ember egyetemes küldetéssel jön a világra, ez a SZERETET GYAKORLÁSA. Ám ezt

 • konkrét személyiségben,
 • adott helyen és időben,
 • adott családhoz, néphez és időhöz, társadalmi és  történelmi helyzethez igazodóan kell és lehet megtennie.

Végtelenségben és betöltötten.
A test/lélek/szellem egymásra utaltságában, ahol

 • a szellem ablak az örökkévalóságra,
 • a lélek a szellem szerve,
 • a test ennek eszköze.
Ez a személyiség építménye, temploma, tabernákuluma.

A KERESZT METAFIZIKÁJA

 

A négy geometrikus szimbólumnak a középpont is fontos eleme, amelyet az átlók rajzolnak ki. A kereszt például a kör két merőleges átlójával négy egyenlő részre osztja a kört. A négyes szám szimbolikája széles jelentés horizonttal társul a geometrikus idomokhoz, jelölvén az égtájakat, a jobb-és baloldalt, a külsőt és a belsőt, a lentit és fentit.  A kereszt négy „karja” mintegy világrendező szerepet hordoz, elvet fejez ki. Szinte minden mitologikus és vallási rendszerben megtalálható kozmikus jelkép. A nem egyenlőszárú változata az ember jelképe:

 • emberfa,
 • világfa.

Az egyiptomiak ANKH-ja, Ízisz attribútuma

 • a halhatatlanság,
 • a rejtett bölcsesség,
 • az ég és föld egysége,
 • az élet tudás misztériuma,
 • az isteni élet és az örökkévalóság hordozója,

a lét kiterjedése által.

A keresztények kereszt jele:

 • az Emberfia,
 • a passió jelképe,
 • a megfeszített Megváltó üdvözülésébe vetett hit,
 • egyes felfogások szerint az édenkerti tudás fájának megjelenítője,
 • vagy legalábbis annak anyagából készült áldozati jelkép, amelynek gyökere a pokolba, csúcsa az égbe nyúlik, a világot tartva,
 • mint áldozat, utal a halálra,
 • ezen belül az alfára és ómegára, a Napra és a Holdra,
 • a kereszt a lélekhordozó test mérlege.

Mindeme tulajdonságok mellett védelmet is szimbolizál. A középkori járványok idején ördögűzésre is használták.
Az EGYENSÚLY vonatkozásában az alkimistáknál az elemek természetes rendjének képe, a kvintesszencia pedig maga a metszéspont.
Simon Weil versében:

a tér és idő keresztjére
vagyunk mi verve emberek.

Láthatjuk, hogy a kereszt:

 • tér és idő,
 • élet és halál egyszerre,
 • ősjelenség,
 • a létezést jelzi, a valóságot, egy ősképlet rajzában.

Mint koordináta, mérhetővé tette a világot vízszintességben és függőlegességben.
Axis mundi formájában rajzolja meg az értékrend függőleges hierarchiáját.
A kereszt a világot teremtő IGE szignatúrája:

 • maga a teremtés,
 • a kimondott aktus,
 • a jel, a szó, a kép, a minta, a mérték alapján létrejövő látvány.

A FÉNYKERESZT túl van minden mérhetőségen és mérhetetlenségen.
Mert minden a FÉNYBŐL lett: az elemek, a színek, a hangok, az anyag, egyszóval a világ.

A fizika a fény természetének vizsgálatában jutott a metafizikához:

 • amikor rájöttek, hogy a sebessége kísérletileg nem állítható elő, csupán kiszámítható,
 • mivel túl van a mérhetőségen.

A kereszt az ember vízszintességből a függőlegességbe való emelkedésének jelképe.
Ebben van misztériuma.

 

EXTÁZIS

 

„KÍVÜL LENNI.
AZ EXTÁZIS IRÁNYA NEM KÖVETI A TERMÉSZET KÖRFORGÁSÉT, HANEM ABBÓL MERŐLEGESEN KIÁLL.”

 

Az 960-ban írt, 12 részre tagolt rövid értekezés foglalata az egész hamvasi életmű üzenetének:

az Ég és Föld kommunikációjában maradhatunk a számszára szédítő körforgásában, az örökösen ismétlődő szenvedésekben is, de meghallhatjuk a kinyilatkoztatást, amely túlemel bennünket énünk residium csomóján, amely a számtalan reinkarnáció alatt szövődött bennünk.

Persze ahhoz, hogy az isteni kinyilatkoztatást venni tudjuk, sok feltételnek kell eleget tennünk. Ilyen például a MÉRTÉK:

 • amely nem kulturális termék,
 • nem az ember találta ki vagy fel,
 • jóllehet a fizikai mértékegységek számtalan variánsát alkalmazzuk gyakorlati életünkben, a belső mérce, az erkölcsi fegyelem, az önuralom, a tisztaság és tisztesség nélkülözhetetlen ahhoz az éberséghez, amely az extázis fentiekben idézett merőleges irányultságához kell.

Fontos elkülönítenünk a hedonista gyönyörtől, attól az önkívülettől, amelynek elmúltával visszaesünk abba a nyugtalan szétszórtságba, ahol előzőleg voltunk. A Hamvas Béla által szakrális ittasságnak nevezett lelki állapot a beavatással rokon:

 • vagyis ezt a magasabb fokozatot állandósítja, teszi bármely pillanatban elérhetővé,
 • más szavakkal realizálhatóvá.

Nem hétköznapi mámorról van szó, amely könnyen elszáll, hanem a magasabb énünkkel való egyesülés folytán egész magatartásunk megváltozik, új tartalmat és irányultságot vesz. Ezt nevezi ALAPÁLLÁSNAK.
A korrupt élet esztelen sóvárgása, a biológiai, pszichológiai, szociológiai és egyéb maradványok őrületszerű tapadása a gyönyörhöz merőben más, mint az extázis ÖRÖKLÉT MÁMORA, amely tisztánlátás, megbizonyosodás, a centrum nyugalma. A vak ösztön uralma helyett, amely folytonosan követel, vágyak, kívánságok, szenvedélyek űzik, mohó, aggódó, félelem teljes éhségben él, a REND uralmát és hatalmát testesíti meg a rendezetlenség felett.
Ima, tanulás, művészi alkotások átélése, a tudat, a gondolkodás átalakítása, szent könyvek olvasása, a zene, a tánc átélése szükséges az extázis átéléshez. Ez teljesen más, mint a narkózis mesterséges önkívülete. Idézi az orfikus Dionüszoszt, az extatikus istenséget, az édesanyjáért az alvilágot is megjáró istent, mint az archaikus extázis-technika egyik megszemélyesítőjét. Az ötezer év bölcsességében jártas Hamvas Béla egyéb archaikus beavatásokat is felsorol:

 • a tao mindig jelen van,
 • Patandzsali jóga szútrái 3 úton is vezetik az embereket: a dzsána a megismerés, a karma a cselekvés, a bhakti a szeretet útja,
 • a vadzsracsaddika a gyémántnál keményebb tudás,
 • az alkimisták bölcsesség köve az abszolút tudást, a romolhatatlanság fundamentumát jelzik,
 • a szatori a felvillanást, a felébredést,
 • a zen koanjai átemelnek a határon, a küszöbön, a VALÓSÁGBA vezetnek,
 • Keresztelő St. János egymondatos tanítása: „TÉRJETEK MEG!”

Az extázisban kapcsolatba kerülünk az emberfeletti szférával, részesülünk a TUDÁSOK TUDÁSÁRÓL.
Nem tárgyi tudásról, hanem a valódi énjét megtaláló ember igaz életéről.
Az Ég üzenetének vételéről, amely a szeretetben a szellem maradéktalan megvalósulását érvényesíti.
Köszönet Hamvas Bélának soraiért, gondolataiért!

   120 ÉVE SZÜLETETT HAMVAS BÉLA

Akit az ÉG szólít,
annak lehetetlen sorsot ad,
hogy abból szabaduljon ki.
Csupa külső akadályt, torlaszt,
csak befelé fordulhat.
Léleklabirintusban
válaszokra lelni,
úttalan utakon
saját úton menni,
egy nihilista világban
az igenlést vállalni.

Az ínség megedzette,
az értetlenség értőbbé,
a kemény külvilág erőssé,
az elhallgattatás ékesszólóvá tette.
Minden gáncsoskodásra
a magasabb megoldást kereste.

Akit az ÉG szólít,
azt természetére bízza,
beavatási útját
önerejében rója,
igaz tanítványként
nem kételkedik
a kegyelemben soha.

Százhúsz év rostáján
fennmaradt embersége,
egyre többen idézik
a nyomdokába lépve,
mert a lelkekbe írta magát
számkivetettségben élve.

A tanúbizonyság örökéletű,
mindenkor aktuális.
Isten az egyetlen VALÓSÁG,
az ember is csak benne reális.

                 

 

Szakács Gábor: A Karnevál mágiája

( 2017 november 14-én elhangzott előadása a Hamvas Körben)

 

„Új és nagy mérték: ki milyen mértékben (milyen módon, mélyen, alapon, mennyiben, milyen teljesen) realizált?”  – írja Hamvas Béla naplójában 1949 őszén. Ez az időszak, a kényszernyugdíjazása utáni néhány év talán legtermékenyebb írói korszaka: több írásán dolgozik, néha párhuzamosan, többek között a Karneválon, a Mágia szutrán, a Tabula smaragdinán, a Silentiumon, a Titkos jegyzőkönyvön. Ezekben a művekben már egészen más hangon szólal meg, mint a háború előttiekben, túl a Hüperion-korszak gőgjén és számtalan veszteségen. Az 1945-ben házukat elpusztító bombatalálat megszabadítja attól az egytől, amiről azt írja, hogy saját erejéből soha nem tudott volna róla lemondani: a művektől. „A könyvtárszoba pusztulása és az élő ember megjelenése.” Már nem aggódik – „koldusnak lenni jó” –, ahogy sok helyen írja, a gondviselésre bízza magát. Többször készít mérleget életéről, a naplók Pokol listájában, vagy az Apokaliptikus monológban: „Elődöknek láttam őket és apáknak, letörlesztett inkarnációknak, idő előtt elhalt önmagamnak alakjait, idegeneket, akik iránt már bizalmatlan voltam.” Számba veszi műveit is, „A szeptemberi Bubán-hét programja: az eddigi művek analízise, különösen 45 óta” – olvashatjuk egy 1949-es naplójegyzetben.

Hamvas a megpróbáltatásokra nem úgy tekint, mint a sors szeszélyeire, mindennek keresi az értelmét. A tudomány segítségével azonban nem tudja az átélteket értelmezni. Válaszokat kérdéseire a negyvenes évek végén a misztikusoknál, főként Böhménél talál, akivel 1944-ben, még Szokolyán kezd el intenzíven foglalkozni. Egy levélben úgy ír erről az időszakról, hogy számára eddig elképzelhetetlen mélységű válságba került, mély depresszióval, látomásokkal, és a sötétségnek olyan intenzív megnyilvánulásával, amit eddig nem tapasztalt, és amit valószínűleg Böhme olvasása váltott ki belőle. „Aki azt hiszi, hogy a sötétség hatalmai az ember megvalósulását szívesen és türelemmel nézik, téved.” Böhméről később egy tanulmányban azt írja, hogy a világirodalom legnehezebb szerzője. Ehhez képest négy évre rá naplójában már azt jegyzi fel, hogy „Böhme végleges megértése (1948. május–június)”. Egy másik bejegyzésben is ennek az iránynak a fontosságát hangsúlyozza: „a Nietzschén túl vezető Böhme–Baader-i (Saint Martin-i) szemlélet–cselekvés, és soha többé nem szabad abban a nietzschei hellenisztikus–tradicionális (absztrakt) formában gondolkozni.” „– Nietzsche végleges elhagyása... a szövevényességben hagyni és abban látni.” Így válik meg sorban az összes eddigi maszktól, inkarnációtól: a keleti halhatatlanságtól, a pogányosodástól, a nevezetes névtelentől, az ágyrajárótól, és lesz számára egyre fontosabb a normális ember és annak realizálása. Sok száz maszkot vesz számba később a Karneválban, felismerve mindegyikben önmagát, majd továbblépve eljut az élő emberig, az arcig. „Adósa vagyok annak, akit segíthettem, mert általa tudom, hogy élek, és ez a legtöbb, amit egyáltalán tudhatok.”

A Mágia szutra és a Karnevál egyik kulcsfogalma az imagináció. A szót Hamvas Böhmétől kölcsönzi. Az imagináció nem képzelet, nem álom, nem fantázia, „az imagináció ugyanakkor, amikor szem, amely a képet látja, kép is, amely a látványt magára veszi, és maga a látvánnyá alakul és változik. Az imagináció ugyanis a metanoia (megfordulás, fordulat) és a transzmutáció (változás, átlényegülés) helye. Amit az ember az imaginációjába helyez, azzá alakul.” „Az imagináció mágikus aktus és varázslat. Az  vagyok, amit (akit) imaginációm varázsol, vagyis amit (akit) életképzeletemmel magamnak szánok és amire magamat méltónak találom.” Az inkarnációk sora mind egy-egy olyan kép, amit magának szánt és amire magát méltónak találta. De később mindről kiderült, hogy maszk, ezért mindegyiktől megvált, míg eljutott az alapállásig, a normális emberig. Ezt a varázslatot látjuk kibomlani a Karneválban. Ebben a varázsvilágban azonban nehéz tájékozódni, ezért hangsúlyozza a látás fontosságát Márkus mester. Az ember könnyen összetéveszt, álalakzatokat, maszkokat valóságosnak gondol. Márkus ezekkel a szavakkal bocsátja útjára Bormester Mihályt a túlvilági utazásra: „Nem féltem önt. Eleinte zavarban lesz, és egy hangot sem fog érteni. Nem fogja tudni, hová kell nézni, mit kell érteni. Nem fogja tudni, hogy az egészet hátulról nézi, és előre nyitva van. Igen, de merre? Mi az, hogy előre? A negyedik-ötödik ütemben majd rájön. Nehéz? Ellenkezőleg, csak azért nehéz, mert könnyű. Mert józan. Ez az ember természetes látása, ez az átlátszó valóság.” Az egyetlen fontos ebben a helyzetben a lélekjelenlét, nincs recept. Az előzmény és a következmény pedig a szabadság. Hamvas mégis megpróbál a realizáláshoz egyfajta „használati utasítást” adni a Mágia szutrában. „A fontos nem a tanítás hirdetése, hanem a sors alakítása. – De nem a háttérből a módszer által hatni, hanem a módszert mindenki kezébe adni.”

A szutra kiindulópontja, hogy az ember beteg, őrült és bűnös – ez a Karnevál első része, a megszólíthatatlan, saját mániájukba zárt emberek katalógusa. „Ameline csak ment, és nem tudta, hogy mit csinál.” De nemcsak Ameline, egyetlen szereplő sem tudja, hogy mit csinál. (Vajon tudjuk, hogy mit csinálunk?) Az őrület, a betegségek és a bűnök azonban csak tünetek, tünetei annak, hogy az ember rossz képet imaginál. Az egyetlen kép, amelynek az imaginációban helye van, a szentkönyvekben – szűkebben véve az Evangéliumban – van adva számunkra, ez pedig a normális ember. Ez a mérték, amiről mindenki tud, és amely mindenki számára minden pillanatban elérhető.
Az ember azzá válik, ami látomásának gyújtópontjában áll. Ez a kép üdvlátványként, többnyire nőalakban jelenik meg, helyesen élt élet esetén szűzleány vagy angyal.  De ha nem a mérték szerint élünk, a szenny elcsúfíthatja az angyali lényt, ilyenkor öregasszony vagy egyenesen boszorkány. Példa erre Antennis a túlvilági utazás során a Karneválban. Az imagináció a legtöbb embernél tudattalan; az egyik legnehezebb feladat a tudat és a tudattalan határára emelni azt, hogy a képekre, impulzusokra minden irányba érzékennyé váljon, az ember lásson. A második legnehezebb feladat az imaginációban levő képet felismerni, kiemelni, és az egyetlen oda valót belehelyezni. Ez később rendszerint válságokat idéz elő, hiszen ezzel elindul életünk átalakulása. Ezért tartom rendkívül fontosnak Hamavas szokolyai élményeit, miután elkezd intenzívebben foglalkozni Böhmével.
Az ember sem akaratában, sem gondolkozásában, sem cselekvésében nem szabad, csak életképzeletében, abban, hogy mit imaginál. A Mágia szutrában Hamvas erről így ír: „Az ősképet a kinyilatkoztatás szava mondja ki, de a szót az életképzeletbe az embernek kell helyeznie. Ezt a sokak által annyira félreértett (nem értett) helyzetet Pál apostol (Róm. 9:11.) a következőképpen fogalmazza meg: hogy Istennek szabad választáson alapuló előre elrendelése fennmaradjon, nem a tett, hanem a hívó szó döntése folytán.”  Ezzel elindul az egész-ség visszaszerzése, a normális ember helyreállítása, aki egészséges, bűntelen és éber.

Hamvas nem győzi hangsúlyozni, hogy az üdv megszerzéséhez a tehetség privilégiumára nincs szükség. Az a fontos, amit mindenki egyenlő eséllyel elér. A tehetséggel és főként a zsenialitással egyébként is nagyon bizalmatlan. A tehetség önmagában nem érték, mert minden azon múlik, hogy ki milyen – nem világi értelemben vett – hatalom szolgálatában áll. Így lehetnek pozitív tulajdonságok, tehetségek negatívummal fermentálva negatív szolgálatban. Lásd Ábsalom doktort a Karneválban, amikor Tristant egész éjszaka próbálja lebeszélni az öngyilkosságról, ezzel ténylegesen öngyilkosságba kergetve őt, vagy Pataj, aki embert öl, de mégis alapvetően pozitív szereplő.

Tudásban mindenki realizáltsága arányában részesül – amennyire nem hazudja el életét, amennyire nyílt, amennyire teszi magát transzparenssé (aléthész), olyan mértékben nyílnak meg számára a dolgok. A szó-gondolat-tett egysége, a látás tisztultsága, a hiteles élet összefügg.
Szó-szó-szó – írja Hamvas a Karneválban. Jézus szavai, a Hegyibeszéd építi fel a mennyországot, az Úr szava a legfőbb táplálék, János beszéde pedig olyan volt, „mint a távoli mennydörgés”. Márkus mester „meséi” is szavak, ezek a szavak azonban mágikusak, megnyitják Bormester Mihály számára a túlvilágot, az utat a valódi származás tisztázására. Nem véletlenül mondják a Karnevált beavató regénynek. Hamvas a Karneválban írott szóban ugyan, de az írásbeliség előtti szóbeli, közvetlen tanítást és a beavatást „imitálja”. Szavai hitelesek és személyünkben érintenek.
Módszert mindenki maga csinál, olvassuk a Mágia szutrában. Márkus módszere ez: mesél, szavai és egész lénye közvetlen. Avagy őrzője vagyok én az atyámfiának? Nos, kérem, válaszolok. (Bólint.) Őrzője vagyok mindenkinek, aki nálam gyengébb, ahogy engem köteles mindenki őrizni, aki nálam erősebb.” Látjuk, ahogyan a magabiztos Bormester Mihály lassan elveszíti lába alól a talajt, a régi formák lassan felbomlanak, majd a túlvilági utazásban életéhez új távlatot kap –  a mester megtanítja látni. De ez még csak az út fele. A legfontosabb az új és nagy mérték: a realizálás. „Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.“ Márkus útjára bocsátja Bormestert: „Most már világosan lát. Nyugodtan hazamehet. Az én munkám befejeződött. A végtelenségig úgyse maradhat a Népszállóban. Vállaljon munkát, és éljen meg. Három fia van. Egy sereg elintézetlen ügye –“ Vagy ahogy máshol írja Hamvas: amiről beszélek, annak a szőlőkben, az ágyban, az asztalnál kell megvalósulnia.

Naplójában arról ír 1951-ben, hogy rögtön a Karnevál befejezésekor megjelenik benne a Szilveszter képe, amit aztán csak jóval később, 1957-ben ír meg. A regény 1950 Szilveszterekor játszódik – az évszázad fele, évváltás, kiindulpontja a Karnevál V. könyve. A történet ennek az egy pillanatnak, 1950 Szilveszterének egyfajta sűrítménye, rengeteg szereplővel, háborúban. Patmore, a könyv főszereplője kantint nyit a fronton, befogad és meghallgat mindenkit, bármilyen irányból is jöjjön. Ő az egyetlen, aki lát, képes egyben látni a történéseket, belelátni még azok túlvilági vonatkozásait is. A határhelyzetek nagyon fontosak, azok a pillanatok, ahol minőségek átváltanak, a fordulópontok – a regényben ez maga a front, és 1950 Szilvesztere. A centrum Patmore, aki megszólítható, lát, minden irányba érzékeny. Azt hiszem, könnyen ráismerünk a Mágia szutrában és a Karneválban írtakra a látásról és az imaginációról. A Szilveszter alcíme: experimentális imagináció. Kísérlet az imaginációval sok ezer év tudásának megvalósítására a történetbe, a válságba ágyazottan élő emberben, az egyetlen pillanatban.

 1948-49-ben elkészül a Silentium, a Titkos jegyzőkönyv és az Unicornis. A Karnevált és Mágia szutrát majdnem egy időben fejezi be, 1950-ben. Pár száz forintból, szinte nyomorogva él. A rendőr, amint hallottam, egyre gyanúsabbnak találta, mert közveszélyes munkakerülőnek tartotta. De számára a probléma mégsem ez, azt hiszem, nem ezért megy el dolgozni 1951-ben Inotára. A Szareptában így ír erről: „Ötvenegy tavaszán a szentendrei almáskert irodalmi egzisztenciája nem azért vált tarthatatlanná, mert pénzzel nem lehetett fenntartani. Morális alapja nem volt többé. Spirituális tartalékaimat feléltem, de túlságosan alkimizálva voltam ahhoz, hogy meg tudtam volna állni. A források kimerültek, még soha ennyire…A szentendrei kert életrendjének fel kellett bomlania, mert túl keveset akartam. Aki képességén alul választ, válságba kerül. A világtörténeti bömbölés és a rendszerek brekegése, mint Kierkegaard mondaná, erkölcstelen neuraszténiának bizonyult. Meg kellett ismernem az életet abban az alakjában, ahogy az a megváltatlanok támolygása, tudva, hogy ugyanakkor és ugyanaz az élet a történet minden pillanatában megismételhetetlenül szakrális.” Képességeknek, tehetségeknek nem volt szűkében, ezekkel egyetemi katedra járna neki, gondolhatnánk. Ahogy 56-ban el is mehetett volna külföldre, ahol ezt biztosan megkapta volna, de mégis maradt. A „logoszparadicsom” óriási kísértés volt Hamvas számára. Attól, hogy szinte csak az írásnak éljen, az írás mámorától és a szentendrei élettől nehezen vált meg, de ez az irodalmi egzisztencia kevés volt számára. Nem elégedett meg azzal, hogy „tehetségein élősködik”. A külső kényszereknél nagyobb volt a belső: beváltani azt, amiről beszél. „Nem szabad hűtlennek lenni az időhöz és nem szabad elszakadni az abszolúttól. Az időhöz való hűség ma annyi, mint a válság tudatában lenni, az abszolúttól nem elszakadni annyi, mint hagyomány. A hűség tesz autentikussá, az abszolút nyújtja a tudást. Egyik a másik nélkül érvénytelen.”

ÉLŐK ÉS HOLTAK

Emlékülés Miklóssy Endre tiszteletére, aki 2018. 01. 19-én elhunyt

Ugyanegy bennünk a halott és az élő,
a fiatal és öreg, az alvó és az éber,
mert ez innen átérve azzá,
az onnan átérve ezzé válik.
                              (Hérakleitosz)

 

2018. február 11. elhunyt Dúl Antal, a Hamvas hagyaték örököse, Hamvas Béla életművének kiadója.

 

Reangyalizáció/beszélgetést bevezető előadás a Hamvas-körben 2017. decemberében

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Egy felelős társasjátékra szeretném meghívni Önöket a Reangyalizációval kapcsolatban. Amikor az isteni teremtésfolyamban emberi részt vállaló, bukott angyalokként kellene föltámadnunk alkotó angyalokká újra és újra, – hírnökké és örömhírhozóvá, – olyan mindennapi tapasztalatokból ÉP-ítő/gyógyító ihletet merítve, amiktől a „rendes” ember kedvét szegi, elkeseredik, apátiába zuhan vagy ámokfutásba kezd. Esetleg önpusztító gondolatai támadnak, emberalatti emberré roncsolódik… Teréz Anyát indiai látogatásakor a betegei a pokol fenekére kívánták. Talán, mert már szabadulni szerettek volna ettől az elviselhetetlentől, egy újabb reményében? Minden halál, születés egy jobb életre – miképp a Tarot is tanítja? Legutóbbi találkozásunkkor Szakács Gábor A Karnevál mágiája című előadását követő beszélgetés során a Kék golyó utcai végstádiumos rákos betegekről is szólt, akik származástól, tanultságtól függetlenül, teljes gátlástalansággal adtak hangot végső kétségbeesésüknek. Vajon mi, hogyan viselkednénk hasonló helyzetben?
Reangyalizáció – nem valamiféle anti-mazochizmus ez? Amikor a bőrünkön éljük Hamvas Béla Karneválját, nem kell Afrikába mennünk, hogy a belső ellentétek kiélezésével (is) kivéreztetett gyarmatok gyarmatává züllesztett országban éljünk? Miképpen is lehetne ezeket a mindennapi, gyilkos kellemetlenségeket lelkesítő hajtóerővé, kreatív alkotóerővé átalakítani? Reangyalizálni? Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán! – figyelmeztet József Attila. Buddha ébredése a világ ébredése – nógatnak keleti kollégáink. Édes korlátokkal zárjon körül a mindigmegújulás nagy gondolatja – javasolja Shakespeare. Az elme az önmaga saját helye és önmagában alkothat Mennyet a Pokolból, Poklot a Mennyből… – írja Milton az Elveszett Paradicsomban. Mindenki annyit ér, ahogy/Betölti hívatását – bíztat Arany János a Hírlap-árulóban… Így hát, eddigi kísérleteimet/kudarcaimat a Reangyalizációval, néhány munkámmal próbálom illusztrálni.

A tatai temető terveinek elkészítésére Ferenc testvéremmel, a nyolcvanas évek elején nyertünk bizalmat. Az elképzelések közel egy évtizeden át íróasztalfiókba kényszerültek, majd egy év alatt megvalósultak. A temető főbejárata kőfalat átszakító, imára emelt kéz, melyen hatalmas, kitárt szárnyú lélekmadár suhan át a Necropolis középpontját jelző harangláb felé. A keleti misztika paradox, ám fölényesebb tér- és időszemlélete a születésünk és halálunk közti időintervallumot a NEMLÉT, a születésünket megelőző és a halálunkat követő Időócánt a LÉT állapotaként értelmezi. Tekintsük a temető kőfalát földi mivoltunk NEMLÉT, a falon inneni és túli világot pedig a LÉT téridejének. A platóni tisztasággal örökkévaló lélekmadár LÉT-ből Lét-be, a NEMLÉT kőfalán suhan át, melyben imát tetté szublimáló erejével a szaturnuszi súlyosságú matériát felfelé, a Nap irányába törekszik emelni, rántani, szakítani. Földi mivoltunk -- kőben történő repülés, platóni lélekszárnyakkal – Isten árnyéka, a FÉNY felé. A tatai temető eszmei középpontját jelző harangláb – ideiglenes anyagból, fából készült nukleáris atomrakéta – egy súlyos, ezredfordulós kollektív halálszimbólum, melyben az atomtöltet helyett lélekharang van. Bár a tatai temető alkotói folyamatát átjárja Ézsaiás több ezer éves reangyalizációs szentenciája, Kardból kaszát… és nép népre többé fegyvert nem emel és háborúságot többé nem tanul – a kardból kaszát…, ágyúból harangot…, rakétából napórát…, atomtöltet helyett léleklángot…, gondolatköre, – a mű elkészülte óta eltelt évtizedek az alkotókat is alázatra intenék. A temetőbejárat „lélekszárnyait” bizony erősen megviselte a „kőben repülés” kínja, már-már filozófiai képzettársításokra ragadtatva a szemlélőt az emberi pusztulás/romlás esztétikájáról, de a temetői intézmény fenntartói felelősségéről is.

 

Tapolca-Diszel Templom-terén, az Eger-patak medre mentén több száz éve épült vízimalom körítő falai közé terveztük az Első Magyar Látványtár kiállítóházát, megmentve a műemlék jellegű ipari épületet a pusztulástól. A kiállítóház magyar millecentenáriumi megnyitása óta több évtizedes művészi/társadalmi, kvázi reangyalizációs tradíciót is útjára indított. Vörösváry Ákos műgyűjtő és borász a barátaival elment Diszelbe, megszerzett egy romjaiban is gyönyörű vízimalmot, de a helybeliek szakmai és emberi tudása, esetenként hosszú évtizedek óta alvó képességei nélkül nem tudtunk volna csinálni semmit. Igaz, miképp a nagyvárosiak, mára a falusiak is atomizálódtak, idegen testté váltak a saját környezetükben. Régen a falusi ember számára nem kellett „munkahelyet teremteni”, ő maga meglátta mi a dolga, mi a feladata a tájban, azt magától értetődően elvégezte, eltartotta a családját és nem volt rászorulva senkire. Így aztán – Ha változtatni akarsz, a Változás légy magad! – elsőként önmagunk és a helyi közösség ÉP-ítő/gyógyító „kezelésére” volt szükség, ami Tapolca-Diszelen az Első Magyar Látványtár kiállítóházában testesült meg. A diszeli népességfogyás is megállt, sőt, azóta közel 20%-al gyarapodott a település lélekszáma. Igaz, javarészt a nagyvárosból „katapultáló” szabadgondolkodók által.

Hasonló reangyalizációs közösségi/kulturális és demográfiai folyamatok történtek Magyarföldön, a fatemplom építése nyomán. A templomépítés ötlete Rátóti Zoltán színművésztől származott, aki polgármesterré választása után döntött és cselekedett. A fatemplom, vagy ahogy mi nevezzük: Magyarföld-Őrhajó, egyfajta 21. századi Noé bárkája, spirituális védmű is. Minden év nyarán szakrális/kulturális eseménysorozattal ünnepeljük a fatemplom megépültét, mely tradíció még csupán hét évre tekint vissza, de egy-egy ilyen alkalommal annyian vagyunk a fatemplom körül, mintha Budapest tíz Magyarországnyi zarándokot fogadna valamely Vándorünnepen. És le a kalappal a magyarföldiek előtt! Gondoljuk meg, ha néhány napi menedzserpolitikusi munkaebéd árából, negyven ember felelős társasjátéka nyomán egy templom felépülhet, mire lenne képes egy arányosan reális cél megvalósítására tíz- vagy tizenöt millió lélek?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Súlyos tapasztalatunk, hogy az emberi lét számára a 21. század hajnalán az éghajlatváltozás, az atomháború kitörésének lehetősége és a nukleáris hulladékok globális kezelhetetlensége a legnagyobb veszélyforrás. Sajnos, minderre a bolygó vaskori összemberisége egyfajta globalóma-ként reagál, a rákos daganatok önkioltó mintájára szervezve/roncsolva globális társadalmát. Ám ahol az emberi morál csődöt mond, akár a növények is kiutat mutathatnak. A gyógyszereket a földből adja az Úr és az okos ember nem veti meg őket – olvashatjuk Sirák fiának könyvében. Például a szabolcsi szeldelt levelű bodza a csernobili nukleáris dózistól nem csak szebb virágot hajtott, de a belőle készített tea gyógyító ereje is megnőtt. Képzeljük csak el, milyen nagy csoda ez, hogy létezik olyan élőlény a földön, amely az emberalatti ember, a globalibugris bűvészinas technoevolúciós ballépéseit reangyalizálni képes, -- az örök isteni teremtést is dicsérve! Tisztában vagyok vele, hogy Földlakó emberként, a legsikeresebb és legkedvesebb műveimmel egyetemben sem tudok soha felnőni a szeldelt levelű bodza intelligenciájához. De az, hogy egy ilyen ÉP-ítő/gyógyító, reangyalizációs példakép él a Kárpát-medencében, nem csak alkotói alázattal, de a Létbe vetett bizalommal és reménnyel ajándékoz meg. Mert az Élet lánca életrevalóbb, mint azt földi emberként valaha is elképzelhetjük. És reménykedjünk, hogy az Élet láncában számunkra is marad még hely…

Tisztelettel:
Mújdricza Péter (építész/művészeti író)
Budapest, 2018 elején

 

ANALÓGIA

Meditáció objektumok és kulcsszavak minden mennyiségben, ez az utórezgése annak, ha Hamvas Béla bármelyik könyvét bárhol felütjük és akár csak néhány oldalt olvasunk belőle. Sajátságos, talán egyedülállónak is mondható belső emigrációban töltött élete, intenzív metafizikai irányultsága, amely átjön a gondolatain, szavain, sorain, képein, címeken, témaválasztásain, és aláfestik az olvasók életérzéseit is. Ezért szoktuk azt mondani, hogy Hamvas Bélát minden nap kell olvasni, mint a Bibliát.
Ehelyütt az ANALÓGIA gondolatát vesszük elő, amelynek a Scientia Sacra című írásában egy egész könyvet, az ötödiket szenteli. Az egységes hatos szerkezetnek megfelelően az analógiáról írottak hat fejezetben tárulnak elénk.
A KÉPNYELVVEL kezd. Hét stádiumát írja le a nyelv visszafejlődésének:

  1. ősnyelv,
  2. idea-nyelv.
  3. szimbólum-nyelv,
  4. mítosz-nyelv,
  5. költői nyelv,
  6. köznyelv,
  7. absztrakt nyelv.

