Április:
Az aranygyapjas kos
 

A mítoszok az ős kinyilatkoztatást őrzik a tudattalan lelkünk rétegeiben. Az idők kezdetén zajló szent történéseket mondják el. Ám ezek a történések nincsenek az időnek alávetve, mivel a valóság jelei, képei, üzenetei. Olyan jelzések, amelyeknek a valóság tartalma nem függ a tér, az idő és okság korlátaitól. „Szent időnek” nevezi az irodalom ezeket a történéseket, amelyeknek az aktualitása soha nem vész el. Szemben a „profán idővel”, amely a múlandóság jegyében zajlik.
A csillagképek mitológiája ősi tudás az emberről és a világegyetemben elfoglalt helyünkről. A legmélyebb és legfontosabb ismereteket jelenti.

Az aranygyapja kos Poseidión tengeristen kossá változtatott szerelmének  szülötte. Azért kellett kossá változtatnia, hogy az elrabolt nőt elrejthesse a keresésére induló kérők elől. A kossá változtatott nő szülöttje is aranygyapjas kos volt, aki repülni, úszni és beszélni tudott.


Phrixos és Hellé anyjuk halála után nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Gonosz mostohájuk gyűlöletből el akarta pusztítani őket, és életükre tört. Anyjuk, Nephele – a „felhő” – árnyalakban sietett a segítségükre. Aranygyapja kost küld értük, amely felszáll velük. Hellé lenéz a magasból, leszédül és a tengerbe fullad. Róla nyerte a tenger a Helles pontos nevet. Phrixos pedig szerencsésen megérkezik Kolkhiszbe. Hálája jeléül feláldozza az aranygyapja kost Zeusznak és Árésznek. Az Árész szent berkeiben felakasztott bőr lett a Kos csillagképe. A híres ereklyét a naphősöknek, az argonautáknak sok próbatétel után lehetett csak megszerezniük. Mint például Héraklész, Orpheusz, Jázon, Kasztor.

 

Május:
Europa
   

Az egész európai kultúrát görög bölcsőben ringatja Minósz király, a Minotaurus, a labirintus, Theseus és Ariadné története.
Íme a történet: Európa, föníciai királynő barátnőivel játszott a tengerparton, amikor Zeusz fehér bika képében közeledett felé. A lányok a szelíd bikával tréfálkoztak, Európa pedig a hátára is mert ülni. Ekkor a bika Európával a tengerbe vetette magát, a lány pedig a szarvába kapaszkodott. Így jutottak Krétáig.
Egybekelésükből három fiú született, az egyik Minósz.
Európa később Asterion krétai király felesége lett. Már életében is tisztelte mindenki, halála után pedig istennőként tisztelték.

Földrészünk tőle nyerte a nevét.

Zeusz az égbe emelte a bikát, ebből lett a Bika csillagkép.

Uralkodó bolygója a Vénusz, a szerelem istennője.
A bika képében megjelenő isten a szerelem misztériumát fejezi ki.
A szerelemben mindig jelen van a csodaelem, a váratlanság, a kiszámíthatatlan történés, amelynek nem lehet ellenállni, amely megfejthetetlen, magával ragadja az embert, és eltölti azzal a bizonyossággal, hogy mindez nem történhetett másképpen, mint ahogyan történt.

Június:
Kasztor és Pollux
 

Kasztor és Pollux Zeusz és Léda fiai, barátságukról és hőstetteikről híresek.

Zeusz hattyú alakjában közeledett Lédához, kapcsolatukból két tojás született: az egyikben Pollux és Heléna, a másikban Kasztor.

Kasztor korán kitűnt a lovak megfékezésében, Pollux pedig az ökölvívásban. Héra két kiváló harci ménnel ajándékozta meg őket.

Első tettük az volt, hogy nővérüket Athénból visszahozták, akit Theseus szöktetett meg.

Ezt követően részt vettek az argonauták vállalkozásában, Héraklész harcaiban.

Közösen indultak feleséget szerezni. Az elrabolt menyasszonyokért azonban meg kellett küzdeniük, mivel mások arái voltak.

Kasztor ebben a harcban elesett, pedig Zeusz villáma is a segítségére igyekezett. Pollux lenyilazta ellenfeleit, de a testvére halálán érzett gyászt ez a bosszú nem enyhítette.

Hiába emelte őt Zeusz az Olimposzra, mindenképpen meg akarta osztani halhatatlanságát testvérével. Így Zeusz az IKERCSILLAGZATOT szentelte neki: felváltva tartózkodtak az Olimposzon és a Hádeszben Együtt viszont soha nem lehettek többé.

Jelük a ló, kezükben hajító dárda.

Némelykor lóháton, máskor lovukat tartva, vagy csak lándzsával ábrázolták őket.
Gyors hírvivők.


