Dalol a hónapok vonuló árja,
Tizenkét titok a hónapokba zárva.
Száll az aranybárka a csillagokon,
Horgonyt vett s megáll a hónapokon.
Tizenkétszer fut fel a hullámverése,
Majd átfordul íve csillaghulló éjbe.

BEVEZETŐ

Szívem tele van mondanivalóval
Hosszú ideje hordozom és érlelem lelkemben ezeket a témákat, amelyeket most pszichológiául, holisztikául és asztrológiául fogok megírni. 
Sokáig a véletlen spontán rendezőelve sorolta mondandómat különféle műfajokba: holisztikai esszékbe, versekbe, recenziókba, misztériumdrámákba, filmforgatókönyvekbe, álomfejtésbe, eszmefuttatásokba, esettanulmányokba, kiállítás megnyitókba.
Amikor 2011.08.28-án befejeztem a „Polaricitás” című kéziratomat és pontot tettem az utolsó mondat végére, valósággal levitáltam az öröm többletenergiájától. Azon kezdtem gondolkozni, vajon melyik  nagyobb lélegzetű munkába kezdek belefogni? A kimeríthetetlen holisztika arra késztetett, hogy tülekedő emlékeimet, felismeréseimet, tapasztalataimat egy átfogó rendszerbe kellene strukturálnom
Mindig is dodekafóniának neveztem életművemet, miként ezt weblapom is tanúsítja :dodekafonia.hu
Most az asztrológiai tizenkettősség jegyében indítom útjára az újabb tizenkettősségben fogant opust. A 12 * 12  mátrix  formába rendeződik  mindaz, ami belőlem előjött és amire a világban rátaláltam. Havi periódusban, az éppen aktuális csillagkép vonzásában és ahhoz igazodóan fognak az írások megjelenni.
Útjára bocsátom hát a világhálón az én lelki folyamomat, ömöljön a lélekóceánba, ott a helye.
Egy-egy korsóval a Tisztelt Olvasó is meríthet belőle, vagy hozzá adhat.
Induljon hát születésnapom egyik pentagram napján:

2013.03.22. = 13.

Április:    

Csalóka játék

Kötekedő tekergő áprilisi szellő integet.
Simogató, csevegő zenéje vidítja lelkemet.
Eső cseppje csepeg, csepereg,
El sem kezdi, kedve máris be tellett
Széltől csörög a házeresz,
Csintalan csínja tudom, rövidke lesz.
Könnyelmű tavasz hava,
Ki tudja mi lesz,
Ha hiszek neked?
Cirógató lenge kezed bizony hamis
Nyilaid hegyesek,
Ahol érnek, sebeznek.
Angyali – ördögi,
Jót a rosszal keveri.
Tudja, ki ismeri
S ezért fel nem veszi.

 

Május:    

Bűvölet

Kibomlott virágok pompázó kelyhén
Párolgó színek imája zsong,
Önfeledt mosolya színes látomást bont,
Majális ünnepén kinyíló mosolyt.
Orgonaszálak hangzó erdeje,
Búgó orgonák
Zúgó harsonák.
Remeg az orgonák hangsíp törzse,
Áldást hint remegő hangerdeje.

Fák koronái zúgjatok!
Áradjon május áhítatos fényed!

Fuvolaszó is idehallik.
Madarak tarka serege trilláz.
Megittasul a levegő,
Holdfényben bársony, meghitt erdő.

Bódít a varázsos éjszaka.
Május a bűvölet hónapja.

 

Június:    

Nyári zivatar

Gyilkos tüzű nap szúró fényében,
Vad felhők torlódnak kegyetlen kéjben.

Haragos az ég: dörög,
kavarog a szél: hörög,
tépázott felhőkön
vad zuhatag dübög,
június tajtékzó
forgószele dühöng.

Távoli morajból villanó cikázás,
felzúgó orkánban csattogó villámlás.

Sivító orkánszél tombolva veri szét
A meghasadt mennybolt robajló özönét.

Jégzivatartól porzik a megvert szél,
Kettétörött fákon sárral fröcskölt levél.

Elzúg felettünk az elsöprő látvány,

átível az égen tündöklő szivárvány.

 

Július:    

Verőfény

Szelíden hömpölyög guruló szélben
a pipacsoktól tarkított sűrű fű,
Lüktet a július mélykék derűje,
nyári hullámgyűrű.

Árnyék sem kísérti a munkalázat,
Kaszasuhogásban ringó tájat.
Szemernyi mérget, mákonycseppet
Lila bóbitájú mákgubó rejteget.

Verőfény vakítja azúron festve
A júliusi eget.

 

 

Augusztus:    

Naphimnusz

Augusztus! Öledben katlanná forr a Nap!

Dús sugárkezeddel szétosztod aranyad.