A visszafejlődést mintegy igazolván, az elemzést lentről, az absztrakt stádiumnál kezdi. Rámutat, hogy a fogalom lényegében üres, élő mivoltát vesztett, gépiesített szó. (Gondoljunk csak bele, hogy a „megfoghatóság” kifejezés is az anyaghoz kötöttséget fejezi ki, elválasztva ezt a metafizikai szférától.)
A köznyelv például a mese nyelve, amely sokat gazdagodhat az egyéni mesélő kedv hozzáadásától, de persze színvonalát is veszítheti abban.
A költői nyelv az igazi intenzív képnyelv, hangzataival valamiképpen speciálisan képes megragadni az érzékek előtti és feletti állapotokat.
A mítosz pedig pontosan tudja, mi van kívül és mi van belül, kivetítéssel működik.

A szimbólum nyelvet egy frappáns paradoxonnal írja le: Elrejti azt, amit kimond, és kimondja azt, amit elrejt. Ez teszi az ősnyelvhez hasonlatossá.
Az idea-nyelv a megfoghatatlan megnyilatkozása, az elementaritás abszolút nyelve.
Az ŐSNYELVBEN magasabb hatalmak szólalnak meg, ez a szakrális szubjektumok nyelve, amelyet extatikus elragadtatottságban értenek meg. A szavak eredeti jelentését, eredeti teremtő intenzitásában sugározzák.
Az ASZTROLÓGIÁRÓL szóló részben megszámlálhatatlan analógia láncról olvashatunk.
Az IKREK fejezet a számok misztériumába vezeti az olvasót.
„A HÁROM KASZT ÉS A NÉGY ÉVSZAK” könyv továbblépés jelent a kettőből egészen a nagy kilencig.
Frappáns az ötödik, a BETEGSÉRŐL írott könyv.

Központi gondolata:

AZ EMBERI TEST MAGA IS ANALÓGIA.

Olyan tisztánlátással fejti ki a betegségek láthatatlan rezgőtestünkben való keletkezését, amelynek sajnos a mai akadémikus orvoslás sincs kellőképpen a tudatában. A betegségeket az ötös számmal hozza analógiába, abban a vonatkozásban, hogy az 5 a 10-et kettéhasítja.  A 10 a mindent, az egészet fejezi ki. A betegség ennek az egészről való lehasadtságnak a következménye. Kitér a szakrális gyógyításra is, Aszklépiosz templomban való alvás gyógyítására, amelyben a személyes, a szellemi, az asztrális és misztikus hatások egyaránt jelen vannak. A betegségek végső oka mindig a világosságból való kizuhanás, a gyógyulás sem lehet más, mint a belső fényünk megvilágító felvillanása.
A hatodik könyv a VÍZRŐL szól. Nappali tudatunkkal ezt a belső, szellemi összefüggésrendszert, közös eredetet, amelyet az analógia szó jelent, nem tudjuk venni, látni. Az analógia látás a tudattalan lélekműködés munkamódja, felségterülete, nem a racionális okfejtésé. A kisgyermekek első nyelve és gondolkodása is az analógia elvén áll.

Ne hagyjuk elsikkadni azt a képességünket, amely születésünk idején még megvolt nekünk.

 

MINDANNYIAN A TITANIC UTASAI VAGYUNK
Szécsi András előadása. 2018. 03. 13-án.

A Titanic katasztrófa az eltelt évszázad során újólag a gondolkodás előterébe kerül. 
Feltesszük a kérdést, tekinthető-e a hajó elsüllyedése szimbólumnak, például értékrendváltás, korszakváltás előszelének? Mik az ismérvei egy ilyen szimbolikus eseménynek? Milyen üzenet, felhívás, figyelmeztetés rejtőzik a katasztrófa mögött? Lehet-e azonosságot találni a szerencsétlenül járt utasok sorsában, akik a tengerben lelték halálukat? Levonták-e a tanulságokat a Titanic történetéből, amely mégiscsak kiemelkedőnek mondható, noha rengeteg hajókatasztrófáról tudunk, köztük különlegesen rejtélyesekről is. Például a Mary Celeste, vagy a Waratah. De mintha a Titanic történet mélyebben beleégett volna az emberiség lelkébe.
A Titanicot a világ legbiztonságosabb hajójának hitték, elsüllyeszthetetlennek. Ám a tanulság alapján ma ennek éppen a fordítottját gondoljuk: az lett volna a megdöbbentő, ha nem süllyedt volna el.
Minden balesetnek, katasztrófának van előzménye, előtörténete és természetesen üzenete is. A Titanicé még tetéződik az utasok privát sorsaival is. 1912-ben ez a tragédia egy sokkal nagyobb méretű eseménysorozatnak az előhírnöke, prognózisa volt, mindenekelőtt a világháború előtükrözésének. Ez, mint egy jóslat, valósággal betüremkedik a világba, áttörve annak szokványos törvényszerűségeit.
Vegyünk górcső alá a rengeteg, a végzet irányába mutató tényhalmazból néhányat:

 • A hajó biztonságát garantáló vízzáró kamrák falait nem építették elég magasra, így azok nem láthatták el védőfunkciójukat.
 • A mentőcsónakok számát azért csökkentették le drasztikusan, mert az elsüllyeszthetetlenséget a kamrákkal látták garantálva.
 • A jéghegy észlelésére vételezett kiváló távcsövek emberi mulasztásból eltűntek, amikor éppen a legnagyobb szükség lett volna rájuk.
 • Nem vették elég komolyan a közelben lévő jéghegyekről való jelentéseket.
 • Egy közelben lévő „rejtélyes hajó” az ütközés után segítségnyújtás helyett eltűnt.
 • Negligálták a 14 évvel korábban megjelent regényt, Morgan Robertson: A Titán végzete címen írt könyvét, amely pontosan leírta az eseményeket.
 • A kapitány”pechsorozatot”élt meg a Titanic előtt, több ütközést a vízen.

Utólag belátom, kissé könnyebb mindezeket összeszámolni, de akkor az elbizakodottság ezt megakadályozta.
Nincs szándékomban mintegy átírni akarni a történetet, de fontosnak találom, hogy megtanuljuk venni az állandóan jövő jelzéseket, megfejteni azok kódját, érzékennyé válni az előjelekre.
Kissé bizarrnak találom a nem csökkenő Titanic-láz újabb eseményét:

 • újra akarják építeni a hajót, az eredeti pontos másolatát,
 • első útjára máris minden jegy elkelt.

Hamvas Béla a Láthatatlan történet című könyvében ír a belső vízözönről, amikor az emberek a saját tudattalanjukba fulladnak bele.

A MAGYAR HÜPERION


„A SORS ÉPPEN AZ, HOGY MINDEN ÚGY VAN, AHOGY VAN,
MERT HISZEN EZ A SORS.”


Az is időbe telik, amíg az ember megérti, hogy mit kell megértenie.
Az 1936-ban írt Magyar Hüperion kötet valamiféle felülnézeti kép a magyarságról a magyarságnak az írásművészetről a görög metafora jegyében:

 • Hüperion görög titán. Ugyan olyan erős, mint az istenek, csak lázadó, legyőzik.
 • Ő a magányos isten, aki megteremti magának a világot, mivel másoknak a magasság, az isteni nem kell.
 • De a múlandóság öröklétének felismerésében bevillan, hogy az igazi boldogság valamiképpen szenvedésen való túlemelkedés, az alkotás isteni szférájában van.

Ezért érzi Hamvas Béla sorsa daimonának Hüperiont, mert ő is magányos:

 • nem igazán értik mondanivalóját,
 • nem előzte meg senki, akit követnie kellene és lehetne,
 • akikről azt gondolta, társai, barátai, hogy értik őt, azokról kiderült, hogy más rezgőkörben vannak, mint ő.

Ebből a magányból írja 55 levelét, az ősök és istenek útját, valamint a magyar vonatkozású esszéit a fenti kötetben.
Érvényesülni olyan korban és olyan kortársak között, akik nem nyitottak a THEOPHOROSZ szavaira, nem lehet. Egy istenhordozó pedig nem adja fel a sikerért ÉLETTERVÉT. Így marad magányos alkotó, aki bizonyossággal felismeri, hogy nemcsak egyedül ő tudja megtenni, amit megtett, hanem egyedül ő az, aki tudja tettének horderejét.
Megelőzte korát.
Ez a magyarázata annak, hogy csak mintegy halála után 20 évvel kezdték felfedezni a mély megsebzettségből fakadó igazmondásait, világlátásának üzeneteit.
Ez a kötet arról a térről szól, ahol a sorsa =az írás beteljesült.
Az isteni léthez legközelebb álló két sors a királyé és a gondolkodóé.
Az írás által bekövetkezik a divináció.

A kötet levelek utáni része, Az ősök útja és az istenek útja néhány évvel később íródott, 1943-ban. Kényelmetlen közkérdésekkel indít:

Mi az oka annak, hogy a VALÓSÁGOT nem lehet és nem szabad kimondani?

A kérdés költői, nehezen megválaszolható, ma is aktuális és egy sor újabb kérdést vet fel. Hiszen a valóság elrejtése pszichológiailag öncsalás, szociológiailag pedig világcsalás. Mégis ebben élünk, ezt tartjuk fenn.

Fontos felülnézetet nyerhetünk Hamvas Béla írásaiból. Sorsának fontos eleme, hogy nem hagyta el hazánkat, nem csábította el a külföldi sikerek lehetősége. Az vezérelte, hogy a magyar népnek példára van szüksége ahhoz, hogy tudomása legyen az ARANYKORRÓL.

SZELLEMI REALIZÁCIÓ

LÉTEZÉS    –   MEGISMERÉS     –     MEGVALÓSÍTÁS

AZ EGYETEMES EMBER

Ez a 9. Mágia Szutra tömör foglalatát, kulcsszavát adja a létértelemnek, amelyre komoly tudományok épültek Nyugaton, mint például az ontológia, az ismeretelmélet, az etika, a teológia, vagy a pszichológia magatartartástudomány ágazata. Hamvas Béla egyik ú.n. alapszava a REALIZÁCIÓ:

 • a megvalósítás, megvalósulás,
 • a hiteles élet,
 • tettekre váltás,
 • miként azt egy másik szóhármasa is egybefoglalja, a szó – gondolat – tett,
 • a pszeudológia lebontása,
 • a beavatás,
 • az életrendhez való igazodás, amelynek kiindulópontja a teremtés, és az azt őrző HAGYOMÁNY őrzése, átadása.

Valamiképpen a létezés egyetemességének felfogása, és az abban való elhelyezkedésünk. A középpont elvesztése, vagy legalábbis szem elől tévesztése együtt jár az EGÉSZ látásának, felfogásának elmaradásával, amely után általában szétesés és a részletekben való elveszés következhet.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy Hamvas Béla életműve ennek az őseredetiségnek az újrafogalmazása, kimondása. A Világválság című művében az egész válságot a SPIRITUÁLIS PÓLUS elvesztésére vezeti vissza. Elmondhatjuk, hogy a múlt század 30-as éveiben írt könyv óta eltelt időben inkább az anarchia gyűrűzött tovább, kiterjesztve a krízist az élet szinte minden területére, mintsem inkább a normális rendezettség irányába mozdult volna el. Rongált létezésben ál az emberiség, mai szóval ezt hiábavaló pótcselekvésnek mondjuk, identitásvesztésnek, értékválságnak. A vízszintesség, a tudattalan elnyelő örvénye, a függőlegesbe való emelkedés képtelensége szedi áldozatait a mai modern világban is, ahol az ember a technikai találmányaira büszke, a mesterséges intelligenciára és a virtuális világra.
A számok oldaláról is meg tudja világítani, mit jelent az Egész és a „partiválobjektiváció”. Mint írja, az Egész a 3-as szám jegyében áll, utalván a részekre való töredezettséget követő egységesítő, formateremtő folyamatra. Csakúgy, mint a Mindennek az 1-gyel és a 10-zel való kapcsolatára, valamint arra, hogy az Összes pedig a 12 jegyében áll. A horoszkóp 12 jele, mint az Akasha Krónika, híven fejezi ki ezt a realizációs utat, folyamatot, amelyen az életünk halad a születés és halál közötti időívén. A zodiákus jelei tág metaforisztikus jelentésbeli holdudvarral ölelik fel az életterületeket, amelyekben az életünk halad, fejlődik, kibontakozik.
A fentiekben utaltunk bizonyos résztudományokra, amelyekben a létezés/megismerés/megvalósítás talaján épül létélményünk, eszmélésünk, öntudatra ébredésünk. Ugyanakkor óvakodnunk kell az elracionalizálódástól, mindennapi szóhasználattal élve attól, hogy túlságosan „fejben” létezzünk. A megvalósítás helyes tette például a szívből jövő igaz cselekedet, amely nem vár ellenszolgáltatást, jutalmat, elismerést, szemben a morális defektussal, a szellemi bűnnel, amely alig hozható helyre. Büntetéssel semmiképpen nem, de még bűnhődéssel is csak igen hosszú idő alatt. Test/lélek/szellem holisztikus hármasságában a nagy véteknek a rossz sorsot eredményező tetteket mondhatjuk:

 • a szellem bűnét,
 • a lélek őrületét,
 • a test betegségét.

Ezeket semmiképpen nem sorolhatjuk a szellemi realizálás körébe.
Ez a hármas ugyanis sajátságos együttműködésben rongálja életünket anélkül, hogy a helyrehozatal kulcsát is nyújtaná. Láthatjuk, hogy semmiképpen nem a materialista természettudományok segítenek kiigazodni a létezés magasabb szféráiban, vagy azokba való emelkedésünkben.
Az ősi idők hagyományai ezt tartalmazzák, például a jóga, később az alkímia. Persze a test/lélek/szellem nem választható külön, miközben eltérő frekvenciatartományokat jelentenek.
Az anyag megfinomítását, átszellemiesítését, a morális tartást, a lélek életáramában való flowt, a szellem teremtőerejének biztos tudatát jelenti a „szellemi realizáció”.

Beavatási utunkat.

NEM MIND ARANY, AMI RÉZ

„AZ EMBERNEK KÉT ZSEBBEL KELL JÁRNIA,
AZ EGYIKBEN AZT TARTJA, AMIT GONDOL,
A MÁSIKBAN AZT, AMIT MOND.”

Elgondolkozhatunk a paradoxokon nevelkedő Hamvas Béla eme paradox mondatán, amely az egyetlen, háromrészes vígjátékának címe lett.
A vígjáték 1956. 08. 30. – 09. 14. között íródott. Utána még olvasható egy dátum: 1957. 09. 26. vonat.
Beszédes mind a műfaj, mind a korszak amelyben íródott, vagyis amikor a nyilvánvaló igazságot kimondani nemcsak tilos, de teljesen felesleges volt, mert az emberek többsége a nyilvánvaló hazugságban élt.
A Kalcedonia fővárosában, a királyi palotában játszódó történetben az udvari bolond látja a valóságot, de ő is csak bohózatba csomagoltan mondhatja ki. V. Medárd király a „nagy harács” – aki rézpénzt szór a tömegbe aranypénz helyett – szépséges lányát érdekházasságba akarja kényszeríteni, holott ő már megtalálta párját és a fiatalok hűséget is fogadtak egymásnak. Ám apja, aki annak idején nem egészen legális módon lett uralkodó, hogy” a kard és az arany egy kézben legyen”, gazdag unokaöccse kicsit ütődött fiának szánja lányát.
A felsorakoztatott szereplők mindegyike vérbeli szövegekbe göngyöli a történetet: a dámák, akik egymás szavába vágva mondják tirádáikat, a kancellár, a rendőrfőnök, a koldusok, akiknek ebédet osztanak a készülő kézfogó napján, a hírnök, a dajka, az udvarmester, a színészek, etc. Vagyis nemcsak az udvari bolond szájába ad a szerzőn nagy bölcsességeket, hanem az intrikus, a lepénzelt, a pletykálkodó, az áruló, a királyné szájába is, aki szintén szenved férje zsarnokságától. Remek élőképeket adnak az igazságról, a hamisságról, a szerelemről, az uralomról. Nem hiányozhat a hősszerelmes Decidus sem, aki álruhában oson be, hogy megszöktesse menyasszonyát. És persze leskelődések, függöny mögötti kihallgatások, mindenféle leleplezések is vidámítják, színezik a szatírát.
Talán nem is túlzás az írást a szatíra műfajába sorolni, mivel nem szimpla humor, könnyed vidámság jellemzi csupán a hangvételt. A kapzsi és zsarnok Medárd király súlyosabb, már-már az alantasság kategóriájába sorolható negatív tulajdonságok megtestesítője, akit csak maró gúnnyal, szarkasztikus stílusban lehet parodizálni. Miként a görög drámákban a szatírok szerepeltetése adta meg a mondandó súlyát azzal, hogy ugyan emberi alakban jelentek meg, de szarvuk és farkuk elárulta őket, vagy emberek állatalakba bújva adták elő magukat.
Hamvas Béla nagyszerűen ért ahhoz, hogy elképedést az emberi gyarlóságon és tudatlanságon ne bántó módon, hanem inkább szatirikusan fesse meg. Ily módon „huncutnak” mondja azokat az elfogadhatatlan tulajdonságokat, amelyekkel hőse is rendelkezik

 • akinek nincs meggyőződése,
 • nem tudja, mi a hűség, az igazság,
 • nincs benne szégyenérzet,
 • hízeleg, bizalmadba férkőzik, majd hátba szúr,
 • és főleg nincs olyan aljasság, amit borravalóért meg ne tenne.

A „fürge huncut” már az Óda a XX. századhoz című írásában is szerepel.
A darab második színében a színészek előadják a reális történetet a kézfogóról, maga Medárd is jókat mulat, mert csak a mások parodizálásait veszi észre, a neki tartott tükörben nem ismeri fel saját magát.
Decidusék megtámadják az országot, és ezzel beáll a fordulat. A nagy felfordulásban az udvari bolond megfogalmazásai repkednek, például:

 • gazfickó + hülye = világ.

Az önismeret is felbukkan, és Medárd valami módon jobb belátásra tér, a szerelmesek egymásé lesznek. Az udvari bolond apjának kincskereső története kapcsán megkérdik tőle, mit csinálna, ha sok pénze lenne. Az a válasza, venne egy olyan koponyát, amelyből a jókedv soha nem fogy ki. A válasz persze az, hogy erre már nincs szüksége, hiszen ő az öröm kincsesbányája, kifogyhatatlan humorával.
Eddig még nem vitték színpadra Hamvas Béla vígjátékát.
De hát mi sem csodálkozunk semmin. Azon sem, hogy Balatonfüreden, a Tagore sétányon nem a Magyar Írószövetség, hanem Száva Babits, műveinek szerb fordítója ültetett emlék hársfát.

Szakács Gábor: harmincadik esztendeje foglalkozik Hamvassal, tizenhat évig volt a Hamvas Béla életművet megjelentető Medio Kiadó munkatársa, az utolsó években vezetője. Rendszeresen tart Hamvassal kapcsolatos előadásokat és meditációt az Élet és Tudat sorozatban az
Onkológia Intézetben, de a budapesti Hamvas Béla Kör és A Vértes Agorája (Tatabánya) meghívottjai között is megtaláljuk.
 

GYÉMÁNTNÁL KEMÉNYEBB

„A VILÁG NEM VILÁG, EZÉRT VILÁG”

Az ősök nagy csarnokának négy nagy kötetét Hamvas Béla 1936-61 között írta, archaikus egységbe foglalván a védikus, a taoista, a buddhista, az egyiptomi és a görög hagyományt. Az archaikus egységen van a hangsúly, nem valamiféle teljesség leltáron. Ennek a gyűjteménynek az első kötetében olvasható az 1955-ben írt Gyémántnál keményebb című írás.
Kettős paradoxonokat idéz, hogy segítse fel- vagy megtörni azt a gondolkodás szerkezetünket, amely semmiképpen nem adja az igaz tudás lehetőségét. Ilyen például a fent idézett mottó, vagy:

 • A világ örök, a világ nem örök.
 • A világ végtelen, a világ nem végtelen.
 • A tökéletes ember halála után is él. A tökéletes ember halála után nem él.
 • etc.

Az észt meghaladó tudás magában foglalja a szemlélődést, a tűnődést, egyesíti a racionális és irracionális logikát.
„Nem filozófus akarok lenni, hanem a gyémántnál keményebb tudást akarom megszerezni” - írta. Más szavakkal „szintézis logikának” nevezi ezt. Ez a boddhiszattva beavatás:

 • nem teremt karmát,
 • nem vesz részt a létforgatag tévelygő körforgásában,
 • a közvetlen tapasztalat tudat szerkezetét változtatja meg.

Aki a megvilágosodás folyamába lépett, nem ért el semmit, nem jutott valahová. Ez az állapot szavakon túl van, mint minden szentség is túl esik a földi képességeken. Nem a Dharmát tanítja, hanem a Dharmáról való tudást kelti fel a lélekben. Nyomában nem kél űrzavar, rémület, vagy nyugtalanság. Hiszen ez az észt meghaladó TUDÁS.

 • Az égi-szem, a tudás-szem, a Dharma-szem,
 • mint az égen csillag,
 • éjszaka, pislákoló fény,
 • látomás, harmat, buborék,
 • álomköd, villámfény, felhő,
 • ebből készül a világ.

Ez a VADZSRACSÉDIKKÁ.

Mindez íródott Tiszapalkonyán, raktáros korában.

 

 

Hamvas Béla és a művészet
Megemlékezés Hamvas halálának 50. évfordulója alkalmából

 

A Hamvas Béla Kör szervezésében
A rendezvényt támogatta a Magyar Művészeti Akadémia
2018. november 6. (kedd) 17-21 óra között.
Helyszín: MMA Székház (Andrássy út 101.) - színházterem

 

A rendezvényt az MMA támogatja

Az est programja:
17.00 Megnyitó
17.10-17.15 - Pindarosz Apollón-ódája
                       Mezomedész: Naphimnusz (előadja Virágh László)
17.15-17.35 - Szathmári Botond – Hamvas Béla művészetbölcselete.
17.35-17.55 - Palkovics Tibor – A boldogtalanság művészete.

A „művészet-megértés kulcspozíciójának” főbb hangsúlyai Hamvas Béla szemléletében.


17.55-18.15 - Dr. Nyitrai Tamás – A Karnevál helye a világirodalomban.
18.15-18.30 - Szünet
18.30-18.50 - Mezomedész: Himnusz Kalliopé Múzsához,

Dunstable: O rosa bella (verssel)
Virágh – Balassi: (2 bejt) Egykor szép Júliát –Ha nagy haragjában
Monteverdi: Sí come crescon, Godi pur (versek)
Virágh – Balassi: Méznél édesebb szép szók, Áldott Júlia      
Fellépők: az ARS RENATA szóló-énekegyüttes tagjai: Sziklai János tenor, Virágh László tenor, May Zoltán bariton és Szabó István lantművész

        Művészeti vezető: Virágh László.

18.50-19.10 - Lajta Gábor – A teljes látás. Hamvas Béla és a képzőművészet.
19.10-19.30 - Virágh László – Zene és kozmosz.
19.30-19.50 - László Ruth – Posztumusz interjú Hamvas Bélával - felolvassa                        Rátóti Zoltán
                       Hamvas Béla szövegek – felolvassa Rátóti Zoltán

      László Ruth – The Son of the Universe
      (Hommage       Hamvas Bélának) – elmondja Erdályi       György 

19.50-20.05 - Szünet
20.10-21.00 - Katona Zsuzsa filmje: Így láttuk őt – Szemtanúk Hamvas Béláról

             A részvétel regisztrációhoz kötött! Jelentkezés: botond@tkbf.hu

 

THE SON OF THE UNIVERSE

Hommage Hamvas Bélának

 

Félszáz éve már,
hogy látható alakban,
nincs itt az időben,
de válasza a szfinxnek
megmaradt töretlen,
sorsmegoldási forgatókönyvében.

Harcból békét,
fájdalomból derűt,
magányból TUDÁST finomított,
lelki alkímiát,
ötezer év bölcsességét,
hagyományt, Ars Magnát.

Sorsunkat formáljuk,
vagy sorsunk formál minket?
Ha nem is ismerjük,
megtalál bennünket.
Szelíden késztet,
vagy kegyetlenül felráz,
jobb megismerni őt
és meghallani szavát.

Elgondolta az Igazságot
elfalazott magányban,
de ez az igazság
ma is él a világban.

Sorsa az ÍRÁS,
árokparton, ligetben,
szent magányában
a szentendrei kertben.

Ő a nagy Átalakító,
a láthatatlan vezér,
ki informális úton
a lelkekhez elér.

A Kozmosz Fia Ő,
a magányos titán,
ki poklok poklát járta
Írások Írásán.

Mert szent tüzet őriz
a Magasság Fia,
az istenhordozó
élő Hamvas Béla.     

 

Így látták ők - szemtanúk Hamvas Béláról
magyar dokumentumfilm,
2018

A filmben még élő (kivéve Dúl Antalt, aki idén februárban hunyt el) szemtanúk mesélnek Hamvas Béláról, olyanok, akik személyesen ismerték őt mint családtagok, munkatársak vagy barátok, tanítványok.

2018. november 7-re, Hamvas Béla halálának 50. évfordulójára készült ez a film.

A nevezetes névtelen című fikciós dokumentumfilmnek, (2016) úgymond útóirata ez a tévéfilm, amelyben Hamvas Bélát személyesen ismerő barátok, rokonok, munkatársak, tanítványok mondják el  emlékeiket Hamvas Béláról.

Szereplők: többek között: Görgey Gábor, Nemoda Lászlóné, Zsigmond István,
László András, Bak Imre, László Ruth, Répásiné Tóth Éva, Szabó Mihály, Dúl Antal stb.

szerkesztő-rendező: Katona Zsuzsa
vágó: Lecza Attila
zene: Vázsonyi János
operatőr-producer: Nyeste Péter
gyártó: Aster Film
támogató: EMMI

Kolundzsija Gábor előadása.
Elhangzott 2018 okt. 16-án a Hamvas Körben.

 

A világ teremtéséről

Az axióma ismert matematikai fogalom. Olyan alapvető szabályokat jelent, melyeket bizonyítani nem lehet, de ezekre épül és visszavezethető az összes többi. Egy új axióma alapjaiban változtatja meg a rendszert (pl. Euklidész – Bolyai, Newton – Einstein).
Írásom olyan axiómákra épül, amelyek a világ teremtését írják le, eddig nem közismert módon. A Genezis könyve az anyagban manifesztálódó világ teremtésének történetét írja le, azon belül is elsősorban a Föld kialakulását. Ezt megelőzte több lépés:

 1. Idő
 2. Tér
 3. Törvény
 4. Szellem
 5. Lélek
 6. Anyag

Hetednapon az Alkotó megpihent.
Ezek tehát az axiómák, ezekre épül az összes többi állítás.

***

(Lélek)
A világ a lélek álma.
Kezdetben nem volt más, mint az ismétlődő lélegzet. A kibocsátott lelkek azonban nem voltak képesek megálmodni a Világot: maguk is felbomlottak a káoszban.
Végre ebben az etapban sikerült nagy kínok árán megszülni a Rendet. A mindenséget a káoszban szenvedő lélek teremtette hatalmas sikollyal.
A lélek: élet és szeretet. A szeretet a világ összetartó ereje, mely a világot élteti, élővé teszi. A szeretet a Lélek kiáradása által jön a világba. Meg kellett tehát teremteni a világot, amely befogadhatja a kiáradó Lelket. Ez a Teremtő műve: mindent úgy rendezett el, hogy az élet élhessen.
A Lélek örökkévaló, teremtetlen. Az egész a Lélekért van. A Lélek kibocsátása a kilégzés, visszabocsátása a belégzés. A lélek nem teremtett, de teremtő.

***

(teremtés)
Az első tett a program (üdv, üdő) létrehozása volt: a Teremtő terve. Ezt a káoszban álmodta meg, időtlen ideig.
Második tett: a rend (tér, kozmosz) megteremtése. Amint a Terv készen volt, robbanásszerűen szétterült a Rend. Első robbanás: Atya: teremtés rendteremtés.
A világot nem lehet magára hagyni. Ezért szükség volt a Terv és a Rend kinyilatkoztatására.
Az idő (üdv) ideája, mintája a Törvény, a Teremtő tervének ideája. A kinyilatkoztatás: szemelvények a Teremtő tervéből. Próféták, elhívottak. Mágia.
Az idő vertikális architektúrája az isteni törvényben jelenik meg. Ez magasabb rendű működés. Út (Tao). Az isteni törvény (szent tudomány) magasabb szinten van, mint a szellem (tudomány). Egyik az időt (üdvöt) idézi, másik a teret (kozmoszt).
A tér ideája a Szellem: a világ rendjének mintája. A Szellem a Tér (kozmosz) programja. A szellem: szemelvények a világ rendjéből. Bölcsek, tanítók. Misztika. Kiáradás.
A tér horizontális architektúrája többféle dimenzióban valósulhat meg. Ez meghatározza a működés rendjét (fizikai törvények). Az anyag viselkedési módja meghatározott a tér architektúrája, működési rendje által (kozmosz). Viselkedés: visel (hordoz). Ez a szellem szintje.
Előbb volt tehát a létesítés, a tett, utána adta meg ezek mintáját, formáját.
Miután a világ és annak mintája, ideája létrejött, a rend már megvolt, de részvétlen, közömbös rend. Ez is egyike a csapdáknak: távvezérelt mechanikus világ. Ez nem visz sehova: a Lélek ugyan egyben jut vissza, de változatlanul.
Ekkor a Lélek diszcipiálta, kis lélek-szikrákra osztotta fel magát az általa teremtett világban. Második robbanás: Fiú: az első áldozat. Húsvét ennek a kinyilatkoztatása
Ez sem volt elég. A világ egy hatalmas roppanással jött létre a káoszból, nem fokozatos evolúcióval. Tökéletesíteni kell, ezért szükség volt az anyag megteremtésére is. Az anyag a tökéletlenség, a szenvedés és az áldozat révén lehet a tökéletesítés színtere. Harmadik robbanás.
Mindezek után a lélek- szikrák lementek az anyagba, lelkesítve, élővé téve azt: Szentlélek kiáradása. Pünkösd ennek a kinyilatkoztatása.
A Teremtő előbb cselekvéssel nyilvánította ki magát (Idő, Tér), majd jött ennek kinyilvánítása, a Törvény és a Szellem. A Tervet a Lélek álmodta meg időtlen időkig, amikor készen lett, hirtelen, hatalmas roppanással jött a rendteremtés.