Az Ikrek jel uralkodó bolygója a Merkúr.

Július:
A lernai hidra
 

Mint csillagkép, hiányzik a mitológiai irodalomból.
De Héraklész hőstettei közül lernai hidra megölését rendelik a Rák jelhez. Ennek a sárkánynak a levágott fejei újranőnek, ráadásul az egyik halhatatlan. Héraklész a levágott fejek gyökereit kiégette, a halhatatlan fejet elásta és egy sziklát görgetett rá. Nyilait a hidra vérébe mártotta, így azok mérgezettek lettek.

Az égre helyezett hidra a Rák csillagkép.

Uralkodó bolygója a Hold. Nagy szerepet játszik a legtöbb nép mágikus és vallási képzeletében, mese irodalmában. Nemcsak folyton változtatja az alakját, de még arcot is felfedezhetünk rajta. Ez még jobban segíti a megszemélyesítést. Fázisai a gyarapodás, kikerekedés, majd elmúlás, megújulás nemcsak a tenger ár-apály ritmusával, de biológiai ritmusokkal is egybevágnak, 28 napos keringési ideje a Hold-időszámítás alapja.

Fontosságát az is mutatja, hogy minden nép mitológiájában több Holdistennő található, akik a nőiség különböző aspektusait jelenítik meg.

Augusztus:
A nemeai oroszlán
 

A mitológiai hagyomány a csillagképben a vastól, bronztól és kőtől sebezhetetlen nemeai oroszlánt őrzi, amelyet Héraklész ölt meg a benne lakozó isteni erővel és páratlanul hősies bátorsággal. Az oroszlán a földistennő, Gaia kígyótestű lányának szörny szülötte, csakúgy, mint a Kiméra néven jegyzett százfejű sárkány.
Először megpróbálta lelőni, de mivel sebezhetetlen volt, ez nem sikerült.
Az oroszlán barlangjának két kijárata volt. Héraklész az egyiket eltorlaszolta, majd bement és puszta kézzel megfojtotta.
Bőréből ruhát készített magának.
Áldozatot mutatott be Zeusznak és megalapította a nemeai játékokat.
Uralkodó bolygója a Nap.
A csillagkép jelentése tág körű.

Tartalmazza:
- a naphősök útját,
- az 5. szám által jelölt quintaessenciát,
-a pentagram fényszöget,
-a gyermekség állapotát,
- a bontatlan életörömöt,
- a naparany talentumot, a kreativitást.

Az alkimisták által bevezetett „ötödik kivonat”, a napvíz és fényvíz, mint a természet ősanyaga, nemcsak a csillagok finom anyagát jelöli, amelyből az elemek keletkeztek, hanem az egyetemes életelvet is tartalmazza. Összefüggésben az arcanummal, a dolgokban lévő hatóerővel, az ötödik esszenciával. A teremtés titka ebben az esszenciában rejlik. Isten fényén keresztül árad az elemekbe, és ezen keresztül minden teremtménybe.

Szeptember:
Astraia
 

Mitológiailag a Szűz jel megtestesítője Astraia, az igazság istennője, a jog védője.
Zeusz és Themis lánya.

Az aranykorban az emberek között élt és uralkodott, amíg az emberek jók voltak.
Az ezüst korban már csak ritkán mutatta magát.

Végképp elhagyta a földet a vaskorszakban, amikor az emberek teljesen
 megromlottak.

 Azóta az égen, mint Szűz csillagkép foglal helyet.
Uralkodó bolygója a Merkúr.

Héraklész hőstettei közül az amazon királynő övének a megszerzése kapcsolatos a Szűz csillagképpel.

Október:
Heszperidák aranyalmái
 

A Mérleg az egyetlen tárgy a zodiákus emberi és állati jelképeinek sorában. Fontos határ vonalon helyezkedik el az olyan ellentéteket összekötő vonal közepén, mint a sötétség, világosság, nappal és éjszaka, élet és halál, és ahol az átfordulások létrejönnek.

Az ősi mítoszok nem tartalmazzák a Mérleget. A babiloni vallásban  úgy szerepel, mint az élők és holtak ítélete, tetteik alapján történő megmérettetésük.

Más kultúrában az őszi napéjegyenlőség jelképe. Egyiptomban az őszi betakarítás akkor volt, amikor a holdtölte a Mérlegbe esett. Jelentéstartalma mindenképpen a mérlegelés, a mérés funkciójához, a mérték fogalmához kötődik.

Héraklész hőstettei közül a Heszperidák aranyalmáinak a megszerzése jelöli a Mérleget. Nem tudta az odavezető utat.
Útközben megszabadította Prométheuszt, aki a Kaukázusban egy sziklához volt láncolva az égi tűz ellopása miatt, és máját keselyűk tépték.