Gyöngyökben tobzódó, tékozló tenger

Aranyát árasztja túlcsordult kedvvel.

Felizzó lávája szétveti már,

Kitörő örömmel harsog a nyár!

 

Szeptember:    

 

Sebzett derű


Halványul már a Nap
tékozló ereje,
ólálkodik az ősz
szeptemberi szele.

Megbolydul a vidék .
Sebzett derűjéből
Nyugtalanság árad.

Búcsúzó madarak
messze délre járnak. 

 

 

Oktober:    

 

A mulandóság mámora


Beért bő fürtű  szőlő
felfutó hajlékony ágon,
bíbor október dala szól
hömpölygő színáradáson.

Színültig telt őszi kehelyben
Bacchus kínálja mámorát,
feledést hozó újborát,
a múlandóság borálmát.

Vigasztalan eső
mossa el hulló lomb
őszi álmát.

 

 

 

November:    

 

Ködravatal

Fakó opálos égen
a napbárka messze  bolyong,
lidércfényű nyirkos réten
november gomolyog,
homály ködében imbolyog.

Hunyorgó kevéske fény,
hideg ködcsepp pereg.
Csapzott zarándok könnyén
didergő szeretet.

Zokogás tépi az ólmos csendet.

Dermedt az álom,
halott a múlt.
Ravatalon gyújtott gyertya titka:
zárt lángban ég a szikra.

 

 

 

December:    

 

A betelt idő

Hóhideg könnyeit sírja a Hold,
Távol a jászol csillaga dereng,
Áldott december! Szent időd betelt.
Lepergett hónapok vonuló árja
Csillagszózatot ír utolsó lapjára.
Az elmúlást várja.

Csorda pásztorok éji menete
Messze mezőkről
Csillagsugár úton
Jászolhoz elvezetett.

Harsan a télkürt,
Eget hasítva zengi: MEGSZÜLETETT!

A napbárka útja
Záruló íven
Szilveszteri éjbe vezet

Fordulóponton
Régi az újjal már együttrezeg,
Búcsúzva összecseng.

 

 

 

 

 

 

Január:    

 

Újév jégkapuja

Óév zsolozsmája lehullt,
De a bárka iramlik tova,
növekvő nappalok sugarán nyílik
január jégkapuja.

Mozdul a kapu íve,
hókristály gyémántpor csillog,
kifordul sarkából az idő,
újévi hang csikorog.

Tél körme kapar,
Fagy foga villog.

 

Február:    

 

Rianás

Villanó sugártól
összerezzen a tél,
februári konok jégen
hajszálrepedésnyi ér.

Cseppenként enged
a metsző, kékpenge fagy,
rian a szakadó jégár,
zúdulva elragad.

Böjti szelek száguldásán
tavaszi pirkadat.

 

 

Március:    

 

Tavaszi ébredés

Ébredező nap
leheletében
bókoló ágak.

Harmatgyöngy reggel
tündöklésében
zsenge fűszálak.

Tavaszi szélben
bolondos kedvű
madártrilla száll.

Bizsergő vágytól,
duzzadó magtól,
mozdul a rög már.

Rügyfakasztó mosolygásban
tavaszra ébred a táj.

 

 

 

Hamvas

    Mitológia
A napbárka útja
Az időszámítás alapját minden kultúrában a Nap körforgása képezi.
A Nap rajzolja ki az évkört az időben.
Megtekint
Mitológia
Kleio, a történet múzsája.
Kezében pergamen tekerccsel ábrázolják.
Megtekint
Interjú
A jó kérdés már önmagában válasz is.

Megtekint
Holisztikáról holisztikául
Minden mindennel összefügg.
Az egész világ egy összefüggés-rendszer.
Megtekint
Pszichológiai és asztrológiai esettanulmányok
Miként cseppben a tenger, úgy egy-egy esetben
komplett történet rejlik.
Megtekint
Több dimenziójú kettősség
A teremtett világban minden megkettőződés
a poláris párjával létezik, ellensúlyozódik.
Megtekint
Végtelen kommunikáció
A rezgő világegyetemben minden információ
odatalál a frekvenciasávjába.
Megtekint
Szerzők, recenziók
Idézetek, címszavak, kulcsfogalmak,
kivonatok, felvillanások.
Megtekint
Eszmefuttatások
Gondolatok, amelyek megfutják pályájukat,
formát öltenek.
Megtekint
Politikai tudattalan
Tudattalanunk harmadik rétege, a közösségeket is magában foglaló /társas/ társadalmi tér.
Megtekint
Gnómák
Csiszolt kövek, amelyek kötőanyag nélkül illeszkednak a valóságba,
mint a piramis építőkövei.
Megtekint
Hamvas Béla kör
1989-ben Budapesten alakult az ELTE-n, nyitott szellemi kör.
Előadások, havi rendszerességgel.
Megtekint
Lap tetejére