A Törvény az Idő (üdv) programja: kinyilatkoztatás. A Szellem a Tér (kozmosz) programja: kiáradás.
Idő-törvény-lélek: létesítés, szubsztancia, lényegiség, tartalom, információ
Tér-szellem-anyag: valósulás, forma, edény, minta, formáció
Húsvét és Pünkösd kinyilatkoztatása jelentőségében akkora, hogy akár kétezer év is eltelhetett volna a kettő között. De csak ötven nap telt el.
A lélek a szeretetet és a teremtés mintáját hordozza ® alkotás. Az anyagi világ a szabad akarat, a tökéletlenség és a szenvedés révén lehet a tökéletesítés színtere.
Az élőlények öröklött minták szerint épülnek fel (gének), a nem élő anyag is mintákat tölt ki. Ha nem így van, az káosz. Ez a többi szintre is igaz (szellem ® kultúra, lélek ® alkotás)
A teremtett Világ nem demokratikus, hanem hierarchikus; nem racionális, hanem mágikus; nem lineáris, hanem spirális; nem analitikus, hanem analógiás.

***

(három robbanás)

 • A rend szétáradása ® Kozmosz

A világ lélek álma. A világot káoszban magára hagyatott Lélek álmodta meg időtlen időkön át. Amikor a Terv készen állt, hatalmas roppanással létrejött a Rend ® vö. Atya
Ezután szükség volt a Teremtő tervének kinyilatkoztatására és a világ rendjének kiárasztására, hogy működjön ® a Világ nincs magára hagyva.

 • A Lélek diszcipiálódása

A Lélek kis lélek-szikrákra osztotta fel magát: önfeláldozás, az első áldozat. A Lélek belemerült az általa létrehozott világba, de egyúttal egyben is maradt, megőrizte az egységét (perennitas) ® vö. Fiú
Az utolsó vacsora kenyéráldozata ennek az áldozatnak a kinyilatkoztatása: vegyétek és egyetek ebből, mert ez az én testem, amely értetek adatik. A boráldozat a szubsztan­cia, a lényegiség, az életadó (corpus vivens) kinyilatkoztatása, egyben új szövetség, vérszövetség.

 • Az anyag megteremtése

Világunk szenvedés és áldozat révén jött létre. Tökéletesíteni kell, ugyancsak áldozat és szenvedés révén. Ennek színtere az anyagi világ, a maga tökéletlenségével, és a szabad akarattal
Ezután a lélekszikrák lemerültek az anyagba ® Élet ® vö. Szentlélek (vígasztaló).
A Szentháromság: ugyanannak három aspektusa.
Teremtés ® tér ® megtér, visszatér: a rendhez. Az alkotás analóg a teremtéssel, etapjai ugyanazok.
A világot áldozat teremtette és áldozat tartja fenn.

***

(égi tűz)
A víz sem az Ég, sem a Föld tüzét el nem olthatja.
A meglátás, belátás: lávakitörés. Elementáris kiáradás, a másik világból hirtelen berobbanó szellem (fehér lyuk). Egységes tömböt alkot. Minden, ami kultúránkban érték, így jött le elhívott embereken keresztül. A beavatottak által ily módon lehozott rend felidézése (művelése) a kultúra.
Az idő – mint mindent – ezt is mállasztja, erodálja. Az egységes tömb idővel kövekre töredezik. A tanulás, tapasztalatszerzés: követ kőre rakás. A lemállott darabok faragása, az azokból való építkezés. Ki-ki a saját szellemi házát így építi.
A tömb idővel felaprózódik, elmállik, építésre alkalmatlanná (értelmetlenné, helytelenné, idétlenné) válik. Ilyenkor kiáramlás történik új helyen és új időben.
Kinyilatkoztatás nélkül a nép elnyomorodik (Példabeszédek könyve 29.18).

***

(mű)
A léleknek énekelnie kell. A lélek éneke rezonálás a szférák zenéjére, a mindenség harmóniájára. Ez a művészet.
A lélek buzog, buzgólkodik. Alkotni kíván. Ez a természetes állapota. A buzogás tárgya, módja a lélek indíttatásától (program, elhívás) és a körülményektől (tapasztalatok, lehetőségek) függ. A mű a lényed része, melyet magad után hagysz utadon. Az alkotás az ember legbelsőbb lényegéhez tartozik.
Az igazi alkotás a lélek egy részének elengedése, s mint ilyen, áldozat. Megidézi a nagy Alkotást. Ének a művészet és maga az archaikus élet is. Így ének az építészet is.
A lélek (program, működési mód) nem a szülőktől jön, azt az utód magával hozza. A gyermek önálló személyiség, a szülőnek nem tulajdona. A lélek a mindenség érzékelésének, tükrözésének mintáját adja (vevő-program). Csak ez mehet át, mint hajlam, tendencia. A léleknek le kell mennie az anyagba, hogy tanulván tökéletesedjen.

***

(alkímia)
A teremtés: alkímiai processzus. Folyamata:reductio (visszavezetés) – preparatio (kialakítás) – coagulatio (szilárdítás) – sublimatio (finomítás) – solutio (oldás) – calcinatio (égetés) – separatio (elkülönítés). A teremtés és egyben minden igazi alkotás folyamata!
Amikor egy teljes etap lezajlott, akkor jön a következő szint. Minden szint önmagában hét további szintre oszlik. Mindegyik kezdete azonos az illető etappal. A sorrend azonos. Ebből kiemelem most a szellemet és a lelket, mint legfontosabbakat:
Szellem: sublimatio (finomítás) – solutio (oldás) – calcinatio (égetés) – separatio (elkülönítés) – reductio (visszavezetés) – preparatio (kialakítás) – coagulatio (szilárdítás): átadás, megőrzés!
A szellem finom, érzékeny, strukturált: információ. Az anyag durva, mégis a szellem vezeti, alakítja, a struktúráját, mintáját adja: formáció. A szellem az anyagot strukturálja, a maga képére formálja, mintázza – hierarchia. Ha nem így van, az baj. Az anyag a szellemet rombolja (anarchia).  
A bűn, a gonosz szellemi entitás ® a világ rendjének kinyilatkoztatását torzítja el, így rombol. Félrevezet, átejt: elhiteti velünk, hogy a világ rendje nem az, ami (jó és rossz tudásának fája). Eredendően szellemi entitás, de anyagi szinten manifesztálódik. A finomítás (sublimatio) érzékeny, sérülékeny folyamat. Ehelyett durvítás, primitivizálás: destruktív beavatkozás a teremtés folyamatába. A teremtő ige helyett artikulátlan zaj: elnyomja a lelkek elől a kiáradó szellem adását ® tévelygések: szent tudomány helyett „egzakt” tudomány; világosság (Nap) helyett a sötétség terjedése ® művelődés (kultúra) helyett új barbárság: építés helyett rombolás, architektúra helyett káosz.
Lélek: solutio (oldás) – calcinatio (égetés) – separatio (elkülönítés) – reductio (visszavezetés) – preparatio (kialakítás) – coagulatio (szilárdítás) – sublimatio (finomítás) – beavatás!
A Lélek útjának etapjai: a beavatás útja. Ebből a Földön az oldás és az égetés történik, és részben az elkülönítés: a kiégetett salak eltávolítása. A többi a lélek túlvilági útja: elkülönítés: ítélet ® visszavezetés: egyesülés a Lélekkel ® kialakítás (átalakítás) ® szilárdítás (az új minta fixálása): amíg ez nem történik meg, addig nem nyilvánulhat meg (nem születhet le). A finomítás megvalósulási útja a földi beavatás.

***

(struktúra)
A magasabb szintek az alacsonyabbakat körülveszik úgy, mint hagyma héjai, azzal az alapvető különbséggel, hogy azokat át is hatják, benne vannak úgy, mint az aurában. Ha elzárjuk magunktól a fölöttünk levő szinteket, és az anyagot tekintjük egyedül lényegesnek („szubsztanciának”), abból fekete mágia származik, abból meg káosz lesz. Ez folyik éppen: felülről lefelé rétegenként válunk le a teremtett világról.
A magasabb szintű generálja, szervezi, strukturálja, felemeli az alacsonyabb rendűt. Az információ felépíti a formációt. Az alacsonyabb rendű – ha teheti – rombolja, lebontja a magasabb rendűt.
A formáció élő eleven információ híján szükségszerűen lebomlik, alacsonyabb szintet vesz fel. Az anyag igyekszik vissza eredeti állapotába. A magasabb szintű struktúrák fennmaradásának ideje nagyságrendekkel kevesebb, mint az anyag eredeti struktúrájáé. Csak az információ (minta, ige) folyamatos vételével és átadásával tartható hosszú távon a magasabb szint. A megkövesedő kultúra előbb-utóbb lehanyatlik.
Az álom fontosabb a valóságnál, mert míg az álom teremt, a valóság mállik. A minták az égből jönnek, és földi zarándokútjuk után visszatérnek az égbe.

***

(bűvészinas)
A generálás: teremtés. Generálás idea nélkül: pusztítás. Spekulatív eszmék legfeljebb véletlenszerűen találhatják ezt el, szinte biztosan sötét erőket idéznek elő. Isteni szikra nélkül az ember ezért biztosan sötét erők martalékává válik, a legnagyobb jóindulat mellett is (tudományos szempontok, emberi dogmák, jogszabályok, stb.) A világ nem ilyen, nem így működik. Meggondolatlan cselekedeteinkkel rontunk rajta. A teremtés (rendteremtés, teremtett rend) rombolása bűn.
Fekete mágia: a varázslat eltorzítása önös célok alapján. Anyag által vezérelt szellem: lesüllyedés, elsötétülés: A saját akarat mindenáron való érvényesítése. Jó és rossz tudása: mi határozzuk meg?
Az ember a Teremtő helyébe akar lépni (bűvészinas). Az általunk felidézett erőket már nem tudjuk megállítani – kipörgés a világból. Civilizációnk ön és közveszélyes stádiumba jutott. Jön majd a Mester, aki helyreállítja a világ rendjét.

***

(Uroborosz)
Sárkányfarok – kiáramlás. Sárkányfej – elnyelés: a mi lenti világunkban ez jelenik meg, és nem csak a mesében. E kettő egyensúlyban van, a világ folytonosan újrateremtődik.
A támadás végső soron a Lélek kivonására, a lényeg kivonására irányul → primitivizálás, mechanikus távvezérelt világ. Ezt tudja, ezt teszi az ember magától, mindentől elrugaszkodva. A világ enélkül lelketlen mechanizmussá, élettelen kristályvilággá válik, de ennél is többről van szó. Ha kivonódna a lélek, akkor megszűnne a folytonos kiáramlás, de az elnyelés nem! Uroborosz felfalná önmagát, és a világ megsemmisülne.
Talán először történt ez az áldozat a Világ életéért. Teremtési etapokon átívelő jelentőségű, ami itt és most történik! A dolog nem babra megy. Ha most nem sikerül a tökéletesítés, ha a sötétség erői felül­kerekednek, akkor hiábavaló volt a hatalmas áldozat. A kiáradó lelkek nem fogják tudni megteremteni a rendet, és időtlen időkig nem lesz más, mint az ismétlődő lélegzet.

Kolundzsija Gábor


 

szintek

lényeg

napok

bolygók

elemek

alkímiai processzusok

Múzsák

alkotás

auratestek

csakrák

létesítés, teremtő erő

valósulás, térszervezés

fluidum

struktúra

teremtő poten­cia (építés)

 

Sárkányfarok (leszálló csomópont)

 

Uránia (építészet)

 

megnyilvánulatlan egység (mag)

 

ketherikus test

VII. korona

idő

üdv (terv)

Csütörtök

Jupiter

(a szférák zenéje)

Reductio (visszavezetés)

Euterpé (alkotás, zene)

a Teremtő terve

 

mennyei test

 

VI.
homlok

tér

kozmosz (rend)

Péntek

Vénusz

(éter)

Preparatio (kialakítás)

Thália (komédia, siker, színtér)

 

kozmosz (égi rend, szépség)

 

éteri test

V.
torok

törvény

kinyilatkoztatás (prófécia)

Szombat

Szaturnusz

Quinta essentia

Coagulatio (szilárdítás)

Terpiszkoré (tánc, ritmus)

fehér mágia

 

asztrális test

 

IV.
szív

szellem

kiáradás (ige, szent tudomány)

Vasárnap

Nap

Levegő

Sublimatio (finomítás)

Polihümnia (bölcsesség, himnuszköltészet)

 

architektúra (földi rend, mandala)

 

mentális test

III. napfonat

lélek

minta
akarat és feloldódás

Hétfő

Hold

Víz

Solutio (oldás)

Erato (szeretet)

kultusz, kultúra

 

érzelmi test

 

II.
köldök

anyag

harc

Kedd

Mars

Tűz

Calcinatio (égetés)

Klio (történelem)

 

labirintus (buzgás keveredés)

 

étertest

I.
gyökér

megvalósult világ

munka

Szerda

Merkur

Föld (élet)

Separatio (elkülönítés)

Kalliopé (életpálya, elbeszélő költészet)

kiválasztás, vagy: fekete mágia

 

(nedvek)

 

 

bomlás

 

Sárkányfej
(felszálló csomópont)

 

Melpomené (tragédia)

 

káosz (burjánzás)

 

(anyagi test)

Uránia (építészet) valamint Melpomené (tragédia) valamennyi szintet áthatja (építés – bomlás, kilégzés – belégzés)
Az alacsonyabb szintek a felettük lévők nélkül működnek negatívan. Ha a rendszer együtt van, minden a helyére kerül.

 

A BEAVATÁS

A „TUDÁS”, AMIT ELFELEJTETTÜNK, DE VALÓJÁBAN ELFELEJTHETETLEN.


A Scientia Sacra egyedik könyve a beavatásról szól, a „lélekbe írt legelső tudásról”, amely megvilágítja életünk, születésünk értelmét, célját, itt a földi történetben, időben, térben, sorsban, közösségben. Ez az, ami minden időben és minden emberben eleve adott, ám elkallódott, elfelejtődött, eltemetődött, csaknem hozzáférhetetlenné lett. A túlzott extraverzív irányultságban elvesztettük belső hangunkat, eltompult látásunk az érzékelhető világra korlátozódott, a HIT, mint a teremtőerő transzcendentális tapasztalata, elapadni látszik életvitelünkben.
Hajdan a SZAKRÁLIS SZEMÉLYEK élő befolyást gyakoroltak a közösségekre, ma részben az írott könyvek őrzik az ősök és az őskor szent szellemiségét. „Korunkban a személyiség a szakralitás hordozója” – olvashatjuk Hamvas Bélánál – ám ne áltassuk magunkat, hogy a modern korban az emberek a személyiségüket a szakralitás jegyében alakítanák. A 20. század ateista – materialista áramlatai, világháborúi nagy részben az anyagba döngölték az embereket, a kapitalista pénzmágiának adva termékeny talajt.
A BEAVATÁS nem tanítható diszciplína. Felismerést, felébredést, az istenségre való ráébredést jelenti. A Corpus hermeticus 12 hóhérról, mint a beavatás 12 akadályáról beszél. Ezek: a tudatlanság, a csüggedés, a mértéktelenség, az érzékiség, az igazságtalanság, a bujaság, a csalás, az irigység, az álnokság, a harag, az elhamarkodottság, a gonoszság.
A három világ – ég, föld és alvilág – analógiájaként az ember test/lélek/szellem élete a természetben/társadalomban/természetfelettiben zajlik. Beavatása is analógiában áll a három gunával, amelyek ugyanezt fejezik ki a tamasz, radzsasz és szattva szavakkal jelölve eme dimenziókat.
A hármasságon túl a hetesség is fontos jelképe a beavatási útnak:
 az OPUS MAGNUM, a szellemi arany, az isteni láng, az isteni ÉN jelképe és neve,
alkímiai folyamatban az ólomtól az aranyig tartó átváltozás,
természetes megfelelésben a szivárvány hét színével, a hét bolygóval, a hangsor hét hangjával.
Az önmagunk hetedik hatványra emelése ezen beavatási fokokon való áthaladás révén valósul meg.
A beavatás „MÁGIKUS LÉPCSŐI” a lét egyetemesebb körét jelentik, túl az egyénen és a látható világon. Ezek a lépcsőfokok teljesen megegyeznek a különféle könyvekben felvázolt túlvilági bolygófokozatokkal, amelyeken a földi létből távozó lélek vándorol, átlépve a KÜSZÖBÖKET.
Valójában a földi létből az egyetemes létbe való átjutásról van szó. Ide a földi léten való úton keresztül lehet megérkezni. A földi, személyes élet és az egyetemes lét a világ koordinátája: a vízszintességből a függőlegességbe való emelkedést tartalmazza:


Mindez nem teszi megkerülhetővé a fogalmak igazi ismeretének a megszerzését, mármint ami az Istent, az embert, a lelket, a tudatot, a valóságot, a világot, az öröklétet és múlandóságot illeti.
A két szemünk is a lunáris, illetve a szoláris éberséggel kapcsolatos. Az egyiptomi papok harmadik szemén viselt kígyó a beavatottság mag fokát jelezte, ahol az egybelátás megvalósult.
A Tabula Smaragdina úgy fogalmaz: „apja a Nap, anyja a Hold, a levegő hordozta méhében, a föld táplálta.”
A DIVINÁCIÓ = ég és föld összeköttetésének megélése, miként azt a szakrális személyek megvalósították. Ez a beavatás.

A TAROT

„A TAROT TERMÉSZETESEN ÉPPEN ÚGY A REINTEGRÁLÓDÁS MÓDSZERE, MINT MINDEN ÚGYNEVEZETT ARCHAIKUS BEAVATÁS, A KABALA, A JI KING, A SZÁNKIJA, AZ ORFIKA, A TAO, VAGY AZ ASZTROLÓGIA.”

A tarotról, amelynek eredete időben és térben valójában ismeretlen, rengeteg könyvet írtak már. Egyes értelmezések megrekedtek az olcsó jóslási hatásvadászat szintjén, feledve, hogy szenthagyományról van szó. De hihetetlen megszólító ereje életben tartja titokzatosságát is, amelyhez Hamvas Béla a Tabula Smaragdina c. könyvében egy egész fejezetet szán, visszaemelvén azt az arithmológiai sorselemzések körébe. SZENTKÖNYVNEK nevezi a két arkánumot, amelyek közül a 22 képből álló nagy arkánum ősképeket tartalmaz, a 4*14= 56 képből álló kis arkánum pedig a négy elemmel áll analógiában.
A tőle megszokott nagy összefüggésrendszerben elemzi a kártyákat:

 • 3*7 sorozatba állítván azokat a sal, sulphur és merkur minőségében utalva az anyag/lélek/szellem hármasságára,
 • ebből a sorozatból mintegy kilóg a Bolond, aki lehet a 0, vagy 22. kártya, de mindenképpen központi gondolat a sorozatban,
 • természetesen mindezeken kívül a bolygókkal és az alkímiai folyamatokkal is kapcsolatba hozza Hamvas Béla az egyes lapokat,
 • amelyek a számozottságokon túl a betűket is megjelenítik,
 • és a sorsarithmológiába is bepillantást engednek, persze nem annak a populáris, vulgáris, piaci formájába.

Az archetípusok megértése inkább kimeríthetetlen, mintsem kész tervet, világnézetet nyújtana. Inkább példázat, mint konkrét mondanivaló, sok mélységgel és elvontsággal. Ezáltal ad helyet a személyünkben való megszólításnak, ébresztő jelleggel. Nem szabad típusokra, vagy kategóriákra gondolnunk a képek kapcsán, hasonlatosan az asztrológiai zodiákus szimbólumaira, amelyek szintén összetett utalásokat közvetítenek. Miképpen a civilizációban is bonyolult morális – társadalmi – politikai – pszichológiai tényezők összefüggésrendszerében formálódunk. Élettémánk és sorsfeladatunk kohójában kelnek életre karma csíráink.
Az első, sal sorozat 7. kártyáján lévő PM betűk az első, vagy örök mozgást jelölik. Viszont a só kocka, vagy a kristály nyugalmat, az állandóságot sugározza.
A második sorozat dinamikusabb: ingamozgást, fénysugárzást, körforgást, erőfeszítést, felfüggesztést, kaszabolást, cserélő mozgást megjelenítő kártyákat tartalmaz.
A harmadik kör, a higany, a folyékony fém, szattvikus jellegű, valamiképpen tartalmazza az előző két kör műveleteit. Transzcendens jelentéseket hordoz a spirituális ősképeken keresztül.
A végtelenség jele, a fekvő nyolcas sem hiányozhat a kártyákról, az 1. és a 8. képen szerepel, a mágus és a Csillagot jelképező nő fején lévő lemniszkusz kalapban.
Hasonló összetettségeket és mélységeket bogozhatunk ki a kis arkánumból is, melyeken a kardokból, botokból, kelyhekből és érmékből álló 4*14 sorozat 56 lapja az elemekhez fűződően ad világnézetet.
Érdekességképpen idézünk egy számszerű összefüggést az asztrológiai jegyek sorszámaival, amelyeknek összege éppen 78:

 • kardinális jegyek:   
 • fix jegyek:                
 • labil jegyek:            
 • összesen:                                     

1+4+7+10 = 22
2+5+8+11 = 26
3+6+9+12 = 30
                     78

A tarot az idők kezdete óta egyfajta beavatási út.
A kirakások folyamán felborul a sorszámozottság, az oszlopokba és sorokba rendezettség, a véletlenszerűen húzott lapok rendezgetéseivel faggatja a sorsot a kérdező. Ez utalásnak vehető arra a tényre, hogy gondolkodásunkban az előre megszabottságnak és szabad akarat gyakorlásával történő döntéseknek együttesen van szabályozó, alakító ereje.
Talán nem is konkrét kérdésekre kell konkrét válaszokat várnunk a tarottól, csupán hagynunk kell, hogy a lapok, a számok, a színek, a betűk, a képek etc. inspiráljanak bennünket egy mélylelki, egyedi úton, amelyen éppen haladunk.

 

 

Elhangzott a Hamvas Béla Körben, 2019. február 19-én.

 

Dr. Héjjas István


A megismerés lehetőségei és korlátai.Az ember ősi vágya, hogy megismerje és megértse a világot.
A világ teljes valósága két részre oszlik. Az egyik a tapasztalható külső világ, amelyről úgy tűnik, hogy tőlünk függetlenül, „objektív” módon működik. A másik a saját belső „szubjektív” világunk, amelynek a mélységeit ugyanolyan nehéz feltárni és megismerni – sőt talán nehezebb is – mint a külső világot.
A külső világ megismerésének módszere a tudomány, elsősorban a természettudományok, amelyek gyökere a fizikai alaptörvényekig vezet vissza. Egyes tudósok szerint, ha tökéletesen ismernénk az anyagi világot mozgató fizikai törvényeket, megérthetnénk a világot.
A természettudományok, ezen belül főleg a fizika mindenhatóságába vetett hit Newtonig nyúlik vissza, aki a fizikából igazi tudományt csinált, és ezzel megindította a technikai civilizáció kialakulását.
Newton a tudományos munkája mellett behatóan foglalkozott alkímiával, ezoterikus, misztikus tanításokkal (Bölcsek Köve, Salamon Temploma, Atlantisz, Rózsakeresztesek, stb.)
Newton szerint a tudomány legfontosabb feladata minél pontosabb előre jelzést adni Krisztus második eljövetelének várható időpontjáról, és erre a bolygók mozgásának tanulmányozása adhat választ.
Ez inspirálta arra, hogy feltalálja az elvileg legtökéletesebb csillagászati távcső működési elvét, felfedezze a gravitáció jelenségét, kidolgozza a korpuszkuláris fényelméletet, a bolygók mozgására szolgáló egyenleteket, valamint a differenciál és integrál számítás legfontosabb összefüggéseit, amelyek a mai napig nélkülözhetetlen matematikai módszerek a műszaki-fizikai tudományokban.
Newton munkája inspiráló volt a fizika gyors fejlődésére, megszületett a termodinamika, a hidrodinamika, az aerodinamika, majd az elektrodinamika tudománya, ezek lehetővé tették a hagyományos kézműipart meghaladó, tömeggyártáson alapuló nagyipar kialakulását, aminek következménye az emberi társadalom gyors átalakulása, előnyeivel és hátrányaival együtt.
Ez a folyamat főleg a tudósok tudásvágyából táplálkozott, amit azonban az anyagi-gazdasági érdekek felülírtak. Ma is sokkal többen foglalkoznak azzal, hogyan lehet a tudomány eredményeit aprópénzre váltani, mint hogy hogyan lehetünk képesek megérteni a valóságot.
Ugyanakkor kialakult a hiedelem, hogy a fizikát már majdnem teljesen értjük, csupán néhány részletkérdés lehet még hátra, és akkor majd tökéletesen értjük a világot.
Ez a felfogás először a francia enciklopédistáknál merült fel, akik közül többen úgy vélték, hogy a világ a fizika törvényei alapján – elvileg – teljesen kiszámíthatóan működik, akárcsak egy precíz óramű, és ha Isten valóban létezik, a szerepe legfeljebb az, hogy megkonstruálta és beindította ezt a gépezetet.
Ez az elgondolás azonban felvet néhány kellemetlen kérdést, például azt, hogy létezhet-e szabad akarat, vagy pedig mi emberek csupán automaták vagyunk, miközben azt gondoljuk, hogy lehetőségünk van döntéseket hozni.
Ennek ellenére a fizikai determinizmus mélyen beivódott nagyon sok tudós gondolkodásába, és – bármennyire meglepő – az igazi nagy tudósok között az utolsó meggyőződéses determinista ugyanaz az Einstein volt, aki a relativitáselméletével szinte felborította a klasszikus fizikai világképet.
Ez a világkép szilárdan tartotta magát a XIX. század végéig. Max Plancknak például azt tanácsolta a professzora, ne akarjon fizikus lenni, válasszon értelmesebb hivatást, a fizika lezárt tudomány, csupán néhány részletkérdést kell még tisztázni. Planck szerencsére nem hallgatott a tanácsra, elkezdett foglalkozni az egyik még megoldandó részletkérdéssel, a meleg tárgyak hősugárzásával, és ennek nyomán olyan messzemenő következtetésekhez jutott, amelyekkel lerakta a kvantumfizika alapjait.
A kvantumfizikában azután megjelent egy zavarba ejtő tény, a határozatlanság, amely bevezette a fizikába a véletlen valószínűség problémáját, megkérdőjelezve a determinizmus létjogosultságát.
Ráadásul a Niels Bohr és Werner Heisenberg által kidolgozott Koppenhágai Modell szerint a részecskék viselkedésének a valószínűsége a megfigyelés módjától is függ, olyannyira, hogy Bohr szerint, ha meg akarjuk érteni a kvantumelméletet, először az emberi tudat működését kell megérteni.
Ezzel kezdődött 1935-ben Bohr és Einstein nevezetes vitája, amelyben Einstein próbálta megcáfolni a kvantummechanika valószínűségi értelmezését, de sikertelenül.
Ennek ellenére tény, hogy mind a kvantummechanika, mind pedig az általános relativitáselmélet helyesen írja le a fizikai valóságot, mégis ellentmondanak egymásnak.
A probléma azóta is megoldatlan, a különféle szuperhúr és szupermembrán elméletek sem hoztak eddig átütő sikert. Az ellentmondás azonban nem teljesen szembeszökő, csak nagyon extrém fizikai jelenségek esetén válik fontossá. Az egyik ilyen extrém jelenség az univerzum állapota az ősrobbanás pillanatában, egy másik pedig, hogy mi történik a fekete lyukak belsejében, hogy csak a fontosabbakat említsük.
Az ősrobbanással kapcsolatban Hawking különös elméletet publikált. Ez volt a képzetes idő elmélete. Tudjuk, hogy a relativitás elméletben ún. Minkowski féle 4 dimenziós téridővel számolnak, és a negyedik dimenziót úgy képezik, hogy az időt megszorozzák a fénysebességgel és a képzetes egységgel, amely utóbbi a mínusz egy szám négyzetgyökeként definiálható.
Hawking szerint ez utóbbi szorzás elhagyható, mivel az elmélete szerint az idő dimenzió már eleve képzetes, ezért négyzetre emelve negatív számértéket ad.
Hawking elméletében a görbült téridő olyan, mint egy 5 dimenziós térben elhelyezkedő 4 dimenziós konvex hiperfelület, és ezen a hiperfelületen az ősrobbanás hasonló tulajdonságú pontot jelent, mint a Föld 2 dimenziós görbült felszínén az Északi Sark, amelyen ha szánkóval keresztül megyünk, észre sem vesszük, hogy átmentünk rajta. Ez azonban azt jelentheti, hogy az ősrobbanás csupán matematikai absztrakció. Hawking nem állította, hogy az elmélete megfelel a valóságnak, csupán azt, hogy ez is egy lehetséges matematikai modell.
Még különösebb modellt javasolt egy argentin származású amerikai fizikus, Juan Maldacena. Eszerint a tapasztalható négydimenziós univerzum egy ötdimenziós buborék univerzum négydimenziós felszíne, amely a belső buborék univerzum hologramja, a belső buborék univerzum pedig a négydimenziós felszíni univerzum holografikus vetülete. A kérdés pedig, hogy melyik volt előbb, ugyanolyan értelmetlen, mint azt kérdezni, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás.
És ez az a pont, ahol felvethető a kérdés, hogy a kozmológiai modellek kielégítik-e a Karl Popper által megfogalmazott tudományossági kritériumokat, amelyek szerint egy elmélet akkor tekinthető tudományosnak, ha vannak ellenőrizhető jóslatai.
Mindezek ellenére nem zárható ki, hogy végül mégis csak sikerül kiküszöbölni a felmerült ellentmondásokat, és megszületik az egyesített relativisztikus kvantum-gravitációs szuperelmélet, amely majd képes leírni egy materiális világegyetem minden jelenségét, azzal a szépség hibával, hogy egy ilyen világegyetemből hiányzik az élet és hiányzik a tudatosság. Csakhogy a mi univerzumunk nem ilyen.
Ezt a szépséghibát az ún. antropikus elv elmélete igyekszik kiküszöbölni, amely szerint az ősrobbanás pillanatában a rendszer fizikai paraméterei éppen úgy hangolódtak össze, hogy lehetővé váljon élhető bolygók és élőlények kialakulása. Hogy ez a különleges összehangolódás miért következett be, arra több magyarázat született, amelyek részletezésébe a téma bonyolultsága miatt itt nem bocsátkozunk.
Felvethető ezért a kérdés, hogy a fizika módszereivel tényleg megismerhető-e a végső valóság. Stephen Hawking szerint ez nem lehetséges, mivel a teljes valóság egy részét egyfajta „kozmikus cenzúra” elfedi előlünk. Szerinte nincs igaza Einsteinnek, amikor azt állítja, hogy Isten nem kockázik. Isten nem csak kockázik, de időnként olyan helyre dobja a kockát, hogy az már nem is látszik.
És itt lép be a képbe a valóság másik oldala, a szubjektív belső valóság, amelynek a megismerése sok mindenre választ adhat. Jung szerint ugyanis a kollektív tudattalan legmélyén ott van minden tudás, és amikor egy kreatív elme felfedez, vagy feltalál valamit, felszínre hoz ebből egy darabot. A kínai bölcs Csuang-ce szerint megismerhetjük a világot, anélkül, hogy kilépnénk a szobánkból. Vajon tényleg ilyen hatalmas rejtett tudás bújhat meg bennünk?
Vegyük példaként azt a folyamatot, ahogyan megszületünk. Egy petesejtből kiindulva a magzat 9 hónap alatt végig megy az átalakulások hasonló sorozatán, ahogyan sok-sok millió éven keresztül a tengerben lebegő egysejtűből kifejlődött az ember, miközben a magzat boldogan lubickol az egykori tengervízre emlékeztető magzatvízben. Ezt a folyamatot a DNS molekulákban tártolt genetikai kód vezérli, egyfajta molekuláris szoftver, amely ily módon voltaképpen utánozza az evolúciós törzsfejlődés programját.
Felvethető a kérdés, nem lehetséges-e, hogy a világegyetemnek is van, vagy lehet egyfajta „genetikai kódja”, amely törvényszerűen létrehozta az élet kialakulását.
Az minden esetre tény, hogy minden megszületett lény (akárcsak az univerzum) folyamatos átalakulásban van. Gondoljunk csak arra, milyen bonyolult „vezérlő szoftver” kellhet egy olyan morfogenezis irányításához, amelynek során egy hernyóból pillangó lesz.
Vajon ezek a molekuláris szoftverek maguktól jöttek létre, pusztán a vak véletlen hatására? Vagy esetleg logikusan következnek a kidolgozás alatt álló relativisztikus kvantum-gravitációs egyenletekből? Aligha hihető! És akkor talán az is hihető, hogy az egysejtűtől az emberig vezető evolúció valamennyi emléke, tapasztalata, lenyomata, tényleg ott lapul a kollektív tudattalan mélyén.
Sigmund Freud fedezte fel, hogy a lelki működésünk túlnyomó része tudattalan. Azután Carl Gustav Jung fedezte fel, hogy a személyes tudattalan mögött sokkal hatalmasabb kollektív tudattalan rejtőzik, amelynek a mélyére hatolva, túllépve az állati eredetű ösztönök szintjét, igazi tudás rejtőzhet, csakhogy ennek felszínre hozásához először át kell törni az azt fedő „salakréteget.”
A tudattalanban ugyanis ott lapulnak a pusztító erejű vágyak, szenvedélyek, indulatok, félelmek, szorongások, rettegések. Jung szerint, ha átszakadnának a gátak, és a tudattalan tartalmak elárasztanák a tudatot, azt az ember nem tudná elviselni, eszét veszítené, beleőrülne.
Freud és Jung a módszerüket önmagukon kísérletezték ki. Jungot egyszer megkérdezte egyik tanítványa, milyen tapasztalatokat szerzett, amikor meditatív állapotban sikerült lemerülni a kollektív tudattalan mélyebb szintjeire. Jung azt válaszolta, hogy megjárta a poklok legmélyebb bugyrait.
Freud terápiás módszere az volt, hogy szabad asszociációs módszerrel igyekezett a páciens személyes tudattalanjából felszínre hozni azt az elfojtott traumatizáló élményt, amely a neurotikus tüneteket okozta. A páciensben azonban ilyenkor hatalmas ellenállás alakult ki, amelynek a felszámolása jelentette a terápiás munka nagyobb részét. Ha azután ez sikerrel járt, a páciens végül szembe tudott nézni az elfojtott emlékkel, amire lassan lecsengett annak indulati töltése és megszűntek a neurotikus panaszok.
Ez történt szerencsés esetben. Kevésbé szerencsés esetben a terápia sikertelenül végződött a páciens túlzott ellenállása miatt. Előfordult olyan szerencsétlen eset is, amikor a kezelést abba kellett hagyni, mert a tudattalant védő gátak átszakadása miatt túl sok nem kívánatos képzet tódult be a tudatba, és a terápia folytatása túl nagy kockázattal járt volna. Freud magyar tanítványa, Ferenczi Sándor több publikációjában említ hasonló eseteket.
A pszichoanalitikus módszerek nagy problémája, hogy a tudattalan működések nem engedelmeskednek a racionális logika szabályainak. A tudattalan működése irracionális, amelyben bármikor bármi igaz lehet, miközben az ellenkezője is igaz.
Probléma az is, hogy az ember ösztönszerűen fél attól, ami a tudattalanból felbukkanhat. Ezért azután, ahelyett, hogy megpróbálnánk szembe nézni a mélyebb belső valósággal, elméleteket gyártunk arról, hogy milyen lehet ez a belső valóság. Alighanem ez a belső valóság valódi megismerésének legnagyobb akadálya.
Kérdés, hogy ha sikerülne eljutni a megismerés és intuitív bölcsesség legmélyebb (vagy talán inkább legmagasabb) szintjére, milyen tapasztalatokhoz juthatnánk. Akadhatnak, és akadtak is megvilágosodott bölcsek, hiszen például a távol keleten évezredek óta gyakorolt meditációs technikák éppen ezt a célt szolgálják.
A válasz az lehet, hogy a tudás ilyen szintje már nem kommunikálható azok felé, akik nem közelítették meg ezt a szintet. Ismerünk az emberiség történetéből nagy hatású spirituális tanító mestereket, akiktől ha a tanítványok a valóság végső természetére vonatkozó kérdéseket tettek fel, kitérő választ adtak. Nem mondták meg, milyen a végső valóság, helyette útmutatást adtak az oda vezető útról.