Hálából a titán Atlaszhoz küldte, aki az almák megszerzésének idejére Héraklészre bízta az ég hordását, tartását.


November:
Cerberus felhozatala az alvilágból
 

A mitológia két történetet is őriz a Skorpió csillagképről, mind kettőben a bosszú eszköze.
Az egyik Orion halálának története. Orion roppant erős, óriás termetű  vadász volt. Elbizakodottságában úgy nyilazott, mintha a föld összes állatait meg akarta volna ölni. Gaia, a fölistennő megharagudott rá, és egy skorpióval megmaratta. Orion is, a skorpió is csillagként került az égre.
A másik történet Phaethon halálával függ össze. Phaethon Héliosz napisten fia volt, de anyja úgy nevelte, hogy eltitkolta származását, semmi tudomása nem volt apjáról. Amikor felnevelkedett, és kiderült az igazság, rábírta apját, hogy egy napig ő hajtsa a napszekeret. Egy skorpió megmarta a lovakat, mire azok megvadultak, letértek pályájukról. Túl közel kerülvén a földhöz, megperzselték azt. Így keletkezett a Líbiai sivatag. Zeusz látta a földet fenyegető veszélyt, villámával agyonsújtotta az ifjút. A fiát gyászoló Héliuszt csak nagy nehezen tudta rávenni, hogy elfogja a mindenfelé  száguldozó lovakat, és újból pályára állítsa őket. Anyja megőrült fájdalmában. Három nővére könnyeiből borostyánok lettek, ők pedig nyírfává változtak.

Héraklész hőstettei közül Cerberus felhozatala  az alvilágból rendelhető a Skorpió csillagképéhez. Hadész ezt azzal a feltétellel engedte meg, hogy fegyver nélkül fogja el és sértetlenül vigye vissza.

Az istenek segítségével sikerült ez a feladat is.


December:
Kentaur
 

A Nyilas csillagkép mitológiája a kentaurhoz fűződik, egy kettős lényhez, akinek a felsőteste ember, alsóteste ló.
Cheiron kentaur Kronosz fia volt.
Számos vitézt nevelt fel, tanított fegyverforgatásra, vadászatra, orvoslásra, zenére. Ő nevelte Jázont, Akhilleuszt, Aszklépioszt, Apollónt.

Amikor Héraklész összeverekedett a kentaurokkal és azok Cheiron barlangjába menekültek, egy másnak szánt mérgezett nyíl megsebezte őt. Ez a seb gyógyíthatatlan volt, meghalni viszont halhatatlansága miatt nem tudott. Végül kínjai úgy értek véget, hogy Zeusz engedélyezte, Prométheusz kapja meg a halhatatlanságot, ő pedig meghaljon helyette.

Halála után Zeusz az égbe emelte, ebből lett a Nyilas csillagkép.

Uralkodó bolygója a Jupiter.

 

Január:
Pán szatír
 

Pán Hermész és egy nimfa fia, a mezők és a pásztorok kecskeszarvú istene. Csúf alakjától anyja úgy megijedt, hogy látni sem akarta. Homlokán ugyanis szarvak voltak, orra görbe, füle hegyes, arca szakállas, szőrös teste kecskefarokban és kecskelábakban végződött. A bakpata lábak igen fontos szerepet játszanak a Bak-karakter kialakításában. A hegyi kecske ugyanis magas sziklákon jár szirtről-szirtre ugrándozva szédítő magasságokban a fűért, amit eszik. Atyja elvitte az Olimposzra, ahol az istenek, különösen Bacchus nevetve és szívesen fogadták. Elkísérte  Bacchust Indiába, ünnepi táncuknál ő volt a karvezető, Bacchus hadának és a nimfáknak a parancsolója.
Változó szerencsével üldözte szerelmével a nimfákat. Egy alkalommal náddá változtatták nővérei az egyik nimfát, amikor Pán szerelme elől menekült. Pán a nádból néhány szálat leszakított, megcsókolta és kellemes hangokat csalt ki a nádból. Így vált a pásztorsíp feltalálójává. Ezzel a művészetével úgy meg volt elégedve, hogy még Apollóval is versenyezni merészelt.
Nevét ma is összekötik a „páni félelemmel”, a pánik betegséggel. Ugyanis vad haragja gyakran megijesztette az erdőben legelő nyájakat és az ellenséget. Az istenek ellen forduló titánokat is így futamította meg.
Az egyiptomi mitológiában Pán adta az isteneknek azt a tanácsot, hogy az üldöző Széth elől oly módon meneküljenek, hogy változzanak át kecskévé. Miután Széthet legyőzték, Pán a csillagok között kapott helyet.
Uralkodó bolygója a Szaturnusz.