Csuang-ce szerint az ostoba fecseg, az okos beszél, a bölcs hallgat. Vajon miért?

2019. február 21.

 

 

Életfa – Mandala

Emlékezés Dr. Szilágyi Imrére, a Hamvas Béla Kör alapítójára,
halálának 20. évfordulója alkalmábó
l.

 

Tanítványnak születni

Eszter vagyok, dr. Szilágyi Imre fiatalabbik lánya.
A családi legendárium szerint apám papucsában tanultam meg járni apró gyermekként. Ez a támogatás a mai napig elkísér: mindig, ha útnak kell indulnom, ha újra kell tanulnom járni, ha új utakat kell keresnem, talpra kell állnom – apám papucsa ott van!
Húsz évvel ezelőtt, a halálakor, amikor fizikailag már nem volt a társunk, szellemi támaszként mégis jelen volt: odanyújtotta nekem a papucsát. Rám bízta, felhúzom-e és útnak indulok-e, újra tanulom-e az életet? Nem volt más választásom. Felelős voltam egy kisgyermekért.
Nehéz időket éltünk akkor. Apám kómában feküdt – végtelen álomba merült testtel –, anyámban az újszülött kisfiam érkezése tartotta csak a lelket; az én életem is darabokra hullott. És egy este meghallottam egy idézetet:
„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.
Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.” (Préd. 3.)
Azonnal fellapoztam a Bibliát a Prédikátor könyvénél. Az idézett résznél egy „sajtcédulát” találtam a lapok között apám jellegzetesen apró betűivel, mely Hamvas Béla szövegrészletre utalt. Futottam a szobájába és felcsaptam a Hamvas könyvet a megjelölt oldalon. Ott egy újabb jegyzet volt, Weöres Sándor A teljesség felé kötetének egyik szakaszához… És nemsokára vagy harminc nyitott könyv között ücsörögtem a földön – és elkezdtem tanulni járni apám papucsában…
Thaiföldön úgy tartják, a hét minden napjának van egy Buddhája. Apánk vasárnapon született. Rá a Vasárnap Buddhája vigyázott, aki elszántan áll a saját belső útja végén. Választhat, hogy a Nirvánába lép be és az örök és békés elmélkedést választja, vagy bódhiszattvaként visszatér a létforgatagba és a saját szenvedései árán is akár segíti a többi embert a fejlődésben. Nem kérdés, hogy apánk melyik utat választotta. Rám a Csütörtök Buddhája vigyáz, aki a Bódhi fa alatt ülve elszántan meditál, mert megfogadta, hogy addig nem mozdul onnan, míg a világ összes történéseinek okát és működését meg nem értette. Nem kétséges, hogy ezt az utat választottam. Remélem, jó tanítvány lettem.

Az individuum mint életút

Apám az európai filozófiát tekintette a fejlődés, az etika, az esztétika alapjaként – én a Tao útmutatásai szerint igyekszem élni. A filozófia az ő számára életforma volt: a materiális gyökereinek kutatása a transzcendensben. Kedvenc filozófusaira (Hegel, Kant, Heidegger, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Arisztotelész, Descartes) a hétköznapi beszélgetésekben is hivatkozott. Végtelen és spirálisan építkező tanulmányaiban – amikből szinte semmit se engedett kihúzni, kockáztatva, hogy olvasói elveszhetnek a szöveg elképesztő szövetében – rendszeresen visszatértek az egy, én, rész, egész, örök, érték szavak. A magyar nyelv, és az analitikus elme csodája, hogy ezekből szabad asszociációval felépíthetünk egy kifejezést:

 

EGY

→  EGY

EGYÉNISÉG
INDIVIDUUM

ÉN

→  ÉN

RÉSZ-EGÉSZ

→  IS

ÖRÖK + ÉRTÉK

→  ÉG (égbolt, ragyogó tűz)

 

Játékossága ellenére ez a logika komoly összefüggésre mutat rá: Hegel szerint például az egyéni, individuális tudat az abszolút szellem (Isten) öntudatra jutási folyamatának a szerves része. Az abszolút eszme (a fejlődés kiindulópontját jelentő, öntudatára még nem jutott Isten, a fenti mintában az EGY) kibocsátja magából a természetet (ÉN), majd ebből a természetből kiemelkedik a szellem, az egyéni és a társadalmi tudat (IS), melynek fejlődése során az abszolút eszme felismeri önmagát a világban, teljesen önmagára reflektálódik, teljes öntudatra jut (ÉG). Ha egyszerűen próbálom ezt megfogalmazni, nem kell mást tennem, mint fellapoznom Weöres A teljesség felé kötetét:
„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.”  
Ez pedig nem más, mint apám egyik kedvenc szimbóluma, az életfa.

Az életfa, mint az életút vertikális modellje

Az életfa sematikus képe egy olyan fa, amelynek tövénél az élet vize fakad, koronájában pedig a Nap ragyog. A Fa az alsó és a felső világot köti össze. Ennyivel akár meg is elégedhetnénk, de az Életfa ennél lényegesen összetettebb!
A Fa maga létre se jöhetne, ha nem lennének magok – ha nem lenne egy előd, amelynek összes tudása ott sűrűsödik egy „időkapszulában”. De megfelelő pillanat és körülmények is kellenek az új élet elindításához.
A Fa gyökerei abba a régióba nyúlnak bele, amit a mai ember már félelemmel él meg: az alsó világ, a tudatalatti, a halál, az ismeretlen, a kezelhetetlen, a férgek lakóhelye. Pedig épp ez az a réteg, amiből az individuum hatalmassá növekszik – amit innen szív fel, az fogja táplálni. Míg az egyén tudatossá nem válik és a felszívott táplálékokat a megfelelő módon nem használja, addig sodródás, fájdalom és félelem lesz az osztályrésze.
A fa gyökerei között fakadó forrás az, amely táplálja a jövendő magvait. A forrás nem része a Fának. A forrás az alsó világ szülötte. A Fa a saját létezésével jelzi azt, hogy létezik a forrás. A Fa állapota pedig pontosan megmutatja, milyen minőségű a víz.
A testünk – a Fa törzse – a felszívott anyagok szállításának helye. Tökéletesen tükrözi, milyen módon dolgozzuk fel a hozzánk érkező impulzusokat. Egyetlen út van: a félelem, a fájdalom, a harag érzése nélkül átengedni magunkon mindent, ami a gyökereken keresztül felszívódik. A tudatosság tehát nem a válogatás, a szelektálás, hanem a tudatos beavatkozás mentesség – ami érkezik távozni is fog, kivéve, ha megakasztom ezt a folyamatot azzal, hogy belekapaszkodom. A tudatossá válás, a Táplálás és táplálkozás helyes formájának kialakulása létfontosságú. A Fa teljes életciklusát, erejét és életminőségét alapvetően határozza meg – vagyis végső soron a létezés kiteljesedésének, vagy torzulásának alapja.
A Fa ágai tartószerkezetet adnak. Tartják a leveleket, virágokat és a gyümölcsöt – végső soron a Napkorongot is.  Ez a szellemiség helye, az átörökítés helye, a konklúzió helye. Ami itt létrejön az már nem módosítható, nem magyarázható meg és nem lehet kibújni a felelősség alól: EZ VAGYOK ÉN, ezt adom tovább. Ahhoz azonban, hogy mindezt képes legyek felfogni, önreflexió kell. Vagyis a mandala.

A mandala, mint az önreflexió lehetősége

Noha az európai filozófusok épp az önreflexió, a teljes öntudat kialakulásának lehetőségét vetik fel, magát az önreflexióval már nem foglalkoznak mélységében, a filozófiának, mint tudománynak ez nem tárgya. Apám itt meg is állt. A Fa lehetséges alternatív formáival nem foglalkozott behatóbban.
Amikor kilenc éves lettem, hosszú betegségem alatt könyveket adott a kezembe. A Bibliát, a Koránt, a Zohárt, Buddha beszédeit – a lehetőséget, hogy felfedezzem magamnak az Utat. Utóbb gondolva elképesztő a bátorsága. Az, hogy hitte, ennyi idősen már képes leszek befogadni mindezt, vagy inkább megérezni, hogy miről is szólnak. Az önreflexió tudatosságának kezdetei voltak számomra ezek a könyvek… újra tanulni egy új módon járni apám papucsában. A Buddha beszédei voltak a kavicsok, amelyek mutatták az utat, bár jó időre eltiltottam magam az ilyen gondolatoktól – a mindig kilógó, társtalan kislány mindent elkövetett, hogy elfogadja a világ. Ez persze nyilván sosem sikerült… maradt hát a rajzolás, a versek, a színdarabok, a könyvek, Kant, Hegel, Lukács György, Hamvas Béla, Weöres Sándor, apám elképesztő méretű könyvtárának végig olvasása; és az út az életfától a mandaláig.
Már főiskolás voltam, amikor rátaláltam C. G. Jung esszéire, pszichológiai és filozófiai természetű írásaira, és egyik gondolatára: az életfa felülnézetben maga a mandala. Megtaláltam a hiányzó elemet, ami az önreflexióhoz vezet. Hiszen mi az, ami akadályoz, amit ki lehet ily módon vonni a képből? A Fa törzse. A test. A fizikai. Ami fáj, ami sérül, ami tartószerkezet, életfunkció. Ha kiiktatom, megtörténik az, amire vártam: egymásra vetülnek a magok, a gyökerek, a forrás, az ágak, a levelek, a virágok szövedéke, minden összefüggésében fog látszani. És a gyújtópontban ott lesz a delelő, a mindent megvilágító Nap. Semmi se tagadható meg, semmiről se lehet lemondani, a kiindulópont és a végeredmény összevethető, egymásnak pontosan megfeleltethető vetületekké alakul.
Már csak egyetlen kérdés volt: hogyan tudok olyan helyzetbe kerülni, hogy a Fát felülről nézhessem? És akkor megtaláltam azt a pontot apám kutatásaiban, ami ismét arra sarkalt, hogy húzzam fel a papucsát és kezdjek járni. Nem tudhatom, hogy miért kezdte értelmezni, figyelni, elemezni a fraktálokat, engem lenyűgöztek és egy új nézőponthoz segítettek.

A fraktál, mint az önreflexió útja

A saját életemben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a Taoista életszemlélet, a Ji King, a Változások Könyvének Bölcse napi szinten lett társam. A kívülállóknak antiszociálissá váltam, pedig nem történt más, csak hátra léptem. Kezdtem elválasztani azokat a dolgokat, amiket a magaménak éreztem azoktól, amiket a világba való beilleszkedés, a szocializáció révén megtapasztaltam, de elfogadni nem tudtam. Olyan hatalmas lett az a szakadék, ami a másoknak való megfelelés és az általam élhető lét közé nyílt, amit két ugrással lehetett volna csak átugrani. Amit nyilván nem lehet. Utat kellett hát találnom – papucsot. A fraktál gyakori jellemzője a rendkívül jól érzékelhető önhasonlóság. Vagyis az, hogy létezik egy olyan elemi rész, ami bármelyik irányban is kutakodunk a teljes fraktálon, végtelenszer ismétlődik változás nélkül. Ez adta az ötletet: léteznie kell bennem egy ilyen elemi résznek. Ami én vagyok, önhasonló, önazonos. Ami tartalmazza mindazt, ami én vagyok, és semmit, ami nem én vagyok.
De ehhez kellet még egy fontos ismeret a káoszelmélet. Eszerint a nem lineáris dinamikai rendszerek viselkedése - amilyen az ember fejlődése is – a determinisztikus törvényszerűségek ellenére sem jelezhető előre. Mert az ilyen rendszerek érzékenyek a kezdő feltételekre. Tehát akkor leszek képes harmonikusan megélni a létezésemet, akkor lesz a mandalám kiegyensúlyozott, az önreflexióm pedig tiszta, ha képes leszek feltárni ezt atomi építőelemet és tudatosítom: a külső hatások nem torzíthatják.
Meg kell találnom az életfám magját…

 

(A szöveg a 2018. március 12-én elhangzott megemlékezés írott változata.)

 

 

 

 

ÖRDÖNGŐSÖK

Benjamin a szellemi kocsmáját szimbolikusan a szeméttelepre helyezi, ahol „A DOLGOK TRANSZCENDENS, SŐT METAFIZIKAI ÉRTELMEZÉST NYERNEK, JELENTIK ÖNMAGUKAT, A VONATKOZÁST AZ EMBERREL ÉS A TERMÉSZETTEL, JELENTIK A TÖMEGET, AZ ÉLETET ÉS A HALÁLT.
A SZEMÉTTELEP TULAJDONKÉPPEN A FÖLDÖN LÉVŐ LEGÁLTALÁNOSABB ÉS LEGMÉLYEBB ÉRTELMŰ SZIMBÓLUM.”

 

Íme a létforgatag, – hamvasi megfogalmazásban!
Hamvas Béla a fenti regényében egy különös ház lakóit rajzolja meg 18 fejezetben, azzal a sajátságos hangvétellel, amely a „márkája”:

 • vagyis a képtelenségeket elképedés nélkül,
 • oly módon hömpölyögtetve a történetet, hogy mialatt annak sodrásába az olvasó belefulladhatna, megcsillan valami, ami nem engedi az érdeklődést lanyhulni, ellobbanni.
 • Mindez az áradó humor és kifinomult iróniának köszönhető, a nevek, a személyek, a helyzetek mesteri megjelenítésében.

Megismerhetjük Báró Vértesszenttamási Borbély – Kanavász Antalt és feleségét, aki úgy látja, férjét Soka gyámsága alá kellene helyezni. Soka a lelkiismeret embere, afféle „félig megfőtt Szókratész, aki a daimón szaván kívül nem hajlandó figyelni a szophia szavára.” Bartolomeus mester, a természettudós elméleti alapot akar adni saját életének és az egész emberi létnek, csakúgy, mint Áron, a zsoltáríró lélekember a maga nőtlenségi és szegénységi fogadalmával. Meddő vitáikat Benjámin simítja el egy-egy példázattal, miáltal ő „vitamesterré” lép elő. Az ő szellemi kocsmájának lesz színtere a szeméttelep, amelyre a fentiekben utaltunk.
Bartolomeus mester Jónással nem tudott zöldágra vergődni, aki a misztikus varázslattal jegyezte el magát, így kettőjük között a meggyőzés és belátás végképp lehetetlenné vált. Jónást a Melkizédekkel való álma végképp megzavarta. Társai futóbolondnak tartották és mindent ráhagytak.
Kanavászné első házasságában született fia 25 évesen egyáltalán nem akar felnőni, naponta elmegy hátitáskájával és uzsonnájával a tízéves iskolások közé, délutánonként pedig leckét ír. Ezenkívül nem hajlandó eredeti nevét, a Pirkó Barnabást viselni, a Kanavász nevet vette fel. Nem kis riadalmat kelt egy görögtüzes robbantással, éppen akkor, amikor a báró rajtakapja feleségét egy „szertartáson” Jónással.
Kárász vizsgálóbírónak nem volt könnyű dolga, amikor a ház csődületében az igazságot akarta volna kideríteni. Például azt, hogy Andrea ezredes valóban sikkasztott-e, miként azt testvére, a báróné gyanította.
Ott van még a mérlegtermészetű Szerafina tanítónő sintér – költő vőlegénye, Félix, a siheder, aki csak a szavak utolsó két szótagját képes kimondani. Az ezredest a báróné hívta meg, hogy segítsen rendet teremteni a házban. Csóka, a materialista, Paradicsom, a bűnbak és Benjámin, a kocsmáros is fontos szereplői a ház történetének. Paradicsom autodidakta, szerencsétlen sorsú, akiből mindig bűnbakot csinálnak, könyvet ír a bűnbak – babonáról.
Benjámin példabeszédei igen hasznosak. Az Emmanuelről szóló törtnetből például kiviláglik, hogy a becsület elvesztése bírói úton nem szerezhető vissza. De Benjámin arra is rámutat, hogy a lelki tulajdonságokat valójában nem lehet elveszíteni, a sérelmeket pedig a hatóságok nem orvosolhatják. Ez fontos utalás az egész példabeszédnek is mondható regény alapgondolatára:

 • hogyan válik a létforgatag ördöngössé.
 • arra, hogy az ördöngösség egyik gyökere „amikor a tudás túlnő az erkölcsi érzületen, és a megértés köre tágabb lesz, mint amire szükség van.”
 • mert akkor fellép az okoskodás és a képzelgés, az elvont szférába való emelkedés, ahol a törvények relativizálódnak, az intézmények, hiábavalóak lesznek és a világ történelme immorálissá válik.

Bartolomeus mester is szóra emelkedik a ház lakóinak látszat és valóság közötti tévelygése témájában, rámutatván a kereszttűzre, amely a társadalmi, lélektani, erkölcsi, lételméleti, fizikai, ismeretelméleti, élettani kérdések között van. Ebből születik a sok hóbort, rögeszme, fixa idea, légből kapott magyarázat, őrület, előítélet, gyarlóság, tévedés, csalódás, de mindez csupán ÁLARC. Kimondja, hogy Jónás halott – aki pedig ott áll mindenki szeme láttára a görögtűz-ekrazit sebesülésben, feketére festve.
Az örökké aggódó báróné most, hogy már nyilvánvaló, fivére, az ezredes nem sikkasztott, újabb gyanúja támad: Jónást megölték. Nem biztos abban, hogy ha Jónás él, akkor nem ölhették meg. Soka magára is vállalja a gyilkosságot. Az ügy a mérlegtermészetű Szerafinát is felzaklatja, aki minden jótettét egy rosszal ellensúlyozza, hogy az egyensúly helyreálljon. Most hirtelen előáll azzal, hogy tudja, ki a gyilkos, Paradicsom. Kárász, a vizsgálóbíró azonnal le is tartóztatja.
Jónás távozott a házból, mivel egy halottnak ott nem lehet keresnivalója.
A zavarodottság tetőfokán az ezredes összetéveszti Benjámint a báróval, és bejelenti neki, távozik a házból.
A báróné belevonja a vizsgálóbírót egy összeesküvés elméletbe, amelynek a vezére Benjámin, a férje, a többiek pedig a cinkosok. A bíró nekiáll átkutatni a szobákat.
Ezalatt Szerafina kiengedi a sintér – költő vőlegényének kutyáit a ketrecekből.
A bíró a kémszemle nyomán szembetalálkozik a 400 kutya elől menekülő tanítónővel.
Batolomeus és Áron vég nélküli hitvitáikat folytatva az utcán találták szembe magukat a száguldó kutyákkal, Félix-szél, nyakában egy bulldoggal, majd őket is lerohanják az ebek.
Szerencsére a ház lakói valahogyan megússzák élve a kutya támadásokat.
Andrea elment. A bárónő újból gyanítja, hogy mégis csak sikkasztott, és most menekül. Levelet ír aggszűz nővérének, őt kérve, hogy segítsen helyreállítani a rendet, mivel Andrea mindenkit mindenkivel összetévesztett, és a végén már fogalma sem volt, hogy ki kicsoda. Erotomániás öccsét mégsem hívta meg ebbe a különös házba.

Hamvas Béla a harmincas évei elején, 1928-29 fordulóján, röpke másfél hónap alatt írta meg Ördöngösök című regényét, amelyben mindenki másképpen kártékony bolond, de abban egyforma, hogy önmagukat elvesztve ördögi álarcot viselnek.

 

 

 

„MINDEN PILLANATBAN LÉTEM EGÉSZÉT ÉLNI”

„Terminológia nélkül, vagyis -ságok, -ségek nélkül, világnézet nélkül, az élő nyelv dialogikus szenvedélyében.
Minden megszólalásomban az egészet újrafogalmazni.”

Hamvas Bélát nem lehet az írók, szépírók, közírók, filozófusok, etc. közé besorolni, ily módon holisztikusnak sem mondhatjuk, ámbár a fenti idézetben a holisztikát is kimondta. A „Bolond, aki nem az öröklétre rendezkedik be” c. írása végén olvasható Epilegoma fejezetben olvasható a fenti gondolat.
Nem lehet eléggé felfigyelni erre a modern korban, ahol még töredékességekben sem gondolkodunk az EGÉSZRŐL, csupán töredékesen a töredékesről. Hiszen az egyszeri/egyedi/megismételhetetlen személy is a Mindenség része, az időnk is három részre szakadtan adja lehetőségeit:

 • nemcsak múltra/jelenre/jövőre tagolódva,
 • de a múlandóság és öröklét nézőpontjából is, lévén a pillanatban az öröklét,
 • hiszen az élet a jelenben zajlik.
 • Mégis köt bennünket a múlt.

Mindez a lét koordinátájába rajzolva így néz ki:


A lét megélése – a sok elszalasztott pillanat után – igen nagy kihívás mindenki számára, Létértelmi és az élet céljainak megfogalmazásában ez lehet:

 • boldogság,
 • üdvösség,
 • megtérés,
 • megigazulás,
 • felébredés, ráébredés a valóságra,
 • etc.

A magyar nyelv bölcsessége az igekötőkkel a segítségünkre siet, ahogyan megrajzolja a különbséget az élni, átélni, megélni kifejezésekben, sőt, a visszaélésre is utalván.

 • Megélni = beavatva, átitatva, átjárva lenni azzal a létárammal, amelyet a tudományok, a megismerési kísérletek, a filozófiák és művészetek próbálnak elérni, miközben a nyugalom ereje, a bölcsesség csendje az igazi hatóerő.

Talán ez a FÉNYTERMÉSZET, az a belső fény, amelynek nincs árnyéka.
Ugyan itt olvashatjuk, hogy olyan országban élek, ahol nincs tenger. A válasz: de ég van ott is, a Nappal és csillagokkal, és MAGASSÁG.
Valóban, a Nap Isten megjelenítője a naprendszerünkben, az ÉGI FÉNY, amelyből a teremtéskor a világmindenség létrejött:

 • a 4 elem, mert a víz is fény, leszakadt fény,
 • hullámzik és csillog,
 • de levegő is, hidrogén és oxigén,
 • a föld és a kő megsűrűsödött fény, miként az a gyémántban és a drágakövekben megcsillan.

A fizika akkor lett metafizika, amikor a fény természetét tanulmányozta, amelynek a sebessége például kísérletileg nem előállítható, csupán kiszámítható, ennek a „mérhetetlenségnek” a nyomán indult el létbölcselet felé, a láthatatlan dimenziókba. Itt már a recsegő, megfogható, konkrét racionalitás mellett helyet kellett adni az elvontabb dolgoknak, a lélek transzcendens irányultságának, az intuíciónak, inspirációnak, imaginációnak.
Maga a MÉRÉS, mint objektivitásra irányuló tevékenység is megkérdőjeleződik, hiszen az ember része a világnak, nincs „kívül” azon, hogy igazi rálátása lehetne. Az okság elv is csődöt mond, a matematika műveletei segítenek a modellezésekben és elmélet alkotásokban. A matematika műveletei, hiszen a számok sem a látható világ részei, hanem archetípusok.
Az igazság, a valóság, az Isten keresése megkerülhetetlen, a szétaprózódottság ennek nagy gátat vet.
Erre utal Hamvas Béla, amikor azt mondja, hogy minden pillanatban léte egészét akarja élni.

 

 

 

A TEÓRIA ÉS PRAXIS EGYSÉGE


Sajátságos paradoxon, hogy a XV. – XVII. sz. nagy társadalmi, politikai, szellemi felbolydulása
– humanizmus, reneszánsz, reformáció, parasztlázadások – nem igazán tisztultak le, hanem a „felvilágosodásba” torkollottak. Az egyházszakadás megtörtént, új felekezetek jöttek létre, de az igazi irányváltás elmaradt, hiszen a racionalista felvilágosodás csak egy elmélet volt a többi között, nem lett TEÓRIA.
Hamvas Béla több helyen is nyomatékosan megkülönbözteti a teória és az elmélet fogalmát:

 • A teória, – miként az etimológiája is jelzi, – istenlátás, életrendet teremtő, morális és egzisztenciális vonatkozásokkal. Azaz mindenképpen megvalósuló, praxissá kell hogy váljék.
 • Ezzel szemben a szellemidegen elméletek, amelyek különböző neveken bukkannak elő, mint például világnézet, materializmus, racionalizmus, tudomány, etc. inkább afféle tiszavirág életű kitalációknak, elmeszüleményeknek mondhatók. Rögtön hoz is három példát, a darwinizmust, a marxizmust, a freudizmust, amelyek nem hogy nem juttatták az emberiséget az igazsághoz, de egyenesen elmélyítették a lelki és társadalmi zavarokat.
  Mert az elmélet ≠ „elmélet”,
 • gyakorlati megvalósulástól mentes lehet, elvont okoskodás, mánia, téveszme, hamis, irreális feltevés, amely ideig – óráig bomlaszt, majd maga is elpukkad.

Ezzel szemben a teória és praxis egysége a megvalósulás által

 • a horizontális lehetőségeket a vertikálisba emeli,
 • az örökkévalóságra irányulván mentes az esetlegességektől,
 • nem vesz részt a létrontásban,
 • nyelvezetében együtt van a képiség és a szó, a tartalom és a forma,
 • a logosz = belátás alapján világos, hogy mit és hogyan kell tenni,
 • egyszóval nem válik ketté a mindennapok életérzése és tevékenysége, életvezetése a LÉTFORMÁLÓ ISTENI TEREMTÉSTÓL.

Vissza – visszatérően az evangéliumot, a kereszténységet jelöli meg létformáló erőként, amely a létezés egésze felé nyit.
A gondolat – szó – tett hármasságának egységében kell ÉLETMŰVÉ tenni, hazugságmentesen azt az „istenlátást”, amely eme megvalósítás nélkül nem mondható teóriának, csupán elméletnek, kitalációnak.
Az Evangélium a szeretet életrendjében nem valamiféle érzelgősség, hanem szentség, a létezés eredeti, morális állapota. A praxis az ÉLETMŰ,

 • amelyet önmagunkból kell megalkotnunk,
 • amely az örökben él,
 • az alacsonyabb, a múlandó érték folytonos feláldozása révén a lehatárolt életből a végtelen létbe emel,
 • a karma felszámolása is részét képezi,
 • ÖNMAGUNKNAK ÖNMAGUNK FÖLÉ EMELÉSÉVEL ÚJRAALKOTÁSUNK folyamata.

Mindez nem anyagi haszonért, nem hírnévért, rangért, előnyökért, hanem a biológiai létből való meta lépésben METAPOÉZISSÁ EMELNI MAGUNKAT A VÉGTELENSÉGBEN.
Ebben a folyamatban az élet művé, a mű életté válik,
a teória és praxis egységében.
Ez az életmű magasabb valóságrendje.
A tevékenység sorsot sző.
A praxis, amelyeket a jelen sorok érintenek, nem az életszomjúságból fakadó nyugtalan tevékenységekről és vágyakról, sóvárgásról, kielégítetlenségekről, kívánságokról, ragaszkodásokról, gyűlöletről, irigységről szólnak. Nem az egóról, hanem a magasabb valóságunkkal való azonosulásunk, megvalósított praxisunkról, megtisztított életrendünkről beszélnek.
A földi és égi lét kapcsolatának életművéről.

 

 

TABULA SMARAGDINA


A teremtéstörténet a zodiákuson.

A Smaragd Tábla keletkezésének ideje nem teljesen ismert, a szent, archaikus hagyományok közé sorolhatjuk. Szerzője viszont megnevezi magát:

 • Hermész Triszmegisztos,
 • a háromszor legnagyobb Hermész,
 • feltételezhetjük személyében az egyiptomi Thot istent,
 • de az is lehet, hogy beavatási fokot jelent a szó, vagyis a három világ ismeretét.

Tekintve, hogy a zodiákus több rétegben őrzi a látható és láthatatlan világ titkait, Tábla mondatai is jól kiolvashatók az állatövi jegyekből.

 •   Kos

„Való, hazugság nélkül, biztos, és igaz.”
A teljességgel igaz, minden kételytől mentes megismerő erő, a világosság megfogalmazása.
A Mars bolygó napenergiája, mint a kezdet, az „Én vagyok!”, az egyetemes személyiség kimondása, a virradat, a napindulás, a tavaszi napéjegyenlőség.

 •   Bika

„ Ami lent van, megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslat műveletét véghezhajtsad.”
A természet, a föld, az anyagi, a látható világ nem választható el a fenti, égi világtól. Egymásra utaltságukban vizsgálhatók, tanulmányozhatók. Miként testünk is a lélek és a szellem temploma.

 •   Ikrek

„Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.” 
A határjáró Merkur, a kommunikáció bolygólya fogalmazza meg önmagát.
kép: Merkur
A három az istenség száma, miként az Atya – Fiú – Szentlékek, vagy a megismerő/megismerés/megismert hármassága is tanúsítja ezt. Egyéb analógiákhoz hasonlóan: test/lélek/szellem, anyag/energia/információ, alvilág/világ/ég felosztásban.

 •   Rák

„Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.”
A kijelentés tartalmazza a négy elem Fényből való leszakadását, létrejöttét és egymásba való átalakulását, és a végső, ismét a Fénybe vezető utat. A formateremtődés műveletét, az életáramlást, amely az emberi lélekben a lélekzetben és a érben áramlik, kering.

 •   Oroszlán

„Ő a théleszma, az egész világ nemzője.”

A tökéletesség Atyja Nap házában, az Oroszlán jegyében.
Az ötös szám maga a kvintesszencia, a négy elemből kivont lényeg, a plusz hatóerő.
Az isteni tudat szoláris jellegű.

 •   Szűz

„Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul”.
A teremtés lezárulása, a létciklus mélypontja.
kép: lefelé mutató háromszög
A teremtés = élet a létből, vagyis a teremtett világ ciklikusan múlandó, fel- és szétaprózódó. Aprólékos földhözragadtságból saját magunk tudatán keresztül kell majd felemelkednünk.
A Szűz jelnek még nincs saját uralkodó bolygólya, a Merkúrt rendelték hozzá, az Ikrek uralkodóját.
Az anyag = megsűrűsödött fény.

 •   Mérleg

„Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással. szenvedéllyel.”
A Mérleg jel uralkodója a Vénusz, a preparáció, a kikészítés alkímiai műveletének a gyakorlója. A jel az ellentétek harmóniája, kiegyensúlyozója, a bel- és külvilág közötti KAPU.
A szépség, a szerelem és szeretet által nyújtott megismerés lehetősége, az extázis által való felemelkedés.
Szétválasztás és kiszabadulás a másság felé, ami nem olyan, mint az én.

 •   Skorpió

„A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és alsó erőket magába szívja. E perctől fogva előled minden sötétség menekül.”
A természetet jelentő Bika jel poláris párja a túlvilágot, a természetfelettit és az alvilágot jelenti a Skorpió jegyében. Hádész, a halottak birodalma ez, nagy végletekben.
Tudjuk, hogy aki a magasba akar emelkedni, annak a mélységeket is meg kell járnia, miként Orpheus, Istár, vagy Dante is tette. Dionüszosz felhozta az alvilágból anyját, Semelét és égre helyezte. Dionüszosz a tragédia és mámor istene.
A Skorpió uralkodó bolygólyát, a Plútót 1930-ban fedezték fel. Az atomkorszakot hozta magával.

 •    Nyilas

„Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és nehezet áthatja.”
Három a harmadik hatványon.
A kentaur, aki nyilát az égre ajzza. Ösztönlénye a fizikai motiváló erő, de szelleme az égbe emeli a mikrokozmosz embert.
A nyílvessző repülése maga az ÉLETERŐ, az önmozgó, önmagától lévő.

 •   Bak

„A világot így teremtették.”
Az 1 = a 10 = a Minden.
A tízedik jel ezt a kikerekedést jelzi, a kezdet és a vég összetalálkozását.
A Bak uralkodója a Szaturnusz, a sorsbolygó, a történések és történetek egybefoglalója. Karakterünk lenyomata a sorsunkban.

 •   Vízöntő

„Az átvitel varázslata, és ennek módja.”
Továbblépés a Mindenből az Összes felé, a világmindenség létforgatagába, a kinti világ ismeretébe.
Az új világkorszak, a Vízöntő aion kezdetét talán a francia forradalom idejére tehetjük, ekkor fedezték fel uralkodó bolygólyát, az Uránuszt. Az Ég ura visszatért száműzetéséből, fia, Szaturnusz kasztrálta őt hatalomféltésből.
A több száz évre tehető kaotikus átmenetet követően az egyén és társadalom, a kultúra és a kommunikáció kiforrottabb üzenetét ígéri a 2160 éves periódus.

 •   Halak

„Ezért hívnak Hermész Trisznegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.”
Vagyis mester, beavatott.

„Amit a Nap műveleteiről mondta, befejeztem.”

Így ér véget az isteni szózat.

A The divine is only real.

Az EGY egyetlen Valósága.

 

 

 

30. ÁLARC ÉS KOSZORÚ I.


Palkovics Tibor szerkesztésében és szöveggondozásában a Hamvas életmű 30. kötetével négy kiadásban külön tematikus gyűjtemény indul, amely esszéin kívül tanulmányait, előadásait, hozzászólásait is tartalmazza az 1930-as évek terméseiből.
Megjegyzendő, hogy a harmincas éveit taposó Hamvas Béla már 1928-29 fordulóján röpke néhány hónap alatt írta meg az Ördöngösök című kisregényét, - az életmű sorozat 29. darabja – amely mintegy előre vetíti azt a részleteiben felbukkanó, ám a hamvasi életműben EGÉSSZÉ KIALAKULÓ ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERT, amely igen kevés embernek a sajátja. Ahogyan átszűrte életén, sorsán, személyiségén az 5000 év bölcsességét, csupán „magával ragadni akarja azokat, akik jönn9 akarnak”, mindenféle erőszakos befolyásolástól mentesen.
Ebből az Álarc és koszorú I. gyűjteményből a DIVINÁLIS TÖRTÉNETSZEMLÉLET rajzolódik ki. Ma, a 21. században már kifejezetten értékválságnak és identitás diffúziónak tudjuk nevezni az egyre burjánzóbb világőrületet, de Hamvas Béla visszafogottabban fogalmaz, amikor maszkról, álarcról, igazi arcunkat elfedő hamisságokról beszél, amellyel egyidejűleg a körre, a „koszorúra”, mint teljességre való kiegészülés vágya is megvan a tévelygőkben, amely lényegében a szakrális közösség megteremtése lenne. A szakrális közösség köre, amelyben mindenki az ősgyökereiből táplálkozik, és az égi magasságokba tör.
A KRÍZIS, - amely immáron folytonosan kiújul és megjelenik az emberiség életében – lényegében a fejlődésben egy valamikori leállás következménye, a továbblépés elmulasztásából fakad, nyomában a kényszerűségekkel. Mindezt Hamvas Béla átfogó vizsgálat alá veti, a félelmekről sem megfeledkezve. A feladatok és továbblépések elodázása sűrűsödik válsággá, amely persze további halogatásokkal nem oldható meg. A távlatát, vagyis az örökéletét vesztett, ezáltal halálfélelmekben megrekedt emberiség háborús öldöklése nem a krízis oka, hanem a következménye:

 • Az álarcot, maszkot viselő emberek lárva rejtőzködése valóságos halotti maszkot képez a jelenlegi, megmerevedett életvitelen, mind az egyéni, mind a társadalmi, közösségi és állami életvitel terjedelmében és formájában.

Az életfölöttiség életrendjének és sorsfölöttiség sorsának az elvesztése, illetve az ennek elérésére való képtelenség váltja ki azt a burjánzó önpusztítást, amelynek a háború a csúcsa.
A dionüszoszi szimbólumban az ember kétarcúságát világítja meg:

 • ő a tragédia és mámor istene,
 • akiben az önmaga és önmaga ellentéte valamiféle egységben tud működni,
 • ezáltal az álarc koszorúvá válik,
 • az örök múlandóság, a mozdulatlan mozgató és az örök változás jegyében.

Dionüszosz és Nietzsche tudott „az emberiség koszorújává” lenni abban az értelemben, hogy kozmikus állásfoglalásaikban, magatartásaikban a végtelenségben helyeződtek el.

 • Az ember születése Istenben
                      és
 • az Isten születése az emberben

a hamvasi életmű egyik legfontosabb üzenete, más megfogalmazásában a szentség tudatának megalapozása.
Nem az első, aki utal arra, hogy Isten a teremtés művének befejezését az emberre bízta a földön, ám a „hogyan” időszakonként más és más értetlenségeket ölt.
Eme gyűjtemény I. kötetének másik fontos gondolata Hamvas Béla műfaja, az ESSZÉ, amelyet Herbert Read a „l0. múzsa műfajának” nevez. Egyfelől dinamikus nyitottságot jelez, mint tanulmány, hozzászólás, értekezés, vagy próbálkozás, másfelől viszont személyes és hiteles. Etimológiailag a szó:

 • exagium = súlypróba, megmérettetés,
 • egzegéció vonatkozásában teljesítés, véghezvitel,
 • miként azt az egzámen = vizsga is tartalmazza, kifejezi.

Hamvas Béla már harmincas éveiben is világosan látta, hogy az eszményi békevilágra törekvő görcsös igyekezet nem, hogy békét nem hoz, de egyenesen negatív utópiába torkollik:

 • a helyzet tisztázása helyett még kaotikusabb állapotok lettek,
 • az elmaszkosodott emberek szándéka a valóság irányától eltérve egyre tágabb törésvonalakat hoz létre a tények és a valóság között,
 • és nem tanulnak a tényekből, nem értik a tények nyelvét.

A legteljesebb elidegenedettséget vázolja fel a kizárólag hatalomra és uralomra irányuló „ÁLLAMFELETTI ÁLLAM” eszményét – ezt új arisztokráciának nevezi írásában – amely a gyökerektől elszakadván valamiféle légüres térben épített légvár.
A szenvedély és szükségszerűség feszültségében, ütközetében alakul az emberi élet. Döntően az előbbi vonzásában, nagy bukási lehetőségekkel, a prométheuszi lázadáshoz és küzdelemhez hasonlóan. Szemben a belső forrású dionüszoszi sorssal, amely mámorrá finomítja a szenvedélyt. Mert más a tragédiában élni, és más a tragédián.
Részletes szakirodalmi hivatkozást és névjegyzéket is találunk Palkovics Tibor összeállításában.

Hamvas Béla mindenkor aktuális, naponta kell olvasni, mint a Bibliát.

 

 

 

31. KRÍZIS ÉS KATARZIS II. 


„A KÖNYV MINDENNAPI TÁPLÁLÉKUNK, ÚGY OLVASUNK, AHOGYAN LÉLEGZÜNK.”
Az esszék, tanulmányok, előadások, hozzászólások harmincas éveinek termékeiből, az 1936-39 közötti három esztendőből gyűjtött össze Palkovics Tibor 23 írást, amelyek abban az időben különféle lapokban olvashatók voltak. A VÁLSÁG kérdését

 • mélységeiben,
 • távlatában,
 • összetettségében, egységes egészként írja le Hamvas Béla.

Egyfelől a világháború, másfelől az 1929-es New York-i, szinte kizárólag gazdaságinak tekintett válsága indította el a KRIZEOLÓGIAI irodalom olyan áradatát, amely felölelte a tudomány, a művészet, a politika, a pszichológia, a morális élet, az értékrend etc. egészét. Hangvételükben a lázadás, az utópia, az apokaliptikus fenyegetés, a vészjóslás található, olykor profetikus elragadtatottságoktól tarkítottan. Az okok keresésében, a tünetek leírásában, a részletekben való teljes elmerültségben lényegében megválaszolatlan kérdések maradtak, noha azok kiterjedtek az egyes embert érintő krízis – tudat élményére is. Mindezt áthatja a megoldhatatlanság hozzáállása, amelynek folytán az állandósult problémahalmaz, mint rejtett potencia, búvópatakként elő- előbukkan megújult formákban, és cseppnyit sem csökkenő destruáló hatásban. A tünetek végletekig tartó összegyűjtése és leírása, valamint a „lokális gyógyítások” mit sem segítettek az egyre egyetemesebbé váló, minden területet érintő VILÁGVÁLSÁGON.
Hamv Béla is írt egy könyvet 1938-ban ezen a címen. Ennek előszavát tartalmazza a jelen írásunk tárgyát képező Palkovics Tibor összeállítás.
A KATARZISHOZ a válság nélkülözhetetlen.
Ez a megállapítás nem a krízis apoteózisa kíván lenni, hanem a megoldás metafizikájára való utalás:

 • a dimenzióváltás,
 • a magasabb szférába való továbblépés,
 • a VÁLTOZÁS,
 • a halmazállapot-változással való analógia,
 • egy természetes önműködési folyamat, amely felismeréshez, belátáshoz vezet.

A kezdeti kis tudatlansági káosz mára már VILÁGŐRÜLETTÉ nőtte ki magát. Ez a Vízöntő korszakba való átmenet ideje.
Hamvas Béla a Vízöntő korszak előfutára.
Ez a korszak, mint kultúrperiódus, újfajta kozmikus távlatba helyezi az embert, és kikényszeríti mindenkiből az Istennel való kapcsolatának kimunkálását, megfogalmazását.

Újfajta SZAKRÁLIS TANÚBIZONYSÁGKÉNT.

 

 

 

SZELLEM ÉS EGZISZTENCIA


„A SZELLEM AZ IDŐK FOLYAMÁN VILÁGMEGOLDÁSSÁ NŐTTE KI MAGÁT.”

A Pannónia Könyvek sorozatában, még a nyolcvanas években, második kiadásban megjelentetett tanulmánykötet címadó esszéje Karl Jaspers filozófushoz kötődik. Felaprózódott világunkban valamiképpen az elméletek is felmorzsolódtak, a kultúra, a világnézet, a vallás, a tudomány, az erkölcs, az irodalom, a művészet nem nyújt egységes képet a világról.
Az egzisztencia filozófia az egységes gyökér megtalálása felé mozdul.
Minden filozófia a „bölcsesség szeretete”, de az egzisztencialisták már elnevezésükben és a LÉTET fókuszálják:

 • magát a létezést, ami VAN,
 • a tevékeny szemlélet a feladat, a kapcsolat, a szellem, az akarat, a szenvedély tüze és végzete,
 • olyanféle belső aktivitás, mint az igazi jóga,
 • magának a szemléletnek a szemlélete, amelyben a szellem és a természet nem válik külön,
 • és a SZELLEM nem az élettől független, elkülönült magasabb szféra, hanem vitális erőkből táplálkozik.

Az ilyen filozofikus élet által mindenki AZZÁ LESZ, AKI, azaz önmagunkat a transzcendenciában találjuk meg.
Ez a szemlélet nyit teret a HATÁRTALAN KOMMUNIKÁCIÓNAK.
Nem lehet minden korban mindent kimondani és elgondolni, de valamiképpen minden korban a SZELLEM alakítja a világképet, mint Első Ok:

 • mert az egzisztencia nem absztrahálható,
 • csak megélni, átélni lehet.

Karl Jaspers másik művére is utal Hamvas Béla ebben a tanulmánykötetében, A világnézetek lélektana címűre. A valóság, a végtelenség az abszolút töredék, torzó és fragmentált világban, a végességben jelenik meg:

 • a JELEKEN keresztül, amely transzcendens,
 • metafizikai titkosírásnak is mondhatjuk.

Az ember, mint a végtelen idő vándora, az öntudatra ébredésével önmagában kell, hogy megélje a létezés EGÉSZÉT.
A Vízöntő kor merészebben nyúl a Szellemet = Istent kifejező fogalom felé, amely az idők folyamán sokszor élettelen dogmatizmussá merevedett.
Hamvas Bélát magát is eme korszak előfutárának tekinthetjük, hiszen minden mondanivalója a szakralitás körül forog:

 • miként érhetjük el a belénk oltott isteni erőt,
 • miként adhatjuk át magunkat ennek a belső vezéreltségnek.

 

 

 

Weiner Sennyey Tibor:
HAMVAS BÉLA EZERARCÚ ÉS EGYSZERŰ ÉLETE ÉS MŰVE
Bp. 2019.


„AZ ÉLET TULAJDONKÉPPENI FELADATA AZ ÉLET METAFIZIKAI TEVÉKENYSÉGE.”

2019. nov. 12-én a Hamvas Körben Weiner Sennyey Tibor fenti könyvének bemutatója volt.


A szerző (1981) Szentendrén él, igen termékeny író és költő, rendszeresen publikál. Jelen kötetében mintegy huszonöt nézőpontból járja körül a Hamvas „kérdést”. Hiszen a Hamvas Béla halála óta eltelt, több, mint fél évszázadnyi időben egyre többen érzik úgy, hogy viszonyulniuk kell a hamvasi élethez és életműhez, mégha nem is érzik magukat a szó legnemesebb értelmében véve „megszólítottnak”. Látnunk kell, hogy

 • kissé „divat” lett,
 • hogy sokan szívesen kötik hozzá szekerüket,
 • némileg még üzlet is lett belőle,
 • rengeteg vegyes benyomás a befogadó lelki-szellemi nívójának függvényében, fejlettségi fokának megfelelően,
 • etc.

Weiner Sennyey Tibor nézőpontjai közül nem hiányoznak a kortárs kritikusok sem, külön fejezetet szentel Németh László, Szentkuthy Miklós és Lukács György kirohanásainak. Ez utóbbin egyáltalán nem kell csodálkoznunk, hiszen a marxista-leninista Lukács valamiképpen felismerte, hogy a hamvasi szellemiség nem fogja szaporítani a proletár „kultúra” táborát. A nagy összekülönbözés az 1942-ben megjelent Forradalom a művészetben című könyv kapcsán csúcsosodott ki, amelynek eredeti címe Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon volt. Ez az elvonatkoztatás nem talált közös nevezőt a szocialista realizmussal és naturalizmussal. Hamvas egyszerűen füstparipának nevezi a kommunista illúziókat. „Ne üljetek füstparipára!”- írja, ám a történelem tanúsága szerint hosszadalmas füstmérgezést kellett elszenvednie a magyar kultúrának ebben a proletárdiktatúrai áradatban. Lukács György lefasisztázta és elzárta előle a publikációs lehetőségeket, talán még pszichikai fölényben is érezhette magát.
Szentkuthy Miklós biztosítékát a „kozmikus összefüggések” vágták ki, amelyekig – ezek szerint – az ő szépírói tehetsége nem ér fel. A szerző eredeti idézetekkel támasztja alá ezeket a félreértéseket, amelyek a kortársak részéről érték, de akik mindenképpen a szellemi élet képviselőinek érzik magukat.
Természetesen kitér a Weöres Sándorral való kapcsolatra is, hiszen ő egyenesen „mesterének” nevezi Hamvast a Teljesség felé című művében. Tény, hogy barátságuk a negyvenes évektől kezdődően megszakadni látszik, de fölösleges okvetetlenkedés lenne ennek konkrét magyarázatát keresni. A szellemi utak járatlanok, mindenki maga tapossa ki a neki való ösvényt. Weöres Sándor költői és képi világa eltérő mitológia a hamvasi egységes világlátáshoz képest. A vers pillanatokban ragadja meg a valóságot, Hamvast sokan filozófusnak szeretnék gondolni, miközben ő csak „normális ember” volt.
A Szepes Máriával való kapcsolatról is olvashatunk a könyvben, de erről is azt kell mondanunk, szükségtelen összehasonlítani a spirituális utakat és útkereséseket.
Két házasságát is érinti a könyv, Angyal Ilonával és Kemény Katalinnal, anélkül, hogy a szokásos indiszkréció csapdájába esne:

mármint annak a taglalásába, hogy vajon Hamvas a nők barátja, vagy inkább hím soviniszta volt-e? Mert ilyen kérdések csak azokat izgatják, akik vajmi keveset értenek a hamvasi hagyatékból.

Az is csapdát rejteget, ha egy az egyben való megfelelést keresünk az életrajz és az írások között. Természetesen van kapcsolat, de a lelki-szellemi fejlődésben paradoxonokkal is számolnunk kell. Kemény Katalin ezt úgy fogalmazta meg:

 • életét művé,
 • műveit életté transzformálta.

A TENGER kitágulást és továbbnövést jelentett Havas Béla számára. Amikor az ország a tengerét elvesztette Trianon után, egy helyütt azt írja: „Olyan országban élek, ahol nincs tenger”. „De ég van!” – volt a válasz. Valóban, a felső végtelenséget nem vették el tőlünk, Hamvas írásai égi lajtorják.
„Ezer arcának” megidézésében fontos szerep jut a háború és béke kérdésének, ámbár ez utóbbiban alig volt része. Hiszen az I. világháborúban, 18 évesen önkéntes honvédként vett részt, vagyis mintegy beleszületett egy olyan háborúba, ahol a bestiális aljasság, a mérhetetlen kapzsiság, a hihetetlen züllöttség, az árulás, a félműveltség és teljes tudatlanság vívta harcát a lelkiismeretlenségben. Trianon a mi belső vereségünk is. E sorok írója azt szokta mondani, a Mohácsi vész hívórímére adott válaszrím.
Hamvas Béla nem vélik nemzeti kesergővé ebben a helyzetben, és a II. világháborút követően sem hagyta el az országot, mint például Kerényi Károly, akivel szakrális közösség megalapítására látott esélyt. De sem tanítványai, sem szakrális közössége nem volt, sőt, némaság és elzárkózás övezte, belső emigrációba vonult. Ebben születtek a hatalmas művek:

 • például a Scientia Sacra első kötetét 1944. márc. 19-én fejezte be.
 • Az 1936-ban írt Világválság pedig szintén centrális témája maradt, az egész életmű kulcsa.

Az fentiekben égi lajtorjának nevezett életmű lényegében egy egységes VILÁGLÁTÁS:

 • nem csupán nézőpontok,
 • inkább afféle felülnézet,
 • az egész létezést átfogó, felölelő látásmód,
 • amely napjainkban is útmutató a politikában, gazdaságban, világbékében, egyszóval az élet minden területén.

A szerb háborúban nem véletlenül volt a katonák „bibliája” Száva Babits fordításában. Megszólította őket a hamvasi szellemiség.
Talán a legnagyobb példa az, hogy nem előkelő idegenként mérlegelte a világ őrületét, hanem részt vett a szenvedésekben, de rá is látott, túl is emelkedett, megfinomodott a lelki alkímiában.

 

 

 

FONÁK FEJLEMÉNYEK ÉS INFORMÁLIS ÚT


Ebben a ricsajos, zűrzavaros, túlzottan extrovertált világunkban, a világháborúk, az atomkorszak és általános értékválság fonák fejleményeiben is elevenen ható kérdés:

 • hogyan marad fenn az, ami igaz?
 • hogyan őrizhető és adható át a bölcsesség kincs?
 • hogyan fékezhető és fordítható meg a világőrület folyamata, amelyet a jól megvásárolt aktivisták tartanak fenn?
 • hogyan lehet elfogadtatni a „normát” azzal a medréből kiáradt tudatlansággal, amely a határtalanságban, a végtelen nyitottságban, és a „semmi” által való szabályozatlanságban képzeli béka perspektivikus életét?

Hamvas Béla könyvtárosi minőségében megírta az Antológia Humanát, az 5000 év bölcsességét, és a 30 kötetnél is több művével maga is az egyik legfontosabb információ forrás.
Tudjuk életének fonák társadalmi vonatkozásában, – mármint a kommunizmus és proletárdiktatúra idejének történéseiben – hogy nem engedték műveit publikálni, segédmunkára kényszerítették, mert életszemlélete valóban aláásta volna azt az agymosás által terjesztett utópiát, amely a marxizmus – leninizmus volt. Mégis fennmaradtak „árokparton írt” művei, informális úton terjedtek:

 • sokszorosítások nyomán,
 • Szerbiában Száva Babits fordításai és egyetemi fakultásán,
 • a szerb háború idején az emberek lelki – szellemi tápláléka volt,
 • majd felesége, Kemény Katalin elhatározása nyomán, Dúl Antal rendezte sajtó alá a kéziratot,
 • önálló kiadóban, a Médioban.

Még egy adalék az „informális utakhoz”:

 • Nemrégiben egy ötvenes éveit taposó férfi mesélte, hogy több, mint 30 éve, amikor főiskolás korában katona volt Szombathelyen, ott hallott először Hamvas Béláról. Ma is előtte van lelkes katona társa, aki szuperlatívuszokban beszélt Hamvas Béláról, akiről neki semmi ismerete nem volt. Csak mostanában kezdett foglalkozni vele internetes forrásokból.

De említhetjük Csontváry Kosztka Tivadar képeinek megmentését is, amely Gerlóczy Gedeonnak köszönhető, vagy Bartók Béla évekig fiókban nyugvó műveit, amíg megszületett a felismerés, hogy igenis „játszhatók”. Talán még az emigráció is hozzájárult ahhoz, hogy az életmű a helyére került a világ zeneirodalmában, hiszen nincs nap, amelyen valahol ne játszanák zenéjét.
Hamvas Béla vállalta sorsát, amelynek lényege, hogy megírja mindazt, ami feltartóztathatatlanul, előjött belőle:

 • nem azért, hogy híres legyen,
 • nem azért, hogy egzisztenciális gondjait megoldja,
 • nem azért, hogy iskolát teremtsen.

Öt tanítványt szeretett volna, akik megértik gondolatait, akikben tovább élhetnek, termékeny talajra találnak az elhintett magvak.
E sorok írójától távol áll, hogy filozófusnak, gondolkodónak kategorizálja őt. Csupán idézni akarja az általa leírtakból:

 • Elég, ha egyetlen ember válaszol a szfinxnek!
 • Ha valaki teljes magányban, sziklába befalazottan, csupán elgondolja az igazságot, az a világban marad.

Más szavakkal az egyetlen mondatba foglalható hamvasi hagyaték:

 • Minden ember egyetlen feladata: Isten megismerése.

 

 

AZ ESSAY (értekezés)


A műfajok a’priori kifejeződések, mint a szófajok, vagy a geometriai idomok. Archetípusos jelleget hordoznak, mit a számok:

 • ritmusban követik egymást,
 • rendjük van,
 • felcserélhetetlenek,
 • képi formát öltenek.

Az essayt többen valamiféle átmeneti műfajnak tekintik, kísérletnek, amely hangvételében és gondolatfűzésében összeköti a filozófiai, szaktudományi értekezést a szépírással. Első megjelenítőjének Michel de Montaigne (1533-92) francia moralistát, írót, királyok tanácsadóját, a szellemi szabadság hívét és hirdetőjét tartják. Ő a XVI. század egyik kiemelkedő alakja, a humanizmus, reneszánsz és reformáció gondolatkörének, az idő szava hallatójaként, közvetítőjének mondható ma is.
Jelenkorunk, mint a Vízöntő korszakba való átmenet, fontos analógiában áll a XVI. – XVII. század szellemiségével, mintegy hidat képezvén az akkori és a mostani transzcendencia keresésében, megfogalmazásában.
Az essay tehát ÉRTEKEZŐ MŰFAJ, az „ÉR” szó elágazásából származtatott kifejezés, szoros kapcsolatban van az:

szavakkal.
Ezt úgy is megfogalmazhatjuk:

 • Én értelek téged.
 • Te értesz engem?

Vagyis dialógusban állunk egymással, szívtől – szívig, lélektől – lélekig ható kommunikációban?
Hamvas Béla műfaja, önkifejezése az essay, a fűszálra ráfogalmazott teljesség, világegyetem, az EGÉSZ keresése. Az Ő esetében ez az ÍRÁS, a szavakon keresztül, közvetített VILÁGLÁTÁS, és annak megjelenítése. Ez az Ő megszólaltatója, mint Vivaldinak a hegedű, Lisztnek a zongora, Bachnak az orgona.
Leonardo a Mona Lisa mosolyában és az Utolsó Vacsorában fejezi ki, foglalja össze az egész Halak korszakot. Hamvas Béla az íráspiramison a ben – ben kő, a zárókő, a Halak korszak lélekóceánjának nagy halásza, a Vízöntő korszak előfutára. A lelkekben él. A 90-es évek szerb háborúja jól mutatja, miként él a lelkekben. Ott ugyanis rengetegen olvasták Sava Babits fordításai nyomán. Csak halála után mintegy fél évszázaddal kezdett a hivatalosan számon tartott írók közé tartozni. A Tagore sétányon lévő hársfáját sem a Magyar Írószövetség, hanem Sava Babits ültette.
Ő a végtelen kommunikáció nagymestere.
Ha van az íróknak Mengyelejev táblázata, oda nehezen sorolható vegyérték alapján, mert a végtelenségnek nincs vegyértéke.

 

Tervezett előadás a Deák-téri Evangélikus Gyülekezetben
(Az időpont bizonytalan időre elhalasztva, a koronavírus miatt).

SZELLEMI TEMPLOMÉPÍTÉS


A végtelen kommunikáció jegyében.
Hamvas Béláról szólva fölösleges lenne egy könyvét, mint főművet, vagy mondatot, kifejezést idézni, mert egész életműve és műfaja összefoglalható az EVANGÉLIUM szóban, amely:

 • örömhír, üzenet, jó hír,
 • az élet elpusztíthatatlanságának híre,
 • a krisztusi tanítás,
 • az Új Testamentum első négy könyvének megnevezése,
 • a lutheránus vallásfelekezet,
 • műfaj, etc.

Az evangélikus papcsaládból származó Hamva Béla interpretálása kétélű, mint minden ebben a poláris világban:

 • a szentség nyomában mindig ott a profán,
 • az Utolsó Vacsora Jézus elárulásának napja,
 • és minden harmónia ellentétekből áll.

Kétélű, mert életében is sok meg nem értés, elutasítás övezte.
De most, születésének 123. és halálának 52. évében úgy érzem, alkalom adódik itt az evangélikus gyülekezetben, az evangélikus egyház talaján TANUBIZONYSÁGKÉNT útjára engedni az évenkénti, születésnapjához kapcsolódó emlékezetfolyamot a VÉGTELEN KOMMUNIKÁCIÓ jegyében, amelybe a résztvevők élő dialógusban mondhatják el véleményüket.
Tartom magam ahhoz a meggyőződéshez, hogy amit 10 percben, vagy egy mondatban nem lehet elmondani, azt órák alatt sem sikerülhet. Ily módon mondandómat ebbe az egyetlen „evangélium” szóba sűrítem, végig erről fogok beszélni.
Kulcsszavak, címek, mottók, ábrák sorozatában mindig ama ismeretekről lesz szó, amelyek „nem állandósulhatnak dogmává, de nem veszhetnek el talajtalanságban sem.”
A gomolygó gondolatok polarizáltságai:

 • a tudatos és tudattalan lélekműködés,
 • az egyéni és az egyetemes kapcsolata,
 • a kultúra és a szakralitás elválaszthatatlansága,
 • a múlandó és az öröklét körforgása,
 • az idő és időtlenség dimenziója,
 • a szakrális és a diabolikus ember.

Ennek megfelelően transzcendens távlatba helyezzük Hamvas Bélát:

 • mint a magyar sors képviselőjét,
 • a Halak korszak reprezentánsát,
 • a Vízöntő korszak előfutárát.

És most következzék néhány „evangélium”.

 • The divine is only real.
 • Minden pillanatban létem egészét élni.
 • A 12 egyike szerettem volna lenni.
 • Elég, ha egyetlen ember válaszol a szfinxnek.
 • A kereszt metafizikája.
 • Evező nélkül a nyílt óceánon.
 • Korunkban a személyiség a szakralitás hordozója.
 • A végtelenség vándora.
 • Öt géniusz.
 • etc.

De kulcsszavakat is gyűjthetünk szép számmal:

 • mérték, világválság, létrontás, pszeudoegzisztencia, sorsarithmológia, wunderline, imagináció, etc.

Amikor SZELLEMI TEMPLOMÉPÍTÉSRŐL szólunk, egyfelől a templom szent terére, mint Isten házára és a gyülekezetnek szentelt épületre gondolunk, másfelől arra utalunk, hogy Hamvas Bélának minden szava transzcendens távlatokat nyit meg, megszólító ereje maga a végtelen kommunikáció.

Tegyük alkalmassá magunkat a befogadásra.

letölthető a teljes szöveg: itt

 

Elhangzott 2020. február 18.-án.

 

Németh Péter Mikola

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
mai olvasata az emberi sors és sorstalanság,
valamint a géniuszok összefüggésében

 

Madách: De La Motte Károlyné sírfelirata

 

Ember sorsa: hogy romlás legyen csak
Minden szépnek, jónak lényege, –
A virág meghalni nyitja kelyhét,
Déli napnak az éj előjele.

             (Madách: Szív és ész – részlet)


…Madách. Az emberiség lét-nemlét kérdésének megragadásában kétségtelen, hogy egyedülálló drámai koncepcióval ő jutott el a leglényegig. Művének elemzése Arany János óta szakadatlan tart. A Napút XXII. évf. 4. számában Németh Péter Mikola folytatja egyre újabb távlatokat nyitó eszmélkedéseit Az ember tragédiájáról.