Héraklész hőstettei közül Artemisz aranyagancsú és érclábú szarvasának elfogása egy évi üldözésébe került. Artemisz kérdőre vonta, de amikor megtudta, hogy feladatot teljesít, útjára engedte.

 

Február:
Ganymédész pohárnok
 

A Vízöntő jel mitológiája a vízözön mondákban található meg. Egyiptomban az Égi Nílus áradása, Babilonban Ea isten, a görögöknél Deukalion és Pyrrha, valamint Ganymédész  pohárnok mondája kötődik a jel mitológiájához.
A görög vízözön monda szerint, amikor Zeusz vízözönnel akarta elpusztítani a teremtményeket, csak egy házaspárnak kegyelmezett meg: Deukalionnak, és Pyrrhának. Ők kilenc napon át úsztak a bárkájukban a hullámokon, amikor Thesszáliába értek. Itt van a Parnasszus.
A hálaáldozat után azt a parancsot kapták, hogy szülőanyjuk csontjait dobálják a hátuk mögé. Először megütközéssel fogadták a kegyelet sértő javaslatot, de később megértették, hogy a nagy szülőanya a föld, csontjai a kövek.
Deukalion köveiből lettek a férfiak, felesége köveiből a nők. Így lettek az emberi nem újjáalkotói, fiúk, Hellén pedig a görögök ősatyja.

Ganymédész pohárnok gyönyörű ifjú volt. Zeusz annyira megkedvelte, hogy sas madarával felvitette az Olimposzra és az istenek pohárnokává tette.
Ebből fakad a Vízöntő embléma, ahol egy androgün  ifjú egy felső pohárból egy alsó pohárba önti át a vizet. Ez a függőlegesbe emelt és levegőn átcsorgatott víz az égi bölcsesség földre jutását jelenti.

Héraklész hőstettei közül Augiász istállójának kitisztítása a trágyától a folyó vizével tartozik a Vízöntő jelhez.

 

Március:
Átváltozás
 

A Halak vonatkozásában a mitológiai háttér igen rövid történetet tart számon.
Vénusz és Cupido, amikor Typhontól megijedtek, az Eufráteszbe vetették magukat, és hallá változtak. Minerva helyezte őket az égre.
Typhon Tartárostól és Gaiától született rettenetes szörny, amelynek tüzet okádó feje volt. Kitárt karjai kelettől nyugatig, feje pedig az égig ért. Az istenek vele vívták legrettenetesebb csatáikat. Végül Zeusz ráborította az Etnát. Ő köpködi a tűzhányó lángjait.
Az egyiptomi mitológiában is szerepel mint Typhon – Széth, Ozirisz alattomos ellensége, gyilkosa, a halál, a pusztulás, a rombolás istene, aki miatt a szeretet és bölcsesség istenének erőszakos halált kellett elszenvednie.
Héraklész  hőstettei közül a mocsaras erdők érctollú és érccsőrű, emberevő madarainak lejtése tartozik a Halak jeléhez.
Uralkodó bolygója a Neptun.

 

A napbárka útja

Interjú
A napbárka útja
Az időszámítás alapját minden kultúrában a Nap körforgása képezi.
A Nap rajzolja ki az évkört az időben.
Megtekint
Mitológia
Kleio, a történet múzsája.
Kezében pergamen tekerccsel ábrázolják.
Megtekint
Interjú
A jó kérdés már önmagában válasz is.

Megtekint
Holisztikáról holisztikául
Minden mindennel összefügg.
Az egész világ egy összefüggés-rendszer.
Megtekint
Pszichológiai és asztrológiai esettanulmányok
Miként cseppben a tenger, úgy egy-egy esetben
komplett történet rejlik.
Megtekint
Több dimenziójú kettősség
A teremtett világban minden megkettőződés
a poláris párjával létezik, ellensúlyozódik.
Megtekint
Végtelen kommunikáció
A rezgő világegyetemben minden információ
odatalál a frekvenciasávjába.
Megtekint
Szerzők, recenziók
Idézetek, címszavak, kulcsfogalmak,
kivonatok, felvillanások.
Megtekint
Eszmefuttatások
Gondolatok, amelyek megfutják pályájukat,
formát öltenek.
Megtekint
Politikai tudattalan
Tudattalanunk harmadik rétege, a közösségeket is magában foglaló /társas/ társadalmi tér.
Megtekint
Gnómák
Csiszolt kövek, amelyek kötőanyag nélkül illeszkednak a valóságba,
mint a piramis építőkövei.
Megtekint
Hamvas Béla kör
1989-ben Budapesten alakult az ELTE-n, nyitott szellemi kör.
Előadások, havi rendszerességgel.
Megtekint
Lap tetejére