(Hubay Miklós)

 

 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Az irodalom gyanúba keveredett, olvashatjuk Földényi F. László Kertész Imre-szótárában. De hogyan is értsük ezt? Úgy, hogy Kertész az irodalmat a sorshoz viszonyította, ezzel kettéválasztotta azt: olyan irodalomra, amely a sors által sújtott ember megnyilvánulása (mondhatjuk úgy is, sorstalan), és olyanra, amelyik azt óhajtja bizonyítani, hogy az embernek, mint a kollektivizmustól, a köztől nem szorongatott, autonóm lénynek igenis van lehetősége, hogy térben és időben ki- és megválassza a saját sorsát. Ez persze, Kertész Imre élettapasztalata szerint, a 20. században elő nem fordulhatott, vagy ha igen, akkor is csak egészen kivételes esetekben.Ámennek a dilemmának lényegi eleme, és annak fordítottja már Madáchnál felvetődik. Miként is mondja Ádám az egyiptomi színben? Idézem:

Fülembe cseng még: milliók egy miatt.
E millióknak kell érvényt szereznem.
Szabad államban – másutt nem lehet.
Enyésszen az egyén, ha él a köz,
Mely egyesekből nagy egészt csinál.

Egyén és köz? Individualizmus és kollektivizmus? Sors és Sorstalanság? Ezek a kérdések évezredek szándékával velünk voltak és maradtak megoldatlanul. Erről beszél Robert Musil, például A tulajdonságok nélküli emberírója 1938-ban jegyzett Naplójában,rávilágítva arra,hogy az antiszemitizmus nem individuális, hanem kollektív, kollektivisztikus reakció… De milyen is az az emberi sors? Hogyan lesz az életünk sorsossá? Sokkal inkább a tragédiáink, a drámáink által, semmint a boldogulásunkban? És mégis miként és miért válhat sorstalanná a földi létünk, ha azzá válik? Élettapasztalatunk szerint a sorsunk önmagában előre nem látható, viszonylagos, formátlan, mégis célirányos mozgás, folyamatos játszma, ami a születésünktől a halálunkig tart. S azt is tudni véljük, hogy ez a folyamat bármikor megszakadhat. Ádám Fáraóként, Miltiadészként, Tankrédként, Keplerként, s más szerepeiben is sorsokat álmodik magának Lucifer „jóvoltából”, s legvégül mindegyikből kiábrándul, mindegyikbe belebukik. Ám csalódásai ellenére megtapasztalja azt is, hogy az örökös háborúsághoz, konfliktusokhoz, az élet-halál küzdelmekbe vezető lépései nagyon is alkalmasak arra, hogy az életet sorssá alakítsák, átlényegítsék. Vagy mégsem!? Ez a kétely napjainkra egyre felerősödni látszik, a szkepszis tovább él.
És itt lép be a 20. századi gondolatvilágunkbaTheodor W. Adornoelhatalmasodó mondata: Auschwitz után verset írni képtelenség, egészen pontosan, verset írni barbárság. Adornónak anegatív dialektika összefüggésében, a maga filozófiájában még igazat is adhatnánk. Ám az sem lehet véletlen, hogy a későbbiekben ő maga, ha jól emlékszem, akkor már 1963-ban felülírja kijelentését. Kertész Imre az irodalmi Nobel-díj átvételekor 2002-ben azonban, stockholmi beszédében, némiképp módosítva ugyan, de megismétli ugyanezt a megállapítást, idézem: Ha Auschwitzról írunk, tudnunk kell, hogy Auschwitz – egy bizonyos értelemben legalábbis – felfüggesztette az irodalmat. Auschwitzról csak fekete regényt lehet írni, tisztesség ne essék szólván: folytatásos regényt, amely Auschwitzban kezdődik, és mind a mai napig tart. De hát, ami Auschwitzban történt, az olyan drámai tapasztalás az életünkben, aminek kifejezésére nem áll rendelkezésünkre se nyelv, se szó, se forgatókönyv, olvashatjuk a tragikus felismerést kortársunknál, Borbély Szilárdnál (1963 –2014) – tegyük hozzá, ha csak a metafizikus költészetben nem –, aki nyilvánvaló, hogy az adornoi lelki traumára a negatív dialektika összefüggésében „épít”. Azaz, jogot követel Auschwitz égő áldozatainak az egyéni önkifejezésre. Ehhez hozzátartozik az, hogy a modern művészet a „nem-azonosságban”, az egyediben gondolkodás logikájában tükröződik. Ám ez az egyéni jogosultság csakis a holokauszt áldozatait illeti meg, és még véletlenül sem a túlélőket, Adorno szerint. Ilyen értelemben írhatja a költő, Pilinszky János, de a filozófus is, Heller Ágnes például, hogy az Auschwitzban történtekről való vélekedés minden formáját, a beszéd és írás képességét egyedül a halottak birtokolhatják. Vagyis az a botrány, ami megtörténhetett nem akar véget érni, s az csakis a transzcendensben értelmezhető, ha egyáltalán az értelmetlen halál értelmezhető. Ugyanakkor a túlélők közül többek is, mondjuk, Primo Levi, vagy épp Kertész Imre, mint túlélő, ebben az összefüggésben sem adta föl a megszólalás méltóságának igényét, talán azért sem, hogy új értelemet adhasson a 20. század kataklizmájában kiüresített, valóban értelmüket vesztett szavaknak, fogalmainknak, mert vitathatatlanul látnivaló a 21. században is, hogy egészen más, ami Auschwitz előtt történt, s az, ami azóta történik. Cezúra ez a judeokereszténység kultúrájában.
Kertész Imre szerint Auschwitz az európai ember legnagyobb traumája a kereszt óta. Ez vajon úgy is értendő, hogy ami a cruz gemma tán, – a dicsőséges kereszten – s az, ami Auschwitzban történt térben és időben, az lényegét tekintve egy és ugyanaz? De úgy is lehet, ahogy Simone Weil írja: Latrokként tér és idő keresztjére vagyunk verve mi emberek. Ezek szerint Auschwitzban így is, úgy is megváltódott volna az emberiség? A lelkem mélyén tiltakozom az összevetések ellen! Bár meglehet, hogy hiába teszem, mert ebben az abszurd helyzetben, mindaz, ami a Sorstalanság kapcsán most eszmélődésem mélyrétegeiből vulkánszerűen a felszínre tör, az Pilinszky Jánosnak A jóvátehetetlen realitásáról vallott gondolata, miszerint egyszer talán a költészet által mégiscsak megszülethet a jóvátétel. Ezek szerint Auschwitz után „csak” verset lehet írni? A kérdés túlontúl költői, amit Kertész Imre is elfogad, s azt mondja a Pour le mérite  érdemrend átvételekor, erről ő maga ír a 2014-ben megjelent A végső kocsma című könyvében, egyetértve Pilinszkyvel, hogy a jóvátétel a katarzis által realizálható. Persze szerinte, a költészet és a katarzis ebben az esetben egy és ugyanaz. És valóban, ezt megerősítendő, itt és most Pilinszky János Schaár Erzsébetnek dedikált Auschwitz című versét hívja elő az emlékezetem, nem először. Ez a nyolcsoros közelebb hozza egymáshoz a történelmi, avagy a történelmietlen valóságot. A vers így hangzik:

Négy-öt esztendős lehetek,
s az én koromban a világ,
egyszóval mindaz, ami van,
két esztendő vagy nyolcvan év,
mázsás cipő, több tonnás kiskabát,
s főként, ami hátra van még,
pontosan öt-hat éves.

Az idő relatív. Ezt a maga korában Madách is jól tudta, hiszen Az ember tragédiájábanmegteremti a jövő mítoszát, ha úgy tetszik, akkor, a mi jelenünk legendáját – így látta ezt Hubay Miklós is –, úgy, hogy a drámaköltő egy anyaggá szövi költészetében a mítoszt és a történelmet. Természeténél fogva az álomszerű mítosz mellé a nem mitikus, történelmi színeket is álomba mártja. Ami a Tragédiában a mítoszok rétegéből való, azt a drámaköltő megőrzi mítoszként. Meg se kísérli, hogy a történeti tények közé sorolja, hogy beállítsa a ráció tényekre alapozó fényébe, ahol a mitikus világmagyarázatok elvesztenék értelmüket, gyermeteg mesékké válnának.
A tizenegy történeti szín során Az ember tragédiájában egyszer sem bukkan elő Isten. Ezt a nagyon lényeges felismerést is Hubay világosította meg előttem. A bűnbeesés után, mintha megszűnt volna a Teremtő. Rejtőzködő Isten lett belőle. Akiről Madáchnak egyik európai kortársa, Friedrich Nietzsche (1844–1900) már idejekorán azt állította, hogy halott, csak még nem jutott el az emberek tudatáig. És ha mégsem így volt és van? Akkor mégis milyen az az Isten, aki az embert a saját orcájára teremtette? S milyen az az ember, aki a maga hasonmására Istent teremtett? És mégis mi alapján döntötte el bárki is az auschwitzi szelektálás szempontjait, mikéntjét? – kérdez rá végső fokon Kertész Imre. S valóban, a kérdés, azóta is megkerülhetetlen, mert meg kell értenünk végre egymás szenvedéstörténetét ahhoz, hogy megbékélhessünk egymással, miként azt Johann Baptist Metz Memoria passionis című könyvében üzeni mindahányunknak: keresztényeknek, zsidóknak, a buddhizmus, a hinduizmus, az iszlám, a kínai unverzalizmus követőinek, és mindenféle más felekezetűeknek. A memoria passionisban, ahogy azt J. B. Metz gondolja, ennek a krisztológiai fogalomnak a határait a szisztematikus teológián belül kitágítva, lehetőségünk lesz majd arra, hogy a harmadik évezredben a bibliai és az egyházi hagyományok Istenről őrzött emlékezete valóban megnyíljon az emberiség szenvedéstörténetére, vagyis arra az egyetlen „nagybeszélgetésre”… arra az egyetlen nagy narratívára, amely még megmaradt a felvilágosodás vallás- és ideológiakritikája, a marxizmus és Nietzsche, illetve a történelmet töredékekre forgácsoló posztmodern szellem után: a világ az emberek tényleges szenvedéstörténeteként olvasható.
A harmadik évezred egyetemes teológiájának igénye a compassió együttérzésének, vagyis a másik ember szenvedésében való részesedés, az együtt szenvedés szüm-pátiájának óhaja, hogy az emberiség, így, együtt szenvedve, együtt vezekelve és imádkozva remélhessen a történelem kataklizmáiban egymásnak okozta tragédiákra, sebeire, fájdalmaira gyógyírt, kiengesztelődést, békességet. 

 

(Compassió)

                  Pilinszky-palimpszeszt(usz)

A Madách-feliratos sírkő megmentőinek társaságában, Szécsényben.
Ma a sírkő Balassagyarmaton, a Megyeházán látható

Milyen lesz az a „VisszaSejtesít”,
amiről csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, mint oltár, szentély,
kézfogás, megtérés, áldozás, ölelés;
fűben, fák alatt megterített asztal,
ahol nincsen első és utolsó vendég.
Végül is milyen lesz, milyen lesz
az a nyitott szárnyú emelkedő zuhanás,
„Visszaáramlás” a világ közös fészkébe,
lángoló szívébe? – Nem tudom,
és mégis, hogyha valamit ismerek,
hát ezt igen, e forró folyosót,
a nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
és egyre szabadabb a tény,
hogy repülünk.

 

(Részlet a Hamvas Béla köri eszmélődésemből, Bp. 2020. Január 18.)

 

1. Földényi F. László: Az irodalom gyanúba keveredett, Budapest, Magvető Kiadó, 2007.

2. Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember (Der Mann ohne Eigenschaften) I. kötet (1931), II. kötet I. rész (1933).

3. Pilinszky János: Auschwitz, Összes Versei, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 144.

 

 

MEGÉRTENI AZ IDŐK SZAVÁT

A csillagjárás és az emberi sors közötti összefüggés csak kozmikus jelenségeken keresztül rajzolódhat ki. Ilyen kozmikus jelenség például a Föld precessziós mozgása következtében kialakult Tavaszpont eltolódás is, amelynek folytán most a Vízöntő korszakban való átmenetet éljük. A világhónapokhoz köthető kultúrperiódusok 2160 éves ciklusairól egyre többet lehet tudni. Atlantisz elsüllyedése is egy átmeneti korról szól, a Rák jelbe való átmenet ideje volt. Jelenleg pedig a Halak korból megyünk át a Vízöntőbe.
Hamvas Béla a múlt század 40-es éveiben írt A láthatatlan történet c. tíz esszét tartalmazó kötetének első darabja szól a Vízöntő korszakról.
Miként azt megszokhattuk Hamvas Bélánál, ezúttal is „az őslogoszra való emlékezésről”, az emberiség metafizikai örökségéről van szó írásában. Egyben utal az átmenet apokaliptikus jellegére, amelyet valóban mindenki a saját bőrén tapasztalhat. A 22 gondolatkörre tagolt esszében figyelemreméltó pszichológiai érzékkel idézi a lázadásra felszított tömegeknek a tudattalan kiáradásához hasonlítható térhódítását, azt a mindent felforgató erőt, amely a marxista, mennyiségek felé irányuló, (nem minőségek) anyagias követeléseinek a következménye. Ez a „szocialista” apostolkodás hosszú időre félrevitte a világ közgondolkodását. A tömegekben ugyanis nem az angyal, hanem a szörnyeteg kelt életre, amely a nemes eszméket is meghamisította, kiforgatta, lejáratta. Vagyis elindította a „belső vízözönt”.
De nemcsak a tudatos és a tudattalan lélek működésének diszharmóniáját látja és írja le, hanem a lelki töredezettséget is, amelynek leglátványosabb elfajzása maga a MATERIALIZMUS, amelynek tévhite az, hogy a világ = anyag, vagyis abból lett és abból van. Erre konstruált elmélet a Big Bang, a Nobel díjjal jutalmazott okoskodás. Ez a dolgok végig nem gondolásából fakadt. Megjegyzendő, hogy a VÉGTELENSÉG eszméjéig eljutni éppen nem az elakadást jelenti, hanem a „végtelenséget”.
Rátérve a TÖREDEZETTSÉGRE, Hamvas Béla idézett esszéjében Mikro- és Makropsychéről ír: a foszlányszerű, hiányos, befejezetlen lélekre, és az érzékeket, a tudatot, az értelmet, az intuíciót, imaginációt, képzeletet etc. magában foglaló személyiségre utalva.
Az anyaggal kapcsolatban idézi Franz Baadert, aki úgy fogalmaz, hogy a világnak nincsen olyan része, ahol magasabb erők ne tartózkodnának.
Ebben az esszében is kitér arra a nagyon fontos megállapítására, hogy a primer, az eredendő, az originális nem a primitívet jelenti, és az archaikus ember nem vadember, hanem éppen az ősi, elfajzás előtti állapotot éli meg. Azt az ősi rendet, amelyhez nekünk is vissza kell térnünk. Felfogni a hagyományt, hogy újra megszentelt életet élhessünk, az isteni erőktől megérintetten. Ez a sorsunk tisztaságának lényege.
Uszpenszkij nyomán ír a new race-ról, a hatodik fajról, amely a faji, népi, vallási, társadalmi, műveltségi, területi, korbeli, nembeli különbségeken túl az egyetemes embert jelzi. Vélhetően kis létszámban lehetnek, elszórtan a Földön, de valamiképpen ellensúlyozzák az újkori, nyugtalan népvándorlást és az ezzel járó szellemi eltévelyedéseket is. Az külön misztérium, hogy ezek az emberek miként találkoznak egymással.
Kozmikus katasztrófa előtt állunk, - erre utal a korona vírus világjárványa is – és pontosan kell értenünk, mi a mai kor emberének „Noé bárkája”.
Hamvas Béla esszéiből a metafizikai háttér soha nem hiányzik.
Mindig a magasabb dimenziókat szólaltatja meg innen, az árnyékvilágból.
Arról az élő összefüggésrendszerről ír, amelyben mi is gyökerezünk, emberek, tehát másutt nem találhatunk önmagunkra.

 

„A SZELLEM NEM MŰVELHETŐ, MERT A SZELLEM AZ, AMI MŰVEL.”
(Scientia Sacra)


Sokféle megfogalmazásban olvashatunk Hamvas Béla írásaiban szellemről, ezekből szemezgetünk néhányat:

 • A szellem nem bölcsesség, nem elmélet, nem tudás, nem filozófia, hanem a „világ világossága”, amely félelemtelenségben, szeretetben, gyermeki kedélyben nyilvánul meg.
  (Silentium)
 • A szellem nélkül élni reménytelen lenne, mert a teremtő logosz természete az, hogy nem magyaráz, hanem kinyilatkoztat.  (Magyar Hüperion II.)
 • A szellem az, ami elmúlhatatlan, az élet természete ugyanaz. (Patmosz I.)
 • A szellem az idők folyamán világmegoldássá nőtte ki magát. (Szellem és egzisztencia)
 • A szellemi élet szélhámosok és paprikajancsik kezében van, ünnepélyes csalókban, akik az emberiséget dicsérő szövegekkel vezetik félre, egymás támogatásán és magasztalásán.  (Sziget)
 • A szellemi jelenség a történetek eseményeinek irányítója, nem függvénye. (Magyar Hüperion)

És néhány a „Bolond, aki nem az öröklétre rendezkedik be” írásból:

 • Az indiai kultúrában a szellemi kaszt a brahman.
 • Az ember életét az Istenhez való viszonya határozza meg.
 • Isten neve kimondhatatlan. Minden nyelv más hangokkal jelöli. Egyetlen autentikus szöveget ismerek, és az a kinyilatkoztatás. A KINYILATKOZTATÁS A LÉTEZÉS ANYANYELVE.
 • Kimondani a kimondhatatlant azoknak sikerült, akiket a világ őrülteknek tartott: Csontváry Kosztka Tivadar, R. Schumann, Van Gogh, Gogol, Nietzsche, Hölderlin.
 • Irtózom attól, hogy hős legyek, vagy szent, vagy bölcs, én szeretnék normális lenni.
 • A helyes út az, ha az ember a testét átszellemiesíti, a helytelen út az, ha a lelkét húsba öltözteti.
 • Szakrális hétköznapok.
 • A csoda atmoszférája.
 • Az elolthatatlan üdvösségszenvedély.
 • Bizonyosságot szerezni a bizonyosságról.
 • A tettek világából a hatások világába emelkedni.
 • Minden pillanatban létem egészét élni.
 • Lehet-e tanítást csinálni abból, hogy tanítás nincs?
 • Ars Magna.
 • Akkor lettem volna boldog, ha egy lehettem volna a tizenkettő közül.

MŰVÉSZETI ÍRÁSOK


Az összkiadás 26. kötete publikál 5 meg nem tartott előadást a művészetről. Ezekből idézünk most néhány gondolatot.
Ismeretes, hogy Hamvas Béla életének és írásainak középpontjában a SZENTSÉG áll, ezzel összefüggésben fontos felismerése:

 • Korunkban a személyiség a szakralitás hordozója,
 • ez kötődik a megszólíthatósághoz és személyesség kérdéséhez,
 • valamint, hogy csak szakrális kultúra van, vagyis az ezen kívül eső „művelések” inkább a létrontást szolgálják.

Nos, ezekben a soha meg nem tartott előadásokban körüljárja ezt a kérdést.
Ahogyan idéz egy kínai megállapítást, amely szerint az európaiak „rebellis majmok”, érződik, hogy sok igazságot talál a megállapításban. Az önbírálathoz, az önmagunkba szálláshoz bizony sokszor ilyen drasztikus és kíméletlen kritikára van szükség. A lázadás lényegében az ősi életrend ellen irányul. Az elvetemült morál mellett a műszaki – technikai készültség gátlástalan hatalomszerzésre sarkall, a vagyongyarapítás hajszolásába. A ragadozó ösztön gátlástalan felszabadulását a kapzsiság ragálya hatékonyan segíti, és sajátságos „visszakorcsosulást” eredményez. Ez a hamvasi szóhasználatban a létrontás.
Egy másik gondolatmenet a művészet háromféle hatásáról szól: az esztétikai élvezetről, az eszmét sugalló, végül a katarzist, megtisztulást hozó jelenségről. Az elsőből hamar libidó művészet, élethabzsolás, szórakoztató ipar alakul. A második könnyen és gyakran a téveszmék megszállottságának szűk látókörébe sodor. És hát a harmadik hatás az mely nagyon ritka, és ha van, kiszorul a közéletből.
A harmadik rész a FRAGMENTÁLTSÁG jegyében íródik, amikor a töredéket egésznek véljük, vagy akarjuk venni. Ez vezet a démoni megszállottsághoz, a rögeszméhez, amely végképpen megakadályozza az önmagunkon való túlemelkedést. Márpedig a TUDÁSBAN mindenki annak arányában részesül, amilyen érett, amilyen kiforrott.  Itt is utal arra a fontos felismerésére, mely szerint az archaikus, ősi kultúra nem primitív, sőt, hieratikus. Őrzi és éli azt az ősi létet, amely a teljességre irányul, nem aprózódik fel és regrediálódik alacsonyabb fokon. Az IGAZSÁGBÓL nem kell, és nem lehet vesszőparipát csinálni.
A következőkben a katarzisról ír. Ilyen műveket csak az a művész tud létrehozni. akinek a belső fénye kicsiholóik és egyesül az égi fénnyel. A korrupció és a pszeudoegzisztencia ezt lehetetlenné teszi.
Végül az ötödik rész olyan pszichológiai ismeretekkel koronázza meg az eddigieket, amely – sajnos – a mai pszichológiai köztudatban nem számít evidenciának, ez pedig a tudattalan elsőbbsége a tudatos lélekműködéssel szemben. Még az áloméletre is utal Hamvas Béla.
Az önmagunkon, egónkon való túlemelkedés fontos küszöb az alkotók, és az egyszerű emberek esetében is.
Bár a művészet nem „mérhető”, az bizonyos, hogy a filozófia és a tudomány, de még sok esetben a vallás sem hozza meg a z igazi katarzist.
Ebben a részben is találunk egy fontos kulcsszót:

 • az univerzális orientációt.

Az igazi művészetben az ember az igazi tetteken keresztül saját megtisztulást él meg:

 • egyszerre teszi azt, amiért él,
 • mert amiért él, azt teszi.

A kötet tartalmazza a feleségével, Kemény Katalinnak írt Forradalom a művészetben c. könyvet is.

 

 

AZ ŐSEREDETISÉG


Hamvas Béla felesége egy helyütt az írja, hogy férje új szótárt alkotott, vagyis kibontotta a szavakban rejlő ősképeket.
Az ARCHAI szó is gyakran szerepel írásaiban, utalva a kezdetekre, a kiindulásra, a forrásra, az ősnyelvre, az ősképekre, az ősformákra, Az ezen címen megjelent kötetében az 1938-42 között írt tucatnyi esszé található, amelynek mindegyike ilyen ősiségre való utalást tartalmaz. De a kötetben találhatóak még a Maja, a Regényelméleti fragmentum és az Óda a XX század hoz című írások is.
A következőkben szemezgetünk esszéiből:

 • A kőszoborban a kő életre kél: a mozgás és mozdulatlanság dialógusában.
 • A görög művészetben a harmónia a robbanásig feszült elementáris erők kiegyensúlyozottsága.
 • Más az érettség és más a növekedés: az érett mag mintegy befejezi pályafutását, amikor átadja helyét a gyökéreresztés és szárhajtás folyamatának.
 • Minden helynek van géniusza. De  szent helyeken nem válik el egymástól a természeti és természetfeletti.
 • A szellem és a természet paradoxonja ugyanaz, mint a férfi-női kapcsolaté, a lét és élet, a tér és a hely szavaké.
 • Az épület – legyen az sárkunyhó, vagy templom, - hellyé vált tér: együttlétezés a világ őserőivel.
 • „A kő a föld csontváza.” – Garcilasso el Inca.
 • A Machu-Pichu magától értetődik.
 • A primitív ember élete és művészete ÉLETTELI volt.
 • A valóság ellentétekbe gondolkodik, a megrekedés vagy szüntelen körbejárás helyett a természet ősritmusában van: a tengerzúgásban, a vízhullámzásban, a fa elágazásaiban, a madarak énekében, etc.
 • Az edény a két véglet teljesedését hordozza: a befogadást és a határt.
 • A szőttes meghatározott arányban tartalmazza a gyapjút és a gyapotot. A szőttes = képírás. Valóságos napló, költemény, történet.
 • Az inkák halottaséneke a „kozmikusan monumentális tagolatlan bömbölés.” Ez a mesterkéletlen, feltartóztathatatlanul kitörő HANG  az ú.n. kultúremberben már mélyen eltemetődött, elfedődött a szociális maszkokkal. A halotti szertartások lefojtják a fájdalmat. A modern éneklésben a szoprán sikítás, a bariton ordítás már nem az elementáris hang.  Felülmúlja azt a patakcsobogás, a mennydörgés, az erdősuhogás hangja eredetiségében.
 • A zenei ősélmény az üvöltő szelekből, a madarak szárnysuhogásából, a sokféle madártrillából, etc. táplálkozik. Ezeken a stádiumokon keresztül jut el az emberhez az Ég hangja.
 • A Szikláshegység petroglifái JELEK, metafizikai utalásaival ősművészetek.
 • A Stonehenge néma kövei megszólító erejűek. Körben elhelyezkedő kapui szent helyet őriznek, talán templomot.
 • Az eltestesedett willendorfi Vénusz kapcsán olvashatjuk, hogy az elhízás szellemi korrupció jele,
  „a gondolat által nem érintett természet gazdagsága.”
  Anyagi burjánzás.
 • Figyelemreméltó fejtegetés következik a női lélek mélyalvásos halhatatlanságáról, amely diametrális ellentéte a férfiúi örökkévalóságnak. De a LÉT = EGY. Mindkettőt meg kell ismerni.

Hamvas Bélát érdemes naponta olvasni.
Meditációs objektumokat ad, amelyek lelki-szellemi táplálékok, és jó medret vájnak a lelki energiáinknak.

 

 

A LÉTEGYSÉG


Az istenképek sokasága, az evilági és túlvilági élet, a végtelenség, az üdvösségről alkotott ellentmondó és összemosódott képzetek, valamint a vallások kialakulása, térhódítása és a háborúk átszínezik az emberiség történelmét. Idő vonatkozásában szerepel a fogalmi repertoárban az ú.n. aranykor, amely azonban végérvényesen eltűnni látszik, átadván a hajdanvolt EGÉSZ és TELJESSÉG valóságát a töredezettségnek, a káli jugának, az apokalipszisnek.
Hamvas Béla azt az aranykori létegységet írta meg, őrizte, és adta át elhelyezvén a személyiséget, a szakralitás hordozóját a létezés koordinátáján:

Ebben a vízszintesség és a függőlegesség metszéspontjában ábrázolja egységüket.
Valójában az aranykor nincs a tapasztalati időben, hanem az örökléttel átitatott képzeti időben. Mert más az egyetemes létezés, és a kisebb formákba zajló élet.
A LÉT bizonyosságának a megtapasztalása, vagyis a vallási kinyilatkoztatások, halottas könyvek írási rengeteg tévedésre, álprófétaságra, vallási szédelgésre adtak lehetőséget az idők folyamán. Ezeket a vadhajtásokat nyesegetik minden korban a reformerek. Mind a mai napig meg kell szűrnünk, milyen „pszichopomposzt” követünk, ha azt akarjuk, hogy a gondolat – szó –tett rendezett hármasságban legyen. Megigazult legyen a látható és láthatatlan világ egységének biztos tudatában.
A Scientia Sacra c. kötetében ír a Zend Avesztából idézve a Csinvat-híról, amely az evilágot és túlvilágot köti össze, a földet és az eget, az anyagot és a szellemet. A szent könyv 9 hídról r, amelyből 8 az aranykor végén leomlott, és csak a Csinvat maradt meg. Ezen térnek vissza a lelkek oda, ahonnan jöttek, vagyis az életből a létbe. Ez a kilencszeres átmenet analógiában van az első 9 számmal is. Egyiptomot pl. az istenek kilencessége is kifejezi.
Ma a szellemi erők jelenléte a sorsban, a közösségekben, a mindennapokban rejtettebb. Ezért törekednünk kell jelek iránti nyitottságra.

A KERESZTÉNYSÉG A SZEMÉLYISÉG METAFIZIKÁJA

 

A szomjúság kínzóbb az éhségnél, és hamarabb is hoz halált. Ám van LELKI SZOMJÚSÁG is, amelybe ugyan nem halunk bele, de mindenféle pótcselekvésekbe hajszol, miközben a krónikus elégedetlenség és sóvárgás rabjaivá válunk. Tudatlanság, betegség, bűnözés a kéz a kézben haladva erősítk egymást, létforgatagot alakítanak:

 • ismétlődő szenvedésekkel,
 • hiábavaló tettekkel,
 • abbamaradt küzdelmekkel,
 • félbemaradt felnövekedéssel,
 • a hiábavalóságok hiábavalóságaival,
 • korrupciókkal.

Amikor az ember elveszti önmagát és saját perifériájára kerül, attól kezdve bolyongás lesz az osztályrésze, mert elvesztette ÚT-ját:

 • Ha van igaz tudásom,
 • a nagy utat járom,
 • s csak attól félek, hogy letérek.
 • (Lao ce 53. vers)

Hamvas Béla minden írása erről az igaz tudásról szól, ezt gyűjtötte egybe és hagyta ránk műveiben. A Scientia Sacra II. kötete a kereszténységről, mint hagyományról szól, amely visszaadja az embernek elvesztett önmagát. Ez a tudományoknak, művészeteknek, vallásoknak és filozófiáknak nem mindenkor sikerül, mert ennek ősi titka a moralitásban rejlik:

 • nem a génekben, intézményekben, elméletekben,
 • nem a törvények betartásában,
 • vagy az aszkézis és életélvezet szélsőségeiben,

hanem a VALÓSÁGBAN, amelyet más szóval Igazságnak, Világosságnak is nevezhetünk. Vagyis annak, ami nem tűri a hazugságokat, a teljességről való leszakadást, a mellébeszélést és egyéb rejtőzéseket, félelemben való álvédelmet, amely visszatartja az embert a tettektől.
A szentségben, az ABSZOLÚTUMNAK – végső soron Istennek – az elvesztése ellehetetleníti a magatartást, az egész életvezetés a relativitás útvesztőjébe navigálódik, márpedig az abszolút viszonyítási pont nélkülözhetetlen. Ez a viszonyítási pont: Isten.
Az emberek élete a tanúbizonyság kellene, hogy legyen a szentségről.
A művelés = kultúra is a szentségről szól, a szub-, ellenkultúra, a kultúrsznobimus és –kufárkodás csupán vadhajtások.
Bár Hamvas Béla a pszichológiát és a pszichológusokat nem sokra becsülte, ő maga örökérvényű pszichológiai megállapításokat fogalmazott meg. Plyen például a személyiségről megállapított:

 • Korunkban a személyiség a szakralitás hordozója,
 • vagy a fentiekben idézett cím.

Annál is inkább, mivel az „Ismerd meg önmagad!” szókratészi parancsa sem a tulajdonságokra és szerepekre vonatkozik, hanem:

 • teremtett mivoltunkra,
 • a szívünkbe oltott isteni szikrára,
 • a talentumunkra, amelyet útravalóul kapunk a Teremtőtől,
 • vagyis életutunk vivőerejére.

A megkérdőjelezhetetlen Hit, amely kitart bennünk életünk során és dinamikus egyensúlyban tartja az Ég és Föld dolgait, soha nem hunyhat ki lelkünkből. Miként J. Böhme, a görliczi varga mondta: amikor a cipő talpát és felső részét varrja össze, úgy érzi, az eget stoppolja egybe a földdel. Vagyis a magasabbat az alacsonyabbal, a mulandót az örökléttel.
Az életnek nem a hedonizmus a célja és az értelme, hanem a metafizikára való ráébredés, miként a fizikusok is a Fény sebességének kutatásakor fedezték fel, hogy a fizikai világon túl is van egy másképpen érzékelhető világ. A fény sebessége mérhetetlen, és kísérleileg sem lehet előállítani, csupán kiszámítani. Állandóságot, abszolútumot jelez.
Igaza volt Hamvas Bélának a pszichológiával kapcsolatos elégedetlenségével, mert irányultsága sokszor teljesen anyagi. Képes azt gondolni, hogy az ember a testével azonos, és nem a teremtettségével, akinek az a feladata, hogy erre ráébredjen.

12 ARANYMONDÁS:

   1. Alapállás (Szabó Lajos kifejezése): az éberség, a morális intaktság, a testi egészség megvalósítása. amelyet a kínai hagyományban Lao ce személyesített meg.
   2. Nem szabad hűtlennek lenni az időhöz, és nem szabad elszakadni a hagyománytól.
   3. A hagyomány nem tévesztendő össze a vallással, amely általában külső Istent feltételez. A hagyományban a külső és a belső együtt van.
   4. A Létezés száma: AZ EGY.
   5. A gondolat/szó/tett egysége magától értetődő evidencia. Ha a beszéd eltér a gondolattól, tett a beszédtől, kezdetét veszi a korrupció, a létrontás.
   6. A kereszténység a személyiség metafizikája.
   7. A hagyomány visszaadja az embernek elvesztett önmagát.
   8. Szcientikus pszeudószellemiség.
   9. Az eredeti evangélium és a történelmi kereszténység közötti törésvonal.
   10. Vallás rengeteg van, de A HAGYOMÁNY = EGY.
   11. Irány, mérték és középpont nélkül a rendezetlenség elkerülhetetlen.
   12. Az evangélium időn kívüli.

OPUS MAGNUM

ISTEN ORSZÁGA AZ ALKÍMIÁBAN AZ OPUS MAGNUM:

Az alkímia eredetéről nem sokat tudunk, de ugyan olyan fontos kulcsszó, mint a jóga, a tao, a zen, a logosz. az idea, etc. Nem véletlen, hogy a szellemiséggel foglalkozók merítenek belőle. C. G. Jung egyenesen a lelki életet, a lelki folyamatokat nevezi alkímiának. Hamvas Béla is gyakran utal rá, sőt, a Scientia Sacra c. művében egy egész fejezetet szentel a témának.
A közgondolkodás a középkori aranycsinálással köti össze az alkímiát. Tény, hogy ebben a korban valóban sok vagyon úszott el az alkímiai tégelyekben. Nekünk azonban túl kell emelkednünk ezen a vulgáris nézőponton, jelen írás a másik pólust fókuszálja:

 • a FÉNYT, a SZELLEMI ARANYAT,
 • amely a Bölcsek Köve,
 • az Opus Magnum
 • az isteni lét, az üdv, a tudás, a Valóság.

Mert a világ a Fényből = Isten lett.
Az elemek a fényből váltak le, szakadtak ki és egymásba folytonosan átalakulnak. Ez a folyamat a fizikai szint maga és a túlemelkedés az anyagi szférán.
Hamvas Béla írásaiban sokat foglalkozik a KORRUPCIÓ jelenségével. A Világválság c. kis kötetében a spirituális pólusát vesztett világot festi meg. A korrupciót pedig LÉTRONTÁSNAK mondja ki, amely az egész életet felbomlóvá, megrontottá, széthullóvá teszi. Az alkímiához folyamodva valamiféle centrális irányultságot jelöl meg, amely a válság áradatát visszafordíthatja, megállíthatja, jó mederbe terelheti. A Scientia Sacra II. kötete egészében a kereszténységről szól:

 • mindenekelőtt magáról a kinyilatkoztatásról,  
 • az időben végbemenő apokalipszisről,  
 • a történelmi egyházak nehézségeiről, amely az intézményesülésben gyökerezik,
 • és a kereszténység eszkategoliájáról, amelyben az időn kívüliség a földet, a világegyetemet, az embert, a természetet, létezést és magát z Istent is EGYSÉGLOGIKÁBAN képes szemlélni.

Az egész hamvasi életmű ennek a szentségnek a jegyében áll.
Ebben a könyvében a nózisról, mint SZAKRÁLIS MEGISMERÉSRŐL ír.
Mint minden szakralitás, ez is előhívta a profanitást a farizeuzismus és agnoszticizmus formájában pl. Rámutat arra, hogy a gnózisnak, mint az igaz megismerésnek a lényege, valójában meg kellene, hogy változtassa az egész magatartást a gondolat létformáló erején keresztül. Hasonlóan az alkímiai folyamatokhoz, amelyekben az arannyá változás sorozatos megfinomodáson keresztül történik.
SZELLEMI ARANYRÓL van szó.
Ehhez átfogó látásmód, felülnézet, eredethez való ragaszkodás szükséges, amely széles körben aligha terjeszthető.  Nyilván ez is az egyik ok az egyházon belüli feszültségek generálódásához. Bizonyítási kényszerek, lázadások, okoskodások mellett szekciók, eretnekségek ütötték fel a fejüket. A reformáció pedig a felvilágosodásba torkollott.
Hamvas Béla az eredeti EVANGÉLIUM üzenetéhez tér vissza, amikor a homályos üdvösség fogalom és gondolat mellett OPUS MAGNUMNAK mondja az evangéliumot, Isten országát, ahonnan valók vagyunk és ahová vissza kell térnünk.

 

A LÉTRONTÁS ÉS A FÉNY ÚTJA

NYUGALMUKAT BIZTON ŐRÍZVE
FORMÁLTAK A ZAVAROSBÓL TISZTÁT,
AZ ÖRÖK ÁRAMLÁSSAL BÉKESSÉGBEN
ISMERTÉK AZ ÉLET NYITJÁT.
                                                 (Tao te King 15. vers)

Érdemes hangoltnak lennünk ahhoz, hogy Hamvas Bélát minden nap olvassuk, mint az Írást, vagy ahogyan az imát és a jóga gyakorlatokat sem hagyjuk ki, a mélylégzést, a korty vizet, a jó tetteket. Írásai egyszerre visznek vissza bennünket a múlt ősiségébe, a kezdetekhez, de felvillantják a tág horizontot is. A szavak, a megnevezések mestere Ő. Miként az ima, oly módon Hamvas Béla gondolat fűzései is átemelik az embert magasabb dimenzióba.
Hamvas Bélát nem szokás holisztikus szerzők közé sorolni, pedig egy fűszálra is rá tudta fogalmazni a világegyetemet.
A létrontás kapcsán többször is érinti:

 • az életünk és tudatunk közötti hasadékot,
 • a létezésfragmentumokat,
 • a világnézeteket, vallásokat, meggyőződéseket az eredeti egység megélése helyett, a létezés egészéről való tudomás helyett,
 • az igazi alapállás hiányát,
 • ebből következően a kötelékeket, a fogságot, a korlátokat, a lehatároltságokat, amelyek alól egyszerre kellene felszabadulnunk,
 • az outsider állapotból, amely nem engedi megélni a pillanat valóságát.

Mindezt tetézi a butaság, betegség és bűn morálkorrupciója, a hazugság, hamisság és felelőtlenség mellébeszélései, és az igazságtól való félelem. A létforgatag létrontásaiban kínzó hiányérzet az uralkodó, a csillapíthatatlan élvezetvágy, a sóvárgás és elégedetlenség az élet teljes megélése helyett.
A másik póluson a FÉNY van.
„Fényből vagyunk. Fényből van a szín és fényből van a hang és fényből van az íz és a szag és az elem és a gondolat és fényből van a személy és a személy világa. A fény a mátrix, a meder. A fény a Kimondhatatlanon és a Megfoghatatlanon az első fátyol, azon, ami maga túl van a fényen és túl van minden megnyilatkozáson. …”  olvashatjuk a Mája c. esszéjében.

A világ a Fényből lett.
A fényút visszavezet a fénybe.

 

URALOM ÉS HATALOM

Az időélmény életünk fő alakítója. Megszabja a kezdeteket, a kibontakozást és a lezárulást. A múlton rágódás és a jövő várása is jelentős mértékben köti le időnket.
Hamvas Béla az idő felszínéről és mélyéről azt írja:
 

 • a zaklatott történetek, az ismétlődő nehézségek, veszélyek, bilincsek a felszínem zajlanak, és valójában céltalanok, káprázatok,
 • az idő mélyén a lét változatlan, mag az őseredeti istenség, az örökkévalóság,
 • a felszínem a boldogság keresése, a mélyben az éberség a jellemző.

Az archaikus korban a emberiség spontán módon élte a szellemiséget, az istenséggel való szoros tudást. I.E. 600 körül az apokalipszis és az emberiség vakságának kezdetén a történetiség mintegy lábra kapott és az ősi egyensúly felborult, a harcosság kerekedett felül, a fizikai erő túlhangsúlyozódott, „az erősebbek időben alkalmazott fölénye” lett általános. Egyszóval a hatalom, amely lényegében hatalmaskodás.
A Scientia Sacra egy egész fejezetet szentel az uralom és hatalom kérdésének, rámutatva arra is, hogy a kasztok kialakulása is ennek jegyében jött létre. A szellemi kaszt kapcsolata a transzcendenciával megmaradt, míg a lovagi rend és az egyéb rétegződésekre a hagyomány őrzése nem jellemző.
A túlzott extrovertált irányultság következtében és nyomán kirajzolódott a tevékenységek 3 minősége: a sattva, rajas és tamas, amelyek a szellem/lélek/test, vagy információ/energia/anyag  megfelelői.
Az individuáció, az egoizmus átrajzolta a korszellemet is. Amit Hamvas Béla világválságnak nevezett a transzcendens pólus hiányaként a 30-as években, azt ma bízvást nevezhetjük világőrületnek. Az énérvényesítés, az irigység, az örökös törtetés, az „önmegvalósítás” és örömhajszolás menetében a hatalmi harc oroszlánrészt visz.
Az uralom ezzel szemben az archaikus közösség spontán érvényesülő morális rendje.
Nagy haszonnal fogadjuk hát Hamvas Béla meglátásait az idő felszínéről és mélységéről, amely az uralmat és hatalmat érthetően elkülöníti:

 • „Az Ég műve a világosság, a Föld műve a termékenység. Ezt a kettőt kell az embernek összekapcsolnia, mert csak a kettőből együtt fakad a közösség áldása.”

Ez a különbség a tudattalan nyugodt, érett egyensúlyi uralma és a tudatos becsvágy, dicsőség utáni szomjúsága, hatalmi ösztöne között. A fizikai erő erőszakos és ellenerőt vált ki, démonikus terjeszkedéssel.

Isten szellemi ereje: VAN.

 

 

„HALLJA MEG A VILÁG, AMIT MEG KELL HALLANIA.”
(Manu)

A világ polarizáltsága a település formáiban is kirajzolódik:

 • a város a tudatos,
 • a vidék a tudattalan lélek működésével analóg.

Más szavakkal a társadalmat a közösség és az intézményesített formában működő emberek alkotják.
Ám az urbanizáció megbontotta azt az ősi vidéki közösséget, amely az az archaikus időkben bölcsességet, hagyományt, megkérdőjelezhetetlen istenhitet, morális rendet, értékhierarchiát képviselt és őrzött hosszú időn keresztül.
A mai „nép” fogalmunk már csak lakosságot, nagyobb településeken élő embereket, osztályokat, rétegeket, mint mennyiségeket egybefoglaló populációt jelent. A szakrális üzenet eltűnni látszik. Jól utal erre a politikából ismert „populáris” fogalom, amely lényegében a népszerűségi propagandát rejti magában, a korrumpálódott politikai eszmék árnyékában és hírverésében.
Az urbanizáció, az „okos város”, az ú.n. jóléti, fogyasztói társadalom már csak igen kevés őrlángot őriz a hajdanvolt népi bölcsességről, halvány pislákolással. De szerencsére van reneszánsza a népművészetnek:

 • a legendáknak, a fafaragásnak, a meséknek, a népballadáknak, a néptáncnak, a népdalnak, a mondáknak, etc.
 • párhuzamosan a virtuális világgal,
 • mesemondó tanfolyamok is működnek,  
 • és a társadalom szenior rétege – amely nem az okos telefonból meríti információit, - még emlékszik a nagymama esti meséire, dalaira, ringatásaira.

A mai intézményesült társadalomban is három szempont mentén történik a rétegződés:

 • életkor,
 • képzettség a munkához,
 • lelki – szellemi fejlettség.

A rendszerváltás után meghonosodott népi és urbánus fogalmak világosan mutatják az extra- és introverzió egyre mélyülő törésvonalát, a kifelé irányultak gőgjét és dominanciáját, amely a kapitalizmus pénzuralmát (=hamis érték) foganatosította. Ez az irányultság nem vesz tudomást a népi bölcsességről, inkább lekezeli, megbélyegzi, megvezethető, agymosósható rétegbe száműzve őket.
Valójában sok ebből vérzik a képviseleti demokrácia, de világosan utal a tudatos és tudattalan lélekműködés harmóniájának fontosságára, a lélekben őrzött eredendő jóra, moralitásra, amely a függőleges értékhierarchiában képződik le.
Az indiai kasztrendszer már régen lefektette ezt az értékrendet a brahmantól a sudráig terjedő íven.
Hamvas Béla a Scientia Sacra c. írásában egy egész fejezetet szentel a nép kérdéskörének. Utal arra, hogy a szakrális rendben minden kasztnak helye van, és helyének betöltése adja meg életének és sorsának beteljesedését és kielégülését. Azt is világossá teszi, hogy a szellemi hierarchia megszegése áldozati vezeklést von maga után. Ilyen a szükségállapot, az aszály, a járványok, etc. Gondoljunk csak a mostani pandémiára, vagy a spanyolnáthára, amely az 1. világháború idején pusztított. Amikor az éberség helyett a kába aluszékonyság veszi át az uralmat, akkor közösség helyett tömegről beszélhetünk. Sötét erők betörése folytán, a hagyomány negligálása következtében a népből primitív, barbár vadember lett, gyökér nélkül, identitását és értékét vesztett, saját perifériáján keringő, központ nélküli megátalkodott kígyózás.
Az isteni származás tudatának elvesztése magával hozza a többi hamisságot, mint pl. a külsőséges „beavatásokat”, a titkos társaságokat. A virágzó béke helyett a fellengzős felbomlást, a viszályt, a zaklatottságot.
Az ember test/lélek/szellem hármassága a 3 minőséggel analóg:

 • a sattva a szellemi rend,
 • a rajas a tevékenység világa,
 • a tamasz a tehetetlenség kifejezője.

A kasztok együttesen a VILÁGREND értékeinek hordozói, őrzői.
Minden korban felbukkannak a világrend képviselői. Püthagorasz pl. a számokon és a zenei harmóniákon keresztül segített tanítványainak, hogy lelki energiáik helyes mederbe terelődjenek, jó irányt vegyenek fel.
A nyelv, a mítosz, a morál, a szokás, a törvény létrehozása egyénileg nem lehetséges, ez a közösség szellemi létformája. Ez a tevékenység meghatározója, amely értelmet ad a szülötteknek itt a Földön és elválasztja a népet a tömegtől, a sokaságtól, a halmaztól.
Vagyis: SZELLEMI KÖZÖSSÉG.

KRÍZIS ÉS KATARZIS

„KORSZERŰTLENSÉGI KOEFFICIENCIA”
                                                            (Ortega)

Amikor megszületünk, vagyis belépünk a térbe és időbe, folyamatokba kapcsolódunk, feladatokat kell megoldanunk, „lépést tartanunk” az idővel, a fejlődéssel, amely a dolgokat a megoldás felé vezérli. Ha ez a lépéstartás nem sikerül, kényszerhelyzetek, krízisek alakulnak ki, amelyeknek halmozódása utólag nehezen bogozható ki. Ez mind az egyéni, mind a társadalmi és állami életben így van, és az egész világhelyzet ennek jegyében alakul. A LOR, amelyben élünk, felteszi a maga kérdéseit, életvitelünk a válasz. Ez a válasz a modern korban a SORSKRÍZIS:

 • egyéni és közösségi szinten egyaránt,
 • és amelynek létrehozói és elszenvedői vagyunk egyaránt.

Hamvas Bélát a „társadalmon kívüli helyzete” olyan SZABADGONDOLKODÁSÚVÁ tette, amelyből mindmáig merítkezhetünk, most is, születésének 124. évfordulóján, halálának 53. évében.
A Krízis és katarzis c. esszéjében a modern Európa nihilista, lázadó, kétségbeesett életérzését taglalja, amely a befejezetlen küzdelmekből, a metafizikai központtól relativizálással elszakadt emberek vívódásaitól a részletekben való megfeneklettségig tart Természetesen igen kimunkált fogalmakkal, miként azt Tőle megszokhattuk.
Három sikertelen próbálkozást vázol fel a krízisből való kiszabadulásra:

 • A hátat fordító, tudomást szerezni nem akaró, lótoszevő az egyik Szerb Antal kifejezésével élve.
 • Az outsider, vagyis a kívülálló, aki kimarad az időből, nincs jelenben, de onnan próbál beavatkozni.
 • A korszerűtlen, akit a címben szereplő Ortega kifejezéssel jelöl meg.

Ezek egyikére sem mondható, hogy együtt lennének a világtörténés ritmusával. Ám Hamvas Béla figyelme mindig az EGÉSZRE irányul, így rámutat, hogy a nihilizmus voltaképpen a KATARZIST előzi meg. A létöröm és a valóságfélelem, az igenlés és a tagadás belső kétségbeeséssel, bizonytalansággal kisértő önbecsapáson túl a katarzist adja, a teljes és igazi jelenlétet az időben, az aktualizálódott elkötelezettséggel, a feladatok teljesítésével. A távolítás és felületesség helyett az életünk, sorsunk nyújtotta kötelezettség felvállalásával, megoldásával, teljesítésével. A gőgös és sértett kívülmaradás helyett a produktív társadalmi életvitel a lényeg, bármilyen drámai is a történelmi helyzet. Végül is Hamvas Béla élete is erről szól, a tanúbizonyságról a Tiszapalkonyái raktárba való száműzöttség idejeéből, és az árokparton írt 30 kötetet felülmúló írásokkal.
Mert aki lemarad, vagyis nem tart lépést az idővel, és a múltba réved, vagy a jövőről sző ábrándokat, az SORSKRÍZISBE kerül, mint most az egész Európa:

 • a keresztény és görög szellemiséggel,
 • a Római Birodalom területén való életével,
 • a kultúrával való meghasonlásával,
 • és minden sikertelen elméleti próbálkozásával.

A megkövesedett közöny és a részletekben való vergődést követően, az Egész iránti félelmetlenségben élhetjük meg a feloldó, felszabadító katarzist, a drámai küzdelem után. Ez a FÉLELMETLENSÉG nem csupán pszichológiai attitűd. Az önismereten és belső küzdelmeken túlmenően belátás, rálátás, felismerés, meggyőződés, új felelősség a megváltozott magatartás kockázatáért a megtisztulás jegyében. A kritika – lázadás – nihilizmus stádiumai után a végsőkig fokozódott energia hozza a megoldást, a katarzist. Ez katarzis a morális követelmény az értékmentés drámájában, az ellentétek kiegyensúlyozó dinamikájában, a helyes irányultságban. A katarzis ez magától jövő „ugrás” az ismeretlenbe, egy pillanat műve. Valamiféle jelenlét pillanatáé. Az igazi újjászületés kezdete: a lelki-szellemi újjászületés a fizikai testetöltés után, amellyel ide leszületünk a térbe és időbe. Ezzel az egyéni, metafizikai katarzissal párhuzamosan, de nem egyidejűleg zajlik a világ társadalmi, politikai, etikai megújulása, hasonló stádiumokon keresztül, amelyekről fentebb szóltunk. Ez a ciklus eltérés különösen nehézzé teszi a már ráébredt ember életét a kontraszt környezetben. Ám az ember közösségi lény, életét megvalósítani csak a közösségben, társadalomban, államban, emberiségben képes.
A világválság megoldása nem mutatkozik történeti, emberi cselekménynek. Az élet, az emberiség, társadalom, állam, művészet, szellemi irányultság katarzisáról szólnunk sem lehet, mert az mostanság a képzelet tartományában van, csupán távlat.
Ezen értékeket hordozza Hamvas Béla, korunk ARGONAUTÁJA írásainak bárkájában, isteni magányában, az EGÉSZ őrizetében. Olyan emberi és emberfeletti jóakarat ideájának feltárulkozásában, amely katartikus megrendüléssel jár az Olvasóiban.
Ez a felemelő változás még messze nincs itt a történelmi síkon, de előszele már többször megmutatkozott 1789-től kezdődően a múlt századi világháborúkig. A próbálkozó államférfiakról, hadvezérekről, mozgalmak civil tagjairól pillanatnyilag csak azt mondhatjuk, hogy másodszor még nem születtek meg. Márpedig a katarzis a mai társadalmi, politikai, állami, művészi, morális életben egyaránt garancia a világválság megoldásában. A részleges megoldási próbálkozások teljesen hiábavalók.

Hiteles tanúságtevőkre van szüksége a világnak.
Most, a pandémia idején nem működik a Körünk személyes találkozásokban és beszélgetésekben.
De adózzunk születésnapján tiszta emlékének.

 

 

A JÓGA METAFIZIKÁJA


A hamvasi életmű ötezer évet felölelő bölcsességéből a jóga sem maradhat ki. A Scientia Sacra harmadik kötetében a Kultusz és kultúra címen összegyűjtött fejezetek egyike „A jóga metafizikája” c. írás, amelyben KOZMIKUS METAMORPHÓZISNAK jelöli meg, nevezi el ezt az ősi kultuszt, mint szakrális önművelést.
A jógát nem az ember „találta ki”,

 • csupán rátalált a láthatatlan világban,
 • miként a számok valóságára, azok műveleteire,
 • az erővonalakra a térben, amelyekre az ászanák mintegy ráilleszkednek.

Nyugat individuális és anyagi szemlélete a testtel azonosítja az embert és homályos következtetései vannak az üdvről. A jóga bölcselte számára evidencia a teremtettségünk, és ebből fakadóan az, hogy ISTENI SORSUNK is van:

 • ez köt össze bennünket az örökkévalósággal,
 • a végtelenséggel,
 • az ősállapottal, az univerzális egységgel,
 • miként azt az asztrológia, a tao, az alkímia, az aritmológia is teszi, azaz metafizikai kultusszá, hagyománnyá emeli,
 • Hamvas Béla számára minden megismerés lényegében metafizikai, mivel a dolgok igazi helyükre az anyagban nem kerülhetnek, csak a magasabb szférákban.

Ebben az értelemben jelent EGYESÜLÉST maga a szó:

 • vagyis egyesülést az őseredetiségünkkel,
 • ÉN-ünk leigázásán, legyőzésén, felülkerekedésén túlmenően.

A nyugati lélektan középpontjában nem a lélek áll, hanem az EGO:

 • ehhez kötődik a jóga olyan értelmezése is, mintha az a személyes üdv elérésének metódusa lenne,
 • hatalmi ösztönével és törekvéseivel,
 • míg a lélekről szóló ősi tudást az élettel, az egyetemes létezéssel tartja azonosnak.
 • itt nálunk a filozófia, a tudományok, a teológia, az orvostudomány, a pszichológia, etc. eléggé egymástól elhatárolódottan működik.

A tapasztalati én áldozatul kell essék a Végtelennek.
Ez fejeződik ki a fentebb idézett kozmikus metamorphózisban.
Az alkímia célja sem a fizikai arany előállítása, hanem az ARANYFÉNY, mint kvintesszencia, a testetlen lét ragyogásának isteni állapota. Túl az egyéni üdvön az egész világra kiáradó sugárzás. Ez az isteni sors lehetősége bennünk.
A világ fényességéért végrehajtott tett hatása maradandó, kihat mindenre és mindenkire. Ezt a gondolatot egy másik helyen így fogalmazza meg: „Elég, ha egyetlen ember válaszol a szfinxnek”.
Sem a Keleten tapasztalható önkínzó aszkézis, sem a Nyugat számtalan ágra szakadt racionális metódusa nem éri el a fentebb említett EGYESÜLÉST.  A jóga nyugati áramlatainak sokasága – Hatha – Kundalini- karma-, tevékenység- anyaság- etc. ágazataiban sokszor elvész a bábák közt a csecsemő. Még „hahota” jógáról is lehet hallanunk a végső elfajulási folyamatban.
A sok gépies, lélektelen gyakorlás sem vezet eredményre.
Legfőbb igazodási pontja a LÉGZÉS:

 • az ütemes mélylégzés a legfőbb szabályozó,
 • hiszen a légzés mindig követi a legkisebb megingásunkat, kilengésünket,
 • a kiegyensúlyozott nyugalom a testben tudatfölötti erőket éleszt fel.

A meditáció is nagy divat lett itt nálunk, noha a cikázó gondolatok, a felajzott érzések, a belső nyugtalanság teljességgel ellehetetleníti.
Szerencsére a sok elfajzás ellenére maga a jóga szellemisége sértetlen marad. Legfeljebb a tévúton bolyongó gyakorló nem jut a LÉTBE, nem emelkedik a függőlegességbe, megmarad a vízszintes imbolygásában. 

 

 

AZ ALKÍMIA

„AZ ALKÍMIAI ARANY: FÉNYVALUTA.
(vagyis) AZ ÉLETTEL TELI TEST, A TŰZZEL TELI LÉLEK, VILÁGOSSÁGGAL TELT LÉLEK, ÜDVÉRTÉKE, HOGY ELVEHETETLEN ÉS BIRTOKOLHATATLAN.”

A közgondolkodás a mai időkben is arról szól, hogy az alkímia a fizikai aranycsinálás. Ez maradt fenn a középkori praktikák nyomán, amikor sok vagyon elúszott a lombikokban az aranycsinálás hevületében. Némi töredék arról is szól, hogy az elemek egymásba való átalakulása, a halmazállapotváltozások, a folyamatok, mint pl. az oldás, a finomítás, a megszilárdítás, a kiégetés etc. képezik a lényegét, a bolygókhoz kötötten.
C. G. Jung ezen folyamatokat a lélek munkájához, átalakulásához, fejlődéséhez kötve nevezte alkímiának a lélek életét.
Hamvas Béla még tovább megy az elnevezés lényegének megragadásában:

 • nem tudományos elmélet, vagy filozófia,
 • nem megszállottság, vagy hóbort,
 • hanem a test-lélek-szellem ritmikus körforgásában az ELMÚLHATATLAN VALÓSÁG,
 • az elemeken és folyamatokon keresztül.

A mozgás, változás, átalakulás folyamata lényegében a tűz munkája, amely előhozza a szilárdság, a folyékonyság, a melegség, az éghetőség princípiumait. Mindet analógiában a természet és a lélek folyamataival.
Ebben az értelemben az alkímia ÁTFOGÓ VILÁGISMERET.
A lassú égetés elve az egész kozmoszt, az emberi fejlődést áthatja, mint a színarany tudás megszerzésének kultusza. Azt az élő összefüggésrendszert, amely a VILÁGREND lényege, amelyben mi, emberek is gyökerezünk életünkkel és halálunkkal.
Az alkímia kezdete nem ismert, minden ősi leletben az előbbiekre való utalást találunk.
Kulcs a Valósághoz, a lélekbe írottan.
Nem véletlen, hogy a mai átmeneti korszakban némileg reneszánszát éli, mint a tao és zen is. Az időszámítás óta fennmaradt művelői és képviselői pl. Albertus Magnus, Luther, Paracelsus.
De legjobb, ha saját lelkünkből hívjuk elő.

 

 

SZÉTHANGZÁSOK


Ha azt mondjuk Hamvas Béláról, hogy naponta kell olvasni, és mindig aktuális, ezt a Nehéz nem szatírát írni c. kötete határozottan megerősíti.  Az a „világválság”, amely már a múlt század harmincas éveiben is világosan érezhető volt, a mai időkben már világtébollyá nőtte ki magát, de Hamvas Béla kellő önmérséklettel és szellemességgel SZÉTHANGZÁSNAK nevezi azt a kötetben található Káposztáskert c. esszéjében. Már az első oldalakon a Rá jellemző humorral találkozunk, amikor a tábornok megvásárolja a káposztáskertet, de találkozik odaérkezésekor a „madárijesztővel”, aki voltaképpen a házvezetőnő, átmeneti állapotban az élet és halál között. Kiaszalódva és kiszáradva mégis visszatért a koporsójából az emberek közé, hiánytalanul ellátta a házvezetői teendőket, csak éppen szót nem lehet érteni vele. Ez némiképpen a tábornokot, az új tulajdonost megzavarja. Borbolyához, az egyik kertészhez folyamodik útmutatásért, akinek két testvére is ott dolgozik a kertészetben. Borbolya sokat tud és látszólag lelki nyugalommal éli életét az egyre furcsább környezetben. Azt vallja, hogy szándékos rosszhiszeműség kell a megütközésekhez. Mert bár hibák valóban vannak, de ezek száma olyan mértékben nő, amilyen mértékben azokat valaki nem képes elviselni. Ezt a kérdést ő az alkalmazkodási képtelenség szemszögéből vizsgálja. Ő pl. nem akad fenn azon, hogy egyik testvére minden szabad idejét a kereséssel tölti, bár senki nem tudja, valójában mit keres. Az is lehet, hogy maga a kereső sem. A másik testvére pedig a legváratlanabb pillanatokban indulat kitöréseket produkál, amelynek egyik alanya éppen a tábornok volt. Borbolya kellő tisztelettel és visszafogottsággal próbálja a tábornokot visszatartani attól, hogy kritikával viszonyuljon káposztáskertben uralkodó állapotokhoz.
Viszont megvallja az új tulajdonosnak saját fogyatékosságát is, jelesül azt, hogy nem hisz Istenben. Elmondja, mennyi sikertelen küzdelem van mögötte ebben a tekintetben, hogy ezt legyőzze, levetkőzze, de mindez idáig ez nem járt eredménnyel. A tábornok megpróbálja komolyra venni a szót, és a világ teremtésről, a világrendről, annak fenntartásáról beszél, de mindezen gondolatok és a szavak KIHANGZÁSA Borbolyát nem győzik meg. Azt válaszolja, hogy mindezeket használta maga ellen, hogy legyőzze hitetlenségét, de sikertelenül. Ez a szegény tábornokot még tépelődőbbé teszi. Ő a nem normális világhoz való alkalmazkodásra képtelenség megtestesítője. Nem ragadja magával a házvezetőnő értelmetlen beszéde, sem az egyik kertész folytonos keresése, sem a másik indulatos kitörése és hitetlensége. Lidércnyomásként telepszik rá a birtok hangulata, egészen depressziós lesz.
Az sem segít rajta, amikor Borbolya elmondja, hogy az előző tulajdonosnak az volt a gyógyíthatatlan sebe, azért volt búskomor, mert azt képzelte magáról, hogy szerencsés ember. Borbolya mindebből azt a tapasztalatot vonta le, hogy nem lehet az emberek életébe beleavatkozni. Bazilt is itt szerencse érte, ahelyett, hogy kudarcba fulladt volna minden. A virágzó káposztáskert mag a LÉTEZŐ ÉLRT lett. Ez már a volt tulajdonost csaknem az öngyilkosságba kergette, ezért adta el a kertet. Miközben ezt Borbolya előadta, azt is jelezte, hogy mindezt ő nem tudja átérezni, sem szerencsét, sem a szerencsétlenséget, a sajátságos hitetlensége folytán.
Itt abbahagyom a hamvasi humor boncolgatását, mert nem akarom lelőni a poént, hogy mi lett a tábornokkal. De jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe a hamvasi paradoxonokat.

 

 

HIERATIKA


„Csak végleges dolgokat érdemes írni. Életrajz? – mint amilyet az üdvhadsereg tagjai mondanak az utcasarkon, amikor megtérésük történetét mesélik. Ez az irodalom köreibe tartozik. Szeretném az életszentségről szóló tudomány alapjait megvetni. Ez az, amit magamban hieratikának nevezek. Éberségemet szeretném fokozni és soha el nem veszteni, hogy a halál pillanatában a lélek kiteljesedését át tudjam élni.”

(Titkos jegyzőkönyv)

 

 

UNIVERZÁLIS ORIENTÁCIÓ

„A LÉT ÉRTELMÉNEK REALIZÁLÁSA ÉLETÜNKBEN, ÉLETÜNKKEL, ÉLETÜNKÉRT.”

Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk Hamvas Béla élete a kristálytiszta megismerés jegyében zajlott, vezérlődött. Erről tanúskodnak teljesen egyedi kulcsfogalmai, mint pl.:

 • létrontás, léthazugság,
 • a logosz, a mérték, az alapállás,
 • kinyilatkoztatás és hagyomány,
 • a gondolat-szó-tett hármasság, és folytathatnánk sort.

Ám az teljesen világos, hogy a szentséget nem lehet könyvből megtanulni, elsajátítani, elérni, csupán ÉLNI, MEGÉLNI lehetséges. Mondjuk ezt egy olyan emberről, aki hallatlan műveltségével, tájékozottságával 5000 év bölcsességét, tudását, ismereteit gyűjtötte egybe az Antológia Humana c. művében. Vagyis univerzális orientációra törekedett.
Magunkban hordjuk egyaránt a tisztánlátás világosságát, az aranykort, az édenkert valóságát, és a létrontást, a bűnbe esést, a korrupciót és az univerzális orientációt is, a szakrális megismerés szakrális lehetőségét.

 

 

 

KINYILATKOZTATÁS ÉS HAGYOMÁNY

„A LÉLEK A LÉTEZŐ, AMI AZT TAKARJA, AZ MÚLANDÓ VARÁZSLAT.”

A kinyilatkoztatás az idők folyamán az emberi lelkekben hatalmas bábeli nyelvzavar lett, a kommentárok, értelmezések, áthagyományozódás útján „a bábák közt elveszett a csecsemő”.
Az örök lélek misztériuma és a világkáprázat – más szavakkal maya – között törésvonal alakult ki, az egyensúlytalanság az anyagban való létezés javára dőlt el. Márpedig:

„A lét akkor válik tökéletessé, ha az ég és a föld, a szellem és az anyag, a teremtő és a befogadó lény kölcsönösen áthatja egymást, mert akkor a világegyetem örök rendje megvalósul”. (Konfu-ce: Ji king kommentár)

A kristály, a növény és állat teremtése után következő emberteremtés, mintegy összefoglaló aktusa a világ megnyilvánulásának az öntudatra ébredés folytán, amely a szívünkbe rejtett isteni szikra, a talentum révén vált lehetségessé.
Az anyagi világ létrehozása ellenére a teremtés nem anyagi, hanem SZELLEMI TERMÉSZETŰ. Ez a halandóság és halhatatlanság keresztje, a világ koordinátája, amelyre az életünk fel van feszítve. A bűnbeesés lényegében a szabad akarati választás volt. Arról szól, hogy az ÉLETSZENTSÉGET tisztelni kell:

a fájdalommal szült utód és a verejtékes munkával keresett kenyér lett a létfenntartás záloga.

Nem büntetésnek kell gondolnunk, hanem természetes következménynek.
Ez az időben és térben zajló LÉTFORGATAG.
A teremtés utolsó aktusaként létrehozott embert Isten a föld porából formálta és lelket lehelt belé. Egyes értelmezések szerint a teremtés művét az embernek kell befejeznie. Ez némelyekben hatalmas elbizakodottságot kelt. Tény, hogy az ÜDV koordinátájának vízszintes tengelyén az elmúlás, a halál, a fájdalom, a viszály, a kétség, a szükség, a kevély lázadás, a tagadás,  hatalomért való versengés található. Mindezt egy szóval az EGO foglalja magába, az anyagba, a testiségbe, az önzésbe fulladt állapotnak is mondhatjuk. Az egon való túljutás, a függőleges értékhierarchián való túlemelkedés a talentummal való jó gazdálkodást jelenti. Ezt láthatjuk a szakrális személy,

 •  király és uralkodó,
 • a főpap,
 • a költő, a jós, a próféta, etc. esetében.

Őket az igazi lélekismeret vezérli, megóvja őket a sötét tudatlanságtól, a hatalmas tévedésektől, mint pl. az ember állat, lélek nincs, a halál megsemmisülés, Hamvas Béla megfogalmazásában.
Köszönet a magyar géniusznak, aki nagyon sokat tett a világ felébresztéséért.

FÉNYVALUTA


Hamvas Béla nem volt megélhetési író. Általános értetlenség övezte, még azok részéről is, akik elvakultságukban saját magukat em értették, ezzel fokozva az általános zűrzavart, sőt, azt szinte elfogadottnak is gondolták.
A REND KÖZÉRTHETŐSÉGÉRŐL azóta sem beszélhetünk, az arrogancia soha nem látott mértékű elszabadulása folytán.
Ám a lelkéből lelkedzett, talán úgy is mondható, hogy önemlékezetéből fakadó írásai kiállták az idő próbáját. Ne gondoljunk valamiféle mesterségesen gerjesztett propagandisztikus népszerűségre, inkább azt tapasztalhatjuk, hogy még az illetéktelen, belső muníciót nélkülöző, ám feltűnni, kitűnni emberek is hivatkoznak rá, mintha Hamvas szakértők lennének, mert érzik, hogy érdemes idekötni a szekerüket. Nem hogy nem szégyenülnek meg, de még pénzt is lehet csinálni az effajta hivatkozásokból.
Nem véletlenül hagyta meg Hamvas Béla, hogy róla ne nevezzenek el utcát, alapítványt, díjat, etc., mert ő nem az anyagban koncentrálódott.

 

A LELKEKBEN ÉL, AZOKNAK A LELKÉBEN, AKIK IGAZÁN ÉRTIK ŐT.

Irányai örökfényűek.
Ám, miként a Nap sugarait sem lehet kévékbe kötni, az ő életművének is valamiféle FÉNYVALUTÁJA van.
Ebben az aranyfedezet nélküli, virtuális világban, ahol még a mesterséges intelligencia is nagyobb értéket képvisel, mint a józan normalitás, az önismeret, az identitás és önelfogadás.
De minden anarchia mélyén a rend van.

 

SZELLEMI AUTONÓMIA

„Csak aki lehetetlen feladaton munkálkodik, ahhoz száll le az művet befejező égi segítség, a csoda.” – olvashatjuk Kemény Katalin Élők és holtak c. esszéjében.
Hamvas Bélától is idézhetünk a belső eredetű, belső vezéreltségű műről vallomásokat:

 • Mert a szellem a szükségszerűségben feltétlenül elkorcsosul, hiába építi a legszebb épületeket, hiába emel templomokat és ideológiákat, el kell vesznie, mert azzal, hogy beléjük vonul lakni, lemond a teremtő lenületéről.
 • Az önkényben pedig feltétlenül szétoszlik a semmiben, hiába ég, hiába lángol, nem lehet termékeny.

Más helyütt:

A képek, a fogalmak, mítoszok, legendák egzisztencia, amelyek nem mondanak semmit, nem sejtenek semmit, hanem jeleznek.

Egyszóval a hiteles és személyes alkotások nem SZÜKSÉGSZERŰEK, nem megrendelésre készülnek, hanem:

 • a költészet „Nessus ingei”,
 • a lélekmélyből előtörő fények,
 • a magasabb valóságok megélései.

Nietzschét idézve azt írja: A magasból megalkotni azt, ami nálam több és magasabb.
Megszokhattuk, hogy Hamvas Béla miden szavából árad a műveltségorientáció, az igényességet formáló képesség.
„Akinek az Ég erői segítenek, az az Ég Fia.”
                                                            /Csuang-ce/

VÉGRENDELET

A COVID miatti hosszabb szünet után 2021. őszén újból összejött a Kör.
December l4-én Szellemi templomépítés címen László Ruth tartott előadást. Ebből idézzük a Végrendelet c. részt:

Újabban a nyilvános halottgyalázásnak különös módját eszelték ki. Az elhaltnak, amikor már nem tud ellene védekezni, szobrot állítanak, bevére emlékbizottságot állítanak fel, még bélyegeket és érmét is készítenek, és utcát neveznek el róla.

Te nagyon jól tudod, hogy nem vagyok nagy ember, és ezért a nagyságnak járó gyalázat nem illet meg.

Végrendeletileg meghagyom hát, hogy rólam emlékkönyvet ne adjanak ki, barátaim rólam ne írjanak megemlékezéseket, fölöttem ne tartsanak gyászbeszédet, utcát, vagy teret rólam ne nevezzenek el, arcképemet ne fessék, szobromat ne faragják meg, díszsírhelyet nekem ne adományozzanak, a nevemet ne használják fel arra, hogy költői nagydíjakat tűzzenek ki.

Hát ennyi!

BOLOND, AKI NEM AZ ÖRÖK ÉLETRE RENDEZKEDIK BE

Az 1948-ban írt értekezés az Unicornis c. kötetben olvasható, amelynek alcíme: summa philosophiae normalis. Mostanság, hogy ez a bolondság bekövetkezett a világban, aktuálissá vált néhány hamvasi gondolatot idézni:

 • A nyelv Isten és az ember dialógusa.
 • Az Isten szó nem név, hanem fogalom.
 • A kinyilatkoztatás a létezés anyanyelve.
 • A tudományt az Evangélium teremtette azért, hogy az ember szellemének hatalmával az anyagi világot megváltsa.
 • A helyes út az, ha az ember testét átszellemiesíti, a helytelen út az, ha az ember lelkét húsba öltözteti.
 • A realitás mágikus, a mágia reális.
 • A kinyilatkoztatásvakság következményei: morális érzéketlenség, ízléstelenség, csökkent intellektus, belátás hiánya, emocionális idiotizmus, fixa idea, egynapos élet, materializmus, életkörök beszűkülése, a láthatatlan világ mélységeinek elérhetetlensége, a csodák érinthetetlensége.
 • Az érzékelhető nyelv /költemény, filozófia, zene, festmény, szobor/, és a valódi nyelv egymást soha nem fedi.
 • Van Gogh lényege: kimondani a kimondhatatlant, az egészet egyszerre. A barázdát, a sárga tököt, az ágakat, a szalmaszéket, a lombot, a kérget, a füstöt, a köveket, az asztalkendőt, a szakállas arcot, a napot, igen, a napot.
 • A kínai tusrajz két eleme a fekete vonal, a folt, és az üres, fehér tér. Két egymást formáló erőről van szó. A formateremtő hatalom a fehér, az űr, a semmi. Nem a valami formálja a semmit, hanem a semmi a valamit.
 • Olyan országban élek, ahol nincs tenger. De ég azért ott is van.
 • A csoda atmoszférájában lenn.

SORSDÉMON

Ismét egy igazán találó hamvasi kifejezés, hiszen a sors nem derült égből szakad le ránk, hanem nagyonis részünk van benne, mind a kiváltásában, mind a fenntartásában azáltal, hogy a döntéseinkben, választásainkban szabad akaratunk szerint cselekszünk. Erre Hamvas Béla napnál világosabban utal, amikor a démonok vonatkozásában arról ír, hogy azokat

 • fel kell ismernünk,
 • meg kell neveznünk,
 • le kell azokat győznünk,
 • és ki kell azokat űznünk magunkból.

Vagyis a saját Egonkon való felülkerekedés ennek a küzdelemnek az egyik kulcsa.
Bár szoktunk „jó sorsról” beszélni, döntő mértékben inkább végzetnek könyveli el a közgondolkodás a sorsot, a démont pedig ártó, pusztító hatásnak, romboló erőnek. Ez a démoni hatás valójában a bennünk lakozó rossz szellem, ártó szándék, rossz szenvedély, gonosz indulat, etc. Pejoratív hangvételben pedig az érzékekre hat, hódító, elbűvölő szándékokat, valamiféle érdek vezérelt, rabul ejtési törekvést, befolyásolást takarhat. Nem nélkülözi a rosszízű önzést. Pl. valakit a pénzéért akar megkapni, de szeretetet színlelve. Az ilyen hátsó szándék olykor sátáni erővel működik. Mint ahogyan ismeretes a sátáni kacaj vagy a sátáni pillantás szóhasználat is, amelyeket az efféle manőverekbe szokás bedobni.
Visszatérve Hamvas Béla gondolatfűzéséhez, ő a felismerést, a megnevezést, a kiűzést, vagyis a hatása alá kerülés veszélyét fókuszálja intő jelként. Ehelyett az igaz értékek működését kell biztosítanunk életvezetésünkben. Az emberismeret kezdetének azt tartotta, amely képes felismerni az embereket megszálló démoni hatalmak erejét, amelyek háborúba, félreértésekbe, gyűlöletbe, irigységbe, hízelkedésbe, erőszakba, féltékenységbe, etc. sodornak bennünket.
Ez az önismereti pokoljárás, amely magunkról is lerántja a leplet. Ezt rendbetételnek kell követnie, az eredeti tisztaság helyreállításának.

Ezt az állapotot nevezi ALAPÁLLÁSNAK Hamvas Béla.

 

125 éve született Hamvas Béla. A megmlékezésről idézzük Szatmári Botond előadását.

 

Szathmári Botond:

Hamvas Béla örök aktualitása

„Aki a korszellemmel köt házasságot, az hamar megözvegyül.” S. Kierkegaard


Ma, amikor jeles írástudók könnyedén behódolnak a mindenkori korszellemnek, amikor jobban működik az értelmiségi nyájösztön, mint a becsületes magatartás. Ma, amikor szinte minden írástudó keresi a tábora akol-melegét, hogy ott búvóhelyre leljen, nem igen találunk olyan hiteles és bátor kiállású személyiséget, mint Hamvas Béla.  Ma, amikor az írástudók jó része Európa elárulásán dolgozik, behódol olyan romboló eszméknek, mint a BLM, Antifa, Gender, érdemes Hamvasra figyelni, mit is írt a kontinensünkről, amelyet annyira ostorozott, de mégis szeretett, így soha sem tagadta meg. „Ezt a hagyományt Orpheustól Platónon, Pál apostolon, Augustinuson, Eckeharton, Shakespeare-en át Goethéig és Nietzschéig felszámolni teljesen lehetetlen, mert ez a hagyomány maga Európa.”1

Szőcs Géza: ... és akiket nem Ajánlom Odüsszeusznak és  című versének lábjegyzetében a következőket írja: „1955-ben egyetlen ember élt Magyarországon, aki Hérakleitosszal, Buddhával, Lao-ce-vel és Shakespeare-rel mindenikük anyanyelvén nemcsak beszélgetni, hanem beszélni is tudott volna. Ha az emberi szellem e négy prófétája Tiszapalkonyán szállt volna le a repülőről, s ha megszólították volna az első munkást, s az épp Hamvas Béla lett volna, s miután három éjszakát átbeszéltek volna vele (nappal ugyanis Hamvasnak maltert kellett volna hordania, de lehet, hogy vendégei segédkeztek volna neki) - nos, vajon mit gondoltak volna akkor ezek arról: ha ebben az országban ilyen egy segédmunkás, vajon akkor MILYENEK LEHETNEK az ország ÍRÁSTUDÓI?”2

A fenti idézethez hozzátehetjük, hogy Hamvas nem csak nyelvtudásával lehetett volna partnere a fenti szerzőknek, de írásai révén, hozzájuk hasonlóan maga is örök aktualitással bír. Ezt annak köszönheti, hogy a tengernyi olvasottsága révén nem csak gazdag ismeretanyaggal bírt, nem csupán mély tudással rendelkezett, hanem látó volt, birtokolta a vidját. Fontos megjegyezni, hogy Hamvas nem korszerű volt, hanem aktuális szerző. Az aktualitását a következők biztosítják: jelenléttudat, azaz éberség; univerzális tájékozottság hiteles élet, azaz transzparens egzisztencia; írásainak személyes megszólító jellege; valamint kapcsolat az élet centrumával, a transzcendenssel.


1 Hamvas Béla: A téma Lukács György. In: Diárium, 1946. jan. - márc. 21.

2 Szőcs Géza: ... és akiket nem. In: Életünk 1987. 9. sz. 852.

Hamvas korszerűtlen korszerűségére jó példa, hogy amikor a nagy világégés után, 1945. novemberében erőteljes lendülettel elkezdte szerkeszteni az Egyetemi Nyomda Kis Tanulmányai sorozatát, amelyben a két világháború közötti kor legfontosabb irodalmi, filozófiai, szociológiai, és természettudományos szellemi teljesítményeit kívánta számba venni (mint Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, Aldous Huxley, John Cower Powys, André Gide, Bartók Béla, Martin Heidegger, Baránszky-Jób László, Prohászka Lajos, Demény János, Werner Heisenberg, James Jeans, Theodor Haeckel, Max Born, Hamvas Béla, Kemény Katalin). Tervével felkereste az akkor éppen hazatérő Lukács Györgyöt, aki időszerűtlenség okán elutasította az együttműködést. Hamvas kiváló szimatát bizonyítja, hogy a lista legtöbb alakja, még ma is aktuális és meghatározó gondolkodónak számít. Az egykor Rudolf Kassnert utánzó Lukács (Lélek és a formák), az akkori időszerű szellemet, a marxizmust képviselte, s lám napjainkra mennyire korszerűtlenné vált. Életművének nagy része ma legfeljebb csak kordokumentum. A korszerűtlen Hamvasé ma is egzisztenciális támpontokat adó olvasmány. Hamvashoz hasonlóan Nietzsche Korszerűtlen elmélkedései ma is lebilincselő és aktuális olvasmányok, szemben annak a kornak a sikergondolkodóival, akiket ma pusztán a kulturtörténészek forgatnak. Hogy ki a korszerű, azt mindig az idő dönti el, de az idő múlása csak azt tartja életben, aki kapcsolatban állt a centrummal. Hamvas számára mást jelent az időszerűség, mint a közgondolkodásban, neki az aktuális kordivat éppen úgy nem időszerű, mint a múltba révedő nosztalgia. Már az újságírói korszakában viszolygott a percemberektől, akik úgy élnek a pillanatban, hogy nem látnak ki a saját koráramlataik dzsungeléből, s vakon követik az aktuális trendek hullámait, s azok mentén próbálnak felszínen maradni.

Hamvas tudta, bármely korban éberen jelen lenni, csak a centrummal, az örökkel való kapcsolat révén lehet. Hamvas a pillanatban megélt személyes sorsot, mindig az örök távlatából értelmezte. Azt is tudta, hogy normális ember, hiteles egzisztencia csak úgy realizálható, ha a végső dolgok érintettségében élünk. A naplójában írja: „Az ‘élet’ csak centrálisan oldható meg,”
(1952. XII. 24.)3, később: „Egyenesen, centrumból látni.” (1956. VII. 7.)4. Aki nem látja a centrumot, az csak vakon botorkál az életben, ahogy Indiában mondják, a szanszára (szkt: saṁsara) rabja, vagy ahogy Hamvas fogalmaz: „E lefokozott létezés eredménye a turba, amint Böhme mondja, vagyis a megzavarodás.”5. Böhme bölcseletében a turba örvénylés, kavargás, összezavarodás, azaz az Istentől elfordult természeti lét örvénye. A turba középpont nélküliség, merő éhség, éhség a szubsztanciális lét után. Olyan létszomj, amely kielégíthetetlen, ezért önmagát emésztő éhség. A turba sötét tüze az elmét és a természeti létet egyaránt a saját hasonlatosságára formálja. A turba jellemzői a szellemi nyugtalanság, a lelki szorongás és a testi fájdalom.


3 Hamvas Béla: Naplók II. 40.

4 u. o. 129.

5 Hamvas Béla: Scientia Sacra I. 12.

Hamvas számára az írásaiban megfogalmazott gondolatok, nem puszta okos elméletek, hanem a mindennapi élet során realizálandó tanítások voltak. Hamvas a saját életével igazolta gondolatait, mindazt amit papírra vetett. Bátran állíthatjuk, hogy a modern gondolkodók közül éppen ő az, aki a leginkább megfelel az antik filozófus eszménynek. Az újkorban, a XIX-XX. században ugyan megjelentek a filozófia retorikaként való felfogásmódjával szemben álló irányzatok, mint élet- és egzisztencia-filozófia, de ha tanulmányozzuk a legnagyobbak biográfiáját, láthatjuk hogy az életük katasztrofális volt. Gondoljunk csak a végletesen pesszimista Schopenhauerre, a folyton szorongó Kierkegaardra, vagy a végleg összeomló Nietzschére, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Ők ugyan felismerték, hogy a filozófia egyetlen értelme, hogy az segítse az életet, de ezt a segítséget saját életük során mégsem tudták realizálni. Hamvast, ezek képviselőitől éppen az különböztette meg, hogy neki sikerült átültetni az életébe a gondolatait, ami által megélhette az élet harmóniáját, s rajta nem fogtak ki a mostoha körülmények se, mint a frontszolgálat, a bérelt háza, s vele az addigi írásainak megsemmisülése, a kommunista diktatúra, a szegénység, a munkásélet a barakkban stb. Éppen úgy, ahogy a sánta rabszolga Epiktétoszt sem billentette ki hátrányos helyzete, s aki elfogadva sorsát, mindvégig kellő derűvel szemlélte a világot.

Hamvas számára az élet szakrális, ahogy írja: „az élet nem eredmény, siker, teljesítmény, gyönyör, hanem megmagyarázhatatlan és minden értelem fölött álló öntörvényű tisztaság, amely a végtelenségben és végtelenül önmagát akarja.”6 Azonban az élet tisztasága már rég elfedődött, közös elhazudás áldozata lett, amiről így ír: „A korszak az emberben sokat megronthat, de a nagyobb vétek azé, aki hagyja, s ezzel a szakrális élet bemocskolásában bűnrészessé válik.”7 Hamvas a keleti bölcsek nyomán világosan látta, hogy a létrontásért az ember mindig saját maga a felelős. Éppen ez a belátása a legaktuálisabb figyelmeztetése számunkra: „Realizálni annyi, mint a más iránt támasztott követelést azzal kezdeni, hogy azt először önmagamon váltom be.” (Interview)8 Hamvas tudta, akárcsak Nietzsche, ahhoz hogy elkerüljük a belealvást a létbe, korszerűtlennek kell maradni, nem pedig belesimulni az aktuális koráramlatokba. Hamvas arra is rámutatott, hogy a koráramlatok legtöbbje mögött a káosz démoni erőinek feltörése áll, és azok könnyen magával ragadhatják a személyt. A kor nagy kérdését így fogalmazta meg: „van-e és lehetséges-e olyan ember, aki a korszak démonát önmagában legyőzte és megfékezte… és ezzel mindenki más számára e vállalkozásra a lehetőséget megnyitotta.” (Patmosz II.) Az ember egykor lelépett az alapállásról, bolyong, és nem talál haza, az azóta zajló kort nevezi Hamvas történetnek.


6 Hamvas Béla: Patmosz II. 36-37.

7 u. o. 37.

8 Hamvas Béla: Patmosz I. 243.

A történetben álló ember azonban egyre jobban kiépítette a maga hazugságszisztémáját. Az élet mindenkori központi kérdése, hogy az ember a boldogulása végett, azaz praktikus okokból, kiegyezzen a konvencionális hazugságszisztémával, vagy elutasítja azt, vállalva a szegénységet, az összeütközést a közösségével, és esetleg pszichotikus lesz. Korunk nagy paradoxona, ahhoz, hogy az ember pszichológiailag ép maradjon, opportunistának kell lennie. Az újkori ember számára nem maradt más lehetőség, mint a megmaradt korrupt emberből új mértéket alkotni, ez pedig a racionalizmus lett. Hamvas szerint Európa kalandor és kísérletező. Ennek terméke az újkori labirintusi egzisztencia, amely ahogy Hamvas fogalmaz, a hagyomány három pillérén nyugszik: tud az alapállásról, tud a kezdeti korrupcióról (bűnbeesés), valamint a renormalizációról. A létkorrupció elfogadása kezdetben csak ideiglenes aktus, azután állandósul, majd könnyen végleges attitűddé válik. Csak a lelkiismeret tud róla. A hazugságok miatt az ember elrejti önmagát, önmagának is hazudozik, sőt még valódinak tünteti fel létét. Így kerül az ember az egzisztenciális hazudozások labirintusába, és kialakul a pszeudoegzisztens létforma, ami nem más, mint permanens világ- és önáltatásban élni. Ennek értelmében pszeudoegzisztens művész, ha ír vagy alkot, akkor hiteltelenné válik, mert ahogy Hamvas írja: „A hazugságmentes írás és a hazugságmentes emberi egzisztencia egymást fedi, és azonos feladat, az emberi alapállás megvalósulása.” (Interview)9 Nem lehet hiteles művet alkotni, hiteltelen életszituációból.

Az univerzális tájékozódás fontosságára P. Valéry hívta fel a figyelmét. Hamvas nézőpontjának és ismeretkörének univerzalitásáról elmondható, hogy keresztény gondolkodóként nem röstellt tanulni a keleti bölcseletektől, a zsidó és iszlám misztikától, de még a perui vázák esztétikája is megérintette. Mindez a hihetetlen nagyfokú nyitottságának, másfelől a széleskörű nyelvtudásának köszönhető. A doktrinerség minden formáját elvetette, amiről ezt olvashatjuk: „Nincs mögöttem se tétel, se doktrína, se tudomány, se világnézet. Emberi szubjektum vagyok.”10, másutt: „Ne csinálj bálványokat. Ne csinálj elveket és elméleteket és világnézeteket.”11 Hamvas éppen az univerzális tájékozottságának köszönhetően tudta kellő távlatból szemlélni a különböző szent hagyományokat, hogy így megláthassa a mögöttük megbújó közös pontokat, és a bennük rejlő egyöntetűséget.


9 u. o. 247.

10 Hamvas Béla: Paradoxon az igazságtalanságról. In: Életünk 1987. 9. sz. 802.

11 Hamvas Béla: Unikornis. Summa philosopiae normalis. 196. .

A modernitásban, mint írja Hamvas: „Most az élet szolgálja a dolgokat, amelyek létezése törvénytelen.”12 Mi ennek az oka? Az, hogy az emberek egész életük során azért dolgoznak, hogy megteremtsék majdani jobb életüket, mert „Azt hiszik, az élethez kell valami, vagyon, pénz, állás, rang, ruha, ház, autó, hatalom, villa, mintha enélkül nem lenne élet… Rettentő tevés-vevés, mialatt nem történik semmi.”13 Gondoljunk csak Diogenész egyik szellemes tanítására, aki semmibe vette a hasznos munkát, amit úgy fejezett ki, hogy hombárját órákon át ide-oda görgette az utca két pontja között, és az arra járó polgárok kérdésére, Diogenész, mit csinálsz? Azt felelte sürgök-forgok mint te, dolgozom.

Az eszközök végeláthatatlan sora öntötte el az életünket, írta Hamvas a múlt század hatvanas éveiben, és azóta csak meghatványozódott az eszközeink száma. Minél nagyobb az életkellékek száma, az ember életéhsége annál nagyobb. Az igényeket egyre jobban heccelik, mondja Hamvas, ami a média uralomra jutása óta, exponenciálisan megnőtt. A kellékeket a szorongásunk végett hajszoljuk, és így egyre inkább szétszóródunk. Hamvas Lao-ce-re hivatkozva a kellékeket tökéletesen fölöslegesnek gondolja, hiszen mint írja „Csinálni, mindig valamit csinálni, hogy valami legyen, és nem jut szóhoz az, ami van.”14 A dolgok, azaz kellékek világába feledkezett emberről ezt írja Hamvas: „Egy millenniumot lehet szórakozni anélkül, hogy az ember ténylegesen egyetlen percet éljen.”15 Másfelől azt is látja Hamvas, hogy „A magányos élet eseményekben gazdagabb, mint a nyilvános.” (Aranynapok)16

A legnagyobb bűn Hamvas szerint, ha akár egyetlen pillanatra is kételkedünk az életszentségben, ha elrejtőzünk a tudás elől. A legfontosabb kérdés, hogy a labirintusi egzisztenciából hogyan léphetünk át a tényleges egzisztenciába, azonban a „Tényleges létezés csak a hiteles egzisztencia számára nyílik meg.”17 A megvalósításról azt mondja Hamvas: „Realizációnak hívják azt az utat és módszert, amely a hazugságrendszerből és ugyanakkor a korrupt egzisztenciából kivezet.”18, hiszen „Minden azon dől el, hogy a létem igazságához hű maradok, vagy az alkalmazkodás erőinek engedelmeskedem.” (Patmosz I.)


12 Hamvas Béla: Hamvas Béla: Patmosz II. 28.

13 u. o. 26.

14 u. o. 27.

15 u. o. 28.

16 Hamvas Béla: 36.

17 Hamvas Béla: Hamvas Béla: Patmosz I. 53.

18 u. o. 54.

A hazugságrendszer csak akkor tűnik el, ha az ember az önmaga elől való rejtőzködésnek a kényszerét feloldotta. Hamvassal bátran mondhatjuk: „A gondolat csak akkor érvényes, ha azt tettben beváltották, a tett csak akkor, ha azt az értelem rendjében megalapozták.”19 Azt hiszem ez ma és mindenkor, minden ember legfőbb feladata.

Hamvas úgy szólít meg, hogy nem térhetünk ki előle. Írásainak megszólító ereje abból fakad, hogy műveiben mindvégig távol tartja magát az objektív, vagy inkább az objektivitás látszatában tetszelgő tudományos stílustól. Tudván az elidegenít, elszemélytelenít, nem is beszélve, hogy a tudomány fejlődésével a tartalma hamar elavulttá válik. Hamvas igazi műfaja az esszé, annak az eredeti montaigne-i értelmében, talán ezért is állítható, hogy világirodalmi mércével mérve is, annak a XX. századi legnagyobb mesterei között tarthatjuk számon. Megszólító erőt szerinte csak személyes írás válthat ki, hiszen mint írja: „Személytől független létezés nincs.”20 Másfelől Hamvas felismeri, hogy a humor a szabadság jele, s a derű a hazugság elkerüléséé. A derűről így ír: „Mindent lehet hazudni, még az örömet is, egyedül a derűt nem. Mert a derű teljes álarctalanság. A derű nem lehet maszk. Túl mélyen van ahhoz, hogy az lehessen.” (15. levél)21 Aki olvassa a munkáit, annak nem kétséges, hogy jó néhány művéből árad a derű. Műveinek sajátos humorisztikája van, hogy Czakó Gábor kifejezésével éljek, és nem csupán a szépirodalmi alkotásait hatja át a humor, de sok esetben az esszéit is. A hamvasi irodalom másik jellemzője az a sajátos szóalkotó képesség, amellyel a magyar irodalomban legfeljebb az egykori tanítvány, Weöres Sándor állítható párhuzamba. Ilyen szemléletes és ízes szavak, mint arrabori, bobó, bolygatag, csimpalacsánok, csirihau, dalabáj, fikány, göbrő, hieratika, hörpedelem, hudabrancs, kenyőcs, mámóc, mászolyog, mérgeny, nyürge, ravatag, serpedvény, tapirnyákos, visnyék, stb., elsősorban a szépirodalmi alkotásaiban olvashatók, de megtalálhatók az esszéiben is.

Hamvas mindenkori aktualitását éppen az biztosította, hogy úgy tudott a jelenben lenni, hogy soha nem ült fel az aktuális korszellemnek. Másfelől hiteles életet élve, mentes volt az előítéletességtől és doktrinerségtől. Szembenézve a válsággal, annak gyökérokát önmagában találta meg. Egyszerre támaszkodott az ősi hagyományra és értékelte a kvalitásos avantgárd kísérleteket. Hamvas jelenvalósága leginkább abban áll, hogy műveiben örök emberi kérdéseket feszeget, válaszai pedig a szent könyvekkel egybehangzóan, nem pedig a kor aktuális, tiszavirág-életű eszmeáramlatai mentén fogalmazódtak meg. Így problémáinak aktualitása minden kor emberének, így nekünk is segítséget nyújt.  


19 Hamvas Béla: Scientia sacra II. 18.

20 Hamvas Béla: Unikornis. Summa philosopiae normalis. 186.

21 Hamvas Béla: Magyar Hüperion II. 131.

Könyvészet:
Czakó Gábor: Szótárkönyv: Hamvas szótár - Éva szótár - Magyar-magyar nagyszótár. 2001. Budapest: Boldog Salamon Kör
Hamvas Béla: A téma Lukács György. In: Diárium, 1946. jan. – márc. 21.
Hamvas Béla: Unikornis. Summa philosopiae normalis. Budapest:
Hamvas Béla: Patmosz I. 1992.Budapest: Életünk Könyvek
Hamvas Béla: Patmosz II. 1992.Budapest: Életünk Könyvek
Hamvas Béla: Scientia Sacra I. 2015.Budapest: Medio Kiadó
Hamvas Béla: Scientia sacra II. 2015.Budapest: Medio Kiadó
Hamvas Béla: Naplók II. 2010. Budapest: Medio Kiadó
Hamvas Béla: Paradoxon az igazságtalanságról. In: Életünk 1987. 9. sz.
Szőcs Géza:  ... és akiket nem. In: Életünk 1987. 9. sz.